OBEC RAPŠACH

 
 

Nahoru

 
 
 
 

Trocha historie nikoho nezabije, aneb poznejme lépe svou obec

I v tomto čísle Kecálku uveřejňujeme pokračování historie našeho regionu z výborné diplomové práce
Pavlíny Křížové.

„Motto:       Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil

Unamuno

 

Život ve vybraných obcích Vitorazska

Suchdol nad Lužnicí

Také zde obyvatelé 15.3.1939 uslyšeli rozhlasovou zprávu, že německé vojsko vtrhlo do okleštěného Československa.

Toho dne se nikde nepracovalo ani se ve škole neučilo, každý čekal, kdy se na ulicích objeví německá armáda a obec obsadí – Němci však nepřišli, zabírali velká střediska a Suchdol byl pro ně bezvýznamný.

Již v těchto dnech začíná svou činnost podzemní hnutí, kterého se účastní také komunista Václav Maxa, pozdější iniciátor poválečného běsnění.

Stále vychází ilegální Rudé právo i časopis V boj, lidé poslouchají zahraniční rozhlas.

Když hned zjara 1939 založil prezident Hácha novou politickou stranu Národní souručenství, přihlásilo se v Suchdole téměř 100 % mužů, ale organizace žila celkem v nečinnosti a existovala pouze na papíře.

Výnosem zemského úřadu bylo v červnu 1940 obecní zastupitelstvo rozpuštěno a ke správě obecních záležitostí dosazen Němec Vilém Trsek – osoba poněkud rozporuplná. V zápiscích Pamětní knihy obce Suchdol nad Lužnicí se dočteme, že se nad Čechy nikdy nepovyšoval, nikoho neudával, k převzetí funkce komisaře ho přemluvili někteří vedoucí představitelé obce v obavě, aby ji nepřijal „zuřivý nacionální šovinista Gráf“.[1] Mnozí čeští lidé se u něj prý úspěšně dožadovali ochrany. Naproti tomu Ján Mlynárik v knize Tragédie Vitorazska uvádí na základě studia dokumentů v Archivu ministerstva vnitra v Praze, že Vilém Trsek byl hlavním udavačem gestapa ze Suchdola nad Lužnicí, který sice měl jako vládní komisař obce povinnost udávat vše, co bylo nebo jen naznačovalo činnost proti Říši, avšak z Vitorazska byl jediným úředníkem, jenž toto horlivě plnil. Jeho zásluhou se prý nevrátili z koncentračních táborů nejméně dva občané Suchdola nad Lužnicí, které udal.[2]

V říjnu 1940 musela obecná škola přesídlit do školy měšťanské – do budovy obecné školy se nastěhovali Němci z Rumunska, kteří se na přání Hitlera vrátili domů do Říše, ale protože pro ně nebylo hned umístění, zůstali několik měsíců v Suchdole.

Po jejich odchodu budova škole vrácena nebyla, ministr školství Moravec ji přidělil německé škole, která už svou budovu v Suchdole měla – tak asi 50 německých dětí mělo více místa než 500 dětí českých, které se tísnily ve třídách měšťanské školy a téměř pět let musely mít střídavé polodenní vyučování.

Kromě toho byla budova doslova zavalena odpadky – občané museli plnit nařízení o sbírce železa, barevných kovů, papíru, hadrů, kostí, léčivých bylin, pecek, lahví…, a vše se shromažďovalo ve škole.

Do obce často zajíždělo černé auto se značkou tajné státní policie. Mnoho lidí bylo vyslýcháno, někteří posláni do koncentračních táborů nebo rovnou na smrt.

Například v roce 1942 byli u holiče Františka Adensama zaměstnáni čtyři mladí dělníci – Jan Heřman (21 let), Rudolf Šebesta (19 let), Ladislav Císař (20 let) a Karel Fuchs (18 let), který byl německé národnosti a sympatizoval s nacisty.

Karel Fuchs jednou v dílně naříkal pro bratra Josefa, který padl na frontě jako německý voják. Jeho spolupracující mu řekli, že si má považovat za čest, když bratr mohl obětovat život pro Říši a vůdce. Fuchs s matkou sdělili učiteli Josefu Bělinovi, tajemníku NSDAP, že se mu jmenovaní posmívali, a Bělina věc okamžitě oznámil Gestapu v Českých Budějovicích. Dne 2.6.1942 byli brzy ráno všichni tři mladíci zatčeni, odvezeni do Českých Budějovic a po výslechu v Lubech u Klatov popraveni.

