OBEC RAPŠACH

 
 

Nahoru

 
 
 
 

Čtvrtletník Obce Rapšach 3/2010

 

Slovo starostky na úvod

 

Vážení spoluobčané,

před blížícími se volbami do zastupitelstva obce bych Vás ráda informovala o tom, co se nám za předchozí čtyři roky povedlo a samozřejmě i o tom, co případně ještě splněno nebylo nebo se nepovedlo.

Zastupitelstvo po celé volební období pracovalo v sedmičlenném složení. Musím hlavně kladně hodnotit spolupráci dvou „vítězných“ subjektů, které utvořily zastupitelstvo obce (3 členové nezávislí Za Rapšach krásnější a lidštější a 4 ČSSD). Nekonalo se žádné velké politikaření, ale šlo o shodu v řešení hlavních problémů obce nastolených vedením obce, obecním úřadem, připomínkami zastupitelů a podporu návrhů jimi předložených.

V uplynulém volební období obec každoročně měla vyrovnaný rozpočet
a každoročně vykazovala přebytek hospodaření. Každoročně jsme pokryli financování dlouhodobých investičních úvěrů a půjček z minulého období (kanalizace a ČOV, plynofikace obce, rozvoj bydlení). Jednoduše řečeno, snižovali jsme zadlužení a nevzali jsme si žádný nový úvěr ani půjčku. To ukazuje, že jsme v průběhu volebního období velmi rozumně hospodařili s finančními prostředky. Obec vykazuje dobré finanční zdraví (kategorie B v šestičlenné stupnici podle kritérií EU).

Samozřejmě, že důležité jsou investiční akce, které se v průběhu volebního období realizovaly. Tady jsou ty hlavní z nich:

·            Povedlo se nám zrekonstruovat budovu základní školy, máme novou střechu, sociální zařízení v celé budově, ze dvou tříd jsme přestavbou získali tři a kompletně jsme zmodernizovali kuchyni. Celkové náklady rekonstrukce činily přes 5, 5 mil, ze státního rozpočtu jsme na akci získali dotaci 5 mil.

·            Z prostředků Jihočeského krajského úřadu byla dokončena druhá část silnice z Tuště do Rapšachu

·            V mateřské školce jsme zrekonstruovali kuchyni, sociální zařízení, zmodernizovali osvětlení, vyměnili podlahy v jedné třídě a na chodbě. Celkové investice do školky činily 1, 36 mil, z čehož nám krajský úřad poskytl dotaci 360 tisíc Kč

·            Zpevnili jsme skoro všechny dosud prašné místní komunikace recyklovanou směsí. Akce nás stála asi 700 tisíc Kč

·            Na obecních objektech č.7, 8 (bytové domy, obecní úřad) a 5 (bývalá kotelna, nyní archív) jsme zavedli v každém objektu samostatné vytápění na zemní plyn, takže se nám podařilo v centru obce významně přispět k čistotě ovzduší. Tato akce stála 286 000,- Kč

·            Ve dvou etapách jsme vyměnili okna v obecní bytovce, investice celkem 1,2 mil Kč., z toho dotace z Programu obnovy venkova (POV), který administruje krajský úřad, činily 230 tisíc Kč

·            Vyměnili jsme střechu na budově radnice, celkové náklady 341 tisíc Kč,
z toho dotace z POV 100 tisíc Kč

·            Máme novou střechu na obecním domě čp. 8 a na části č.p. 5 (bývalá kotelna), celkové náklady na tuto akci 311 547, Kč, z toho dotace z POV 135 tisíc Kč

·            Zřídili jsme pracoviště Czech pointu, prostředky na ně jsme získali z grantu EU

·            Hasičská zbrojnice má nová okna, dveře, fasádu. Do oprav jsme zatím přibližně investovali do této celkem 60 500,- Kč. Dotace z krajského úřadu činila 80 tisíc Kč. Tato akce zatím není ukončena.

 

Musím se zmínit i o akcích, které ještě do konce roku budou realizovány:

·           Chodník před samoobsluhou včetně rampy pro kočárky a invalidní vozíky
a úprava prostranství před obchodem (plánované náklady celkem 539 315,- Kč, z toho asi 75 % pokryje dotace z prostředků EU)

·           výměna oken na severní straně domu čp. 8. (plánované náklady z rozpočtu obce 130 763,- Kč).

 

Celkem se vedení obce podařilo za hodnocené volební období získat na dotacích 6 819 252,- Kč, z toho 5 mil. za státního rozpočtu (tzv. medvěd) za intervence ČSSD, 1 177 875,- Kč z Programu obnovy venkova, který ze svého rozpočtu zřizuje Jihočeský krajský úřad, 150 009,- Kč z různých fondů Evropské unie a 491 368,- Kč z jiných zdrojů.

 

Ale možná, že důležitější než tyto akce je to, co se povedlo v oblasti společenského a kulturního života v obci:

·           Proběhly tři ročníky velmi úspěšného hudebního a tanečního festivalu Zikmundohraní, moderní to obdoby posvícení v obci. Této akce nejen místního významu se účastní asi 200 účinkujících a asi 800 diváků

·           Už tři roky se koná Velikonoční jarmark, určitě jeden z nejúspěšnějších
v regionu

·           V obci funguje třetí rok ženský taneční soubor Trnky brnky

·           V obci působí Rapšašský komorní orchestr, který pořádá vánoční koncerty
a obec reprezentuje v rámci ČR a v Rakousku

·           Zavedli jsme znovu po delší odmlce slavnost vítání nových občánků

·           Hasičský sbor v obci znovu začal aktivně pracovat

·           V obci působí velmi úspěšný fotbalový oddíl SK Rapšach, a to nejen ve sportovní oblasti. Organizují i různé společenské akce (Den dětí, letos znovu po 15 letech Masopustní průvod ...)

