Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů
Nahoru

Česká školní inspekce

Jihočeský inspektorát

 

 Inspekční  zpráva

Základní škola Rapšach, okres Jindřichův Hradec

378 07 Rapšach 290

Identifikátor školy: 600 060 543

Termín konání inspekce: 8. – 12. prosinec 2003

 

Čj.:

g3-1001/04-2406

Signatura:

og3cx103

 

Předmět  Inspekční  činnosti

Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení:

·        personálních podmínek vzdělávací a výchovné činnosti základní školy v předmětech český jazyk, dějepis, občanská výchova, rodinná výchova, matematika, prvouka, vlastivěda, tělesná výchova, povinně volitelném předmětu osobnostní výchova vzhledem ke schváleným učebním dokumentům a ve školní družině,

·        materiálně-technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti základní školy v uvedených předmětech vzhledem ke schváleným učebním dokumentům a ve školní družině,

·        průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy v základní škole v uvedených předmětech  vzhledem ke schváleným učebním dokumentům.

 

Charakteristika  školy

Základní škola Rapšach byla rozhodnutím Zastupitelstva Obecního úřadu Rapšach
čj. šk. 1/2002 z 22. října 2002 zřízena jako příspěvková organizace. Sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu, mateřskou školu a školní jídelnu mateřské školy. Zřizovatelem je Obec Rapšach, 378 07 Rapšach 7.

Základní škola v Rapšachu měla ke dni inspekce 173 žáků rozmístěných v 9 třídách. Téměř dvě třetiny celkového počtu žáků dojíždí do školy z okolních obcí. Výuka a výchova probíhají podle vzdělávacího programu Základní škola čj. 16 847/96-2. Školní družina při základní škole má 3 oddělení se 72 zapsanými žáky. 

 

Hodnocení  PERSONÁLNÍch  podmínek  vzdělávací  a  výchovné činnosti  vzhledem  ke  schváleným  učebním  dokumentům

Hospitovaným předmětům na 1. stupni vyučovalo celkem 5 odborně a pedagogicky způsobilých učitelek. Na 2. stupni byla veškerá výuka matematiky, občanské výchovy a tělesné výchovy vedena odborně i pedagogicky způsobilými vyučujícími. Českému jazyku v 6. až 8. ročníku vyučovala odborně a pedagogicky způsobilá učitelka, v 9. ročníku vyučovala učitelka bez příslušné odborné způsobilosti. Dějepisu a rodinné výchově vyučovali pedagogicky způsobilí učitelé s odbornou způsobilostí pro vyučování jiným předmětům na 2. stupni základní školy. Skladba úvazků vyučujících na základní škole je vedena snahou zajistit co nejlepší aprobovanost výuky. Výchovnou poradkyní je zkušená učitelka s jedenáctiletou pedagogickou praxí. V tomto školním roce ukončí vysokoškolské kvalifikační studium pro výchovné poradce. Činnost školní družiny zajišťují 3 vychovatelky, z nich pouze jedna má požadovanou kvalifikaci.

Organizační schéma školy stanoví jasně a přehledně organizační strukturu celého subjektu. V pracovních náplních jsou přesně vymezeny povinnosti a kompetence pracovníkům i úkoly vyplývající z jejich případných funkcí. Další povinnosti pracovníků školy jsou zakotveny ve velmi dobře zpracovaném Vnitřním řádu školy. Poradním orgánem ředitele je rozšířené vedení tvořené pracovníky pověřenými vedením součástí školy. Na 1. stupni bylo ustanoveno metodické sdružení, učitelé na 2. stupni jsou sdruženi v jedné předmětové komisi. Činnost obou metodických orgánů je účelná, podporuje zkvalitňování výuky a výchovy žáků.

Vedení pedagogických i nepedagogických pracovníků je zajišťováno systémem příslušných vnitřních norem, projednáváním aktuální problematiky na pedagogických a provozních poradách a přímým jednáním se zaměstnanci. Učitelkám s krátkou pedagogickou praxí je zkušenými kolegyněmi poskytována metodická pomoc. K plynulé komunikaci mezi vedením školy a učiteli významně přispívá propojení počítačů mezi ředitelnou a sborovnou.

