Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů
Nahoru


 

 

Textové pole:  

 

Česká školní inspekce

 

 

Jihočeský inspektorát

 

 

 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

 

 Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu

 

Adresa: 378 07 Rapšach 290

 

Identifikátor školy: 600 060 543

 

Termín konání inspekce: 11. 12. duben 2007

 

Čj:

ČŠI 278/07-07

Signatura

bg3ca107


 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 Základní škola je příspěvkovou organizací, která sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a mateřskou školu. Žákům poskytuje základní vzdělávání podle vzdělávacího programu Základní škola čj. 16 847/96-2. Specifikem školy je rozsáhlá nabídka zájmových činností a dalších aktivit, které umožňují žákům účelně trávit volný čas a podporují jejich pocit sounálitosti se školou.

Kapacita základní školy uvedená v rejstříku škol a školských zařízení je 170 žáků, ke dni inspekce byla naplněna z 94 %. Zřizovatelem školy je Obec Rapšach.

Škola existuje v nestandardních podmínkách. Je umístěna v příhraniční obci s minimální dopravní obslužností a trpí dlouhodobým nedostatkem finančních prostředků. Budova základní školy je ve špatném technickém stavu.

 

PŘEDMĚT INSPEKCE

 Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v základní škole.

 Cíl inspekce

Hodnocení podmínek, průběhu a sledků rozvoje čtenářské gramotnosti podle příslušného vzdělávacího programu ve 3. a 7. ročníku základní školy.

 

INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ

 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků rozvoje čtenářské gramotnosti podle příslušného vzdělávacího programu ve 3. a 7. ročníku základní školy

 

 

Strategie a plánování

Koncepční záměry školy v oblasti rozvoje čtenářských dovedností žáků jsou funkční, jsou stanoveny v intencích zvoleného vzdělávacího programu a v souladu s jeho vzdělávacími cíli. Zdůrazněna je samostatnost žáků ve vyhledávání informací z různých zdrojů (učebnice a další texty, počítačové programy, internet, mapy, tabulky, grafy), ídění informací, jejich zpracování a interpretace. Dalšími koncepčními záměry je rozvíjení komunikačních dovedností žáků a jejich motivace k mimoškolní četbě.

Veřejnosti se škola prezentuje, kromě řady dalších aktivit, vlastním časopisem, který je výsledkem činnosti žáků.

Úroveň rozvoje čtenářských dovedností je vyučujícími sledována a hodnocena jako jedna ze součástí celkového hodnocení výsledků vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech. Do mezinárodního průzkumu čtenářských dovedností škola zařazena nebyla, na národní úrovni byly čtenářské dovednosti žáků ověřovány prostřednictvím testů CERMAT.

Koncepční kroky pro zařazení čtenářských dovedností do výuky jsou funkční, oblast plánování rozvoje čtenářských dovedností žáků má standardní úroveň.

 

Vedení školy

Ředitel školy v oblasti plánování, organizace a hodnocení úrovně pedagogické činnosti úzce spolupracuje se svým zástupcem. Oba vedoucí pracovníci si uvědomují význam čtenářských dovedností pro harmonický rozvoj osobnosti žáků, o formách, obsahu a metodách rozvoje čtenářských dovedností žáků mají základní informace. Hospitační činnost, kterou vykonává převážně zástupce ředitele školy, je kvalitní. Účinnost metod vedoucích k rozvíjení čtenářských dovedností je jedním z hlediskem pro hodnocení úrovně hospitované výuky. Závěry, hodnocení a doporučení pro další práci jsou s vyučujícími projednávány. Důležitou aktivitou vedení školy je účinná podpora realizace řady školních projektů, které vedou žáky k samostatnému vyhledávání a zpracovávání informací. Některé z těchto projektů probíhají za účasti rodičů žáků a škola tímto způsobem prezentuje svoji činnost veřejnosti. Vedení školy se rozhodující měrou podílí na vytváření personálních, materiálních a organizačních podmínek školy pro rozvíjení čtenářských dovedností žáků.

