OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Slovo pamětníka Památky v obci Okolí obce TOM, KČT

 
 
 
 
Náš oddíl vznikl na podzim roku 1979, když jsme s manželkou první rok učili na místní základní škole. Protože nás úplně neuspokojovala tehdy povinná náplň práce v Pionýru, založili jsme vlastně "soukromý" turistický oddíl, který se z roku na rok rozrůstal. Abychom mu dodali nějakou legalizaci, založili jsme v roce 1983 při místní tělovýchovné jednotě odbor turistiky a při něm TOM (Turistický Oddíl Mládeže). Děti pracovaly stále "rozstrkány" po pionýrských oddílech a mimo to jsme se scházeli jednou týdně k pravidelné oddílové činnosti. 

TOM 2402 a KČT 103301

Protože absolvovat povinný skupinový tábor PO a ještě tábor oddílový, tj. dvakrát po čtrnácti dnech, bylo i při osmi nedělích dovolené až dost, povedlo se nám v roce 1985 oddíl osamostatnit i v PO, takže jsme si dělali svojí činnost pod dvojí registrací, jak to bylo v těch dobách běžné. V tomto roce jsme se také na památku velké akce - celotáborové hry s husitskou tematikou, při které jsme v husitských krojích táhli z jižních Čech až na Vysočinu - pojmenovali oddíl "Práčata".
Od roku 1990 jsme již pouze TOMem při KČT Rapšach, od roku 1992 členy A-TOMu. V současné době máme okolo 50 dětí ve dvou oddílech a čtyři vedoucí. Na vesnici se šesti sty obyvateli je to až dost. Hlavní naší činností kromě pravidelných týdenních schůzek je pěší turistika a cykloturistika, z finančních důvodů hlavně po blízkém okolí. Pořádáme také pravidelné akce, jako je Novoroční pochod, Kuličkiáda, první jarní cyklovýlet a dva dálkové pochody - květnový "Po vesnicích, které musely zmizet z mapy", který vede bývalým hraničním pásmem, a zářijový "Pěšky zpátky do Evropy", protože v našem okolí je celý svět - osady Nový York, Paris, London, Benátky i Bosna.

Vyvrcholením celoroční činnosti (počítáme ji jako školu - od září do srpna) je oddílový tábor u říčky Dračice, kde máme každé léto vybudovánu základnu.

Mgr. Karel Snětina
hlavní vedoucí TOM a KČT

Pokud se o nás a o turistice vůbec chcete dozvědět něco více, navštivte některou  z následujících internetových adres:
 
  TOM a KČT Rapšach rapsach.cz/tom
  Asociace turistických oddílů mládeže www.a-tom.cz
  Klub českých turistů www.klubturistu.cz

 

OBLASTNÍ TURISTICKÝ ODZNAK VITORAZSKO

Podmínky pro plnění OTO VITORAZSKO:


1. Zakoupení záznamníku Vitorazsko

2. Návštěva deseti povinných míst "P"

3. Výběr dvanácti ze dvaceti volitelných míst "N" a doložení jejich návštěvy předepsaným způsobem 

4. Vyplněný záznamník předat nebo zaslat na adresu:

Mgr. Karel Snětina
378 07  RAPŠACH 88
Tel.: 384 786 120 – zaměstnání
384 786 192 – domů