Kontrolní činnost vedení školy není plánovaná. Počet provedených hospitací a kontrol byl v tomto i v minulém školním roce nízký. Potvrzuje to malý počet předložených hospitačních zápisů a záznamů hospitujících v třídních knihách. Předložené hospitační zápisy dobře popisují průběh hodiny, hodnocení úrovně sledované výuky jsou však příliš stručná a častěji se ve stejném znění opakují. Velmi dobrou úroveň má ověřování a hodnocení vzdělávacích výsledků školy formou prověrek a testů. Málo pozornosti věnuje vedení školy pravidelné kontrole povinné dokumentace školy vedené třídními učiteli. Kontrolní činnost vedení školy vykazuje rezervy.

Oblast personálních podmínek je analyzována ve výroční zprávě o činnosti školy. Učitelský sbor je v současné době stabilizován. Oblast dalšího vzdělávání pracovníků je koncepčně řízena. Účast na vzdělávacích akcích vychází z potřeb školy i zájmu pracovníků. Někteří učitelé si studiem doplňují nebo rozšiřují svou kvalifikaci. Řada pedagogů se zúčastnila vzdělávání k ovládnutí výpočetní techniky i metodických akcí zaměřených k výuce jednotlivých předmětů. Ředitel školy a jeho zástupce se vzdělávají v oboru školského managementu.

Hodnocení zaměstnanců probíhá podle stanovených kritérií, která motivují pracovníky výrazně k činnostem nad rámec jejich základních pracovních povinností. Výsledkem je aktivní účast většiny pedagogů na mimoškolní činnosti se žáky.

Personální podmínky základní školy a školní družiny jsou celkově hodnoceny jako dobré.

 

Hodnocení  Materiálně-technických  podmínek  vzdělávací a  výchovné  činnosti  vzhledem  ke  schváleným  učebním  dokumentům

Škola má potřebný počet vhodných kmenových učeben a některé odborné pracovny. Výuka sledovaných předmětů, kromě tělesné výchovy, proběhla v kmenových třídách, které jsou dostatečně světlé a prostorné. Vybavené jsou převážně starším nábytkem, který je postupně a s ohledem na finanční možnosti zřizovatele obměňován. Prostředí učeben i ostatních vnitřních prostor školy působí esteticky. K výuce tělesné výchovy slouží jedna menší tělocvična, která je při větším počtu žáků prostorově nedostačující. Vybavení tělocvičny nářadím a náčiním je pouze na základní úrovni.

Vybavení školy učebními pomůckami umožňuje plnit učební osnovy zvoleného vzdělávacího programu. Potřebám výuky odpovídá vybavení didaktickou a výpočetní technikou. K dispozici jsou moderní encyklopedie a slovníky, video a CD nahrávky včetně rozsáhlého programového vybavení pro výpočetní techniku. Žáci používají vhodné a předepsaným způsobem schválené učebnice a další texty. Využívány jsou i speciální pomůcky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Koncepční záměry v oblasti doplňování inventáře učebních pomůcek jsou limitovány finančními možnostmi školy.

Školní družina má k dispozici nově upravené a vybavené místnosti. Dvě z nich prostorově vyhovují počtu docházejících žáků. Třetí je malá herna s kobercem používaná dětmi pro hry, které nevyžadují větší prostor. Prostředí školní družiny je vhodné pro tvořivou činnost a klidné formy relaxace, pro pohybové aktivity není dostatek místa. Materiální zajištění zájmových činností je dostačující, pomůcky a spotřební materiál obstarávají vychovatelky dle svého uvážení. Školní družina má dostatek stolních společenských her, průběžně jsou doplňovány stavebnice a výtvarné potřeby. K dispozici jsou audio přehrávače a starší PC.

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje důkladnou analýzu stavu v oblasti materiálně-technické a z ní vyplývající úkoly. Požadavky na jejich realizaci, především v oblasti oprav a údržby budov, jsou předkládány zřizovateli a s ním projednávány. Budova školy, která pochází z roku 1924, je nyní v nevyhovujícím technickém stavu. Nutně vyžaduje rozsáhlou a finančně nákladnou opravu.