Další vzdělávání pedagogů probíhá v souladu s potřebami školy, je však limitováno dostupností vzdělávacích center, nevyhovující dopravní obslužností obce a finančními možnostmi školy.

Podpora rozvoje čtenářských dovedností žáků ze strany vedení školy je funkční.

 

Výstupy vlastního hodnocení školy, zajišťování rovných příležitostí žáků ve vzdělávání

K ověření úrovně čtenářských dovedností byly využity testy CERMAT, které byly v tomto školním roce zadány žákům 9. ročníku. V době konání inspekce škola obdržela jejich vyhodnocení. Výsledky dosažené žáky školy jsou pod průměrem škol Jihočeského kraje

a odpovídají prospěchové skladbě testovaných žáků. Dle vyjádření ředitele školy budou výsledky testování analyzovány, projednány s vyučujícími a zahrnuty do hodnocení práce školy. Ve výročních zprávách o činnosti školy není hodnocení rozvoje čtenářských dovedností žáků uváděno.

Škola věnuje individuální péči žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Pro tyto žáky je organizováno doučování, ve výuce je jim věnována individuální péče, jejich porucha je zohledňována i hodnocení a klasifikaci podle pravidel, zakotvených v klasifikačním řádu školy. Náprava vývojových poruch učení probíhá i v době mimo vyučování a je vedena odborně proškolenou učitelkou.

Talentovaným žákům škola nabízí účast ve znalostních soutěžích a olympiádách, pomáhá jim v ípravě na přijímací zkoušky ke studiu na středních školách.

Výstupy vlastního hodnocení činnosti školy v oblasti rozvoje čtenářských dovedností žáků vykazují únosná rizika. Systém péče školy o talentované žáky a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami je funkční.

 

Personální podmínky

Vzhledem k velikosti venkovské školy je pedagogický sbor početně omezený a nelze zajistit výuku všech předmětů odborně kvalifikovanými iteli. Vedení školy považuje výuku českého jazyka za prioritu ve vzdělávání žáků a pověřuje výukou tohoto předmětu především odborně kvalifikované itelky. Učitelky se v minulých letech zúčastnily vzdělávacích akcí souvisejících s rozvíjením čtenářských dovedností žáků a se specifickým přístupem k žákům s individuálními vzdělávacími potřebami. V současné době je prioritou dalšího vzdělávaní pedagogů tvorba školního vzdělávacího programu a vzdělávání zaměřené na výuku cizích jazyků.

Koordinátorem specifické péče o žáky s vývojovými poruchami učení je výchovná poradkyně školy, která zajišťuje itelům odbornou poradenskou činnost a organizuje kontakty školy s odbornými pracovišti.

litou iniciativou itelů směrem k rozvoji čtenářských dovedností je jejich účast při ípravě a realizaci školních projektů a vědomostních soutěží. Ke zdokonalování žáků v práci s informacemi významně přispívá zadávání referátů na různá témata k samostatnému zpracování. Rozvoj komunikačních dovedností žáků je podporován využíváním prvků dramatické výchovy.

Personální podmínky školy pro rozvíjení čtenářských dovedností žáků jsou standardní.

 

Materiální podmínky

Žáci mohou navštěvovat školní studovnu, která je dobře vybavena informační a komunikační technikou. K dispozici mají vhodné učebnice a další texty, pracují s výukovými programy, mají volný přístup k internetu, i výuce používají slovníky, encyklopedie, mapy, tabulky a grafy. Někteří žáci si pravidelně půjčují knihy z dobře vybavené školní knihovny. Pro individuální práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami je škola vybavena speciálními pomůckami.

Materiální podmínky školy pro rozvoj čtenářských dovedností jsou příkladné.

 

Organizování výuky

V době konání inspekce měla podpora čtenářských dovedností ve výuce standardní úroveň.

Ve shodě se specifickými cíli zvoleného vzdělávacího programu se soustřeďovala zejména na čtení s porozuměním a dovednost interpretovat text přiměřeně věku a schopnostem žáků. Ve sledované výuce žáci pracovali výhradně s texty, které jim předložily itelky.

