OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

VITORAZSKO

Rapšašský obecní kecálek

zima 2001/2002

Motto: „Nápad nic neznamená, zůstane-li nápadem."

 

(Z myšlenek moudrých)

Vážení a milí,
před rokem jsme na tomto místě mentorovali o konci roku, století, tisíciletí a kdo ví čeho ještě. Možná někteří z nás ve skrytu svých dušiček hodně tajně věřili a doufali, že se změní nejen letopočet - ale i leccos kolem nás a mezi námi... Dnes už i snílkové dobře vědí, že se žádný zázrak s úderem převratné noci neodehrál. Ani nemohl, protože každý jeden z nás zůstal stejným, půlnoc nepůlnoc, nový rok jako ten starý. Naše typické člověčí vlastnosti, nejen ty dobré - ale bohužel i ty špatné a úplně nejhorší, nezůstaly zapomenuty někde v prachu dějin, ale pěkně čiperně přešly spolu s námi do roku nového... Ano, rok, se kterým se co nevidět budeme loučit, byl takovým úplně normálním rokem a na všechny z nás se dostalo - dobrého i zlého, jen v míře možná rozdílné. Někde je více smutku a pláče - to hlavně tam, kde chybí někdo z blízkých, kde do života neplánovaně zasáhla nemoc, kde ale možná také jenom chybí schopnost popovídat si a pochopit se navzájem. Radost a pohoda je určitě tam, kde si lidé rozumí, mají se rádi, kde na svět kouká nový človíček a všechno dění se mu láskyplně podřizuje. Jsou věci a děje, na které nemáme žádný vliv a probíhají zcela nezávisle na našich přáních a tužbách a nezbývá, než je tak přijímat, respektovat, vyrovnávat se s nimi. Ale co vše ostatní? Přemýšlejme, vnímejme se vzájemně, povídejme si a hledejme - pokud je to je alespoň trochu možné, snažme se najít vždy to lepší kolem nás a hlavně v nás samotných. Tak ať je to naše hledání a především nalézání úspěšné a celý nový rok ať je pro Vás všechny co možná dobrým a šťastným.

Váš obecní úřad


Ze zasedání zastupitelstva Obce Rapšach

(uspořádáno chronologicky - od jara do podzimu 2001)

Stanovení výše koeficientu růstu nájemného z bytu ve výši 1,04. Při projednávání byl uplatněna výše koeficientu stanovená Ministerstvem financí.

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Pozemkového fondu ČR ÚP v Jindřichově Hradci o sdělení, zda má Obec Rapšach zájem o bezúplatný převod nemovitosti čp. 1 v k. ú. Rapšach do svého vlastnictví. V případě schválení může Pozemkový fond ve znění platných předpisů ČR poskytnout finanční příspěvek na údržbu a opravy v určité zákonné výši. Ve stejné záležitosti byla podána zastupitelstvu obce žádost podepsaná většinou nájemníků bydlících v domě čp. 1, kteří žádají, aby Obec Rapšach podala Pozemkovému fondu ČR žádost o bezúplatný převod této nemovitosti do svého vlastnictví. Pro většinu nájemníků není totiž realizovatelná nabídka Pozemkového fondu ve smyslu odkoupení bytu do soukromého vlastnictví. Zastupitelstvo obce se jednoznačně připojilo k návrhu podstoupení žádosti o bezúplatný převod do vlastnictví Obce Rapšach.

Projednání žádosti o odprodej stavební parcely - zastupitelstvo obce pověřilo obecní úřad vlastní realizací prodeje, tj. uzavřením kupní smlouvy se žadatelem p. Františkem Klimentem (trvale bytem Branná 111) v souvislosti s odprodejem stavební parcely č. 1029/5 dle KN v k. ú. Rapšach, vedené v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 1374 m2.

Projednání žádosti o odprodej nemovitosti (parcely č. 523) - zastupitelstvo obce pověřilo obecní úřad vlastní realizací prodeje, tj. uzavřením kupní smlouvy s žadateli p. Josefa Stříteckého a p. Lenky Střítecké. Jedná se o zahradu o výměře 881 m2 a žadatelé na parcele plánují výstavbu rodinného domku pro rekreační účely.

Projednání žádosti o odprodej nemovitosti - pozemkové parcely č. 504 - zastupitelstvo obce pověřilo obecní úřad vlastní realizací prodeje, tj. uzavřením kupní smlouvy se žadatelem p. Milanem Opelkou. Předmětná parcela navazovala na parcelu č. 503, která je ve vlastnictví žadatele.