Pozůstalým budiž útěchou, že Karel Fuchs později nastoupil vojenskou službu a od r. 1944 byl považován za nezvěstného, Josef Bělina, čelný funkcionář nacistických organizací a udavač, zmizel jako zajatec kdesi v cizině.

Tři suchdolské židovské rodiny zmizely navždy v koncentračních táborech v Polsku, za poslouchání zahraničního rozhlasu či pracovní sabotáž jsou zatýkáni a popravováni další lidé.

 Němci pořád věří, nebo chtějí věřit, v obrat ve válce, dávno už prohrané – z bývalé zrušené sklárny zřídili továrnu, kde se až do května 1945 vyráběly směrovky pro noční, středně těžký bombardovací letoun HE 219 UHU. Několik německých mistrů a čeští dělníci, kteří se snažili práci sabotovat, však už k vítězství Německa nepomohlo.

 

České Velenice

Toto město mělo před druhou světovou válkou přibližně 5 tisíc obyvatel. Naprostá většina (95 %) byla české národnosti, hlavně zaměstnanci železničních dílen, učitelé, četníci, úředníci. Rolníci a několik živnostníků byli většinou národnosti německé.

Koncem září 1938 čeští dělníci evakuovali železniční dílny, vše se demontovalo
a odváželo do Českých Budějovic a Plzně, aby nic nepadlo nacistům do rukou - po záboru rozebrané stroje a lokomotivy museli opět naši dělníci dávat pracně dohromady.

Do 6. října opustila město naprostá většina českého obyvatelstva, České Velenice se rychle vylidňovaly, opuštěná domácí zvířata, která si uprchlíci nemohli vzít s sebou, bloudila ulicemi.

Dne 8. října 1938 byly České Velenice obsazeny německým vojskem,
20. listopadu se podle Berlínské smlouvy upravily definitivně hranice zabraného území, do kterého připadly i České Velenice, nyní přejmenované na Gmünd III.

Po německé okupaci se národnostní obraz podstatně změnil – 95 % obyvatelstva nyní pro změnu tvořili Němci.

Novými obyvateli byli přistěhovalci většinou z Dolních Rakous. Místo mužských zaměstnanců, povolaných do německé armády, bylo do železničních dílen a dopravy povoláno v rámci totálního nasazení z Protektorátu Čechy a Morava přibližně tisíc českých dělníků.

Tragickou událostí bylo bombardování zdejšího významného železničního uzlu americko – anglickým leteckým svazem v pátek 23.3.1945, kdy v pravé poledne během přibližně dvaceti minut proměnily bomby město v hromadu trosek.

Těsně před polednem sice sirény oznámily letecký poplach, protože však to bylo tento měsíc již po několikáté, obyvatelé se nijak nevzrušovali a pokračovali ve své práci. Tentokrát však, krátce po tom, co se na obloze ukázaly svazy bombardovacích letadel, začaly dopadat a vybuchovat bomby.

Pamětnice paní Růžena Gobyová vzpomíná: „…Ačkoli náš dům stál celý kilometr od drážních dílen, byl zasažen dvěma bombami a kolem domu bylo dvanáct kráterů po dalších bombách. Když ustaly výbuchy, odvážily jsme se s kamarádkou jít se podívat do města, co se všechno stalo. To již příslušníci Todtovy pracovní organizace spolu s místními občany usilovně vyprošťovali z trosek živé i mrtvé. Sama jsem viděla, jak některé mrtvé vynášeli jen ve velkých prádelních hrncích. Z jiných zbyly jen holé ohořelé kostry. Všichni mrtví byli většinou znetvořeni k nepoznání. Mrtvé i jejich zbytky odnášeli i odváželi do českého kostela, kde pak je ti, co přežili – pokud to bylo vůbec možné – identifikovali. Pohřeb obětí se pak konal…z náměstí v Gmündu. Mrtví byli uloženi jen v takových mělkých rakvích naskládaných jedna vedle druhé. Bylo jich nejméně 150. [3]

