OBEC RAPŠACH

 
 

Nahoru

 
 
 
 

Slovo starostky na úvod

Vážení spoluobčané,

chtěla bych Vám popřát pohodové, veselé Vánoce a hodně zdraví Vám i Vašim blízkým do nového roku 2011. Upřímně Vám přeji, aby následující rok byl po všech stránkách úspěšný a radostný.

Vzhledem k tomu, že náš Kecálek vychází čtvrtletně, dovolte mi, abych se ještě krátce vrátila k podzimním volbám do zastupitelstva obce. Především bych Vám všem, kteří jste přišli do volební místnosti odevzdat svůj hlas, chtěla poděkovat. Velice si ceníme, že jste podpořili zejména volební program, s nímž šla do voleb naše kandidátka a slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom ho beze zbytku naplnili.

Jak jste jistě zaregistrovali, výsledky voleb se přesně neodrazily ve volbě místostarosty. Situace, která nastala, nás přiměla k tomu, že zastupitelstvo zvolilo dva nové místostarosty. 1. místostarostkou, která zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává svou funkci, byla zvolena paní Mgr. Růžena Kroniková, druhým místostarostou pan Bc. Pavel Martínek. Jsem přesvědčena o tom, že tato volba bude celé obci ku prospěchu.

V této souvislosti bych chtěla velice poděkovat panu Radku Polákovi, který byl místostarostou v uplynulém volebním období. Odvedl nezištně a s mimořádným nasazením pro obec opravdu velké množství práce.

Příští rok se ve svých ekonomických ukazatelích nejeví jako ideální. Přesto věřím, že se společným úsilím nás všech, obce, zastupitelstva, obecního úřadu a samozřejmě i Vás, občanů podaří Rapšach nadále zvelebovat jako místo, kde jsme doma a kde chceme spokojeně žít.

Lenka Cvrčková, starostka

 

INFORMACE Z RADNICE

 

Z jednání zastupitelstva obce

Od posledního vydání našeho „Rapšašského Kecálku“ proběhly v naší obci komunální volby, ve kterých bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce pro nové čtyřleté období. Jak je jistě všeobecně známo, z volební kandidátky, která šla do voleb pod hlavičkou ČSSD, bylo zvoleno pět členů do zastupitelstva obce a to JUDr. Lenka Cvrčková, Radek Polák, Mgr. Růžena Kroniková, Mgr. Karel Snětina a Miroslav Ferenc. Z druhé volební kandidátky „Za Rapšach krásnější a lidštější“ byli do zastupitelstva obce možná malinko překvapivě zvoleni jen dva zastupitelé a to Ing. Jan Kepka a Bc. Pavel Martínek.

Na den 8. listopadu bylo svoláno ustavující zasedání nově svolaného zastupitelstva obce, které mělo na programu zvolit starostu a místostarostu obce. Jak je při ustavujících zasedáních zvykem, řízení se ujal nejstarší zvolený člen Mgr. Karel Snětina. Volba statutárních zástupců obce proběhla v porovnání k předcházejícím volbám starosty a místostarosty tak trochu neobvyklým způsobem neodporujícím ale právním předpisům. Předsedající Mgr. Karel Snětina rozdal členům zastupitelstva volební lístky, ve kterých tajným způsobem měl každý zastupitel možnost označit svého kandidáta, kterého navrhuje na funkci starosty a místostarosty obce. Po odevzdání všech sedmi volebních lístků byli seznámeni zastupitelé s výsledkem. V této tajné volbě podle předpokladu byla navržena na funkci starosty obce stávající starostka JUDr. Lenka Cvrčková všemi zastupiteli. Překvapivé a neočekávané bylo seznámení s výsledkem volby místostarosty. V této tajné volbě byli navrženi na tuto funkci dva kandidáti a to Radek Polák a Bc. Pavel Martínek. Většinu, tj. čtyři hlasy ze sedmi, získal pro sebe Bc. Pavel Martínek, který byl tímto zvolen místostarostou obce. Po seznámení s tímto výsledkem voleb praktiky ustavující zasedání skončilo.