Materiálně-technické podmínky základní školy a školní družiny jsou celkově hodnoceny jako dobré.

 

Hodnocení  průběhu  a  výsledků  vzdělávání  a  výchovy

Vzdělávací programy

Týdenní hodinové dotace sledovaných předmětů ve všech ročnících odpovídají učebnímu plánu realizovaného vzdělávacího programu Základní škola čj. 16 847/96-2. Výuka hodnocených předmětů probíhala v uplynulé části školního roku 2003/2004 podle platných učebních osnov zvoleného vzdělávacího programu. Kontrole vedení povinné dokumentace není věnována náležitá pozornost. Katalogové listy a záznamy o opravných zkouškách nejsou vedeny na předepsaných formulářích. Řada administrativních nedostatků byla zjištěna ve vyplňování třídních výkazů a katalogových listů. Některé zápisy v třídních knihách zcela necharakterizují probírané učivo.

Škola vykazuje čtyři integrované žáky. Pro tyto žáky jsou na základě doporučení odborníků vypracovány funkční individuální vzdělávací programy, které jsou pro každý školní rok aktualizovány.

Výuka a výchova v základní škole je v souladu s platnými učebními dokumenty přijatého vzdělávacího programu.

Povinná dokumentace v základní škole nezachycuje průkazně průběh vzdělávání a výchovy žáků.

Učivo sledovaných předmětů plánované v časově tematických plánech je plně v souladu s učebními osnovami vzdělávacího programu. V rámci jednání pedagogické rady je prováděno hodnocení plnění učebních osnov v předmětech a ročnících.

Kontrola naplňování učebních osnov je účinná.

Rozvrh hodin vychází z reálných možností a skladby úvazků vyučujících, převážně respektuje psychohygienická hlediska. Školní řád obsahuje všechny náležitosti vymezené právní normou, stanovuje povinnosti i práva žáků. Informace rodičům o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání žáků škola zajišťuje kvalitně obvyklými způsoby. Průběžně prostřednictvím žákovských knížek a notýsků, periodicky v rámci pravidelně konaných třídních schůzek a konzultačních odpolední. V naléhavých případech jsou rodiče kontaktováni telefonicky nebo písemně. Rodičům i širší veřejnosti se škola prezentuje formou kulturních a společenských akcí pořádaných během školního roku. Pravidelně je vydáván školní časopis.

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu v základní škole je funkční.

Funkcí výchovné poradkyně byla pověřena jedna z učitelek na 2. stupni. Třídním učitelům a ostatním vyučujícím poskytuje informace z oblasti profesní orientace i informace o žácích s vývojovými poruchami učení a chování. Zajišťuje kontakty v oblasti výchovného poradenství s rodiči, úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími organizacemi. Účinně spolupracuje při zajišťování aktivit školy v oblasti prevence zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů.

Výchovné poradenství přispívá ke zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu základní školy.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v českém jazyce

Hospitace proběhly v 1. - 3. ročníku a dále v 6. – 9. ročníku. Stanovené cíle výuky zpravidla odpovídaly aktuálnímu stavu třídy, učitelky respektovaly individuální vzdělávací potřeby žáků. Probírané učivo navazovalo na předcházející témata. Dlouhodobé plánování vychází z tematických plánů. Ve sledované výuce se kladně projevila odborná a pedagogická způsobilost vyučujících. Ve všech hodinách byla výuka věcně a odborně správná.

Na 1. stupni jsou třídy pro žáky podnětné, výuka je podpořena názornými pomůckami (např. textilní písmena, nástěnné přehledy učiva), některé manipulační přehledy učiva si vyučující připravují i samy. Výuka na 2. stupni ZŠ probíhá v běžných třídách bez materiálního zázemí pro výuku českého jazyka. Aktuálně tedy není žákům nabídnuta práce s jazykovými příručkami a slovníky.