Schválení zadání územního plánu Obce Rapšach: návrh zadání územního plánu vypracoval OkÚ Jindřichův Hradec, referát regionálního rozvoje ve spolupráci se zpracovatelem ing. arch. Daňkem J. Všechny dotčené orgány státní správy byly vyzvány k uplatnění svých stanovisek. Členové zastupitelstva obce se k dotčeným dokumentům vyjádřili svými připomínkami.

Projednání návrhu na využití nemovitosti - původní školy na Spáleništi: zastupitelstvo obce bylo p. Tučkem Josefem a paní Brožovou Ivanou (zástupci nadace PRO-LINGVA) seznámeno s jejich představou o využití jmenované nemovitosti. Přednesený podnikatelský záměr spočívá:
     a) v rekonstrukci původní školy na penzion pro tělesně postižené s pohybovým ústrojím, tj. pro "vozíčkáře"
     b) ve využití budovy jako školy v přírodě a pro levné ubytování v rámci cykloturistiky.
Způsob financování této nákladné akce nebyl uspokojivě vysvětlen. Je nutné prošetřit, podle názoru zastupitelů, právnické aspekty účasti Obce Rapšach.
K tomuto období nebyl předložen požadovaný zastupiteli konkrétní podnikatelský záměr včetně finančního jištění.

Rekonstrukce (výměna) střešní krytiny na nemovitosti čp. 9 (hasičská zbrojnice): pan starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtové změny ve výši 110 000 Kč. Stará střešní krytina při deštivém období podstatně propouštěla vodu a případné prodlení rekonstrukce by zavinilo poškozování krovu a stropu, který je zhotoven z dřevěných komponentů. Rekonstrukce spočívala ve: výměně střešní krytiny, výměně střešních latí a klempířských konstrukcí a v opravě komína. Zastupitelé celou akci schválili k realizaci bez připomínek, práce byla zadána firmě GREGOR.

Zastupitelé byli p. řed. ZŠ Karlem Snětinou seznámeni s provedenou rekonstrukcí výměny oken a vchodových dveří v čelní části budovy školy. Akce byla dokončena v prvních dnech nového školního roku a celkové náklady činily 531 483, 50 Kč.

Zastupitel p. Jan Pytel upozornil na velmi časté kontroly místních občanů ze strany příslušníků pohraniční policie z Českých Velenic a z Chlumu u Třeboně, na které si občané stěžují. Požádal p. starostu, aby tuto záležitost projednal s kompetentními orgány.


Co je nového v odpadovém hospodářství ?

Vážení spoluobčané,
v novém roce 2002 dochází na základě schváleného zákona o odpadech k některým změnám, které se týkají také Vás.
Největší změnou je ukončení známkového systému, tj. úhrada za známku na popelnici nebo za plastový pytel.

Zastupitelstvo obce schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku s platností od 1.1. 2002, kterou byl stanoven místní poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 270 Kč za rok.

Tento poplatek platí každý občan, který je v obci přihlášen k trvalému pobytu včetně dětí a lze jej zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do 28. 2. a 31. 7. kalendářního roku.

Poplatek ve stejné výši platí také každý vlastník objektu sloužícího k rekreaci, a to v termínu do 31. 5. kalendářního roku.

Občanům, kteří jsou starší 80 let nebo se v průběhu roku 2002 tohoto věku dožívají, byl stanoven poplatek ve výši 135 Kč za rok a lze jej zaplatit také ve dvou stejných splátkách.

Povinnost každého občana nebo vlastníka rekreačního objektu je nahlásit do 15 dnů na obecním úřadu změny, které se týkají trvalého pobytu nebo vlastnictví k rekreačnímu objektu.

V odvozu komunálního odpadu nedochází k žádným podstatným změnám. Popelnice nebo plastové pytle (plastový pytel bude prodáván na obecním úřadu jako obal na odpady v ceně okolo 7, - Kč) budou vyváženy celoročně jednou za týden.

Popelnice budou označeny známkou na celý rok, kterou občané dostanou na obecním úřadu od 28. 12. 2001. Označení popelnic musí být provedeno do konce ledna - po tomto termínu se nebudou neoznačené popelnice vyvážet.

Popelnici nemusí mít každá domácnost - podle potřeby, množství odpadu, vzájemné domluvy může využívat popelnici několik domácností dohromady. Typizované sběrné nádoby na odvoz komunálního odpadu si musí každá domácnost nebo několik domácností zajistit na své náklady sama.

Komunální odpad, který nebude uložen v typizovaných nádobách - popelnice, plastový pytel - nebude vyvážen.

Odvoz ostatních odpadů bude zajišťován dosavadním způsobem (podle potřeby velkoobjemovými kontejnery ve stanovených termínech).