·           Turistický oddíl mládeže „Práčata“ se v letošním roce konečně prosadil v Turistických závodech (viz níže). Z krajského mistrovství přivezli naši závodníci 3 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. Ve třech závodech Českého poháru (Český Brod, Malenovice, Týnec nad Sázavou) nasbírali celkem 3 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Na mistrovství ČR ve Frýdlantu nad Ostravicí získali po jedné medaili od „každého kovu“. V celkovém hodnocení ČP jsme brali také 1 zlato, 1 stříbro a 1 bronz. Jako oddíl jsme se umístili na krásném 2. místě z jednatřiceti oddílů z celé republiky. Na Mezinárodním mistrovství v TZ ve slovenském Kežmaroku v kategorii nejmladších žákyň získala Anička Círalová stříbrnou medaili a Zuzka Šebestová skončila na krásném 7. místě. V kategorii mladších žáků jsme „brali“ stříbro – Fanda Círal, a bronz – Ráďa Šebesta.

·           Uznání si určitě zaslouží i pravidelné letní tábory tohoto oddílu, i všechny akce, kterých v průběhu roku 2010 zatím bylo 26, s účastí přes 1.000 účastníků.

 

Chtěla bych ovšem uvést, že všechno, co se povedlo, je výsledkem kolektivní práce. Musím v této souvislosti vyzvednout například práci místostarosty pana Radka Poláka a pracovníků obecního úřadu, paní ing. Hany Gazdové a pana Jaroslava Čurdy. Investice bychom nemohli realizovat bez zásadních příjmů, které jsme do rozpočtu získali výnosným prodejem dřeva z obecních lesů, což je zásluha pana Františka Šetky. Kulturní akce by se vůbec nerealizovaly bez obětavé práce paní Ivy Kvapilové, Pavlíny Křížové, vedení školy a učitelů a žáků. Paní Růžena Kroniková se zasloužila o znovu obnovení vítání občánků. Vedení SK Rapšach Milana Císaře a Honzu Pytla a jejich aktivity znáte všichni. Nesmím zapomenout poděkovat štědrým sponzorům našich akcí, panu ing. J. Kepkovi, panu L. Sokolíkovi, panu I. Průchovi. Všechny sportovní a společenské akce vyžadují aktivní a iniciativní občany. Jestli jsem na někoho zapomněla, moc se omlouvám.

 

Z toho, co jsme měli v plánu, ale nepodařilo se uskutečnit, musím zmínit následující akce:

Celková rekonstrukce místních komunikací Londonská a Bamšule – nepodařilo se nám přes veškerou snahu a velmi kvalitní projekt dosáhnout na dotace
z Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP). Jistě ze sdělovacích prostředků víte, že poslední výzva, v níž máme také náš projekt, se v současné době přehodnocuje, kvůli machinacím, které ji provázely.

Také jsme zatím nebyli úspěšní v rámci dotačního programu MŽP na zateplení budovy ZŠ.

Vyřešení průtahu obcí (silnice III. třídy ve správě KÚ). Nechci to zakřiknout, ale v současné době probíhá stavební řízení na tuto akci (viz též níže v Kecálku).

Oprava fasády kostela ve spolupráci s vlastníkem tj. Římskokatolickou církví. Farnost získala z krajského úřadu dotaci na předprojektovou přípravu a obec Rapšach financuje projektovou dokumentaci, aby mohlo být požádáno o dotaci na ministerstvu kultury.

Samozřejmě, že se nepodařily i další věci, které Vás občany obtěžují. Například stálý problém čistoty v obci a volné pobíhání psů. Snažili jsme se působit na občany pořádku nedbalé co nám síly, morální apely a právní prostředky stačily, ale ne zcela úspěšně. Pokuty a napomenutí přestupkové komise asi nejsou dost tvrdý postih.

 

V rámci široké správní agendy obecního úřadu, který tvoří starosta, místostarosta a pracovníci obecního úřadu, na konci volebního období nezůstaly žádné zásadní nevyřešené problémy.

Obecní úřad pracoval ve složení – neuvolněná starostka, neuvolněný místostarosta, 1 úředník na plný úvazek, 1 účetní na půl úvazku, 1 pracovník na plný úvazek, uklízečka na 0,25 úvazku. Zaměstnanci obecního úřadu jsou odměňováni podle platných tarifů.

 Neuvolnění členové zastupitelstva si již několik volebních období schvalují spíše jen symbolické odměny.

 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych nakonec na tomto místě poděkovala všem, kteří se na činnosti zastupitelstva a obecního úřadu podíleli. Především stávajícím zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu a samozřejmě také Vám všem občanům za podporu, náměty a připomínky k naší práci (zvláště těm, kteří nezapomněli své připomínky podepsat ☺☺☺).

Lenka Cvrčková, starostka

 

Volby 15. a 16. 10. 2010

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se na Vás prostřednictvím tohoto čtvrtletníku obrátila jako kandidátka na starostu v podzimních volbách do zastupitelstva obce.

Jako v minulém období jsme postavili sedmičlennou kandidátku nestraníků pod hlavičkou ČSSD. Oslovili jsme občany Rapšachu, o nichž jsme přesvědčeni, že budou v zastupitelstvu vždy nezištně, poctivě a spolehlivě pracovat a hájit Vaše zájmy, zájmy všech obyvatel vesnice.

Náš program pro příští volební období je zcela konkrétní.

