OBEC RAPŠACH

 
 

Nahoru

 
 
 
 

Vážení spoluobčané, vážené dámy a pánové

Dovolte mi, abych co nejsrdečněji pozvala Vás i Vaše příbuzné a známé na 3. ročník hudebního a tanečního festivalu Zikmundohraní, který se uskuteční v sobotu 1. května v kostele sv. Zikmunda a na návsi v Rapšachu.

Jak jistě víte, tato soutěžní přehlídka hudebních a tanečních souborů
a jednotlivců je doprovázená jarmarkem místních řemeslných výrobků
a výrobků zdravé výživy a je to netradiční obdoba tradičního posvícení v naší obci. Program festivalu a podrobnosti jsou uvedeny níže.

Akci organizují jako v minulých letech obec a hlavně učitelé a žáci základní a mateřské školy. Největší díky patří paním učitelkám Pavlíně Křížové a Ivě Kvapilové, které překonaly všechny překážky a s neobyčejnou invencí připravily znovu velmi slibný program.

Vzhledem k tomu, že festival bude probíhat na návsi, žádá Vás obecní úřad o dodržování některých organizačních opatření. Na návsi bude stát od čtvrtku 29. dubna stan, doufáme že nedojde k jeho poškození. Po dobu konání akce tj. od 7,00 do cca 17,00 a v případě hezkého počasí případně do 19,00 v sobotu 1. května platí zákaz parkování na návsi. Automobily a autobusy účinkujících
a hostů budou parkovat na parkovišti před kantýnou a před bytovkou čp. 20
a v přilehlých ulicích návsi, takže, prosím, věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti. Dále Vás prosíme o udržování pořádku a hygieny.

Doufám, že nás nezklame počasí a že se Vám Zikmundohraní bude líbit aspoň tak jako v minulých letech a přeji všem účinkujícím, aby jejich vystoupení mělo úspěch a všem divákům a posluchačům skvělou zábavu.

 Lenka Cvrčková

Trocha historie nikoho nezabije, aneb poznejme lépe svou obec

V tomto čísle Kecálku, které vychází před připravovaným Zikmundohraním, bychom Vám rádi připomněli podrobnosti týkající se rapšašského posvícení.

 

Podle Ottovy encyklopedie z roku 1908 je posvícení: ..“jinak nazývané hody, německy Kirmes, latinsky Anniversinum, dedications Ecclesiae - výroční slavnost konaná na památku posvěcení kostela. Koná se buď v týž den, kdy příslušný chrám byl vysvěcen, aneb v jiný den od biskupa ustanovený…“

Rapšašský kostel byl postaven ve 14. století a první ověřitelná zmínka o něm pochází z roku 1382. Přesto, že se kostel v té době (a vlastně až do roku 1919) nacházel v rakouských zemích, byl zasvěcen svatému Zikmundovi, který patří mezi patrony českého národa.

Sv. Zikmund (Sigismund) burgundský slaví podle současného církevního kalendáře svůj svátek 30. dubna, dříve to bylo 1. května.

Tento světec je také patronem italské Cremony, druhým patronem německého Mnichova, je pomocník proti nemocem, zejména horečkám
a zimnici a proti potížím s kýlou, vystupuje jako přímluvce kajícníků.

Z knihy Slavomíra Ravika: O světcích a patronech, vydané v nakladatelství Levné knihy, Praha 2006 citujeme:….“Zikmund byl králem, který se narodil v 5. století v dnešní Francii a zemřel 1. května roku 524 u francouzského Orleansu. Jako syn burgundského krále Gundobalda se oženil s dcerou ostrogótského krále Theodoricha. Všichni byli ariánského vyznání… Zikmund s rodinou se vrátil k církevnímu učení, nechal znovu zbudovat chrám sv. Mořice v Agaunu. Krom toho pečoval o budování škol, zval učitele řecké a latinské literatury.

Když jeho první manželka zemřela, oženil se podruhé s komornou Prokopií…Syn Sigerich se s macechou vzájemně nemilovali – vlivná choť krále se rozhodla nevlastního syna zavraždit, a tedy přesvědčila vladaře, že mu synáček ukládá o život. Tak se stalo, že byl Sigerich byl roku 522 usmrcen. Zikmund neprodleně seznal svoji chybu, a vrhl se s pláčem na nehybné tělo svého syna. Také se rozhodl, že chce pykat mučednickou smrtí za vlastní hřích.

Rok poté vnikli do země Frankové, zmocnili se krále, vsadili jej v Orleansu do vězení a vojevůdce vítězů jej dal utopit ve studni i s nespravedlivou a intrikářskou Prokopií a též s jejich dvěma syny.