Druhé zasedání bylo svoláno na 22. listopadu, na kterém bylo v plánovaném programu ustanovení finančního a kontrolního výboru, projednání návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, projednání rozpočtových opatření ve finančním rozpočtu obce, projednání záměru prodeje pozemků vlastníkům řadových garáží a dále seznámení s průběhem veřejného projednání Změny č. 1 ÚPO Rapšach (územní plán obce). Před vlastním projednáním plánovaného programu byl předložen, pro některé zastupitele překvapivý, návrh starostky obce o doplnění obecního úřadu o dalšího člena a to o druhého místostarostu. Na tuto funkci navrhla Mgr. Růženu Kronikovou, která by zastupovala starostku v době její nepřítomnosti, jednala by a rozhodovala ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi obce.

Podání návrhu starostka zdůvodnila tím, že zvolením druhého místostarosty z vítězné strany by poměrné zastoupení na obecním úřadu odpovídalo výsledkům voleb. Po seznámení v tak trochu vzrušenější debatě byl předložený návrh na zvolení druhého místostarosty, Mgr. Růženy Kronikové, nadpoloviční většinou čtyř hlasů schválen. V dalším bodu programu bylo ustanovení kontrolního a finančního výboru. Původně předložený návrh starostkou obce byl v rozpravě poněkud pozměněn a nakonec zastupitelstvo schválilo výbory v tomto složení:

Finanční výbor – předseda Mgr. Karel Snětina, členové – Božena Šetková, Milan Císař.

Kontrolní výbor – předseda Radek Polák, členové – Ing. Jan Kepka, Miroslav Ferenc.

V dalším pokračování zasedání byl bez připomínek schválen návrh na odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva a to ve výši jako již v několika uplynulých volebních obdobích, i když by tyto odměny mohly být podstatně dle právních přepisů vyšší. Dále zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření ve finančním rozpočtu obce. Tato rozpočtová opatření ve své podstatě hlavně účetně doplňují v případě vyšších příjmů a výdajů schválený finanční rozpočet obce. V tomto rozpočtovém opatření se jednalo o příjmy ve výši 389.213,- Kč. Z nejvyšších položek se jedná o příjmy při vyúčtování dotací z Programu obnovy venkova v částce 177.000,- Kč (dotace na uhrazené úroky z půjček na plynofikaci a ČOVa dotace na výměnu střešní krytiny na čp. 8), dále příjem za prodej dřeva z obecních lesů ve výši 168 000,- Kč, za prodej pozemku se utržilo 30.725,- Kč. Ve výdajích se jedná o částku ve výši 1.003.400 Kč, z které bude nejvyšší položkou úhrada za realizovanou akci „Revitalizace zeleně a obnova zpevněných ploch před nákupním střediskem Jednoty“ a obnova chodníku před obecním úřadem. Úhrada za tuto akci by měla být ve výši 760.000,- Kč. Z dalších vyšších výdajových položek se jedná o 50.000,- Kč na úhradu plynového vytápění čp. 9 (hasičská zbrojnice a technické zázemí obce), vyšší náklady jsou na bytovém hospodářství obce ve vztahu ke schválenému rozpočtu o 119.000,- Kč (výměna oken č.p. 8), pro hasiče byl zakoupen kompresor a konzervátor, navýšení rozpočtu o 5.000,- Kč, na nákup lesních sazenic bylo vynaloženo 16.000,- Kč apod..

 V pořadí třetí zasedání se uskutečnilo 13. prosince a projednával se na něm návrh finančního rozpočtu obce pro příští rok. Návrh je vyvěšen na úřední desce a umístněn na elektronických stránkách obce.

 Návrh rozpočtu je sestaven s přebytkem 452.280,- Kč. Příjmy jsou prakticky odvozeny podle skutečnosti let minulých a u výdajové části se jedná spíše o udržovací rozpočet, aby byl zachován běžný provoz obce.