Vyučovací metody na 1. stupni ZŠ byly dostatečně pestré, pro žáky podnětné a aktivizující. Hodiny byly po stránce didaktické a metodické velmi dobře vedené. Procvičování učiva probíhalo efektivně za pomoci didaktických her a s individuální dopomocí. Významným pozitivem bylo dodání sebedůvěry žákům. Únavě žáků předcházely relaxačními chvilkami. Z výuky bylo zřejmé, že učitelky dbají na správné utváření čtenářských i grafomotorických dovedností.

Na 2. stupni ZŠ byla zvolena jako převládající metoda vyučovacích hodin frontální výuka, která byla zpravidla přizpůsobena složení žákovských skupin. Méně bylo pamatováno na úvodní motivaci. Některé hodiny byly koncipovány jako opakování a procvičování učiva. V jedné hodině bylo procvičovány základní pravopisné jevy s odůvodňováním a následným vyhodnocením úspěšnosti, v další z hodin žáci procvičovali téma souvětí ve skupinách. Zvolený diktát odpovídal složení třídy jen částečně, neboť byl orientován na úspěšné žáky připravující se na přijímací zkoušky. Žáci pracovali podle pokynů vyučujících. Výuka probíhala bez diferenciace. Školní slohová práce měla tradiční průběh, v případě potřeby učitelka žákům individuálně radila, pomáhala.

Oblast hodnocení a klasifikace žáků patří k významným kladným stránkám školy. Vyučující přistupují k výkonům žáků vstřícně, snaží se postihnout to, co již žák zvládl, zda se zlepšuje.

Pro výuku byla vytvořena příjemná atmosféra. Komunikace probíhala na základě dohodnutých, oboustranně respektovaných. pravidel.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v českém jazyce jsou hodnoceny na 1. stupni ZŠ jako velmi dobré, na 2. stupni ZŠ jako dobré.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v prvouce a vlastivědě

Předměty vyučují učitelky s potřebnou kvalifikací. Mají zpracované tematické přehledy učiva, které vycházejí z požadavků osnov. Bezprostřední příprava na hodiny byla zodpovědná a promyšlená.

Výuka probíhá v pěkně a pro žáky podnětně upravených kmenových učebnách. Materiální zabezpečení výuky učebnicemi, doplňkovými texty a učebními pomůckami je na dobré úrovni. V sledovaných hodinách byla výuka účinně podpořena názornými pomůckami, žáci pracovali s mapami, učebnicemi, pracovními listy, nákresy apod. Tempo výuky bylo zvoleno s ohledem na potřeby a možnosti žáků.

Zvolené výukové cíle odpovídaly nejen učebním osnovám, ale respektovaly i konkrétní složení a potřeby žákovských kolektivů. Vyučování probíhalo s převahou společných forem práce, nejčastěji na základě metody řízeného rozhovoru či procvičování látky pod dohledem učitelek. Ty velmi dobře zvládaly organizaci práce v hodinách, promyšleně používaly techniky vedoucí ke zvládnutí učiva. V hodinách byly uplatňovány mezipředmětové vztahy, práce s chybou, aktualizace učiva, vhodně byly využity výchovné momenty vycházející z obsahu, objevily se prvky vedení žáků k aktivnímu získávání informací z textu, map. Velmi dobře, motivačně byly zařazeny didaktické hry, výuka byla optimálně propojena s nadcházejícím časem Vánoc (zdobení perníčků, zvyky, tradice atd.)

Žáci měli osvojeny potřebné pracovní návyky, převážně byli vedeni k úpravnému písemnému projevu. Od učitelek se jim dostávalo povzbuzení a případně dopomoc při řešení dílčích úkolů. Učitelky v zadávání úkolů respektovaly individuální schopnosti a možnosti žáků.

Hodnocení a klasifikace žáků nepostrádaly motivační funkci. Rozsah klasifikace je dostatečný. Ve sledovaných hodinách pracovali žáci v klidné, jejich potřebám otevřené atmosféře. Učitelkám se optimálně dařilo navodit ovzduší důvěry a porozumění.