Křesťané na těch místech postavili nejprve kapli, později kostel…. Zikmundovy ostatky byly později přeneseny do sv. Mořice, a to s takovou slávou, která se rovnala svatořečení.

Ze sv. Mořice získal světcovy ostatky Karel IV, velký sběratel relikvií, a to část roku 1354, zbývající díly kosterních památek roku 1365 . Z větší části je převezl do Prahy.

Jméno Zikmund znamená ve staroněmčině „ochránce vítězství“, císař tedy získané památky uložil v chrámu sv. Víta na pražském hradě a ještě začerstva se pražská synoda rozhodla slavit svatého Zikmunda jako zemského patrona.
I když šlo o vyloženého cizince. Nebylo také náhodou, že Karlův druhorozený syn zvaný „Liška ryšavá“ dostal právě jméno Zikmundovo. Také největší zvon země, zavěšený ve svatovítské katedrále nese jméno tohoto patrona…“

 

Tolik o patronovi rapšašského kostela. Pokud byste chtěli jeho pohnutý osud spatřit na vlastní oči, přijďte v sobotu na náves, kde místní ochotníci předvedou Hříčku o Zikmundovi, sepsanou a režírovanou paní Pavlínou Křížovou.

Lenka Cvrčková

 

INFORMACE Z RADNICE

Z jednání zastupitelstva obce

V letošním roce bylo svoláno první řádné zasedání zastupitelstva obce a to na den 15. března, na kterém byl projednán plánovaný program zasedání a dále další neplánované záležitosti, týkající se obce. Po schváleném záměru v prosinci minulého roku byl v zastupitelstvu projednán návrh na prodej pozemků par.
č. 1496/1, 1496/2 a 1496/3 dle PK o celkové výměře 1033 m2 a par.č. 473/5 dle KN o výměře 761 m2. Nabídka k prodeji byla vyvěšena na úřední desce obce
a dále umístněna na internetových stránkách. Prodej pozemků vedených pod par. č. 1496/1, 1496/2 a 1496/3, které se nachází v lokalitě nové zástavby na „Bamšuli“, byl schválen jedinému zájemci v ceně 50,- Kč/m2. Na pozemek par.č. 473/5 v lokalitě Londonské ulice nebyla podána žádná nabídka, takže nadále zůstává v majetku obce. Dále zastupitelstvo obce projednalo nabídku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, ve které se jedná o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví naší obce. Jednalo se o par. č. 1215/2 o výměře 770 m2
a par. č. 1215/3 o výměře 40 m2 dle KN v k.ú. Rapšach a dále o par.č. 713
o výměře 24744 m2 a par.č. 712 o výměře 8388 m2 dle KN v k.ú. Nová Ves
u Klikova. Protože se jedná o pozemky pod místními komunikacemi, byla nabídka zastupitelstvem bez připomínek schválena. Byl také schválen návrh záměru prodeje pozemku par. č. 50/7 o výměře 199 m2. Jedná se o pozemek za č.p. 6 – hotel „U Irský žízně“.

 Jedním z dalších bodů programu bylo projednání návrhu na vytvoření pracovních míst respektive pracovního místa na veřejně prospěšné práce v rámci podpory zaměstnanosti. Při tomto jednání byly přítomny také dvě naše občanky – žadatelky o tato místa. K tomuto návrhu byla vedena poměrně delší rozprava, které se aktivně zúčastnily i obě žadatelky. Diskuse byla vedena hlavně o tom, zda budou vytvořena pracovní místa dvě nebo jen jedno. Po delší diskusi nakonec většinou členů zastupitelstva byl schválen návrh, aby bylo vytvořeno jen jedno pracovní místo. Obecnímu úřadu bylo uloženo, aby z došlých devíti žádostí vybral jednoho uchazeče o toto místo, spíše muže, který bude splňovat podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku od Úřadu práce a s tímto uchazečem byly uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou od 1.4. do 31.10. tohoto roku.

 V dalším průběhu zasedání starostka obce seznámila zastupitele s určitou,
i když méně pravděpodobnou, možností získání finančních prostředků na opravu fasády kostela Sv. Zikmunda, který je dominantou naší obce. Římskokatolická církev, která je vlastníkem kostela, podá žádost o poskytnutí dotace na Ministerstvo kultury. Protože se jedná o kulturní památku II. stupně, musí tento projekt obsahovat určité náležitosti, mimo jiné předprojektovou dokumentaci. Náklady na vypracování této dokumentace budou dosahovat výše 35 000,- Kč
a farnost může podat žádost o dotaci. Při poskytnutí dotace je spoluúčast žadatele ve výši 14 400,- Kč. Protože naše farnost v Rapšachu prakticky nemá žádné finanční prostředky, předložila starostka zastupitelstvu návrh, aby tato částka byla uhrazena z rozpočtu obce. Po projednání byl tento návrh schválen všemi členy zastupitelstva.