 

V oblasti investic zejména:

·           budeme podporovat investice do obecního majetku podle rozpočtových možností obce

·           budeme zachovávat stávající způsoby hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví obce (pronájem bytů, pozemků a hospodaření v obecních lesích)

·           budeme prosazovat rekonstrukci průtahu obcí, spolu s touto akcí vybudujeme chodníky a zrekonstruujeme veřejné osvětlení

·           budeme opravovat místní komunikace a prosazovat realizaci projektu na rekonstrukci ulic Londonská a Bamšule

·           dokončíme výměnu oken na obecních domech čp. 8, 7 a 88

·           v bytovce čp. 20 provedeme rekonstrukci balkonů a vchodových dveří

·           vzhled obecního úřadu vylepšíme novou fasádou

·           budeme usilovat o rekonstrukci fasády kostela

·           pokusíme se získat prostředky na dokončení výměny oken opravu fasády školy

Tyto investiční akce zajistíme jednak z rozpočtu obce, jednak se budeme snažit využít různých dotačních titulů a rozumné úvěrové politiky. Vzhledem k tomu, že v příštím období budou reálně využitelné jen dotační tituly financované
z EU a hlavně z krajského rozpočtu, (na prostředky ze státního rozpočtu tzv. medvěda musí všichni zapomenout) máme tu dvě výhody. Jednak máme zkušenosti z podávání grantů a jednak máme podporu sociálnědemokratického vedení kraje.

 

V oblasti kulturního a společenského života:

·           budeme systematicky podporovat všechny kulturní, sportovní a společenské aktivity v obci

·           budeme podporovat existenci a rozvoj základní a mateřské školy v Rapšachu

·           budeme podporovat činnost a materiální zázemí Hasičů, SK Rapšach a tanečního souboru Trnky brnky, popřípadě ostatních kulturních, společenských, zájmových a sportovních spolků a sdružení

·           budeme zajišťovat finančně a pomáhat s organizací tradičních kulturních
a společenských akcí (zejména Masopustní průvod, Velikonoční jarmark, Zikmundohraní, Vítání občánků, Dětský den...)

·           budeme nadále vydávat čtvrtletník Rapšašský Kecálek

 

V oblasti demografického rozvoje obce:

·           budeme systematicky podporovat novou výstavbu rodinných domů v obci
a rekonstrukci stávající výstavby

·           budeme dbát na udržení a případně na zlepšení základní občanské vybavenosti včetně dopravní obslužnosti

·           budeme podporovat aktivity vytvářející trvalý a pozitivní vztah k Rapšachu a jeho propagaci

 

V oblasti vnitřních věcí:

·           zachováme současný systém neuvolněného starosty a místostarosty

 

V oblasti pořádku a čistoty v obci a vzhledu obce:

·           zefektivníme podíl obecního úřadu na čistotě obce

·           vytvoříme nový právní rámec dodržování pravidel chování vztahujících se
k pořádku a čistotě obce

·           budeme podporovat aktivity občanů vedoucí ke zlepšení vzhledu obce (např. úklid před domy, květinová výzdoba...)

·           budeme pracovat na tom, abychom získali titul Vesnice roku, (což mimo jiné nutně předpokládá zapojení všech obyvatel vesnice☺).

 

Všechny tyto aktivity, jejichž cílem je zvelebení naší vesnice, můžeme prosadit jen s Vaší podporou. Doufám, že svou podporu vyjádříte účastí na volbách ve dnech 15. a 16. října 2010 a tím, že vyberete naši kandidátku. Slibujeme Vám, že budeme při naší práci v zastupitelstvu a na obecním úřadě vždy mít na mysli blaho obce a jejich obyvatel a budeme nezištně a rozhodně hájit Vaše oprávněné zájmy.

Děkuji Vám.

Lenka Cvrčková

 

„Za Rapšach krásnější a lidštější“

 

Stejně jako před čtyřmi lety jsme postavili kandidátku k volbám do Obecního zastupitelstva. Sdružení nezávislých kandidátů pod hlavičkou „Za Rapšach krásnější a lidštější“ se uchází o Vaši přízeň v počtu 7 členů. Kandidátní listina doznala pár změn, Růženu Kronikovou, která si vybrala kandidátku ve společnosti se současným vedením Obce, nahradil Honza Kepka, kterému se nelíbila politika tohoto vedení a jde do voleb na kandidátce nezávislých.

Po výbuchu ČSSD v parlamentních volbách, to nebude ČSSD mít jednoduché ani ve volbách komunálních. Nemluvě o tom, že ekonomická situace do které dostala stát vládnoucí ČSSD, nedá očekávat výrazný přísun dotačních peněz do obcí ovládaných ČSSD.

V případě úspěchu v říjnových volbách chceme naplňovat naše krédo
v názvu sdružení, ať se nám všem na Rapšachu líbí a žijeme zde spokojeným životem.

Děkujeme za Vaši volební přízeň…

 Za kandidáty Honza Pytel

 

Poděkování

 

Chtěla bych svým jménem a hlavně jménem obce poděkovat.

Za vzornou reprezentaci obce:

J    Souboru Trnky brnky. Během své existence předvedly celkem 62 vystoupení a tancovaly dokonce i na velmi prestižní akci Stodola Michala Tučného
v Hošticích. Všude sklidily velký aplaus a vzorně reprezentovaly Rapšach.

       Komornímu orchestru při Základní a mateřské škole v Rapšachu. Poslední srpnový víkend hráli a zpívali na Festivalu barokního divadla a hudby v Kuksu. Pořadatelé a posluchači jejich vystoupení velice ocenili. Příští rok jsou zváni znovu. Na vesnici s cca 600 obyvateli je to úspěch.

P Fotbalistům SK Rapšach. O jejich reprezentaci se dočtete v příspěvku Honzy Pytla.

P Turistickému oddílu „Práčata“. O jejich úspěších v Turistickém závodě více v samostatném článku.

 

Za nezištnou (tj. jen za poděkování) práci pro obec:

J        Kájovi Snětinovi za fotky na turistické tabule, za spolupráci na nových webových stránkách obce, za práci na starých webových stránkách, za fotky při všech různých akcích, za video ze všech akcí obce, atd... za to, že to všechno dělá skvěle a s úsměvem.

J        Františkovi Šetkovi za všechnu práci pro obec v lese, za to, že lesní hospodářství máme prostě v ažuru, za to, co udělal na rekonstrukci hasičské zbrojnice a okolí...