 E-mail: karel.snetina@j-hradec.cz
Cena 45,- Kč + poštovné

OTO je v evidenci KČT České republiky


P 1 ČESKÉ VELENICE – GMÜND

České Velenice vznikly 1. 12. 1920 sloučením tři obcí – Dolních Velenic (též Běleč, přip. již r. 1387 jako Wielands), České Cejle (založena 1870) a Josefska (dnes Žižkovo předměstí, založeno r. 1904) a dělnické kolonie Mexiko z r. 1872, které společně tvořily předměstí Gmündu. V I. 1866 – 71 byla vystavěna železniční trať císaře Františka Josefa Vídeň – Gmünd – České Budějovice – Plzeň s odbočkou Gmünd – Praha a na území dnešního města vznikla důležitá železniční křižovatka. Současně byly založeny i železniční dílny, které byly postupně rozšiřované, dnes Železniční opravny a strojírny. V r. 1900 zbudována úzkorozchodná dráha 760 mm do Heidenreichsteinu a Litschau a r. 1902 další do Weitry a Gro8 Gerungs. Měly společnou stanici před nádražím (r. 1950 zrušena). R. 1906 byl dán do provozu gyrotrolejbus Gmünd-železniční dílny, jeden z prvních v Evropě. R. 1909 nádraží přestavěno a rozšířeno. Za okupace byly České Velenice připojeny k Říši pod označením Gmünd III, Bahnhof. 23. 3. 1945 bylo nádraží, dílny i část města zničena americkým letectvem. Kostel Svaté Anežky České postaven r. 1935 podle návrhu V. Pilce. R. 1946 založeno SOU železniční.
Rodáci: Doc. Dr. Ing. Jan Bílek (1892 – 1955) – průkopník elektrizace železnic, malíř Adolf Born (narozen 1930), básník, novinář a poradce presidenta Jan Rejžek (narozen 1954).

 

Gmünd: město na soutoku Lužnice a Braunau. Osídlen již ve 12. stol., r. 1255 připomínán městský soud. R. 1535 tržní právo. Město utrpělo za husitských válek i za třicetileté války. Od r. 1950 konečná stanice úzkokolejných drah před nádražím; severní větev do Litschau provozována jen příležitostně, na jižní (do Gro8 Gerungs) v sezóně zvláštní parní vlaky s jídelním vozem. Od r. 1899 sídlem okresního hejtmanství, od r. 1909 okresního soudu. Několik středních škol. Farní kostel sv. Štěpána původně románský z 12. stol., ve 2. polovině 14. stol. upraven goticky. Gotické fresky z 15. stol. za hlavním oltářem. Věž z r. 1854. R. 1903 byl renovován a pořízeno vnitřní zařízení. Vně na zdi žulové náhrobníky, z nich 2 románské. Fara s arkádami z r. 1741. Zámek založen snad již Hadmarem II. z Kuenringů. V základu starobylá stavba ze 13. stol., rozšířen a značně přestavěn v 16. stol., často stavebně upravo-ván. Dosud v držení lotrinské větve Habsburků. Věžní brána s gotickým portálem. Na náměstí zachovány domy se sgrafity čp. 43 a 44 z 16. stol. V renovované Staré radnici z 16. stol. městské muzeum – dějiny města, výroba skla, zpracování kamene.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z Českých Velenic nebo Gmündu


P2 RAPŠACH

Ves s kostelem svatého Zikmunda, založeným kolem roku 1450, novogotická věž pochází z přestavby r. 1890, dochovány nástěnné malby z konce 15. století. Hodnotná barokní fara.
Před druhou světovou válkou měla obec kolem 3.000 obyvatel, jako farnost pak 4.500 duší. V roce 1952 z politických důvodů násilně vystěhována, dnes necelých 600 obyvatel.
V obci škola, školka, KČT a TOM.
Nedaleko obce (směrem k Františkovu) protéká říčka Dračice, mající často charakter podhorské bystřiny. Celková délka toku je 46 km, z toho polovina v Rakousku (Reissbach).
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


P3 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Suchdol nad Lužnicí: letovisko a východisko pro vodácké splutí Lužnice. Od r. 1876 městys. R. 1362 patřil Rožmberkům (součást třeboňského panství). V okolí těžena rašelina. R. 1625 zde zřízena tavírna stříbrné rudy, ročně zpracováno až 4000 hřiven stříbra. R. 1795 změněna ve sklárnu, která byla zrušena začátkem 20. stol. Kostel Sv. Mikuláše založen r. 1364, jako první jihočeský dvojlodní kostel s jediným středním sloupcem. Presbytář však zaklenut až kolem r. 1400 a loď až r. 1493 již jako trojlodní. R. 1820 prodloužena loď, přistavěna věž a r. 1858 oratoř. Hlavní oltář s obrazem sv. Mikuláše od R. Váchy z r. 1887. Západně od kostela původní dlouhá lánová ves s řadou dochovaných dvorců.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