 Jaké akce se budou realizovat v příštím roce, je závislé na finančních příjmech v průběhu roku a hlavně na tom, zda se bude realizovat průtah obce. V případě realizace bude provedena rekonstrukce chodníků a osazeny lampy nového veřejného osvětlení v úseku od křižovatky na Halámky ke škole. Chodníky a veřejné osvětlení bude hrazeno z finančních prostředků obce. V průběhu projednávání návrhu byla schválena ve výdajích částka 100.000,- Kč na nákup nového kotle pro Mateřskou školu. Důvodem je havarijní stav stávajícího kotle. Dále byl schválen návrh na zvýšení příspěvku o 10.000,- Kč na činnost místních organizací. Po navržených změnách byl schválen návrh rozpočtu s přebytkem ve výši 342.280,- Kč. V dalším bodu programu byl projednán návrh obecně závazné vyhlášky obce Rapšach č. 1/2010, o místních poplatcích. Nová vyhláška se vydává hlavně z toho důvodu, aby byla v souladu se současnými právními předpisy. Návrh nové vyhlášky o místních poplatcích byl sestaven tak, aby se z praktického hlediska nic podstatného pro občany nezměnilo. Výše místních poplatků a doba splatnosti zůstávají beze změn (poplatek za komunální odpad ve výši 450,- Kč, poplatek ze psů 75,- Kč za prvého a 100,- Kč za každého dalšího, v bytových domech č.p. 20, 38, 39, 1, 2, 88 - 200,- Kč za prvého a 300,- Kč za každého dalšího psa, u občanů v důchodovém věku 10,- Kč za prvého a 50,- Kč za každého dalšího psa). Bez velkých změn zůstávají i další místní poplatky, např. za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity, ze vstupného. Poplatek za rekreační pobyt lze uhradit dvojím způsobem a to 5,- Kč za osobu a den nebo roční paušální částkou 50,- Kč za lůžko. Po seznámení a projednání byla obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích s účinností od 1.1. 2011 zastupitelstvem obce schválena. V průběhu zasedání byl dále projednán a schválen návrh na odkoupení pozemků par. č. 811/2 o výměře 544 m2 a 1189/2 o výměře 378 m2. Jedná se o pozemky v lokalitě Malého Londona, po nichž bude vedena účelová komunikace k č.p. 204. Schváleny byly i doprodeje pozemků vlastníkům nově postavených řadových garáží. Zde se jedná o rozdíl, který byl zjištěn při geodetickém zaměření staveb řadových garáží a velikostí pozemků, na kterých jsou garáže postaveny a tento rozdíl činí pouhý 1 m2.

Na posledním zasedání ke konci roku je zastupitelstvo starostkou obce pravidelně seznamováno se jmenováním inventarizačních komisí, které provedou inventarizaci obecního majetku k 31.12. 2010.

Zastupitelstvo na tomto zasedání také schválilo usnesení k závěrečné zprávě ke Změně č. 1 ÚPO Rapšach (usnesení a závěrečná zpráva je vyvěšena na úřední desce a umístněna na elektronických stránkách obce). Tímto Změna č. 1 územního plánu obce od 1.1. 2011 nabude platnosti. K této změně lze poznamenat, že v lokalitě Spáleniště Rafanda na levé straně před prvním domem vznikají dvě stavební parcely a celá plocha za hasičskou zbrojnicí, praktickou školou a farou až ke stoce je určena jako plocha sportu. Před ukončením zasedání pravděpodobně posledního v tomto roce popřála starostka přítomným zastupitelům hodně zdraví a štěstí do příštího roku a příjemné prožití vánočních svátků.

 

Svoz komunálního odpadu v r. 2011

Svoz komunálního odpadu v r. 2011 zůstává beze změn. Do konce ledna bude odpad vyvážen na letošní známky a od února musí být popelnice označeny známkou na rok 2011, které budou od ledna na obecním úřadu. Beze změn zůstává i systém likvidace ostatního komunálního odpadu – elektrospotřebiče, nebezpečný odpad, železný šrot do sběrného dvora, rozměrový odpad do velkoobjemových kontejnerů, využitelné složky do kontejnerů na separovaný odpad.

 

Úhrada místních poplatků

Ne všichni naši občané mají uhrazeny místní poplatky ( za komunální odpad, ze psů apod. ) a jiné platby ( stočné, nájemné z bytů ), které jsou příjmem obce. Obecní úřad  je povinen tyto místní poplatky a další platby od poplatníků vybrat. Vyzýváme proto ty poplatníky, kterých se tato povinnost týká, aby tyto platby byly uhrazeny v nejkratší době.

V případě neplnění poplatkové povinnosti bude obecní úřad jako správce poplatku vymáhat nedoplatek dle platných právních předpisů a výše nedoplatku může být zvýšena až na trojnásobek.

Jaroslav Čurda

 

Pozvánka na vánoční koncert

Rapšašský komorní orchestr při základní a mateřské škole spolu se svými sólisty a dětským pěveckým sborem  Vás co nejsrdečněji zve na tradiční vánoční koncert do kostela sv. Zikmunda v Rapšachu. Koncert se bude konat  26. prosince 2010 v 15, 00 hodin.