J        Květě Vávrové za vzornou péči o obecní květinové truhlíky a úklid čekárny...

J        Všem těm, na které jsem možná zapomněla a kteří mají Rapšach prostě rádi.

Děkuju

Lenka Cvrčková

 

INFORMACE Z RADNICE

 

Z jednání zastupitelstva obce

Od červnového zasedání zastupitelstva do této doby se naši zastupitelé sešli celkem čtyřikrát, z toho na třech mimořádných schůzkách a jednom řádném zasedání. Na prvním mimořádném jednání 28.června zastupitelé vybírali z pěti podaných nabídek firmu na akci „Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na č.p. 8“. Nejnižší nabídku na realizaci této akce podala firma Vratislava Paula ze Suchdola nad Lužnicí, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo a v současné době je již výměna střešní krytiny na č.p. 8 a na části budovy bývalé kotelny provedena. Na druhém jednání 26. července zastupitelé navrhovali firmy na dvě veřejné zakázky a to na akci „Revitalizace zeleně a obnova zpevněných ploch před nákupním střediskem Jednoty“ a na akci

„Revitalizace levobřežního přítoku Černého potoka a celková oprava lesní komunikace, včetně souvisejících objektů“. Na obě tyto veřejné zakázky byly podány projekty a žádosti o přidělení dotace z Programu rozvoje venkova osa IV LEADER. Kontrolou přijatelnosti nebyly zjištěny nedostatky a žádosti byly podstoupeny k bodovému hodnocení Výboru pro výběr a monitorování projektů. S velkou pravděpodobností by měly být žádosti o přiznání dotace úspěšné.

 Zastupitelstvo obce při jednání vybralo na realizaci obou veřejných zakázek po pěti firmách, kterým byly zaslány výzvy k podání nabídek. Na obnovu zpevněných ploch před Jednotou byly zaslány výzvy firmám Václava TETÍKA
z Rapšachu, STAVOSERVISU spol. s r.o. z Radouňky, LESOSTAVBÁM a.s.
z Třeboně, firmě Josef PRČEK-BEKERA ze Zlivi a firmě JURMAN, ZELENKA z Veselí nad Lužnicí. Na druhou veřejnou zakázku byly vybrány firmy JIPAMA spol. s r.o. z Hrachovišť, STAVISERVISU spol. s r.o. z Radouňky, RADOSTA CZ spol. s r.o. z Třeboně, JIHOČESKÉ LESY a.s. z Českých Budějovic a HOFBAUER JAN RYBÁŘSTVÍ , Stříbřec. V termínu, který byl stanoven na 17.00 hodinu 30. srpna všechny obeslané firmy doručily své nabídky na obě veřejné zakázky. Na třetím jednání téhož dne zastupitelé provedli hodnocení nabídek. Po kontrole doručených obálek s nabídkami bylo konstatováno, že všechny došlé nabídky jsou způsobilé k hodnocení. Hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena včetně DPH a termín realizace veřejné zakázky. Na základě těchto kritérií byla na realizaci akce „Revitalizace zeleně a obnova zpevněných ploch před nákupním střediskem Jednoty“ zastupitelstvem jako vítězná firma vybrána firma Josef PRČEK – BEKERA ze Zlivi, se kterou již byla podepsána smlouva o dílo a termín ukončení zakázky je do konce října. Okolo 13. října zahájí pracovníci firmy práce na této akci. Na druhou veřejnou zakázku, při které by mělo dojít k obnově odvodňovacích stok a celkové opravě lesní komunikace v obecním lese, byla vybrána firma s také nejnižší nabídkou a to JIHOČESKÉ LESY a.s. z Českých Budějovic. Tato veřejná zakázka se bude realizovat v 1. pololetí příštího roku, termín ukončení je stanoven do 30.dubna.

 Na poslední řádné zasedání tohoto volebního období se sešlo zastupitelstvo 20. září. Na tomto zasedání zastupitelé schválili rozpočtový výhled na období
r. 2012 až 2013. Jedná se o povinně sestavovaný výhled, jehož výdaje a příjmy vycházejí ze skutečnosti let minulých. Stálým bodem programu každého zasedání bývá projednání rozpočtových opatření ve finančním rozpočtu obce. Rozpočtovým opařením č. 3 byly schváleny finanční prostředky na výdaje, které nebyly uvedeny ve schváleném rozpočtu r. 2010 a realizují se v průběhu roku. Například Základní a Mateřská škola byla vybavena novými skříněmi za
41 000,- Kč, ve školní jídelně bylo nutné vyměnit varný kotel (100 000,- Kč), na práce v obecních lesích a na nákup lesních sazenic bude vynaloženo přibližně
65 000,- Kč. Na vybudování parkovací plochy v Základní škole bylo vynaloženo 74 000,- Kč, za rekonstrukci hasičské zbrojnice se zatím uhradilo 60 500,- Kč (nové vstupní dveře a okna). Z dalších výdajových položek se jedná o částku ve výši 24 000,- Kč na úhradu Změny č. 1 územního plánu obce, 6 000,- Kč činí příspěvek obce za členství v mikroregionu Třeboňsko, 2 000,- Kč za nájemné
z pozemků. V rozpočtovém opatření u příjmů se jednalo o dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši 80 000,- Kč, 20 000,- Kč na Zikmundohraní
a 48 000,- Kč od Úřadu práce.

 V dalším z bodu programu zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy
o výpůjčce majetku obce příspěvkové organizaci Základní a Mateřské škole
v Rapšachu o další dva roky. Dodatek č. 3 k této Smlouvě již bude projednávat po volbách nové zastupitelstvo. Zastupitelé byli též seznámeni s Peticí občanů ve věci dobudování kanalizace v lokalitě Pariz v katastrálním území Tuště
a Rapšachu. Jedná se o iniciativu hlavně vlastníků nemovitostí spadajících pod správní území města Suchdola nad Lužnicí. Protože v této věci nemá obecní úřad žádné konkrétní údaje, po seznámení s obsahem petice vzalo tuto zprávu zastupitelstvo pouze na vědomí. K petici se po získání potřebných podkladů oficiálně vyjádří nové zastupitelstvo.