Průběh a výsledky výchovy a vzdělávání v prvouce a vlastivědě jsou hodnoceny jako velmi dobré.

Průběh a výsledky vzdělávání  ve společenskovědních předmětech

V průběhu inspekce byly hospitovány předměty občanská výchova, rodinná výchova              a dějepis a osobnostní výchova. Předmět osobnostní výchova, obsahově zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a na výchovu k volbě povolání, byl zařazen v rámci povinně volitelných předmětů pro žáky 8. a 9. ročníku v dvouhodinové dotaci. Společenskovědním předmětům vyučují tři vyučující.

Učivo je rozplánováno v časově tematických plánech, které respektují časovou dotaci danou schváleným učebním plánem a svým obsahem odpovídají učebním osnovám zvoleného vzdělávacího programu. Probrané učivo bylo ověřeno podle zápisů v třídních knihách. Cíle výuky, stanovené v hospitovaných hodinách, zpravidla respektovaly aktuální situaci ve třídách, učivo bylo probíráno v návaznosti na předchozí témata v souladu s učebními osnovami. Bezprostřední příprava všech vyučujících na hodiny byla svědomitá a zodpovědná.

Ve výuce předmětů občanská výchova, rodinná výchova a osobnostní výchova se pozitivně projevuje učitelská praxe a odborná a pedagogická odbornost vyučujících. Stejně lze hodnotit i výuku dějepisu, kde se pozitivně odrážely osobnostní předpoklady učitelky a její další vzdělávání v oboru. Výuka ve všech sledovaných předmětech byla odborně a věcně správná.

Vyučování společenskovědních předmětů probíhalo v kmenových učebnách, vybavených standardním způsobem. Pro dějepis je vyčleněna učebna, ve které je knihovna s dějepisnou literaturou. Estetická úroveň výzdoby učeben byla dobrá a napomáhala vytvářet příjemné pracovní prostředí. Ve výuce dějepisu žáci pracovali s učebnicemi, kopírovaným materiálem týkajícím se právě probírané látky. K dispozici byla nástěnná dějepisná mapa. V hodinách rodinné výchovy byly vhodně využity články z časopisů, obsahově související s probíraným tématem. V občanské výchově žáci pracovali s textem Úmluvy o právech dítěte, v hodinách osobnostní výchovy s pracovním materiálem Volba povolání. Učební pomůcky byly ve sledovaných hodinách účelně využity.

Vyučování charakterizovalo otevřené pracovní klima, partnerský přístup učitelů k žákům a zaměření výuky k praktickému využití v běžném životě. Styl výuky se opíral převážně o činnostní a prožitkové formy práce. Žáci měli možnost pracovat ve skupinách, osvojovat si dovednosti získávat potřebné informace z nejrůznějších zdrojů (odborně a populárně naučných textů, z internetu). Učitelé se snažili s různými výsledky vytvářet prostor pro diskusi a projevování vlastního názoru žáků. Takto strukturované hodiny převážně podporovaly aktivní zapojení žáků do vyučování a rozvoj potřebných komunikativních a kooperativních dovedností. V některých hodinách však efektivitu vyučování do jisté míry negativně poznamenal nejasně stanovený cíl, málo promyšlená organizace prožitkové formy výuky a nevyjasněná, nedůsledně dodržovaná pravidla komunikace.

Vstupní motivace žáků byla převážně zaměřena na seznámení s probíranými tématy. Průběžná motivace se vyznačovala řešením zadaných úkolů ve skupinách, interpretací výsledků, využíváním zajímavých časopiseckých článků a herních prvků. Vyučujícím se dařilo zdůvodňovat význam a účelnost nových poznatků. Vztah žáků k výuce byl pozitivní.

Učitelé se většinou snažili vést žáky k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení, někde však tyto snahy ztroskotaly na málo promyšlené stavbě hodiny. Klasifikace odpovídala charakteru předmětů a uplynulé části školního roku, byla objektivní a zdůvodněná.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy ve společenskovědních předmětech jsou hodnoceny jako velmi dobré.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v matematice

Hospitace proběhly ve všech třídách na 1. stupni. Na 2. stupni byla matematika hospitována v 7. až 9. ročníku. Učivo je rozvrženo v tematických plánech učitelů v souladu s učebními osnovami předmětu. Ve všech ročnících je plánován dostatek prostoru pro souhrnné opakování a procvičování učiva.