 Dalším bodem programu bylo seznámení zastupitelstva s podanými žádostmi o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova a to na dotaci úroků z úvěrů a na dotaci na obnovu a údržbu venkovské zástavby ( výměna oken
a střešní krytiny na č.p. 8 ). Tyto žádosti byly podány v řádném termínu. Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo návrh na zpracování projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace z LEADERU 2008 – 2013 a to na „Revitalizaci zeleně a obnovu zpevněných ploch před nákupním střediskem v Rapšachu“. Celkové výdaje na tuto akci jsou ve výši 869 708,-Kč a z toho může při přiznání dotace dosahovat výše 652 280,- Kč. Další z podaných žádostí o poskytnutí dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova byl projekt na „Revitalizaci levobřežního přítoku Černého potoka a oprava lesní komunikace Obecní blato“. V podstatě se jedná o obnovu odvodňovacích stok z podmáčené lokality obecního lesa. Celková výše dotace v případě přiznání činí 344 687,- Kč.

 Na podporu kultury v naší obci byla podána žádost o poskytnutí dotace Jihočeskému kraji z grantového programu Podpora živé kultury a to na pořádání 3. ročníku Zikmundohraní. Výše finanční podpory na tuto akci může dosahovat 40 000,- Kč. Společností RWE Energie, a.s. byl na tuto akci poskytnutý finanční dar ve výši 20 000,- Kč.

 Při projednávání kulturních akcí byl zastupitelstvem schválen také finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč ZŠ a MŠ v Rapšachu na pořádání již pomalu tradičního Velikonočního jarmarku, který měl za příznivého počasí opět ke spokojenosti občanů velice dobrou úroveň. Schválen byl též návrh starostky obce, že v případě získání grantů se podá žádost do soutěže o vesnici roku. Finanční poplatek za přihlášení do této soutěže činí 1 200,- Kč. Z dalších možností získání dotace se předpokládá vypsání grantového programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. V případě vyhlášení tohoto programu by se podala žádost na pořízení plovoucího čerpadla a na opravu budovy požární zbrojnice, kde by byla provedena rekonstrukce podlahy v odpočinkové místnosti a v garáži pro požární vozidlo, výměna vchodových dveří a oken a na čelní stěně do výše 0,90 m se provede oprava fasády. Při této příležitosti starostka obce poděkovala zastupiteli Ing. Janu Kepkovi za dar a to za požární vozidlo – cisternovou automobilovou stříkačku pro místní Sbor dobrovolných hasičů.

Jaroslav Čurda


 

Stočné

Upozorňujeme občany napojené na obecní kanalizaci na úhradu stočného. Obecní úřad požaduje stočné uhradit do konce pololetí, tj. do 30.6. 2010. Po tomto datu budou dodány občanům složenky. Na obecním úřadě se lze domluvit i na splátkovém režimu.

Jaroslav Čurda

 

Informace ze školy

 

Děkujeme všem  partnerům našeho jarmarku:

 

v    Farma Rapšach, ing. Jan Kepka

v    Kadeřnictví, Lenka Ferencová

v    Keramika, Pavel Kovařík

v    Kosmetika, masáže a lymfodrenáže, Petra Růžičková

v    Košíkářská dílna, Milan Macho

v    LINASA CZ, s.r.o. České Velenice

v    manželé Ferencovi

v    manželé Koneční

v    město Suchdol nad Lužnicí

v    OK – TIP Textil a oděvy, Ota Klimas

v    Okrasné zahradnictví Františkov

v    Pekárna Suchdol nad Lužnicí, ing. Josef Soudek

v    Pivovar Bohemia Regent, ing. Ferdinand Stasek

v    Pizzeria Panský šenk, Václav a Zdenka Sokolíkovi

v    Potřeby pro domácnost, Anna Štelnerová

v    Prodej bonsají, Miloslav a Vlasta Šípovi

v    rodina Polákova

v    Romance, Marta Vrcholová

 

Děkujeme pracovníkům školy a jejich rodinám,

jakož i našim žákům a jejich rodičům za jejich pomoc a podporu.

 

Děkujeme Majce Kepkové

za velikonoční inspirace a obětavou snahu nás něco z nich naučit.