 V průběhu zasedání bylo zastupitelstvo seznámeno se současným stavem ve věci průtahu obce. Dle informace od pracovníků krajského úřadu bude již brzy podána žádost o vydání stavebního povolení příslušnému silničnímu úřadu
v Třeboni a předpokládá se, že tato investice okolo 20 miliónu Kč bude radou Jihočeského kraje schválena. V případě realizace rekonstrukce silnice obec na své náklady zajistí rekonstrukci chodníků od parkoviště u č.p. 20 k základní škole včetně nového veřejného osvětlení.

 V dalším bodu programu byl bez připomínek schválen záměr prodeje pozemků vedených pod par. č. 473/8 a 473/10 dle KN v lokalitě Londonské ulice. Jedná se o pozemky v zastavitelném území obce.

 V různých bodech programu zasedání starostka obce seznámila zastupitele mimo jiné s tím, že naše obec je od 1. září plátcem DPH. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se současně vedeným správním řízením ve věci provozu na místní komunikace 6c (od trafostanice u č.p. 120 k č.p. 78 u Františkova). Ve vedené již volnější diskusi bylo od zastupitelů uloženo obecnímu úřadu, přestupkové komisi, aby nekompromisně postupovala proti vlastníkům volně pobíhajících psů a v přestupkovém řízení udělovala za tyto přestupky pokuty na maximální hranici sazby. Dále byl z důvodu bezpečnosti vznesen požadavek, aby bylo zajištěno odstranění suchých větví z lip před školou a jejich prořezání. Dalším vzneseným požadavkem bylo zajistit, aby nedocházelo k odkládání autovraků na obecních pozemcích.

 Závěrem starostka obce poděkovala všem zastupitelům za konstruktivní spolupráci po celé volební období a za jejich zastupitelskou činnost ve prospěch naší obce a občanů.

Jaroslav Čurda

Úhrada plateb obci

Upozorňujeme na úhradu plateb obci. Jedná se o úhradu místního poplatku za likvidaci a odvoz komunálního odpadu, poplatek ze psů a úhradu ze stočného. Ne všichni občané mají tyto platby uhrazeny a proto vyzýváme ty občany, kterých se to týká, aby tyto platby byly uhrazeny nejpozději na obecním úřadě do konce listopadu!

Jaroslav Čurda

 

Sponzorský dar pana Průchy

Po dohodě se starostkou pan Ivan Průcha poskytne rapšašské základní a mateřské škole následující sponzorský dar:

bezplatné využití tenisového kurtu a hřiště s umělých povrchem po celé roční období. Samozřejmě pouze s pedagogickým dozorem. Děkujeme.

Lenka Cvrčková

 

P e l M e l z fotbalového Rapšachu

 

Firmcup 2010

Na konci června proběhl již 4. ročník FIRMCUPu, kterého se účastnilo 10 firemních týmů. Urputné klání o obrovský pohár provázelo velmi dobré počasí, takže se přišlo podívat i velké množství diváků.

Vítězem se stalo mužstvo SK SLEZSKÁ HOLÉ DUPKY, které prošlo celým turnajem bez zaváhání. Všichni účastníci si pochvalovali výbornou organizaci
a přislíbili účast i příští rok…

 

Turnaj Pavlov

4. července jsme se rozjeli na výlet. Chtěli jsme navázat na tradici „výměnných pobytů“ s jihomoravským Pavlovem. Do Karosky Ládi Švarce se nás naskládalo v 7 hodin ráno celých 42 „účastníků zájezdu“!!!

Vychlazená Plznička do nás padala jak Němci do krytu, Karel (Láďa) věděl že jede s Rapšachem a tudíž měl dostatečnou zásobu. Fantastický obídek jsme si vychutnali v Zájezdní restauraci v Lechovicích. Rychlá obsluha, obrovské porce, příznivé ceny, obě prasečí kolena - přední i zadní, no prostě paráda, můžu jen doporučit...

Krátká pauza ve Znojmě u bankomatu - vedoucí zájezdu zapomněl prachy doma a příjezd do cíle. Vyškrabat se do strmého kopce byl pro Karosku trošku problém, ale nakonec se to podařilo stejně úspěšně jako nám při nočním návratu ze hřiště.

V místním fiňáku jsme se ubytovali, pobrali věci na fotbal a vyrazili směr hřiště. Někdo bloudil, někdo né, ale to víte, po návodu vedení - "když nebudete vědět kudy kam, tak půjdete tam a pak tudy tam", se není co divit. Nakonec jsme se na místním hřišti sešli všeci a včas.

Turnaj začal zápasem domácího Pavlova "A" s týmem z Milovic. Zápas skončil 1:1, ale průběh kopíroval utkání MS Uruguaye a Ghany. V poslední minutě písknul sudí penaltu pro domácí Pavlov a exekutor si počínal úplně stejně jako Asamoah Gyan, trefil břevno!!! Takže následovaly penaltky a v nich byl šťastnější tým z Milovic. Ve druhém utkání proti našim borcům nastoupila rezerva Pavlova, mladí klučíci běhali a snažili se našemu týmu znepříjemnit postup do vysněného finále. Nutno říci, že se jim to dařilo celou první půli, rapšacháni jako kdyby ještě spali v Karosce, byli u všeho pomaleji a bez bojovnosti. Druhý poločas již byl ze strany Rapšachu úplně o něčem jiném. Zkušení hráči si strkali míč českou uličkou, nabízeli se a bojovali. Tlak vyústil ve vyrovnávací gól Lukšuka pět minut před koncem zápasu a o další tři minuty pohlednou střelou alá Villa proti Paraguay strhnul vítězství a zajištění postupu do finále Kubrt.