P4 ŽOFINA HUŤ

Sklářská huť, připomínána v roce 1791.
Nedaleko obce přírodní rezervace ŽOFINKA, vyhlášená v roce 1975, výměra 129 ha. Centrální část rozsáhlého rašeliniště s porosty borovice blatky. Veřejnosti bohužel nepřístupna.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


P5 TRPNOUZSKÉ BLATO – BYŇOV

Byňov: návesní kaple z roku 1843. Byňovský rybník 78,4 ha, jeden z největších na Novohradsku.
Trpnouzské blato
: po zelené značce z Jakule, cestou patrny zbytky úzkokolejné drážky.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


P6 NAKOLICE, VYŠNÉ

Nakolice: pseudogotická kaple z r. 1905
Vyšné
: ves v bývalém hraničním pásmu
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z jedné z obcí


P7 HALÁMKY

Malá pohraniční obec se známým hraničním přechodem do Rakouska. V okolí obce velké zatopené pískovny, těžba živce.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


P8 NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ

Připomínána již r. 1323. Slovanské hradiště na vrchu Lískovec. Pod vrcholem vedla Vitorazská stezka. Zbytky tvrze ze 14. století. Závod Skloform – výroba sklářských forem.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


P9 ČERVENÉ BLATO a jiříkovo údolí

Červené blato: přírodní rezervace vyhlášena na ploše 39,4 ha v r. 1953, na současnou plochu 331,4 ha rozšířena v roce 1973. Rezervace je ukázkou přechodového rašeliniště Třeboňské pánve s porosty borovice blatky a rojovníku bahenního a typickou faunou rašelinišť. Zahrnuje podstatnou část stejnojmenného rašeliniště. Rašelina, která zde dosahuje mocnosti až 7 m, byla asi před dvěma sty lety odvodňována a těžena. Po ukončení těžby v r. 1910 rašeliniště regenerovalo a je dodnes ukázkou přirozeně sukcese. Bývalé vytěžené plochy jsou zarostlé několika druhy rašeliníků, je zde hojná klikva žoravina, suchopýr pochvatý, rosnatka okrouhlolistá a další typické rostliny rašeliniště. Na těžbou nedotčených plochách se zachovaly přirozené porosty borovice blatky, s bohatým podrostem rojovníku bahenního, vlochyně a borůvky. Červené blato je jednou z nejcennějších rezervaci Třeboňska. V r. 1983 zde byla otevřena „Naučná stezka Červené blato"; celková délka trasy je přibližně 5km. Na stezce je šest zastávek, opatřených tabulemi s vysvětlujícím textem.
Jiříkovo Údolí:
místo, kde za Jiřího Buquoye stávala malá sklářská osada, pro niž byla těžena rašelina z „Červeného blata". Východiště k naučné stezce „Červené blato".
 

POTVRZENÍ: opis části textu z 1. tabule naučné stezky


P10 JAKULE

Druhé nejstarší lesnické učiliště v jižních Čechách. Pila zřízená firmou Lanna r. 1852, dosud pracující. Výroba železničních betonových pražců. Směrem k osadě Blata zbytky bývalé lesní úzkorozchodné drážky z r. 1885 s rozchodem 600 mm (viz. P5 – Trpnouzské blato).
 

POTVRZENÍ: razítko z nádraží ČD Nové Hrady


N1 VELKÝ A MALÝ LONDÝN

Dnes části obce Rapšach, osídlené převážně chalupáři. Před II. světovou válkou dokonce vlastní obecná škola.
 