Pokud Vám tento termín nevyhovuje, můžete nás slyšet ještě 28. 12. v 15,00 v Třeboni v kostele sv. Jiljí, 29. 12. v 17,00 v kostele Panny Marie Růžencové v Žižkově ulici v Českých Budějovicích, 2. ledna 2011 v 18,00 v kostele sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí a 7. prosince v 18,00 na Tříkrálovém koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Lenka Cvrčková

 

P e l M e l z fotbalového Rapšachu

 

Slovo předsedy…

Vážení čtenáři,

v úvodu mého příspěvku o činnosti SK Rapšach a na závěr roku 2010, chci poděkovat všem občanům, divákům, fotbalistům a hlavně našim sponzorům, kteří se podílejí na sportovních akcích našeho klubu. Tento rok byl opravdu nabitý různými akcemi, takže naše Rapšach Aréna a přilehlý areál byla plně vytížena a nabídnula našim příznivcům mnoho sportovních zážitků…

Bohužel co se nám nepovedlo, je to, že jsme neudrželi trend z posledních let, totiž pohybovat se v tabulce Okresní soutěže skupiny A na předních pozicích. Nechci a nebudu se vymlouvat na rozhodčí, terény, spiknutí proti nám, atd. Jen budu konstatovat a přiblížit příčinu neúspěchu.

Tento rok byl pro nás velmi nepříjemný co se týče zranění hráčů, měli jsme veliké problémy s hráčským kádrem a jen díky nestárnoucím naprosto spolehlivým fotbalovým matadorům Frantovi Kreklovi, Petru Ševčíkovi, Liborovi Šroubovi, Honzovi Marouškovi, v závěru sezóny i Láďovi Švarcovi, který přestoupil ze Suchdola, jsme sezóny odehráli se ctí, podrobnosti v příspěvku Honzy Pytla…

Co nás trápí ovšem daleko více, je neustálé ničení a vandalismus majetku SK Rapšach naší mládeží a dětmi. Počmáraný a podřený stánek na klobásy, poškozování laviček v okolí hřiště a na tribuně. Vrcholem je utržení dřevěné vzpěry na podporu střechy tribuny a naházení kamínků na hřiště s umělým povrchem. Vždy jsme mládež na hřišti viděli rádi, ale nejraději s míčem na kopačkách. Řádění v areálu, rozdělávání si ohýnku na ohništi, odhazování odpadků a vajglů od cigaret všude možně, nás, bohužel donutilo k zamyšlení…

 

Jednou z akcí na rok 2011 bude oplocení areálu, která sice bude stát nemalé finanční prostředky, ale s výhledem do budoucnosti, spíše ušetření dalších financí na opravy a úklid po řádění vandalů.

Další nákladná akce se skrývá pod názvem „STŘECHA“. Stará plechová střecha je v hodně špatném stavu, i když jsme se o ni starali zodpovědně každý rok, bohužel, dosloužila…

Průběžné brigády, které budou sloužit k opravě a nátěru stožárů na sítě za brankami, další nátěry laviček, údržbě fotbalové plochy a celého areálu, jsou akcemi dobrovolnými, tudíž neplacenými. Ale materiál nám samozřejmě nikdo zadarmiko nedá, síly, pracovní síly je vždy dost. Bez příspěvku sponzorů by bylo obtížné areál udržovat a já pevně věřím, že i do budoucna nám budou naši tradiční sponzoři nakloněni a spolupráce bude na výborné úrovni tak jako v roce letošním. Tím všem sponzorům ještě jednou mnohokrát děkuji a také děkuji všem, kteří nám pomáhají v činnosti našeho klubu…

 

Ze světa čutálistů…

V právě probíhající sezóně 2010/2011 jsme odehráli výborná, smolná, ale i jedno velmi tragické utkání.

Od začátku jsme byli jako Jánošík, chudým jsme dávali (Majdalena, Velenice, Nová Ves) a bohatým brali (Řečice), smolně prohráli v Břidlicích a doma s Hlínou, tragicky s Lásenicí, to jsme byli jak na kolotoči a narodil se debakl v poměru 1:7 !!!

Důležité ovšem je, že i přes neúspěšnou sezónu se výborná parta udržela a na jaře se popereme o vyšší příčky.