O 3. místo se tedy popraly oba týmy z Pavlova a po jasném průběhu zvítězilo mužstvo "A".

Ve finále jsme se utkali s účastníkem IV.třídy TJ Milovice. Nástup do utkání jsme měli přímo raketový - 3.minuta a Lukšuk dává na 1:0. 7.minuta a Lukšuk se prodírá do pokutového území kde je podtržen, bohužel, všemi očekávaný hvizd pána v zeleném nepřišel. Po neproměněné vyložené šanci na každé straně ale udeřil soupeř minutu před koncem půle a šlo se občerstvit za stavu 1:1. Ve druhé půli už úřadovaly jen dvě věci, stoupající hladina vínka v hlavách Rapšachu
a Šuhaj v zeleném - sudí... Na perfektní trefu do šibenice Derviše odpověděl Rapšach zvýšeným tempem a tlakem na bránu. Proti byl výborný brankář Milovic Barthez a již zmiňovaný Šuhaj s píšťalou. Po dvou jasně neodpískaných penaltách se milovičtí ještě trefili jednou a zvítězili 3:1. Na vyprahlém a hrbolatém hřišti se špatně kombinovalo všem týmům, takže až na pár pohledných akcí to byly spíše boje s míčem a terénem.

Pro nás, je druhé místo úspěchem a zanechali jsme myslím dobrý dojem, což zhodnotil i předseda Pavlova, který předával poháry a ceny vítězům...

Kouč Marína dal dohromady dobrý tým, který táhnul za jeden provaz a dřel na vítězství, bohužel to nevyšlo, snad se to podaří příští týden u nás na Rapšachu.

Tým: Derviš, Láďa Švarc (Karel), Kubrt, Milda Dušek, Pepe, Vítek Tůma, Čiko, Mates, Smutňák, Endy Varhol, Lukšuk, Baníček, Fajčiar, Bláznička.

Po turnaji bylo pro nás připravené vínko a pečené uzené selátko, ňamka... Po přesunu do Bowling baru a krátkém nedorozumění na Contry zábavě jsme šli bydlet. Pravda, udělali jsme si ještě picnik před ubikací, včetně bengálského ohně a za zpěvu budovatelské písně "Červená se line záře" jsme se pomalinku
a po kouscích odebíraly na pokoje. Někteří držáci přicházeli za svítání, ale vše proběhlo v naprostém klídku.

Ranní budíček obstaral vedoucí zájezdu - blondýn Kubrt. Náš Venclovský Fajčiar si šel dát svoji tradiční dávku uplavaných kilometrů v Mlýnské nádrži
a Marína provedl úspěšný výstup na vrchol Pálava. Snídaňové menu Plznička
s rohlíkem byla také famózní, stejně tak Pepe, který uvařil pro všechny pravou tureckou černou kávu!!!

Po krátké pauze na vyzvednutí dresů a Endyho zbytku prasete, se naše Karoska vydala na cestu k domovu.

Oběd byl opět v Lechovicích a opět famózní. Jen Lukšuk si objednal česnečku a tu mu s velkou chutí "sežral" unavený Venclovský Fajčiar, no není se co divit, po takovém výkonu vyhládne... Lukšuk si objednal česnečku novou a jaké bylo překvapení, když v ní našel i kus řízku - nemohla za to kuchyň, ale recese jeho spolustolovníků!!!

Za neustálé dobré nálady a občasnému podřimování jsme zastavili na doražení se v Dačicích a na poslední zastávce v Jindřichově Hradci jsme vypustili na trať našeho Armstronga Mrnila, který se vydal na svou vlastní etapu do Sezimáku.

V Třeboni jsme se rozloučili s Víťou a Soňou, v Suchdole s rodinou Decarliů, Burdou a Mildou. Karoska s veselým Karlem konečně dorazila na Rapšach
a šupky do hospůdky na kabiny. Zde se pilo, slavilo, jedlo, atd. Kubrt oheň udělal, že by chtěl být hasič??

Jen pro zajímavost, loučili jsme se v 03:25 !!!!!!!!!!!!

Všem Účastníkům zájezdu děkuji za super akci, šoférovi Karlovi za vstřícný a tolerantní přístup, vedoucímu Kubrtovi za organizaci. Doufám, že příští rok vymyslíme opět nějakou akcičku, už teď se těším...

 

Turnaj O Pohár Obce Rapšach

V enormním dusnu, šíleném vedru, ale na skvěle připraveném hřišti se
8. ročníku turnaje O Pohár obce Rapšach účastnili jako tradičně 4 týmy. Tradičního účastníka BLESK Klikov, postoupivšího do 1.B třídy - gratulujeme, vystřídal tým SK Pavlov. Po dlouhých letech jsme chtěli navázat družbu kterou jsme
s pavlováky měli, bohužel, jejich mužstvo připomínalo torzo v podobě pouhých 6 hráčů. Ani na sedmičkové rugby by se nesešli... Nicméně, jejich tým jsme doplnili z řad našich i z řad příchozích.

V prvním utkání se střetl obhájce loňského prvenství Suchdol "B" s týmem Hraničáře Horní Stropnice. O vítězi a postupujícím do finále musely rozhodnout až penalty, ve kterých byli úspěšnější hráči Stropnice v poměru 7:6. V normální hrací době skončilo toto atraktivní utkání 2:2.

Ve druhém zápase porazil SK Rapšach hosty z Pavlova, Rapšachu, Ústí nad Labem, Pelhřimova, atd. 8:2, střelecky se zaskvěl domácí útočník Endy Varhol, který vstřelil 4 branky.

V souboji o 3. příčku porazil Suchdol 5:1 složené mužstvo Pavlova a odvezl si bronzové medaile.

Kdo čekal, že po finále budou zvedat pohár vítězství domácí hráči, tak ten se šeredně mýlil. Na hřišti dominovalo pouze jedno mužstvo a tím byl tým Horní Stropnice, který deklasoval SK výsledkem 5:0!!!