Další z očitých svědků Jaroslav Duda říká: „… mrtvé jsme pokládali jednoho vedle druhého na podlahu. A když byl kostel plný, pak všude na zem vedle kostela. Mrtví leželi všude v ulicích i v troskách domů a „lágrů“. Ve výtopně byli zabiti francouzští zajatci přímo ve vaně, když se po směně koupali. Také ve francouzském barákovém táboře…bylo mnoho mrtvých. Jiný lágr byl v Dolních Velenicích… Tam bylo ubytováno mnoho Čechů: Pražáci, Třebováci, Ostraváci. Pracovali jako totálně nasazení v dílnách. Kolik z nich zahynulo, nevím. Dílny…hlídali verkšusáci (závodní stráž), takže se tam nesmělo…Mnoho mrtvých nebylo vůbec vyproštěno. Zejména na nádraží. Výbuch první pumy strhl oběť do trychtýře a dopad druhé pumy ji vzápětí zasypal…Jak jsem slyšel později z úst dobře informovaného člověka, těch obětí náletu nebylo jen asi 170, které měly pohřeb v Gmündu na náměstí, ale 1300.“[4]

Následky náletu byly hrozné. „ Podle poloúředních záznamů bylo 540 budov náletem zcela zničeno nebo těžce poškozeno 276 domů. Tedy více než polovina. Údaje, kolik pum bylo svrženo, se podstatně liší. Od několika set do několika tisíc. Drážní zpráva uvádí, že jen na území dílen a nádraží během 12 minut dopadlo 3400 až 3800 bomb. V dílnách byly zničeny téměř všechny objekty. Přesné počty shozených bomb na Č. Velenice sotva kdy budou zjištěny…“ [5]

Bombardování způsobilo hromadný odchod obyvatel z města – důvodem byla ztráta obydlí i zaměstnání v rozbořených železničních dílnách.

V průběhu několika týdnů se město, už podruhé, téměř vylidnilo.

 

INFORMACE Z RADNICE

Z jednání zastupitelstva obce

Druhé řádné zasedání zastupitelstva obce v letošním roce bylo svoláno starostkou na 7. června. Na tomto zasedání byl projednán plánovaný program zasedání a další body programu. Jedním z nich bylo seznámení zastupitelstva s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2009, který byl pro informovanost našich občanů vyvěšen po dobu dvou měsíců na úřední desce obce. Při projednávání závěrečného účtu obce byli zastupitelé seznámeni s plněním finančního rozpočtu obce za rok 2009, dále se zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 kontrolními orgány a s výsledky inventarizace majetku obce. Kontrola hospodaření obce pro účetní rok 2009 byla provedena 2x, dílčí 22.10. 2009 a závěrečná 25.2. 2010, kontrolními orgány krajského úřadu Jihočeského kraje. Výsledkem provedených kontrol bylo zjištění kontrolních orgánů, že v hospodaření obce a vedení jeho účetnictví nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná rizika pro hospodaření územního celku – tj. obce Rapšach. Při plnění finančního rozpočtu obce včetně schválených rozpočtových změn v průběhu roku podle všech účetních položek a paragrafů byl vykázán schválený příjem ve výši 8 387 006 Kč a skutečný příjem činil 8 385 491,- Kč. Na druhé straně byly schválené výdaje ve výši 8 659 792,- Kč a skutečné výdaje činily 7 997645,- Kč. Schodek rozpočtu byl hrazen z přebytku minulých let. Inventarizaci obecního majetku provedlo 5 inventarizačních komisí a fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn rozdíl oproti účetnímu stavu. Po seznámení a projednání byl závěrečný účet obce pro rok 2009 zastupitelstvem schválen bez výhrad.

 V dalším projednávaném bodu programu byl schválen prodej pozemku par. č. 473/5 o výměře 761 m2 v Londonské ulici naproti č.p. 97. Pozemek se nachází v zastavitelném území a je určen pro výstavbu rodinného domku. Dalším schváleným pozemkem k prodeji byla parcela č. 50/7 o výměře 199 m2 . Tento pozemek je za hotelem „U Irský žízně“ a nachází se mezi pozemky majitele hotelu, kterému byl odprodej pozemku schválen. V této lokalitě bylo také schváleno odkoupení pozemku od vlastníka hotelu a to par. č. 52/3 o výměře 182 m2 a par. č. 37/2 o výměře 3 m2. Odkoupením těchto pozemků se řeší vlastnické vztahy k pozemkům pod plánovanou přístupovou místní komunikaci pro zastavitelné území v této lokalitě. Zastupitelstvem byl projednán a schválen též návrh na odkoupení pozemku par.č. 130 dle pozemkového katastru o výměře 396 m2 . Tento pozemek se nachází v centru obce mezi bytovkou č.p. 88 a požární nádrží a po části pozemku je veden chodník. Vykupováním pozemků od vlastníků hlavně v centrální části obce je naplňován záměr obce získat vlastnictví hlavně u těch pozemků, na kterých jsou umístněny podzemní sítě technického vybavení nebo stavby (komunikace, chodníky) do majetku obce. V dalším průběhu zasedání byla schválena žádost o uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“, která se týkala uložení kabelu elektrického vedení na obecním pozemku ke stavební parcele v lokalitě „U Kočvaráku“.