Vše z dění v klubu můžete sledovat on-line na webových stránkách SK Rapšach, zde je odkaz:

http://vysledky.lidovky.cz/fotbal/fotbal_klub.php?id_klub=969

Nejlepším střelcem a i nejlépe hodnoceným hráčem se stal Mates Šroub, všechna utkání a tedy úctyhodných 1080 minut odehráli 4 železní muži, Pepa Břenek, Mates Šroub, Šíša Šikr a Adam Čiko Soukup…

Škoda zranění klíčových hráčů, Honzy Ševčíka, Mildy Duška, Davida Smutného a pracovní odchod za devatero hory a sedmero lesy Michala Rusáka Vachuna. Nebýt tohoto, tak pevně věřím, že bychom byli stejně jako loni v popředí tabulky.

Tabulka:

1.

Stará Hlína

12

10

1

1

42: 8

31

( 13)

2.

Břilice

12

9

2

1

37: 13

29

( 11)

3.

Řečice B

12

7

1

4

33: 10

22

( 4)

4.

Lásenice

12

6

1

5

36: 25

19

( 1)

5.

N. Ves  

12

5

4

3

19: 24

19

( 1)

6.

Buk

12

5

3

4

19: 23

18

( 0)

7.

Plavsko

12

4

1

7

24: 31

13

( -5)

8.

Rapšach

12

4

1

7

19: 27

13

( -5)

9.

Velenice B

12

4

1

7

14: 30

13

( -5)

10.

Lodhéřov

12

2

5

5

21: 22

11

( -7)

11.

Majdalena

12

3

1

8

14: 31

10

( -8)

12.

Chlum B

12

1

3

8

14: 48

6

(-12)

 

Jak vidíte, i v tabulce pravdy, která je hodně vypovídající, jsme se propadli oproti loňsku.

Začátek sezóny na jaro, bude ještě upřesněn, dle počasí, předběžně v půlce dubna, vše najdete na našich www stránkách…

 

Mimo fotbalové akce…

Po dlouhých letech jsme se rozhodli uspořádat Mikulášskou procházku a to nejen po Rapšachu.

Začali jsme v Hrdlořezích a přes Suchdol jsme dorazili na Rapšach. Všude nás přivítali s otevřenou náručí, jen děti byli naprosto hotové, pravda, jen některá dítka.

Sešlo se nás celkem 10 a sami jsme s akcí velmi spokojení, věřím, že pro příští rok vymyslíme ještě něco navíc a celá veřejnost Rapšachu bude spokojená…

12. února pořádáme další parádní akcičku a tou bude Masopustní průvod, máme pár nových vychytávek, doufáme, že se vám budou líbit a Masopust bude stejně úspěšný jako vloni…

Milan Císař – předseda SK

 

 

Volby 2010 do Obecního zastupitelstva…

Tímto bychom chtěli poděkovat všem voličům našeho sdružení „Za Rapšach krásnější a lidštější“. Společná kandidátka Hasičů, Fotbalistů a Přátel Rapšachu dopadla ve volbách vcelku úspěšně, do Zastupitelstva Obce Rapšach se dostali dva kandidáti, Pavel Martínek a Honza Kepka. Pavel Martínek se dokonce stal místostarostou!!!

Děkujeme za důvěru a kandidáti slíbili, že budou bojovat za náš Volební program seč jim budou síly stačit…

Honza Pytel – jednatel klubu SK Rapšach

 

Vánoční slovo předsedy…

Dnes, v tyto dny, právem zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka k člověku, vzájemnou důvěru jednoho k druhému, opravdové pochopení a úctu. Žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou pohodou, jako právě svátky Vánoc…

Domnívám se, že člověk, který prožívá krásné Vánoce, dovedl dát druhým také lásku, dovedl pochopit zájem nás všech.

Vám všem, kteří čtete tyto řádky, přeji z celého srdce, příchod pohody, míru a štěstí, neboť nejen v tento den žije člověk touhou po lásce a porozumění, ale je mnoho dní příštích, v nichž člověk potřebuje blízkost druhých…

Kéž toto přání se Vám všem splní a je posilou v dalším životě, abychom opět za rok se v tyto dny ve zdraví tady všichni sešli…

Milan Císař – předseda SK

 

Aktuality ze školy

 
 