V 7. ročníku získávali žáci během výuky českého jazyka základní dovednosti potřebné

k posouzení obsahu textu a dovednosti sebehodnocení.

Úroveň metodického vedení výuky učitelkami, aktivita a projevené dovednosti žáků týkající se čtenářských dovedností byly na standardní úrovni.

 

 

Rozvíjení čtenářských dovedností žáků probíhá v souladu s obecnými i specifickými cíli zvoleného vzdělávacího programu a je součástí koncepčních záměrů školy. Rezervy jsou v systematické analýze a hodnocení úrovně čtenářských dovedností žáků, které se v minulých letech neuskutečňovaly.

Pro rozvoj čtenářských dovedností žáků má škola vynikající materiální podmínky. Personální podmínky školy pro rozvíjení čtenářských dovedností žáků jsou standardní, některé předměty jsou vyučovány učiteli, kteří nemají pro výuku daného předmětu odbornou kvalifikaci.

 

 

Hodnotící stupnice

 

1.

2.

3.

vynikající úroveň, příkladné

standardní úroveň, funkční

podprůměrná úroveň, stav vyžaduje změnu v mnoha oblastech

 

 

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ

 

1. Koncepce dalšího rozvoje Základní školy v Rapšachu na léta 2005 2010

2. Termínový kalendář pro školní rok 2006/2007

3. Školní řád

4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

5. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

6. Doklady o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2004/2005

a 2005/2006

7. Záznamy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2006/2007

8. ídní knihy III. a VII.ídy vedené ve školním roce 2006/2007

9. Záznamy o kontrolní a hospitační činnosti vedení školy ve školním roce 2005/2006

a 2006/2007

10. Hodnocení sledků vzdělávání žáků zjišťovanými testy CERMAT v 9. ročníku základní školy ve školním roce 2006/2007

11. Evidence zápůjček knih ze školní knihovny

12. Evidence využívání pracovních stanic v učebně informatiky žáky v době mimo vyučování

13. Časopis Rapšach Planet vydávaný žáky základní školy

 

 

ZÁVĚR

 

Podpora čtenářských dovedností má standardní úroveň.

 

Pozitiva:

· Aktivní účast žáků při přípravě a realizaci školních projektů a vědomostních soutěží, spolupráce žáků při tvorbě školního časopisu.

· Velmi dobré materiální podmínky školy a jejich plné využití při výuce i v době mimo vyučování pro rozvíjení čtenářských dovedností žáků.

 

Negativa:

· Škola v předchozích letech neprováděla systematickou analýzu a hodnocení čtenářské gramotnosti žáků. Ve výstupech vlastního hodnocení nebylo hodnocení úrovně čtenářských dovedností žáků uváděno.

 

 

 

 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

 

 

 

Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis

 

 

 

Vedoucí týmu Mgr. Arnošt Punčochář Mgr. Arnošt Punčochář v.r. Člen týmu Mgr. Ivana Neumannová Mgr. Ivana Neumannová v.r.

 

 


 

V Jindřichově Hradci dne 23. dubna 2007


 

 

Razítko


 

Dle § 174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu: Česká školní inspekce, Dukelská 23, 370 21 České Budějovice.

 

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.

 

Datum a podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

 

 

Datum: 30.4.2007

 

 

Razítko


 

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

 

 

Titul, jméno a příjmení Podpis

 

 

Mgr. Karel Snětina Mgr. Karel Snětina v.r.

 

 

Další adresáti inspekční zprávy

 

Adresát

Datum předání/odeslání inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI

izovatel: Obec Rapšach,

378 07 Rapšach 7

14.5.2007

ČŠI 278/07-07

Školská rada: JUDr. Lenka Cvrčková,

Malý Londýn 239 Rapšach,

378 06 Suchdol nad Lužnicí

14.5.2007

ČŠI 278/07-07

 

 

  

Připomínky ředitele školy

 

Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text

 

 

ipomínky nebyly podány.