 V jednom z dalších bodů programu seznámila starostka zastupitele s výsledkem podaných žádostí o dotace. Z Programu obnovy venkova byla obci schválena dotace ve výši 54 000,- Kč na úhradu úroků z půjček od České spořitelny, a.s. na plynofikaci a výstavbu ČOV a čerpacích stanic a dále byla schválena dotace na výměnu střešní krytiny na č.p. 8 ve výši 123 000,- Kč. Žádost o dotaci na výměnu oken na č.p. 8 nebyla přiznána. Ve věci realizace výměny střešní krytiny na č.p. 8 bylo zastupitelstvem vybráno pět pokrývačských firem (Suchdol nad Lužnicí, České Velenice), kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na realizaci této akce. Termín k podání nabídek byl stanoven do konce června. Zastupitelstvo bylo dále seznámeno s tím, že obě podané žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje z grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebyly schváleny. Jedna žádost o dotaci se týkala částečné rekonstrukce hasičské zbrojnice (rekonstrukce podlah v odpočinkové místnosti, garáži a chodbě, ve výměně oken, v opravě fasády a ve výměně vstupních dveří. Druhá žádost o dotaci se týkala pořízení přenosného plovoucího čerpadla.

 Naopak žádost o přidělení grantu ve výši 40 000,- Kč z Grantového programu Jihočeského kraje na Podporu živé kultury na pořádání III. ročníku Zikmundohraní byla schválena, ale jen v poloviční výši, tj. ve výši 20 000,- Kč . Další příspěvek ve výši 20 000,- Kč na tuto akci poskytla obci plynárenská firma RWE, a.s.. Obec také podala žádost do „Programu rozvoje venkova osa IV Leader“ o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace zeleně a obnova zpevněných ploch (chodníků) před nákupním střediskem Jednoty“. Podané projekty (žádosti) z tohoto dotačního programu nebyly zatím Výborem pro výběr a monitorování projektů hodnoceny.

 V jednom z plánovaných bodů programu bylo zhodnocení již realizovaných kulturních a společenských akcí v jarním období. Všechny tyto akce byly velice úspěšné. Starostka při této příležitosti poděkovala všem, kteří se podíleli na jejich plánování, organizaci, zajištění a realizaci. Velikonoční jarmark a Zikmundohraní bylo hlavně pod patronací místní Základní školy a poděkování za skvělou organizaci a průběh patří všem, žákům, učitelům a hlavně učitelkám Ivaně Kvapilové a Pavlíně Křížové a dále všem, kteří přispěli jak po materiální stránce, osobní pomocí či sponzorským finančním příspěvkem. Samozřejmě dík patří i svatému Zikmundovi, který nad naší obcí pravděpodobně držel ochranný deštník. Zdařilou již tradiční akcí bylo stavění májky za účasti našich občanů a dětí, kde musíme poděkovat Farmě Rapšach za dobré občerstvení a dále našim členům Sboru dobrovolných hasičů za poctivé hlídání do ranních hodin. Další poděkování patří našim fotbalistům, členům Sportovního klubu Rapšach jako hlavním organizátorům a dalším organizátorům za přípravu Dětského dne, za skvělou atmosféru a pobavení našich nejmenších. Též se musí poděkovat našim ženám (p. Růženě Kronikové, Stanislavě Pytlové, Marii Snětinové), které připravily další již tradiční společenskou akci - Vítání občánků. Letos jsme mohli popřát všechno nejlepší do života šesti našim novým malým spoluobčanům. Paní učitelka Kroniková nacvičila s dětmi z mateřské školky roztomilé pásmo básniček a písniček. Nesmíme zapomenout poděkovat ani řediteli školy Karlu Snětinovi, který prostřednictvím kamery a svého fotografického aparátu propaguje naší obec na internetových stránkách (doporučujeme navštívit na adrese www.rapsach.cz) a zaznamenává tuto historii kulturních akcí pro další generace.