Upozorňujeme, že i nadále je v platnosti obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, která stanovuje způsoby shromažďování, třídění a ukládání komunálního odpadu.
Proto žádáme občany, aby i nadále komunální odpad třídili. Jestliže se v důsledku zavedení místního poplatku odpady přestanou třídit a vše skončí v popelnicích, budou prováděny namátkové kontroly a zjištěné porušování této vyhlášky se bude projednávat jako přestupek podle obecně právních předpisů.

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu jsou vyvěšeny ve vývěsní skříňce obecního úřadu na parkovišti u kostela nebo přístupné na www.mesta.obce.cz po vyhledání Obce Rapšach.


Ohlédnutí za některými akcemi roku 2001

1. Využitelnost veřejného osvětlení v obci byla rozšířena směrem na Spáleniště - bytovky lesů. Náklady dosáhly 40 000 Kč.
2. Byly provedeny úpravy prostor v mateřské škole: výměna podlah ve dvou místnostech - položení nového lina, bourání příčky a další práce v hodnotě cca 58 000 Kč. Děti si mohou hrát v novém altánku (v hodnotě 30 000 Kč) na zahradě.
3. K údržbě obecních ploch a stejně tak i k další potřebné činnosti slouží MULTICAR M - 25 v hodnotě 250 000 Kč (disponujeme též radlicí a zametacími kartáči). Pokud byste, vážení spoluobčané, chtěli využít služeb MULTICARU M - 25 + její obsluhy (odpovědný pracovník obecního úřadu), jsou stanoveny tyto poplatky:
a. 12 Kč/běžný kilometr
b. 70 Kč/prostoj 15 minut
c. 130 Kč/hod. - manuální práce obsluhy
(bližší informace v kanceláři obecního úřadu).
Během roku byla prováděna průběžná údržba hřbitova, sečení veřejných ploch, vyřezání křovin podél cest Blatska, Sedmi zlodějů, údržba veřejné zeleně. Probíhá zimní údržba cest a chodníků. V obecním lese se uskutečňuje ochrana sazenic, zadává se samovýroba dřeva. Velké úsilí nás stojí odstraňování černých skládek.
Veškeré tyto a další činnosti zajišťuje pan Rosenmüller ve velmi dobré kvalitě a patří mu za to poděkování.

Poplatek ze psů

Výše poplatku beze změny:
důchodce platí za 1. psa 10 Kč a za každého dalšího 50 Kč. Ostatní občané - za 1. psa zaplatí 75 Kč a za každého dalšího 100 Kč. Občan bydlící v domě s více než třemi byty (bytovka) platí za 1. psa 200 Kč a za každého dalšího 300 Kč.
Poplatek ze psů je majitel psa povinen uhradit do 15.3. 2002.

Plynofikace obce

V současné době se jistě na toto téma hodně diskutuje. Jsou samozřejmě názory jak pro, tak i proti a - jsou v úzké souvislosti s finanční situací každého občana. Plynofikace domácností nebo podnikatelských objektů je jedna stránka věci a plynofikace obce, tj. umožnění využívat tohoto paliva každým, kdo o to projeví zájem, je stránka druhá.
V průběhu roku 2001 se začal připravovat projekt plynofikace obcí Halámky a Dvory nad Lužnicí a možná jednou z posledních příležitostí, jak získat státní dotaci a příspěvek od plynárenské společnosti na plošnou plynofikaci centrální části obce, bylo připojit se k tomuto projektu. Nevyužít této příležitosti by bylo asi mnohem větší chybou, než se tohoto projektu vzdát a plynofikaci zamítnout. Jedním z podstatných důvodů, proč plynofikovat, je také ochrana životního prostředí. V novém zákonu o ovzduší, který zatím nebyl schválen, se uvažuje o poplatku za spalování nekvalitního paliva a v následujícím období je zcela možné, že po sečtení všech výdajů nebudou podstatné rozdíly mezi vytápěním domácnosti klasickým palivem (hnědé uhlí) a plynem. V případě plošné plynofikace obce by si měl proto každý nebo podstatná část občanů, i když ihned neuvažuje o plynofikaci své domácnosti, požádat o zavedení přípojky na hranici svého pozemku. Domovní přípojky od hlavního uzávěru plynu budou již záležitostí každého občana.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a žádosti pro poskytnutí státní dotace. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2002 by se mělo rozhodnout, zda budou státní dotace poskytnuty a plynofikace obce se v roce 2002 bude nebo nebude realizovat. V případě realizace plynofikace nebo jejího odložení budou všichni z Vás, vážení spoluobčané, včas informováni.