Nejlepším střelcem se stal domácí David Varholík Endy se 4 góly.

Nejlepším brankářem Štěpán Šíša Šikr, zejména bravurním výkonem v souboji o 3. místo kde hájil branku Pavlova.

Nejlepším hráčem Míra Hurt ze Sokola Pavlov.

Ceny přijela předávat starostka obce Rapšach JUDr. Lenka Cvrčková, která pochválila domácí pořadatele a ocenila jejich práci.

Po skončení turnaje následovala akcička s popíjením lahodného vína z jižní Moravy, pivíčka ze Stropramenu z Prahy, pojídání selátka z Halámek a hlavně ve velmi dobré náladě. Končilo se za ranního rozbřesku v 5:30...

Samozřejmě, že akce takových rozměrů se neobejde bez již tradičních sponzorů – Obec Rapšach, Ing. Jan Kepka, Míra Kouřil a další...

Děkuji všem za předvedené výkony na hřišti i při karaoke, pořadatelům za skvělou práci, rozhodčím za fair play rozhodování, klukům z mančaftu za starání se o selátko, o hráče, o vodu a přísun potřebných tekutin.

 

Probíhající sezóna 2010/2011

Sezónu jsme nezačali vůbec špatně, momentálně okupujeme 5. příčku, ale pouhé dva body od druhé Řečice. Letos si připadáme jak Jánošík,  „chudým“ mančaftům doslova body darujeme a s těmi ambiciozními vyhráváme. Všechny body jsme ztratili v Majdaleně a také ve Velenicích, za to jsme porazili loňského vítěze celé soutěže Kardašovu Řečici. Pozitivem je, že dostáváme málo branek, ve vlastní Rapšach Aréně jsme dokonce nedostali ani jednu jedinou. Bohužel máme problém v útoku, neproměňujeme ani ty nejvyloženější šance a pak se trápíme, snad se to zlepší. Cílem pro letošek je 5. příčka, ale vynasnažíme se jít v tabulce výš a výš…

 

Poděkování

Jak jste jistě všichni zaregistrovali, červenec byl doslova subtropický bez kapky vody. Ještě že mají hasiči z Rapšachu nové auto od Honzy Kepky a díky jim a jejich času, naše hřiště neuschlo. Poctivě se vystřídali všichni v zalévání hrací plochy, bylo to pokoukáníčko a obrovský zážitek i pro místní omladinu, třeba i tato „akce“ je přivede do spolku Dobrovolných hasičů.

Hasiči a Honzo Kepko, děkujeme moc…

 

Co nás čeká a nemine

Už došlo i na kabiny. Čeká nás nákladná rekonstrukce budovy, převážně střechy. To nemluvím o oknech, atd. Rozpočet se vyšplhá téměř k 70.000,-Kč, nezbývá nám nic jiného, než si někde „vyžebrat“ brigádu a vydělané penízky použít na tuto velmi nákladnou akci…

Honza Pytel – jednatel SK Rapšach

 

To se opravdu povedlo...

V Českém poháru a na Mistrovství České republiky v Turistickém závodě ve Frýdlantu nad Ostravicí dosáhly velkého úspěchu děti z TOM Práčata Rapšach.

Tento outdoorový sportovní závod je terénní běh v délce od 2 do 6 kilometrů, podle věkových kategorií. Trať je vyznačena fáborky (modré barvy pro nejmladší žactvo, bílé barvy pro mladší a starší žactvo a červené barvy pro dorostenecké kategorie a dospělé). Na trati je umístěna řada kontrolních stanovišť, které je nutno plnit bez chyb a co nejrychleji. Jsou to – odhad vzdálenosti, hod na cíl, plížení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování dřevin, turistických a topografických značek, poznávání kulturních památek
a přírodních zajímavostí. Měří se čas strávený na trati a za nesprávně splněné úkoly jsou trestné minuty, které se připočítávají k času.

Sezona začíná místními a okresními koly. Z těchto se postupuje na kola krajská. Z krajských kol se dále postupuje do Českého poháru. Český pohár má celkem čtyři závody po celé republice. Z těchto závodů se kvalifikuje na Mistrovství republiky.

V letošní sezoně 2010 se kvalifikovalo na mistrovství republiky do Frýdlantu nad Ostravicí, které se konalo 19.6.2010, šest dětí z TOM Práčata Rapšach. Výsledky, jakých dosáhly, byly nad očekávání všech.

V kategorii mladších žáků se stal Mistrem republiky a zároveň celkovým vítězem Českého poháru Radek Šebesta nar. 1998, na druhém místě a celkově třetí v Českém poháru skončil František Círal nar.1998. Oba se také kvalifikovali do týmu České republiky na Mezinárodní mistrovství v Kežmaroku.

V kategorii nejmladších žákyň skončila na třetím místě a celkově čtvrtá v Českém poháru Magdalena Oušková nar.2000, na čtvrtém místě a celkově druhá v Českém poháru skončila Anna Círalová nar.2000, na pátém místě a celkově osmá v Českém poháru skončila nejmladší účastnice Mistrovství republiky Zuzana Šebestová nar. 2002. Všechny tři se kvalifikovaly do týmu České republiky na Mezinárodní mistrovství v Kežmaroku.

V kategorii mladších žákyň se na sedmém místě a celkově osmá v Českém poháru umístila Veronika Oušková nar.1998.

Jako oddíl skončil TOM Práčata Rapšach na Mistrovství republiky na třetím místě a celkově v Českém poháru na místě druhém.

Při účasti 33 oddílů z celé republiky a průměrně 35 účastníků v každé kategorii jsou výsledky tohoto malého oddílu z malé vesničky velkým úspěchem.