V diskuzi se zastupitelé vyjadřovali zejména k pořádku v obci. O tom viz dále v Kecálku.

Jaroslav Čurda

 

Důležité upozornění pro majitele mobilních telefonů

Následující informaci berte zcela vážně (ověřeno na PČR), třeba někomu zachrání účet za telefon.

Jde o to, že Vám někdo zavolá na mobil a představí se jako „provider“ Vodafon, T-Mobil nebo O2 Télefonica a pak Vás požádá o vyťukání kódu 09 a vysvětlí, že jde o ověření správné funkce telefonu. Podvodníci mají k dispozici prostředky, díky kterým spolu se zadaným kódem přečtou Vaši SIM kartu a pak si vytvoří její kopii s Vaším číslem a veškerá jejich volání budete mít v účtu Vy. Současně se objevuje i vir, který zničí SIM kartu a poškodí telefon. Tento vir poznáte tak, že se Vám jako příchozí hovor zobrazí na displeji „A“, „C“ nebo „E“. Rada zní hovory nezvedat a v případě, že Vás někdo požádá o zadání kódu, okamžitě zavěsit.

Protože se podvody začaly praktikovat ve velkém měřítku, předejte sdělení co nejvíce lidem.

Informaci jsme získali od Ing. Jana Kepky

Lenka Cvrčková

 

Věčné téma - pořádek v obci

Na posledním zasedání zastupitelstva obce se objevily připomínky zastupitelů týkající se pořádku v obci. Jan Pytel vystoupil s tvrzením, že v obci ještě nikdy nebyl takový nepořádek jako v dnešních dnech, zejména že je neposečená tráva i ve středu obce. Doufám, že si sami uděláte vlastní názor, neboť díky deštivému počasí v letošním roce je „věčný boj“ s trávou obtížnější, než kdy jindy. M. Růžička a jeho pomocníci sekají trávu, když to počasí dovolí, na plné obrátky. V této souvislosti musíme požádat obyvatele bytovky, aby nevyhazovali z oken a balkonů odpadky, protože M. Růžička v průběhu minulého měsíce zničil na trávníku za bytovkou dva řemeny na sekačce. Pod okny uvidíte nedopalky cigaret a smetí, které tam rozhodně nepatří. V souvislosti s diskusí o pořádku nás požádal Ing. Kepka, abychom Vás upozornili na to, že někteří z obyvatel Rapšachu neustále hází odpad přes elektrické ohradníky kolem pastvin. Nejen že takový postup ohrožuje zvířata na pastvinách, ale také může způsobit, že ohradníky budou vyřazeny z provozu a krávy se budou toulat po vsi. Věčným tématem je také obecní skládka bioodpadu. Neukáznění jedinci tam neustále vyváží odpad, který tam rozhodně nepatří, přitom je k dispozici velkokapacitní kontejner, kam po domluvě s J. Čurdou můžete nepotřebné věci odložit. Naopak jsme byli příjemně překvapeni, že se najdou občané, kteří s sebou na procházku se psem nosí pytlíky na jejich extramenty (např. paní Poláková nebo paní Kroniková). Pořádek v obci je věčné téma, protože to není jen záležitost obce a jejich pracovníků, ale i záležitost nás všech občanů Rapšachu.

Lenka Cvrčková

 

P e l M e l z fotbalového Rapšachu

A je tady opět nové číslo Kecálku a s ním spojené informace nejen pro příznivce fotbalu.

 

Souhrn událostí okolo kulatého nesmyslu

 Tak nám opět skončila sezóna zajímavých fotbalových mačů. Pojďme se na ni společně podívat.