9. – 10.9. jsme se zúčastnili Pacovského dovádění. Dojeli jsme do Pacova – Anička, Fanda a Franta Círalovi, a Zuzanka, Ráďa a Míra Šebestovi. Čekali jsme chvíli na zahájení závodů, a po závodech jsme jeli na pizzu do restaurace za odměnu. Hned pak jsme se vrátili do školy, kde už na nás čekaly výsledky.
V kategorii nejmladších žákyň vyhrála Anička a Zuzanka byla třetí. Mezi mladšími chlapci zvítězil Ráďa, Fanda byl třetí, a Franta při svém prvním závodě mezi muži obsadil 11. místo. Pak jsme dostali od Pacováků krásné ceny – čepice, šály, náramky, batohy, brašny.
Závody jsme si užili, a hned potom následovala tombola, ve které byly také krásné ceny – spacák, plyšáci, dort, termoska, buzola a Pacovský salám.
Pár hodin potom – večer – jsme jeli autobusem na hru – Noční výsadek. Naše skupina obešla celých 8 kontrolních bodů, ale pak nás začaly bolet nohy, tak jsme šli zpátky do tábora, kde na nás čekalo pečené kuře a hrála tam kapela. By-li jsme utahaní, tak jsme šli 22:38 hodin spát. Ráno jsme – vyspaní do růžova – odjeli domů.

Fanda Círal

 
       
 

14.10. a 15.10. naši šesťáci a šesťačky absolvovali test znalostí a dovedností z matematiky v rámci KEA (Komplexní evaluační analýzy) – testování on-line, připravené společností scio. 19.10.  plnili také úkoly testu z obecně studijních předpokladů.

 18.10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže přírodovědný KLOKAN v kategorii Kadet. Organizuje ji Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého  v Olomouci.

 20.10. jsme doplnili naši školní sbírku (nejen oboru výchova ke zdraví) o nezbytnou a potřebnou pomůcku Little Anne k nácviku vybraných úkonů první pomoci. Jedná se o nejzákladnější výukový model torza velikosti dospělého člověka.

 
       
 

22.10. se naši žáci a žákyně I. stupně spolu se svými vyučujícími vypravili do Kulturního centra města Suchdol nad Lužnicí, kde v kinosálu zhlédli animovaný film Jak vycvičit draka v 3D projekci.

24.10. zorganizoval náš TOM „Práčata“ na místním hřišti SK Rapšach od 14.00 hodin pro všechny zájemce a zájemkyně, přívržence a přívrženkyně, nadšence a nadšenkyně vzdušného dračího létání, vznášení a kroužení jubilejní 10. ročník drakiády.

 
       
  1.11. jsme vyhodnotili internetovou anketu zaměřenou na soutěž o nejlepší návrh domu architekta v rámci projektu realizovaného v hodinách výtvarné výchovy našimi žáky a žákyněmi 8. třídy pod vedením p. uč. Marcely Čábelové a p. uč. Ivany Záhorovské. Celkových 170 hlasů stanovilo následující výsledkovou listinu: 1. místo Hotel Parník – tvůrčí tým: Veronika Herzogová a Ondra Bárta (50 hlasů) 2. místo Šachový dům – tvůrčí tým: Kristýna Pšenáková a Marek Richter (40 hlasů) 3. místo Čokoládový dům – tvůrčí tým: Janča Ferencová, Honza Kříž a Maruška Gáborová (28 hlasů)

 
       
 

V období od 9.11. absolvovali naši žáci a žákyně 9. třídy pod vedením svých vyučujících testování znalostí a dovedností v rámci KEA (Komplexní evaluační analýzy) – testování on-line, připravené společností Scio, v následujících oblastech: matematika, český jazyk, angličtina, němčina a obec-ně studijné předpoklady.

9.11. se všichni příznivci a příznivkyně kumštu komediálního vypravili opět pod režisérskou taktovkou p. uč. Pavlíny Křížové tentokrát na již dlouhodobě plánované a dychtivě očekávané představení severského dramatu Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909 v podání hereckého souboru Žižkovského divadla Járy Cimrmana.

 
       
  13.11. – 14.11. se uskutečnilo setkání členů bývalých a současných a našich kamarádů, příznivců a sympatizantů k 30. výročí vzniku oddílu „PRÁČATA“ RAPŠACH 1980 – 2010. Průřez životem našeho turistického oddílu byl zaměřen jak na jeho nevadnoucí minulost, tak i na jeho žhavou současnost a výhled do budoucna. Dominantou setkání se stalo společné promítání multimediální prezentace v černobílém a barevném provedení, a to zejména tábora Klepákův mlýn a dalších oddílových akcí a také turistického závodu a letních turistických táborů, tedy toho, čím a kým jsme pyšnili a tím, na co a zejména na koho můžeme být oprávněně a zaslouženě hrdi.

