Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů
Nahoru


SWOT ANALÝZA


Silné stránky školy

 • škola „rodinného typu“ – učitelé znají většinu žáků jménem (to znamená i ty, které neučí – ať již jsou z I. nebo II. stupně)

 • menší průměrný počet žáků ve třídách, z toho vyplývající možnost individuální péče

 • práce s dětmi s poruchami učení, a to jak při reedukaci, tak při práci podle individuálních plánů

 • menší počet pedagogů (všichni se znají a umí si většinou vyjít vstříc)

 • dobré klima školy, vstřícný vztah mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči (i tady se výjimky najdou)

 • přitažlivost naší školy pro rodiče a děti mimo naši spádovou oblast

 • spousta mimotřídních a mimoškolních akcí – sportovních, kulturních, i „jen tak“

 • práce na různých projektech a soutěžích

 • velké množství zájmových kroužků

 • početná docházka dětí do ŠD (za poměrně nízké finanční částky)

 • pravidelný lyžařský výcvik nejen pro žáky 7. ročníku

 • pravidelný plavecký kurz (možnost až 4x za I. stupeň)

 • ochota většiny pracovníků se na těchto akcích zdarma a v mnoha případech ve svém volném čase podílet

 • kreativita mnoha pracovníků školy

 • ochota převážné části učitelského sboru „učit se“

 • dobré vztahy mezi pracovníky (nejsou sice ideální, ale jsou bez podstatných problémů – v případě potřeby dokážeme táhnout za jeden provaz)

 • DVPP – aktivní účast pedagogů

 • celkem dobrá spolupráce s Obecním úřadem

 • akceschopný žákovský parlament s pružným kontaktem s vedením školy

 • fungující Rada školy

 • možnost volného přístupu dětí k počítačům a internetu

 • poměrně rozsáhlé využívání počítačů, hlavně na II. stupni

 • možnost využívání školní studovny

 • vztah většiny žáků ke škole

 • ankety na různá témata mezi žáky, rodiči a učiteli – využití v práci školy

 • vnější a vnitřní informační systém školy

 • image školy na veřejnosti

 • netradiční zápis do 1. třídy

 • tvorba školního časopisu našimi, zejména vycházejícími, žáky

 • sponzorské zázemí pro rozvoj školy a turistického oddílu

 • těsná spolupráce školy a místního turistického oddílu

 • pravidelný čtrnáctidenní letní tábor

 • podíl školy v akcích obce

 • hudební orchestr a pěvecký sbor při základní škole

 • kontakty s rakouskou školou v Rastenfeldu

 • účast školy v dobročinných sbírkách, spolupráce s charitou

 • adoptivní syn z Indie

 • akce školy pro žáky, jejich rodiče a širší veřejnost

 • rituály školy

 • zájem bývalých žáků o svou školu

 • spolupráce školy s KSV PF JU v Českých Budějovicích

 • 2x ročně návštěva stomatologa

Slabé stránky školy

 • stárnoucí pedagogický sbor – věkový průměr je 45 let (bez vychovatelek školní druži-ny), z dvanácti učitelů jsou dva důchodci a jedna kolegyně je těsně předdůchodového věku
 • menší provázanost mezi I. a II. stupněm
 • nevhodná aprobační skladba
 • slabé finanční zdroje
 • zastaralé nebo vůbec žádné pomůcky
 • klesající zájem o vzdělání ze strany některých žáků i rodičů
 • ne vždy dostatečná spolupráce mezi všemi učiteli
 • špatný stav školní budovy, který hrozí přerůst v důvod pro zavření školy
 • neodstraněné závady na budově školy, které sice nebrání provozu ani ho nijak neztěžu-jí, neprospívají však vzhledu a image školy
 • stále se snižující počet žáků a z toho vyplývající nutnost přijímat všechny žáky, kteří se k nám hlásí
 • vzrůstající problémy v kvalitě sociálního zařízení
 • zvyšující se výskyt poškozování školních pomůcek a vůbec školního vybavení
 • nedostatečné autobusové spojení, zvlášť v odpoledních hodinách
 • nedostatečná komunikace s některými rodiči
 • nedostatečné podchycení kreativního potenciálu rodičů
 • nesystematická prezentace vlastní práce
 • umístění školy v těsné blízkosti státních hranic, mimo centrum veškerého dění, s téměř nulovou dopravní obslužností