Po dlouhé zimní přestávce se v dubnu rozběhla jarní část sezóny 2009/2010 a my jsme hned v 1.kole přivítali na svém hřišti Slovan Břilice. Každý se na zápas těšil, navíc po tak dlouhé pauze, ale nějak nám to nešlo. Břiličtí byli běhavější, důraznější a my na ně jen koukali jak z kupíčka Windebony. Prohra 1:2 byla zcela zasloužená. V dalších utkáních jsme střídali lepší momenty s těmi horšími a v závěrečném zúčtování jsme v tabulce ukořistili 6. příčku. Sice jen 4 body od bronzového stupínku, ale nutno říci, že jak se nám celá léta vyhýbala zranění, letos jsme si vybrali smůly kopec. Pomalu odpadávali hráči jak sťopky z jablek, vše načal Jarda Vaněk, po něm padnul Micha Vachun a poté postupně Bihoš, Pepe, Knedlík, Varhol, Kubrt a nakonec i hrající trenér Marína. Takže nakonec je 6.příčka úspěch. K jednotlivcům: všechna utkání odehrál jediný hráč a to Martin Šroub, nejlepším střelcem se stal i přes zranění Petr Biháry. Dále je třeba vyzdvihnout defenzivní činnost celého týmu, obdržel pouhých 24 branek z 22 utkání – absolutně nejlepší v celé soutěži…

Děkujeme také fanouškům za účast nejen na domácích utkáních, všem sponzorům a obci Rapšach. Sponzoři: Firma Lubomír Sokolík, Jan Svoboda a syn a Petr Svoboda, Petr Daněk, Jan Hroník, Knedlík a Jelito, Bridgecon Elektronik, Progress Partners, Ing. Jan Kepka, Hotel U Irský žízně, Ivan Průcha, Kodavo. Každý zápas s fotkami i komentářem najdete na našich webových stránkách:

http://vysledky.lidovky.cz/fotbal/fotbal_klub_v08.php?id_klub=969

Sezóna 2010/2011 začne v průběhu srpna.

 

Tabulka:

Rk.     Tým           Záp       +     0        -      Skóre  Body  (Prav)

1.       Řečice B       22      18     1        3    73: 24      55    ( 22)

2.       H. Žďár       22      15     5        2    71: 28      50    ( 17)

3.       N. Ves         22      11     5        6    46: 38      38      ( 5)

4.       Plavsko        22      11     4        7    58: 35      37      ( 4)

5.       Břilice          22      10     6        6    47: 42      36      ( 3)

6.       Rapšach       22      10     4        8    39: 24      34      ( 1)

7.       Lodhéřov      22      10     3        9    43: 40      33      ( 0)

8.       Majdalena   22        8     1      13    44: 70      25     ( -8)

9.       Buk             22        7     2      13    40: 46      23    (-10)

10.     Lásenice       22        6     5      11    36: 52      23    (-10)

11.     Chlum B      22        2     5      15    30: 85      11    (-22)

12.     Velenice B    22        2     3      17    29: 72        9    (-24)

 

Akce proběhlé a budoucí

Na konci května jsme pořádali jako již tradičně DĚTSKÝ DEN. Začátek byl trošku rozpačitý, hlavně díky počasí, ale s přibývajícím časem se přišlo na hojnou účast dětí a rodičů podívat také teplé sluníčko. Soutěžících dětí bylo úctyhodných 95, což je jedna z největších účastí historie!!!


 

Tato akce se samozřejmě neobejde bez tradičních sponzorů, všem moc děkujeme...

Obec Rapšach, Ing. Jan Kepka, Ivan Průcha, Zdenka Sokolíková - Pizzerie Tušť, Střechy Daněk, Lubomír Sokolík, Katka Steineckerová, Doppler Trhové Sviny, Seznam.cz, Pekárna Suchdol - pan Soudek, MUDr. Hladílek Jiří, Libor Šroub, Jan a Petr Svobodovi, LADY BAR, krámek Stáni Pytlové.

Doufám, že dětem i dospělým se akce líbila…

 

4. ročník, snad již tradičního, turnaje FIRMCUP RAPŠACH 2009 proběhne v sobotu 26.6.2010 od ranních hodin na našem hřišti. Už teď se modlíme aby vyšlo počasí a turnaj se neodehrál jako loni na blátě… Účast přislíbilo 10 týmů.

 

 3.července se uskuteční zájezd do Pavlova. Zkoušíme opět navázat tradiční družbu s jihomoravským Pavlovem, který nás pozval na turnaj a na oplátku jej zveme my na náš turnaj O pohár obce Rapšach. Ve vyřazovacích bojích o postup do finále se utkají mužstva Sokol Pavlov, obhájce titulu Suchdol nad Lužnicí, Hraničář Horní Stropnice a domácí SK Rapšach. Turnaj se uskuteční 10.6.2010 od 12:30 hodin.