Matematice ve škole vyučují pouze odborně a pedagogicky způsobilí učitelé. Jejich kvalifikovanost se pozitivně projevila v respektování didaktických zásad vyučování a ve věcné správnosti sledované výuky.

Hospitované hodiny proběhly v esteticky dobře působících kmenových učebnách. Žáci používali vhodné učebnice, pracovní sešity a v některých hodinách nakopírované texty úloh. K vyšší názornosti výuky zpravidla přispělo použití demonstračních a žákovských pomůcek, v některých hodinách i využití didaktické techniky.

Tempo výuky bylo kromě jedné hodiny na 1. stupni a jedné hodiny na 2. stupni přiměřené potřebám většiny žáků, relaxační činnosti byly zařazeny výjimečně. Zájem, pozornost a aktivita žáků byly v několika hodinách na 1. i 2. stupni nepříznivě ovlivněny jednostranným výběrem učiva, jednotvárností použitých forem práce, někdy i neefektivní organizací činnosti žáků. Kvalitní byla v tomto směru výuka v 1. a 3. ročníku. Matematika je kromě některých hodin v 8. a v 9. ročníku dobře zařazena do rozvrhu vyučování.

Vyučující měli snahu vyvozovat učivo za aktivní spolupráce se žáky v návaznosti na jejich dosavadní vědomosti a dovednosti. K vyvozování nových poznatků samostatnou činností měli žáci málo příležitostí. Procvičování učiva byl ponechán dostatek času, v některých hodinách chybělo shrnutí učiva v závěru hodiny. Samostatná práce byla žákům zadávána srozumitelně, na zpracování byl ponechán dostatek času, vyučující žákům průběžně poskytovali radu a pomoc. Dobře fungovala zpětná vazba, po ukončení práce zpravidla následovala společná kontrola správnosti řešení. Individuální přístup vyučujících k žákům s rozdílnými schopnostmi a předpoklady byl nevýrazný. V omezené míře bylo zařazeno vyhledávání alternativních postupů řešení úloh i aplikace probíraného učiva do praxe.

Motivace žáků v úvodu hodin byla většinou zaměněna za seznámení s programem výuky. V některých hodinách patřila k významným motivačním činitelům průběžná pochvala a pozitivní hodnocení aktivity a znalostí žáků. Hodnocení činnosti žáků v závěru hodiny proběhlo ojediněle.

Někteří vyučující vedli žáky ke komentování a zdůvodňování postupů řešení úloh, jiní se spokojili pouze s jednoslovnými odpověďmi. Verbální komunikace vyučujících byla dobrá, vyjadřovali se jasně, logicky, mluvnicky i věcně správně. Převládající monolog vyučujících v některých hodinách omezoval prostor pro aktivitu a samostatnou činnost žáků. Učitelé vedou žáky k přehlednému zápisu řešení zadaných úloh a k přesnému rýsování. Minimální pozornost věnují správnému sezení žáků při práci.

Hodnocení a klasifikace žáků vycházejí převážně z písemných prací. Práce jsou zadávány po dostatečném procvičení učiva, jsou pečlivě opraveny a objektivně hodnoceny. V menším rozsahu je využíváno ústního zkoušení žáků a orientačního hodnocení jejich aktivity a úspěšnosti během vyučování.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v matematice byly celkově hodnoceny jako dobré.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v tělesné výchově

Hospitace proběhly ve třídách 1. i 2. stupně.

Předmět vyučují učitelé s odpovídající odborností pro daný typ školy, na 1. stupni bez specializace pro tělesnou výchovu.

Výuka probíhala ve školní tělocvičně, která je vybavena základním nářadím a náčiním. V době konání inspekce se zde teplota zejména v průběhu prvních čtyř hodin pohybovala mezi 13 – 14 stupni Celsia.