Potvrzení: razítko z kontroly pochodu nebo jakékoli razítko z obce Rapšach


N2 NOVÝ YORK

Osada mezi Tuští a Rapšachem, dnes převážně chalupářská.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z Tuště nebo Rapšachu


N3 KUNŠACH

Původně samostatná osada, patřící později k Rapšachu. 31 domů bylo srovnáno se zemí po roce 1952, kdy odsud byli starousedlíci násilně vystěhováni a osada padla za oběť hraničnímu pásmu.
 

POTVRZENÍ: razítko z pochodu nebo jakékoli razítko z Rapšachu


N4 PAŘÍŽ

Osada mezi Rapšachem a Klikovem, v okolí zatopené pískovny s možností hezkého koupání.
 

POTVRZENÍ: razítko z pochodu nebo jakékoli razítko z Rapšachu, Františkova nebo Klikova


N5 KLIKOV

Ves se spoustou hrnčíren, v okolí těžební prostory hrnčířské hlíny. Zbytky stop po těžbě železné rudy. Severovýchodně od obce přírodní rezervace „Bukové kopce“.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


N6 NOVÁ VES U KLIKOVA

Další ze vsí, které byly srovnány se zemí při budování hraničního pásma. Dnes zůstala částečně zachována pouze hájovna. Před Novou Vsí rozsáhlý chov jelenů a daňků.
 

POTVRZENÍ: razítko z pochodu nebo opis rozcestníku cyklotras u lesa za hájovnou


N7 DVORY NAD LUŽNICÍ

Kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavěn spolu s farou r. 1788. Příklad slohově jednotné pozdněbarokové rustikální architektury.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


N8 NOVÁ HUŤ, SVOBODNÝ RYBNÍK

Nová Huť: lovecký zámeček klasicistního původu, s polygonálně uzavřenou kaplí v severním křídle přízemní stavby. Okolí nese stopy krajinářských úprav.
Svobodný rybník
: spolu se Skalicí a Medenicí tři pěkné rybníky uprostřed lesů.
 

POTVRZENÍ: opis turistického rozcestníku u hájovny


N9 HRDLOŘEZY, VELKÝ ŠUSTOV

Hrdlořezy: ves jižně od Suchdola nad Lužnicí, v okolí těžba rašeliny.
Velký Šustov
: největší rybník na suchdolsku.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


N10 KRABONOŠ

Připomínán r. 1179 listinou císaře Bedřicha vyhlašující hranici mezi Čechami a Rakousy. V Ietech 1915 – 1946 zde byl vodovod s čerpadlem poháněným větrným motorem. Farní kostel Sv. Jana Khitele s farou, původně gotický se žulovou klenbou ve čtvercovém presbytáři, zbytek fresky a malby ilusivního oltáře na zdi, loď barokní. Nepřístupná (havarijní stav).
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z Nové Vsi nad Lužnicí


N11 Alt nagelberg

Rakouská sklářská obec v těsné blízkosti hraničního přechodu Halámky. Sklářské muzeum (Neu Nagelberg čp. 58) – sklářství od baroka po současnost. Úzkorozchodná železnice z Gmündu se zde větví – jeden směr pokračuje dále do Litschau, druhý do Heidenreichsteinu.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