 

Tolik asi vše co děje ve fotbalových kruzích a v příštím vydání Kecálku Vás seznámím s výsledky a dalším dění.

 Honza Pytel – jednatel SK Rapšach

 

Informace ze školy

V dnešním Kecálku se soustředíme na to, co nám na konci školního roku udělalo největší radost – na TURISTICKÉ ZÁVODY:

 

„MISTROVSTVÍ VITORAZSKA“ – místní závod v Rapšachu

9.4. se od 9.00 hodin uskutečnilo již tradiční, a tak i zároveň dlouho očekávané místní kolo turistického závodu Mistrovství III. stupně – „Pohár Vitorazska“, opět s možností postupu – tentokrát do Vodňan na Mistrovství Jihočeského kraje II. stupeň (sobota 17. dubna).

Samotnému závodu předcházela poctivá a svědomitá příprava jak v rámci vhodných témat ve výuce (např. tělesné výchovy, prvouky, přírodovědy, vlastivědy) tak i v činnosti turistického oddílu „mladší“ a „starší“ nebo v týmu pod vedením pana Míry Šebesty. Rádce závodníka pomohl při samostudiu či týmové přípravě.

Do bojů o postup opět zasáhli také žáci a žákyně z okolních základních škol – Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, České Velenice a také z  TOM Delfíni Borotín.

Soutěžící byli před závodem rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví – soutěžili pouze jednotlivci.

V našich podmínkách jsme závodili od startu (školní dvůr) směr školní sad, školní hřiště (vzadu), pole a les za školou a zpět od Spáleniště do cíle (školní dvůr).

Trasy byly vytyčeny dvě – „červená“ (dorostenecké a dospělé kategorie) a „bílá“ (žákovské kategorie).

Stanoviště a kontroly turistického závodu včetně zadání úkolů byly podmíněny závodnickou kategorií:

·           Start (popadni startovní průkaz, neztrať jej a makej!!!)

·           Kontrola „L“ – lanová lávka (vyhoupni se svižně na lano a nespadni!!!)

·           Kontrola „PD“ – překážková dráha (při plížení pozor na Kájovo pravidlo „tři P“ a trefuj se míčkem s rozvahou!!!)

·           Kontrola „V“ – odhad vzdálenosti (zaměř správně cíl a nemůžeš minout!!!)

·           Kontrola „O“ – orientace a azimutové úseky (seřiď si buzolu, orientuj mapku, netoulej se na azimutech!!!)

·           Kontrola „TT“ – topografické a turistické značky (nikdo ti tu nepomůže, soustřeď se a při vyplňování dvakrát měř!!!)

·           Kontrola „KPČ“ – kulturně poznávací činnost (jsi na to sám, nepopleť to a označ pouze jednou odpověď a s rozmyslem!!!)

·           Kontrola „D“ – dřeviny (to musíš opět zvládnout sám, tak se pořádně rozhlédni a nepřepisuj odpovědi!!!)

·           Kontrola „U“ – uzlování (pozor, ať se nezamotáš!!!)

·           Cíl (odevzdej startovní průkaz a relaxuj!!!)

 

Mistrovství Jihočeského kraje v TZ - Vodňany

17.4. jsme zasáhli na Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) ve Vodňanech do bojů  o další postup na Český pohár.

 

Mistrovství kraje Vysočina v TZ - Vodňany

25.4. jsme zasáhli na Mistrovství kraje Vysočina (II. stupeň) v Pacově do bojů  o další postup na Český pohár.

Turistický závod – naši postupující na Český pohár 2010:


 

Nejmladší žákyně

1. Magdalena Oušková

2. Justýna Schiendlová

3. Anna Círalová

4. Zuzana Šebestová

Mladší žákyně

5. Veronika Oušková

6. Eliška Kreklová

Mladší žáci

7. Radek Šebesta

8. František Círal

9. Adam Janeček

 

Starší žákyně

10. Veronika Herzogová

11. Ludmila Homolková

Starší žáci

12. Jan Kříž

Mladší dorostenky

13. Anna Ďuchová

14. Kristýna Janečková

Mladší dorostenci

15. Jan Pytel

16. Michal Kliment

Starší dorostenky

17. Simona Prokešová

 

 

1. závod Českého poháru – Český Brod

8.5. zasáhla naše výprava závodníků a závodnic do bojů o postup na Mistrovství ČR v Českém Brodu – TZ I. stupně – 1. závod Českého poháru.