Učivo je rozplánováno v tematických plánech, které jsou však pouze v obecné rovině.

Hospitované hodiny měly tradiční stavbu. Po krátkém nástupu následovala rušná část, prováděná převážně honičkami případně rozběháním. Rozcvičení bylo prováděno v obecné rovině bez zaměření na následně prováděnou činnost, využity byly některé moderní a efektivní prvky.

Hlavní náplně hodin byly převážně vhodně zvoleny, navazovaly na dříve prováděné činnosti a rozšiřovaly již získané dovednosti žáků. Organizace jednotlivých činností byla většinou plynulá, v některých případech se však objevily nadbytečné prostoje v důsledku méně vhodné organizace výuky. Dílčí nedostatky se objevily i v metodice výuky. Motivační stránka se většinou omezila na seznámení s programem hodiny, v průběhu výuky byla méně výrazná.

Hodnocení výkonů žáků bylo vcelku objektivní, ale méně zdůvodňované, častěji se objevovalo spíše hodnocení jejich chování v hodinách.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v tělesné výchově jsou celkově hodnoceny jako dobré.

Výsledky vzdělávání zjišťované školou

Škola již po řadu let sleduje, vyhodnocuje a porovnává výsledky žáků 9. ročníku v testech všeobecných znalostí, které sama sestavuje. Touto formou systematicky hodnotí úrovně znalostí a dovedností vycházejících žáků. Kromě toho vedení školy zadává a vyhodnocuje další dílčí prověrky z vybraných předmětů. Závěry hodnocení zmíněných prověrek jsou projednávány s vyučujícími a slouží jim jako podněty pro zkvalitnění jejich další práce.

Úroveň průběhu vzdělávání a výchovy ve sledovaných předmětech byla velmi dobrá.

TEMATICKÁ  Zjištění

V rámci inspekční činnosti byla provedena tematická inspekce Výchova a vzdělávání k lidským právům a toleranci.

 

Další  Zjištění  

Údaje uvedené v aktuálním rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení jsou v souladu s údaji uvedenými v platné zřizovací listině.

Výčet  dokladů,  o  které  se  inspekční  zjištění  opírá

1.      Zřizovací listina vydaná Obecním úřadem Rapšach dne 22. 10. 2002 pod čj. šk. 1/2002

2.      Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vydané     MŠMT ČR dne 26. 2. 2003 pod čj. 12 931/03-21

3.      Doklady o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků s osobními čísly 1802, 1104, 1103, 1004, 801, 901, 1002, 1102, 1105, 1301, 1801, 1601, 1901, 2101, 802, 1401

4.      Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

5.      Třídní knihy, třídní výkazy a katalogové listy k datu inspekce

6.      Rozvrh hodin platný ve školním roce 2003/2004

7.      Organizační schéma školy

8.      Pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích pracovníků školy

9.      Vnitřní řád školy platný od 23. 6. 1997

10.    Vnitřní řád tělocvičny

11.    Kritéria pro přiznávání nenárokových složek platu pracovníkům školy

12.    Individuální vzdělávací programy pro integrované žáky na školní rok 2003/2004 

13.    Učební plán ZŠ Rapšach pro školní rok 2003/2004

14.    Měsíční plány práce pro školní rok 2003/2004

15.    Hospitační záznamy vedení školy za školní rok 2002/2003 a 2003/2004

16.    Zápisy z jednání pedagogické rady školy

17.    Plán práce výchovného poradce školy pro školní rok 2003/2004

18.    Minimální program protidrogové prevence pro školní rok 2003/2004

19.    Tematické plány učiva sledovaných předmětů pro školní rok 2003/2004

20.    Vnitřní řád školní družiny

21.    Přehled výchovně-vzdělávací práce školní družiny pro školní rok 2003/2004

22.    Zápisové listy pro žáky školní družiny ve školním roce 2003/2004

23.    Rámcový plán školní družiny pro školní rok 2003/2004

 