Příležitosti školy

 • zvolit takovou profilaci, aby se zvýšil zájem o školu

 • rozvíjení talentu žáků

 • zaměření na práci s dětmi z problémových poměrů

 • kreativita učitelů

 • práce s žáky se specifickými poruchami učení

 • volný přístup žáků k počítačům a internetu

 • přístup k žákům a spolupráce s nimi

 • školní projekty pro žáky, rodiče, širší veřejnost k různým příležitostem

 • velké množství mimotřídních a mimoškolních akcí

 • prezentace školy

 • rozvíjející se spolupráce mezi naší a rakouskou školou

Hrozby školy

 • přirozený úbytek školní populace (demografický vliv)

 • hrozí spojování ročníků

 • postupná ztráta zájmu obce, které nedochází, že školství se musí financovat, musí se do něj investovat – nejen udržovat současný stav

 • problémy s obnovou a omlazením pedagogického sboru

 • nejsou finance na celkovou opravu školy a zlepšení jejího vybavení

 • nedostatek peněz na vzdělávání a sebevzdělávání

 • problémy s hygienickými kritérii – možné až zavření školy

 • ztráta elánu učitelů při pohledu na současnou situaci ve školství

 • změna legislativy – striktní obnovení spádových oblastí škol, konec možnosti rodičů vybrat pro své dítě základní školu podle vlastního uvážení

 • hrozí, že se postupně staneme „odkladištěm“ jinde neúspěšných dětí, což se výrazně projevuje při výuce

Jakým způsobem využít silných stránek školy a příležitostí

 • podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti projektového vyučování, tvořivé dramatiky a práce s dětmi s poruchami učení

 • vzdělávat se, pracovat na sobě a tak zvýšit naše vlastní šance na přežití na „školském“ trhu

 • rozvíjet i nadále v mezích možných finančních prostředků práci s výpočetní a audiovizuální technikou, využívat při výuce nejen výukové programy, ale i internet

 • rozvíjet budování školní studovny a její využívání žáky i učiteli

 • mimotřídními a mimoškolními akcemi být nablízku svým žákům nejen v době vyučování, budovat a udržovat u žáků vztah ke škole, pocit hrdosti na svou školu

 • dávat o sobě víc vědět (např. tisk) – nejen na místní úrovni, ale i na okresní, krajské, celorepublikové

 • vyměňovat si zkušenosti, týkající se výchovy a vzdělávání s rakouskými kolegy

 • věnovat se talentovaným dětem v rozšiřujícím programu – zábavná matematika, čeština,...

 • stavět na dobrých vztazích mezi učiteli a dětmi, pomocí dětí zapojovat i rodiče

Jakým způsobem eliminovat slabé stránky školy a hrozby

 • naší kvalitní prací, otevřeností a vstřícností vzhledem k dětem i k rodičům

 • snažit se získat nové, mladší a kvalitní učitele, domluvit se s obecním zastupitelstvem na „rezervaci“ učitelského bytu

 • vést žáky ke „krásnu“ – čistota, pořádek, výzdoba – být v tomto ohledu všichni důslednější

 • snažit se o propagaci naší školy i v ostatních mateřských školách v okolních obcích

 • zázemí v DVPP

 • snažit se více zapojit rodiče

 • organizovat akce i pro obec (např. masopust, posvícení, vánoční setkání, vynášení Morany,...)

 • organizovat vědomostní a sportovní soutěže i pro žáky jiných škol

 • získávat nové sponzory

 • nenechat se otrávit stavem v našem školství!