Připomněli jsme si, že postup na Mistrovství ČR (Frýdlant nad Ostravicí 19.6.) má již zajištěn díky svým předešlým skvělým výkonům Ráďa Šebesta.

Nejmladší žákyně:

Anička Círalová – postup z 2. místa

Majda Oušková – postup ze 3. místa

Bílý pohár (celkové výsledky žákovských kategorií):

6. místo

 

2. závod Českého poháru – Malenovice

22.5. zasáhla naše výprava závodníků a závodnic do bojů o postup na Mistrovství ČR v Malenovicích – TZ I. stupně – 2. závod Českého poháru.

Nejmladší žákyně:

Anička Círalová – 1. místo

Mladší žáci:

Ráďa Šebesta – 1. místo

Fanda Círal – postup z 2. místa

Bílý pohár (celkové výsledky žákovských kategorií):

3. místo

 

3. závod Českého poháru – Týnec nad Sázavou

5.6. zasáhla naše výprava závodníků a závodnic do bojů o postup na Mistrovství ČR v Týnci nad Sázavou – TZ I. stupně – 3. závod Českého poháru.

Nejmladší žákyně:

Anička Círalová – 3. místo

Zuzka Šebestová – postup z 9. místa

Mladší žákyně:

Verča Oušková – postup z 8. místa

Mladší žáci:

Fanda Círal – 1. místo

Ráďa Šebesta – 2. místo

Bílý pohár (celkové výsledky žákovských kategorií):

POPRVÉ V HISTORII JSME VYHRÁLI CELKOVĚ MLADŠÍ ŽÁKY!!!

 

Mistrovství České republiky a 4. závod ČP – Frýdlant nad Ostravicí

19.6. jsme zasáhli do bojů o mistrovský titul v turistických závodech na Mistrovství ČR ve Frýdlantu nad Ostravicí.

V kategorii nejmladších žákyň získala Majda Oušková bronzovou medaili, Anička Círalová byla čtvrtá a Zuzka Šebestová pátá.

V kategorii mladších žákyň skončila Verča Oušková na krásném sedmém místě.

V kategorii mladších žáků získal Ráďa Šebesta zlatou medaili a Fanda Círal stříbrnou.

Celkově jsme se na tomto závodě Českého poháru umístili na bronzové příčce.

Český pohár v kategorii mladších žáků vyhrál Ráďa Šebesta, na druhém místě skončil Fanda Círal.

Anička Círalová skončila v Českém poháru na nádherném druhém místě.

V celkovém hodnocení Českého poháru v žákovských kategoriích jsme dosáhli obrovského úspěchu - celkově druhého místa z jednatřiceti oddílů z celé republiky!

Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony

a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu!!!

Děkujeme trenérovi, řidiči a sponzorovi – panu Miroslavu  Šebestovi – za obrovský kus práce, peněz a volného času, vloženého do úspěchu našich dětí.

Rovněž tak děkujeme další řidičce a sponzorce – paní Radce Círalové a jejímu manželovi za poskytnuté finanční prostředky a dopravu dětí na závody.

Dalším sponzorem letošní sezony, která vyšla na téměř 60.000,- Kč,  byli pánové Bohuslav Schicker a Jan Prokeš – i jim děkujeme.

Částkou 10.000,- přispěla Obec Rapšach, 15.100,- Kč zaplatil ze svých prostředků TOM „Práčata“ Rapšach.

DALŠÍ PODROBNOSTI NAJDETE NA STRÁNKÁCH:

www.rapsach.cz/tom

 

 

Na fotografii zleva: Ráďa Šebesta, Majda Oušková, Fanda Círal, Anička Círalová, Zuzanka Šebestová a Verča Oušková


 

[1] Pamětní kniha obce Suchdol nad Lužnicí od r. 1937 – 1945, II. svazek, s.92.

[2] Mlynárik, J.: Tragédie Vitorazska 1945 – 1953 POPRAVA V TUŠTI, Třeboň 2006,
s. 169.

[3] Riedl, J.: Černý pátek čtyřicet šest dnů před koncem války (článek z neznámých novin)

[4] Tamtéž

[5] Tamtéž

Pokračování si nenechte ujít příště.

 

 
 
 
     
 

DOMŮ