 
       

 

Každý z návštěvníků si nad fotem zažloutlým v oddílových albech či digitalizovaným na interaktivní tabuli zavzpomínal na dobu svého bezstarostného dětství a malin nezralých.

Vystavili jsme upomínky na naše oddílové aktivity a významné artefakty z letních táborů. Představili jsme naše vítězná tažení v turistickém závodu (TZ) od místního kola až po mezinárodní setkání a zároveň i ty z nás, dětí a dospělých, kdož za našimi současnými úspěchy stojí.

Všichni přítomní měli možnost, a využily ji hlavně děti, vyzkoušet si svou paměť a znalosti při plnění úkolů a zadání testových otázek z následujících oblastí turistického závodu: startovali jsme kontrolou TT (turistické a topografické značky), následovala KPČ (kulturně poznávací činnost) a před cílem jsme zkoumali D (dřeviny), po nichž si každý zkontroloval správnost odpovědí, zaznamenaných v průkazu závodníka. Za snahu, píli a odhodlání byl pro každého připraven diplom.

Nabídli jsme všem přítomným, a bylo nás úctyhodných více než osmdesát, také propagační materiály představující náš oddíl, turistický závod a také CD-ROM kronik z Klepákova mlýna s bohatou fotogalerií.

Poděkovali jsme našim sponzorům za podporu, kterou různou formou a významnou měrou poskytují směrem k našim aktivitám a akcím!

Vyzvali jsme naše bývalé členy a členky k účasti na zorganizování 3. závodu Českého poháru TZ, který se uskuteční 4.6. 2011 u nás v Rapšachu – setkali jsme se s kladnou odezvou, za kterou děkujeme a zároveň uvítáme a těšíme se na další! A kdo by se chtěl aktivně zúčastnit jako závodník nebo závodnice, a posílit tak naši kategorii dorost a dospělí – tak vítej mezi námi!

Děkujeme vám všem, kdo jste se zúčastnili našeho setkání!!!

Děkujeme vám, našim sponzorům, za podporu, kterou nám poskytujete!!!

Děkujeme vám, kteří šíříte věhlas našeho oddílu v turistickém závodu!!!

Děkujeme vám všem, kteří se podílíte na činnosti TOM 2402 „Práčata“ Rapšach!!!

 

       
 

19.11. besedovali naši žáci a žákyně 6. a 7. třídy s příslušníkem Obvodního oddělení Policie ČR Suchdol nad Lužnicí. Útvar Policie ČR Suchdol nad Lužnicí zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jeho působnosti.

20.11. uspořádali naši Geokačeři pro všechny zasvěcené i nezasvěcené výpravu za poslední keškou letošní sezóny, tentokrát do Novohradských hor.

 
       
  25.11. výprava našich žáků a žákyň 2. – 5. třídy a také zájemců z řad šesťáků a sedmáků navštívila pod vedením p. uč. Radky Círalové a Květy Machové a p. Miroslavy Jáchymové mezinárodní letiště Praha Ruzyně, kde absolvovali dvouhodinou okružní prohlídkovou trasu (po vybraných terminálech a zajímavých místech a zákoutích) s odborným, poutavým a zasvěceným výkladem a povídáním o historii a současnosti této důležité dopravní tepny. Sledovali přílety a odlety letadel, seznámili se také s nejmodernější hasičskou záchrannou technikou a způsobem jejího nasazení v akci. Potom navštívili Petřín, vyšlapali 299 schodů, rozhlédli se po matičce Praze z Petřínské rozhledny (11 metrů hluboké základy a na nich vystavěna 63,5 m vysoká ocelová konstrukce vážící 175 tun) a zasmáli se v zrcadlovém bludišti.