závěr

Personální podmínky pro vzdělávání a výchovu na 1. stupni základní školy jsou optimální. Na 2. stupni vzhledem k málo početnému pedagogickému sboru vyučují některým předmětům učitelé bez příslušné odborné způsobilosti. Na kvalitě sledované výuky se tato skutečnost negativně neprojevila. Činnost školní družiny z větší části zajišťují nekvalifikované vychovatelky. Systém vedení pracovníků a organizace jejich činnosti jsou funkční, oblast dalšího vzdělávání pedagogů je koncepčně řízena. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků jsou vedením školy systematicky hodnoceny. Rezervy jsou v hodnocení  úrovně průběhu výchovně-vzdělávací činnosti školy. Chybí pravidelná kontrola povinné dokumentace vedené třídními učiteli.

Personální podmínky pro vzdělávání a výchovu v základní škole a školní družině byly celkově hodnoceny jako dobré.

 

Materiálně-technické podmínky školy umožňují plnit zvolený vzdělávací program ve sledovaných předmětech. Výuka probíhá v prostorných, esteticky upravených a pro výuku podnětně vybavených učebnách. Je dobře zabezpečena kvalitními učebnicemi, odbornou literaturou, vhodnými pomůckami, didaktickou a výpočetní technikou. Pouze tělesná výchova je vyučována v prostorově stísněných podmínkách s nejnutnějším základním vybavením. Materiálně technické podmínky školní družiny odpovídají potřebám její činnosti. Zcela zásadním problémem je neuspokojivý technický stav chátrající školní budovy. Ta nutně vyžaduje rozsáhlou a nákladnou opravu, která je nad finanční možnosti zřizovatele.

Materiálně-technické podmínky pro vzdělávání a výchovu v základní škole a ve školní družině byly celkově hodnoceny jako dobré.

 

Výuka odpovídala učebním osnovám realizovaného vzdělávacího programu, její cíle byly voleny s ohledem k potřebám a schopnostem žáků. Vyučování probíhalo převážně ve vhodném tempu, metodicky, didakticky a věcně správně, pozitivně bylo hodnoceno jeho velmi dobré materiální zabezpečení pomůckami. Na 1. stupni byla výuka lépe orientována na osobnost žáků. Více žáky motivovala k aktivní činnosti a respektovala jejich individuální vzdělávací potřeby. Na 2. stupni převažovala frontální práce s nevýrazným individuálním přístupem k žákům s rozdílnými vzdělávacími schopnostmi a potřebami. Výjimku tvořily předměty občanská výchova, rodinná výchova a dějepis. Zde vyučující uplatnili motivující činnostní pojetí vyučování a s tím spojený aktivní podíl žáka na učení. Obecně platným pozitivním zjištěním je příjemná atmosféra, vstřícné vztahy a vzájemný respekt mezi učiteli a žáky ve všech sledovaných hodinách.

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

 

Razítko

 

Složení týmu

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Arnošt Punčochář

Mgr. Arnošt Punčochář v. r.

Členové týmu

Mgr. Miroslav Doležal

Mgr. Miroslav Doležal v. r.

 

Mgr. Věra Drsová

Mgr. Věra Drsová v. r.

 

PhDr. Jiří Filla

PhDr. Jiří Filla v. r.

 

Mgr. Ivana Neumannová

Mgr. Ivana Neumannová v. r.

Další zaměstnanci ČŠI

Jan Přibyl, Vladimír Štipl, Milena Švarcová

 

V Jindřichově Hradci dne 26. ledna 2004

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy

Datum převzetí inspekční zprávy: 29. ledna 2004

Razítko

Ředitel školy, nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Karel Snětina

Mgr. Karel Snětina v. r.

 

Dle § 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Česká školní inspekce, pracoviště Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Připomínky k obsahu inspekční zprávy se stávají její součástí.

Hodnotící stupnice:

Stupeň

Vynikající

Velmi dobrý

Dobrý

Vyhovující

Nevyhovující

 

Další adresáti inspekční zprávy

Adresát

Datum předání/odeslání inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel: Obec Rapšach,

                   378 07 Rapšach 7

2004-02-13

g3-1001/04-2406

 Připomínky ředitele školy

Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text

 

 

Připomínky nebyly podány.