N12 Ličov – litschau

Nejsevernější rakouské městečko (534 m, 3000 obyvatel), vyhledávané letovisko na potoce Reißbach (Dračice). Osada doložena k r. 1215. Jako pohraniční místo měl v raném středověku důležitý strategický význam. Původně náležel k hrabství Raaba, v r. 1284 od Raabsu odloučen. V letech 1328, 1331 a 1335 tudy prošli vojáci krále Jana Lucemburského, v letech 1351 – 1352 nové krvavé hraniční spory. Od r. 1386 je městem. V r. 1398 navštívil Ličov český král Václav IV. a odměnil zde za dobré služby rakouské vévody Viléma l. a Albrechta III. V letech 1389 – 1488 je panství majetkem hrabat Puchheimů, pak dochází k častému střídání majitelů. Velké škody utrpělo město v husitských válkách, rovněž v české válce 1618 – 1620. V období války s Turky v r. 1883 je město zatíženo placením velkých poplatků. Od r. 1783 je panství majetkem říšských hrabat Seilernů – Aspang. V 19. stol. se zde rozšiřuje domácí tkalcovství.
Pozoruhodnosti: Hrad - zámek s kruhovou hradní věži ze 13. stol. je výraznou dominantou i poznávacím znamením Lítschau. Objekt je obehnán příkopem a hradbami. Náleží hraběcí rodině Seilern – Aspang, vnitřní prostory hradu nejsou pro veřejnost přístupné. Historické městské jádro obklopuji zbytky hradeb. Farní kostel: původně románský, kolem r. 1450 přestavěn v gotickém slohu (křížová žebrová klenba, pozoruhodné fresky). Před kostelem pranýř z r. 1688. Na náměstí také pomník Kaspara Schrammela (1811 – 1895), zakladatele ve své době slavného orchestru (dodnes Litschau označován jako Schrammelstadt). Schrammelův rodný dům „SchrammeIhaus“, stojící už za městem, je označen pamětní deskou. Přístup z náměstí 2 km ve směru na Josefsthal nebo po tur. značené trase.
V městském muzeu (Stadtplatz 63) nalezneme tkalcovský stav, vybavení selského bytu kolem r. 1900, zajímavosti ze života Schrammelovy hudební rodiny. Na náměstí též galérie. Východiště značených tras se nachází na hrázi rybníka: orientační tabule nabízí 20 turistických tras různé délky a náročnosti se zajímavými místy, často opředenými pověstmi (např. Graslstein, Fiedelstein, Wilde Jagd, Alter Stein, Galgenkreuz, Teufelstein, Drei Brüder). Od hradu vychází 2,8 km dlouhá lesní naučná stezka.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


n13 kamýk – heidenreichstein

Roku 1205 se Heidenreichstein stává městem. Vodní hrad téhož jména byl založen již v roce 1160 rodinou Gars/Eggenburg.
Poloha Heidenreichsteinu na staré říšské cestě do Prahy s sebou přinášela spojení s celým světem, což mělo význam hlavně pro obchod. Již kolem roku 1624 tu vznikaly první manufaktury na zpracování lnu a bavlny. Přibližně v roce 1880 začíná velká přeměna struktury města, které se mění na průmyslovou oblast.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z města


N14 vitoraz – weitra

Hrad i město založil v letech 1201 – 1208 Hadmar II. z Kuenringů. Zámek Fürstenbergů v místě někdejšího hradu ve své renesanční podobě s arkádovým dvorem pochází z I. 1590 – 1606. Zámecké barokní divadlo a věž s vyhlídkou. Farní pětilodní kostel Sv. Petra a Pavla, původně románský z 1. pol. 13. stol. (hlavní loď, věž). R. 1430 goticky přestavěn a rozšířen (presbytář, kaple Sv. Barbory). Roku 1760 doplněna jižní barokní kaple Sv. Kříže. Kolem kostela románské a gotické náhrobníky. Špitální gotický kostel sv. Ducha zřízený po r. 1340, v I. 1729 – 1739 částečně přestavěn, nástěnné malby z konce 15. stol. Barokní sloup sv. Trojice z r. 1748. Na náměstí zachována řada renesančních měšťanských domů s fasádami ze 17. – 19. stol., dům se sgrafity z 16. stol. V tzv. Auhofu zachována síň s gotickým dřevěným trámovým vyřezávaným stropem. Částečně zacho-valé středověké městské opevnění s opravenou Starou věží z r. 1526. Nejstarší pivovar v Rakousku založen r. 1321. Historická zahrada z 19. stol. v údolí Lužnice – „Gabrielental".
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z města