 
       
 

25.11. jsme zaznamenali výsledky výtvarné soutěže „Ze života rysa“, do níž přihlásila práce našich žáků p. uč. Marcela Čábelová. Soutěž uspořádal Český nadační fond pro vydru.
Výsledky 2. kategorie (12 - 16 let)
1. – 2. místo – Michaela Kováčová, ZŠ Husinec, 14 let (28 bodů)
1. – 2. místo – Petra Klimešová a Jana Vaclová, ZŠ Nerudova 9, České Budějovice, 14 let (28 bodů)
3. – 4. místo -- Lenka Lišková, ZŠ Nerudova 9, České Budějovice, 14 let (18 bodů)
3. – 4. místo – David Prokeš, ZŠ Rapšach, 7. třída (18 bodů)
 
       
  28.11. zpívala naše děvčata z pěveckého kroužku na adventním trhu ve Dvorech nad Lužnicí. V poměrně velké zimě vydržela potěšit svým pěveckým uměním všechny své pozorné a vnímavé posluchače a posluchačky celou hodinu, než byl slavnostně rozsvícen vánoční stromeček.
Děkujeme paní učitelce Květě Machové, která pěvecký kroužek vede, a samozřejmě všem našim zpěvačkám: Markétce Střítecké, Zuzance Šebestové, Liance Hrubé, Sárince Herzogové, Aničce Círalové, Justýnce Schiendlové, Elišce Kreklové a Míše Machové.

 
       
 

30.11. besedovali naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy velmi aktivně a živě s příslušníky Obvodního oddělení Policie ČR  Suchdol nad Lužnicí panem Korbelem a panem Exnerem.

3.12. besedovali naši žáci a žákyně I. stupně s příslušníkem Obvodního oddělení Policie ČR  Suchdol nad Lužnicí panem Korbelem.
 
       
 

3.12. jsme zveřejnili novinky ze života našeho adoptivního syna Marii.

6.12. navštívil děti z naší školy, mateřské školky a základní školy praktické Mikuláš za doprovodu andělů a čertů.
A do naší školičky zavítaly dokonce dva mikulášské průvody s čertovskou chasou a roztomilými andílky!

 
       
  7.12. a 9.12. se všichni naši žáci a žákyně připravovali na vánoční setkání ve škole: tvořili ve vánočních dílnách výrobky do prodejních výstavek, pilova-li svá vystoupení a připravovali výzdobu školy, vytvořili a vytiskli plakáty a pozvánky.

14.12. se uskutečnilo vánoční setkání v naší škole, kterému předcházela dlouhodobá a svědomitá příprava našich žáků a žákyň vedených svými vyučují-cími a externími vedoucími vánočních dílen a také velká úterní generálka.
Mrazivý vzduch byl před vchodem do budovy školy smíchán s lahodnou vůní grilovaných klobásek. Také slavnostní punč, pestrobarevný marcipán nebo sla-ďoučké perníčky a dvojctihodné koláčky dodaly nejen zrakovým, ale i čichovým, chuťovým a hmatovým smyslům to pravé vánoční potěšení.

 

 

Vystoupení tříd, skupin, dvojic nebo jednotlivců probíhala v učebnách a tělocvičně školy podle předem pevně stanoveného a úterní generálkou ověřeného harmonogramu. Pro snazší orientaci každý návštěvník obdržel program s časovým plánem, který byl také vystaven u hlavního vstupu do dějiště vánočního setkání. Dveře jednotlivých tříd byly také opatřeny vizitkami jednotlivých prezentací žákovského umu, píle a tvorby.

Děkujeme všem návštěvníkům, pozorným posluchačům a divákům!!!

Děkujeme panu J. Machovi za ozvučení dětských vystoupení!!!

Děkujeme všem organizátorům a vystupujícím

za důstojnou prezentaci školy a zdárný průběh našeho vánočního setkání!!!

A DĚKUJEME PANÍ KEPKOVÉ, PANÍ PŘIBYLOVÉ A SLEČNĚ ČÁBELOVÉ ZA VEDENÍ VÁNOČNÍCH DÍLEN A ZA TO, ŽE NÁS ZASE NĚCO NOVÉHO NAUČILY!

 

17.12. jsme na úvodní straně našeho školního webu http://rapsach.cz/skola/index.htm odstartovali anketu „Jak se Vám líbilo vánoční setkání?“

 

30.12. od 10.00 hodin v tělocvičně školy zorganizuje náš turistický oddíl „Práčata“ již tradiční vánoční turnaj v líném tenise.

1.1. 2011 v 10.00 hodin si vyšlápneme na již dlouhodobě tradiční novoroční vycházku spolu se členy a sympatizanty TOM „Práčata“ Rapšach.

NA OBĚ AKCE VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVEME!

 

 
 
     
 

DOMŮ