Občanské průkazy u dětí při dosažení 15 let věku

Vážení rodiče, abyste předešli jakýmkoli problémům, vždy musíte nejprve přijít do kanceláře Obecního úřadu v Rapšachu - zde s Vámi bude vše potřebné vyřízeno (nechoďte tedy ani na Policii ČR kdekoli, ani na Obecní úřad v Suchdole ani jinam).

Částky životního minima platné od 1. října 2001

Příklad výpočtu částky životního minima od 1.10. 2001:
Rodina: otec 2 320 Kč
matka 2 320 Kč
1 dítě ve stáří 0,5 roku 1 690 Kč
1 dítě ve stáří 12 let 2 230 Kč
celkem 4 osoby v domácnosti 2 880 Kč
C E L K E M 11 440 Kč
Náš příklad vychází z následujících platných údajů:
A. Částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb -
dítě - do 6 let 1 690 Kč (v našem příkladu dítě ve stáří 0,5 roku), od 6 do 10 let 1890 Kč, od 10 do 15 let 2 230 Kč (v našem příkladu dítě ve stáří 12 let), nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 2 450 Kč. Ostatní osoby - 2 320 Kč (v našem příkladu otec a matka).
B. Částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost -
jednotlivec - 1 780 Kč, dvě osoby v domácnosti 2 320 Kč, tři nebo čtyři osoby v domácnosti - 2 880 Kč (v našem příkladu čtyři osoby), pět nebo více osob v domácnosti - 3 230 Kč.

Nová výše některých dávek státní sociální podpory

1. Přídavek na dítě od 1.10. 2001 činí měsíčně
a/ při příjmu do 1,1 násobku životního minima
dítě do 6 let - 541 Kč, od 6 do 10 let - 605 Kč, od 10 do 15 let - 714 Kč, u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let - 784 Kč
b/ při příjmu od 1,1 do 1,8 násobku životního minima
dítě do 6 let - 474 Kč, od 6 do 10 let - 530 Kč, od 10 do 15 let - 625 Kč, u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let - 686 Kč
c/ při příjmu od 1,8 do 3 násobku životního minima
dítě do 6 let - 237 Kč, od 6 do 10 let - 265 Kč, od 10 do 15 let - 313 Kč, u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let - 343 Kč.

2. Rodičovský příspěvek od 1.10. 2001 činí měsíčně
a/ u rodiče, který není nezaopatřeným dítětem - 2 552 Kč
b/ u rodiče, který je nezaopatřeným dítětem - 2 695 Kč.

3. Porodné při narození dítěte po 30. září 2001 činí
a/ při narození jednoho dítěte - 8 450 Kč
b/ při narození dvojčat - 20 280 Kč
c/ při narození trojčat - 50 700 Kč.

4. Nová výše zvýšení důchodu pro bezmocnost od splátky za říjen 2001
a/ částečná bezmocnost - 464 Kč
b/ převážná bezmocnost - 928 Kč
c/ úplná bezmocnost - 1 740 Kč.


Naše základní školství (z kroniky ZŠ)

26. října se uskutečnila "Akce les" organizovaná firmami KODAVO pod vedením jejího pracovníka a starosty obce Rapšach p. Šetky Františka a Lesy České republiky Třeboň. Děti se pod vedením p. Šetky, p. ing. Nohavy Jiřího a p. Dvořáka Daniela seznámily se značením a režimem na společné části česko - rakouské hranice při procházce po jejím krátkém úseku. Dále si vyzkoušely své znalosti v poznávání živé přírody jednak prostřednictvím "živých" přírodnin - poznávaly rostlinstvo podle větévek, plodů a kůry (např. listy dubu zimního a letního s výkladem jejich rozlišení, plody - bukvice, kaštany, žaludy, rozlišení šišek a jejich přiřazení k jehličnatým větévkám), jednak podle obrázků (např. jaké je zvíře na obrázku, kolik může mít liška liščat, co roste Na Šudernách za Rapšachem) - jednotlivé třídy procházely úsek o 15 stanovištích a odpovídaly na položené otázky k obrázkům a také - prohlédly si trofejní exponáty lebek a paroží.
Kromě poznávací činnosti si děti mohly v lese zaskotačit a u jednoho ze tří připravených ohňů opéci buřta a k němu přikousnout rohlík a zapít limonádou - to vše bylo pro nás připraveno. Jedním z vrcholů naší výpravy do lesa bylo kácení stromu pomocí motorové pily, ořezávání, měření a přibližování kmene otcem a synem Klimentovými.
Děkujeme panu Šetkovi, firmě KODAVO, panu ing. Nohavovi, p. Dvořákovi, firmě Lesy České republiky a otci a synovi Klimentovým za příjemně strávené páteční dopoledne před státním svátkem vzniku ČSR.
 
 
 
     
 

DOMŮ