N15 ALTWEITRA – UNSERFRAU

Altweitra: nejstarší sídlo v okresu, snad slovanského založení z 9. stol., připomínána r. 1185. v době Kuenringů celní stanoviště. Románský kostel založen před r. 1190, působivé temné kvádrové zdivo (žula), románská okénka s kulatým obloukem, na jižní vnější straně jsou ještě zbytky starých maleb z 15. stol. Původní věž nad čtvercovým chórem byla při přestavbě snesena. Štítová věžka z r. 1863 se zvonkem z r. 1411 s gotickým nápisem, umělecké plastiky (Madona ze 14. stol.), za kostelem pseudogotická hrobka rodu Fürstenbergů.
Unserfrau
: dřívější název „Unserfrau am Sande“ vznikl z legendy o připlavení dřevěné sochy P. Marie povodní. Vedle malé původně románské kaple byl kolem r. 1250 postaven farní poutní kostel původně románský s věží nad čtvercovým chórem. Ve 14. a 15. stol. gotické přestavby. V l. 1694 – 1698 přistavěny další postranní lodě. Odkryté fresky z 1. pol. 16. stol. Dřevěná socha P. Marie z r. 1340, další z r. 1430.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


N16 skřemlice – schrems, VELKÉ BLATO

Velké Blato u Schremsu je přírodní park, který ukazuje rašeliniště ve všech etapách jeho přeměny. S 300 hektary je největším rašeliništěm v Dolním Rakousku. Vede jím naučná stezka.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko ze Schremsu nebo opis první věty na prvním zastavení naučné stezky


N17 blockheide

Severovýchodně od Gmündu při městské čtvrti Grillenstein přírodní park Blockheide Eibenstein, 110 ha. Krajina má charakter severských vřesovišť. Jsou zde hojné žulové balvany bizarních tvarů, některé se skalními mísami, viklany, žulové lomy, březové a borové hájky, stepní byliny. Geologické muzeum v přírodě, naučná stezka (ekologie a zpracování kamene), tradiční církevní symboly, vyhlídková věž s informačním střediskem. Územím prochází 15. poledník východní délky, který je vyznačen „Meridiansteinem".
 

POTVRZENÍ: razítko z přírodního parku nebo obce Großeibenstein


N18 sankt martin

Dřívější název „Lužnice“ podle rytířů z Luensnitz, připomínán r. 1390. Farní kostel sv. Martina původně románský s východní věží, r. 1743 zbarokizovaný.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


 

N19 harmanschlag (nebelstein)

Nebelstein: vrch s vrcholovým skaliskem a křížem (1015 m), po dřevěných schodech přístupná vyhlídka. Křižovatka dálkových turistických značených tras.
Harmanschlag
: založen pravděpodobně Hadmarem II. z Kuenringů, písemně připomínán již r. 1390. Kostel Sv. Václava, původně románský, se západní věží, r. 1450 přestavěn v gotické síňové dvoulodí, r. 1895 znovu přestavěn a rozšířen. Pilíře a žebra ze žuly. Originální litinový náhrobník na hřbitově.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce


N20 světlá – zwettl

Město (500 m, 3500 obyvatel) v hlubokém údolí na soutoku řek Zwettl a Kamp, 25 km jihovýchodně od Gmündu. Svažité náměstí s domy z 18. stol.
Tři kilometry severovýchodně cisterciácký klášter založený r. 1137. Kostel zbarokizován v 18. stol., bohatě zdobený oltář (J. Munggenast, sochy J. M. Götz), varhany z r. 1730, obrazy od M. Altomonteho, P. Trogera a G. Schmidta. V klášteru křížová chodba z 1. pol. 13. stol., barokní konvent a knihovna (nástropní fresky P.Troger).
Půvabné okolí lesnaté oblasti Waldviertel.
 

POTVRZENÍ: jakékoli razítko z obce

 
 
 
     
 

DOMŮ