Podrobnosti najdete na stránkách:

www.turisticky-zavod.cz, www.rapsach.cz/tom

Miroslav Šebesta, trenér

 
     
 

European Cup

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ

v turisticko – orientačnom behu Pretekov turistickej zdatnosti

 

24.9. – 26.9. se naši reprezentanti a reprezentantky zúčastnili Mezinárodního mistrovství v turistických závodech – Kežmarok – Slovensko.

 

Daleká cesta na Slovensko se určitě vyplatila, a díky všem, kteří se jí zúčastnili – ať už jako závodníci, nebo jako řidiči či doprovod.

V kategorii nejmladších žákyň získala Anička Círalová stříbrnou medaili,
a Zuzka Šebestová skončila na krásném 7. místě.

V kategorii mladších žáků jsme „brali“ stříbro – Fanda Círal, a bronz – Ráďa Šebesta.

Děkujeme všem závodníkům a závodnicím za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu a k dosaženým výsledkům gratulujeme!!!

 

Aktuality ze školy

 
     
 

1.9. se uskutečnilo slavnostní zahájení nového školního roku 2010/2011: přejeme  zdárné a úspěšné vykročení do další důležité životní etapy našim nejmenším školáčkům a školačkám, prvňáčkům a prvňačkám. Vycházejícím žákům a žákyním jsme popřáli bezproblémové zvládnutí posledního roku povinné školní docházky – budou se rozhodovat o svém profesním zaměření. Zazpívali jsme s naším školním pěveckým souborem vedeným p. uč. Květou Machovou.

Každoročnímu uvítacímu rituálu předcházela pečlivá prázdninová údržba a úklid prostor naší školy, školky a školních kuchyní: především v družině a kuchyni byla provedena výmalba a pracovník odborné firmy nainstaloval nový varný kotel. Ve školce byl obměněn a doplněn nábytek.

Do nového školního roku jsme si popřáli hodně úspěchů!!!

 
     
 

1.9. vyšlo 1. číslo našeho nejoblíbenějšího školního časopisu Rapšach Planet za školní rok 2010/2011, jehož řádky byly jako již tradičně věnovány zejména prázdninovému turistickému táboru.

 

7.9. naše žáky a žákyni 2. třídy navštívili příslušníci Policie ČR a seznámili je s programem Ajaxův zápisník.

 

7.9. – 8.9. jsme v naší ŠD a MŠ vybavili stávající televizní přijímače zařízením set-top box, tedy přídavným přístrojem, který se zapojí mezi stávající anténu a „analogový“ televizor za účelem příjmu digitálního pozemního vysílání.

 

V týdnu od 13.9. zahájily v naší škole činnost naše zájmové kroužky, kterých je celkem dvanáct, a to se ještě tři (hlavně jazykové) pro malý zájem neotevřely.

 

13.9. se v naší škole uskutečnila dobročinná sbírka „Srdíčkový den“, kterou realizovala naše bývalá žákyně Monča Trojáková.

 

18.9. se naši reprezentanti a reprezentantky zúčastnili Mistrovství ČR v turistických závodech (smíšené dvojice), Nočního závodu v TZ – Kožlany.

V poměrně chladném počasí se naši závodníci nenechali zahanbit, a v kategorii do třiceti let (součet věku obou závodníků) obsadili:

Anička Círalová a Ráďa Šebesta 6. místo, Zuzanka Šebestová a Fanda Círal 13. místo a Verča Herzogová a Péťa Voříšek 20. místo z pětadvaceti dvojic.

V nočním závodě pak v kategorii dvojic obsadila Zuzka s Verčou krásné 2. místo, kategorii žákyň vyhrála Anička a o stupně vítězů v kategorii žáků se podělili Ráďa, Fanda a Péťa (v tomto pořadí).

 

23.9. se zájemci z řad našich žáků a žákyň starších 12 let, tedy zejména II. a starší z I. stupně,  vypravili spolu se svými p. uč. Pavlínou Křížovou, p. uč. Ivanou Kvapilovou a p. uč. Marií Jirků na poznávací výlet do naší stověžaté matičky měst Prahy, kde podnikli exkurzi ve firmě Cola-Cola a navštívili ráj vodních radovánek a potěšení Aquapark Čestlice.

 

24.9. se naši žáci a žákyně 3. – 5. třídy vypravili pod vedením p. uč. Květy Machové a  p. Miroslavy Jáchymové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň a městských strážníků absolvovali teoretické a praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.

27.9. nás navštívili bývalé žákyně a bývalí žáci:

Jíťa Kanděrová, Monča Závišová, Lucka Michalíková, David Janoch, Kuba Šrámek, Šárka Imrichová, Honza Dukát, Míša Špimr, Honza Šroub, Zdenda Bárta, Honza Ferenc, Niki Střítecká, Evík Marešová, Krista Janečková, Honza Pytel, Dominik Špimr, Gabča Kleinová, Simča Prokešová, Péťa Gladics, Anička Ďuchová.

 

29.9. se naši vycházející žáci a žákyně vypravili spolu s výchovnou poradkyní p. uč. Ivanou Kvapilovou na již tradiční a tomto roce již 16. ročník prezentace středních škol a středních odborných učilišť Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích.

 
 

 

Prášek F.B.T. s.r.o.

Skupina finančních makléřů

 

Ukážeme Vám tajemství života, každý den prožijete jako šťastný člověk...

 

Nabízíme Vám:

 

*        Finanční plán – vaše finance máte plně pod kontrolou

*     TOP pojištěnÍ – Životní i neŽivotní

*     NejlevnĚjŠí  povinné  ruČení

*     Stavební spoŘení

*     InvestiČní zlato a stŘíbro

*     Hypotéky

*     Leasing vozidel i pro klienty vedené v registrech

 

Zastupujeme všechny instituce

Vybereme pro Vás nejlepší řešení

Stačí jeden telefonát k domluvení schůzky

 

Svěřte své potřeby našim profesionálům

 

602 420 467

 
 
 
     
 

DOMŮ