 

 

PÁR FOTOGRAFIÍ Z JARMARKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARÝ POHLED – objevila E. Hofhanzlová

 

 

 


 

Zikmundohraní 2010 – program

Od 8.15 do 9.15 hodin proběhne v kostele mše zasvěcená svatému Zikmundovi

§         Chrámový pěvecký sbor v Suchém Vrbném                                          9.15 hod.             (kostel)

§         Martin Ferenc – viola, Marie Kepková – klávesy                                   9.20 hod.             (kostel) 

§         Lenka Cvrčková – zpěv, Marie Kepková – klávesy                                9.30 hod.             (kostel) 

§         Anna Cvrčková – violoncello                                                                9.40 hod.             (kostel) 

§         L. a A.Cvrčkovy, M. Ferenc, M. Kepková  – housle, viola, violoncello, klávesy 9.50 hod.        (kostel)     

§         Slavnostní zahájení hudebně-tanečního festivalu a jarmarku                   10.00 hod.           (pódium)

§         Divadelní hříčka o svatém Zikmundovi                                                 10.05 hod.           (pódium)

§         TAE – taneční aerobik DDM Třeboň                                                  10.15 hod.           (pódium)

§         Pěvecký kroužek žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu                                       10.20 hod.           (pódium)

§         El Contra  - taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny                                    10.35 hod.           (pódium)

§         Lukáš Polena - klávesy                                                                       10.40 hod.           (pódium)

§         Desperado –  taneční a westernová skupina, České Budějovice            10.45 hod.           (pódium)

§         Michaela Bednářová - zpěv                                                                11.00 hod.           (pódium)

§         Trnky brnky – ženský taneční soubor                                                   11.05 hod.           (pódium)

§         Chrámový pěvecký sbor v Suchém Vrbném                                        11.15 hod.           (pódium)

§         Skupina orientálních tanečnic z Českých Velenic                                  11.25 hod.           (pódium)

§         Marta Kolesníková – kytara, ZUŠ Nové Hrady                                    11.35 hod.           (pódium)

§         Taneční aerobik DDM Třeboň                                                            11.45 hod.           (pódium)

§         Šárka Imrichová - zpěv                                                                       11.50 hod.           (pódium)

§         Crazy Angels – taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny                              11.55 hod.           (pódium)

§         Lakomá Barka – hudební soubor Český Krumlov                                 12.00 hod.           (pódium)

§         Hlubocké princezny   - mažoretky TJ Sokol Hluboká n. Vl.                   12.20 hod.           (pódium)

§         G  - UP – hudební rapová skupina                                                       12.30 hod.           (pódium)

§         El Contra – taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny                                    12.35 hod.           (pódium)

§         Komorní orchestr při ZŠ a MŠ v Rapšachu                                          12.40 hod.           (pódium)

§         Crazy Angels – taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny                              13.00 hod.           (pódium)

§         Velká tombola - slosování                                                             13.05 hod.          (pódium)

§         Estuary High Tide – rocková skupina, České Budějovice                      13.15 hod.           (pódium)  

§         Trnky brnky – ženský taneční soubor                                                   13.35 hod.           (pódium)

§         Štěpán Kutiš, Pavel Beneš, Jan Punda – kytary, bonga,  zpěv                13.45 hod.           (pódium)

§         Hip Hop soubor Chicos, České Budějovice                                          14.00 hod.           (pódium)

§         Pěvecký kroužek žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu                                       14.05 hod.           (pódium)

§         Hip Hop soubor Chicos, České Budějovice                                          14.20 hod.           (pódium)

§         Hráz – country skupina, Třeboň                                                          14.25 hod.           (pódium)

§         Velenická crew 410                                                                               14.45 hod.        (pódium)

§         Včelka Band – dívčí kapela, Tábor                                                      14.55 hod.           (pódium)

§         Skupina orientálních tanečnic z Českých Velenic                                  15.10 hod.           (pódium)

§         Linda Šebestová - zpěv                                                                       15.20 hod.           (pódium)

§         Trnky brnky  - ženský taneční soubor                                                  15.25 hod.           (pódium)

§         Altekar – hudební skupina                                                                   15.35 hod.           (pódium)

§         Hlubocké princezny – formace                                                            15.50 hod.             (náves)

§         Ukončení soutěžního programu, začátek hlasování                      16.10 hod.          (pódium)

§         Ukončení hlasování                                                                       16.25 hod.          (pódium)

§         Vyhlášení výsledků, předávání cen                                               16.45 hod.          (pódium)

§         Ukázky vítězných vystoupení                                                        16.55 hod.          (pódium)

§         Slavnostní ukončení festivalu                                                        17.10 hod.          (pódium)

§         Ukončení jarmarku                                                                        17.30 hod.                       

 

V případě příznivého počasí budou po skončení soutěžního programu hrát k tanci a poslechu Komorní orchestr při ZŠ a MŠ v Rapšachu a skupina Altekar.


 

 
 
 
     
 

DOMŮ