OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám za sebe a také jménem zastupitelstva obce a pracovníků obecního úřadu popřál veselé Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.

František Šetka, starosta

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE ANEB POZNEJME LÉPE SVOU OBEC – ŠKOLA – 3. ČÁST

Školství od roku 1925 do roku 1938


Nová budova školy byla dobudována během října 1925 nákladem 1.300.000 Kč. Ke slavnostnímu otevření Masarykovy měšťanské školy byl zvolen národní svátek 28. října 1925. Předvečer 27. října sehráli žáci pohádku O silném kováři. Obec byla vyzdobena mnoha státními vlajkami. Na slavnostní otevření byl pozván i prezident T. G. Masaryk. Ale kancelář prezidenta republiky zaslala omluvný dopis, ve kterém si přeje: "Aby nová škola splnila naděje, které do ní český lid kraje vkládá a stala se střediskem všech kulturních snah obyvatelstva a svými vyučovacími a výchovnými výsledky pravou dílnou lidskosti v duchu Jana Amose Komenského."

Od rána v obci vyhrávala místní Wolfova kapela. Ministerstvo školství a národní osvěty zastupoval ministerský rada Dr. Šíp, ministerstvo veřejných prací vrchní stavební rada ing. Jiráček z Jindřichova Hradce, ministerstvo vnitra a okresní politickou třeboňskou správu vládní rada Novotný, inspektorát menšinových škol v Českých Budějovicích Emanuel Drobil a okresní správní komisi v Třeboni a Národní jednotu pošumavskou rada Korb. U nové budovy školy zazpíval pěvecký spolek Pěslav z Třeboně, řízený profesorem gymnázia Böhmem, Smetanovo věno. Starosta obce uvítal přítomné, kterých se sešel velký počet. Slavnostní řeč přednesl ministerský rada Šíp, pak následovaly proslovy zástupců jednotlivých úřadů. Poté stavební rada ing. Jiráček předal řediteli Noskovi klíče od budovy. Dále následovala prohlídka školy. Po prohlídce školy následoval lidový koncert Wolfovy kapely na náměstí a společný oběd hostů v hostinci K. Zimmela. Zde po celé odpoledne účinkoval pěvecký spolek Pěslav. Večer se opakovala divadelní hra O silném kováři. Vyučovat se v nové budově začalo až dne 11. ledna 1926 po státní kolaudaci.

Když se v lednu 1926 třídy měšťanské školy přestěhovaly ze školní budovy č.p. 268 do nové budovy Masarykovy školy, tak zaujmuly toto místo dvě nejvyšší třídy školy obecné. Tak to bylo pouze do listopadu téhož roku, kdy do domu č.p. 268 byla umístěno oddělení mateřské školky a druhá místnost byla přestavena na byt pro učitele měšťanské školy. Dvě nejvyšší třídy obecní školy byly umístěny do nové budovy měšťanské školy.

Ve školním roce 1926 - 1927 byla založena u školy rozsáhlá zahrada podle plánu navrženého ředitelem školy. V zahradě bylo oddělení pro potřeby vyučování přírodopisu, vpředu byly okrasné rostliny a keře. Dne 1. září roku 1927 došlo ke spojení správy obecní školy se správou školy měšťanské. Ředitelem obou škol se stává Josef Noska, bývalý ředitel měšťanské školy. Bývalý ředitel obecní školy Jan Podolák odešel do Českého Krumlova. Ústřední matice školská v Praze zřídila v listopadu roku 1926 v obci mateřskou školku a opatrovnu o dvou odděleních. Jedno oddělení bylo umístěno v budově č.p. 268, druhé v budově č.p. 193. Pedagogická a hospodářská správa byla svěřena řediteli měšťanské školy. Pěstounkami se staly Marie Kadrnožková a slečna Květuše Nováková. Obě sem přišly z Prahy.

Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 22. července 1927 byla přeměněna expositura obecní školy v osadě Londýn ve školu samostatnou. Prvním ředitelem školy byl jmenován Josef Hanzal, dosavadní učitel na exposituře, který zde působil až do 1. září 1932. Ženským ručním pracím vyučovala Marie Buštová, která učila v Rapšachu. Náboženství vyučoval kaplan Antonín Sobotka z duchovní správy rapšašské. Školní nábytek, zařízení, žákovská a učitelská knihovna byly postoupeny částečně z inventáře školy v Rapšachu. Pro nedostatek místa navštěvovaly tuto školu pouze děti prvního až třetího ročníku obecní školy. Starší děti docházely do Rapšachu. Ve školním roce 1927 - 1928 bylo zapsáno 17 dětí.

Počet dětí se pohyboval průměrně mezi deseti až dvaceti žáky. Školní místnost byla pronajata v budově č.p. 129, jejímž majitelem byl Antonín Kříž, domkář v Londýně. Roční nájem byl 180 Kč. Tato školní místnost byla pronajímána od počátku zřízení expositury v Londýně za Rakouska i po připojení k ČSR. Tato místnost však nevyhovovala, protože neměla kabinet, byla malá a nevhodná ke školním účelům.  Ve školním roce 1931 - 1932 se stal ředitelem školy Bohumil Podolák. Ten zde působil do února roku 1934, kdy ho nahradil Václav Náprstek.

Během prázdnin roku 1928 byly v budově obecní školy č.p. 193 prováděny větší opravy. Opravy prováděla firma ing. Rudolfa Bednáře ze Suchdola nad Lužnicí. Chodba, která byla až dosud vyložena plochými kameny, byla vydlážděna dlaždicemi. Vchod do budovy byl opatřen schodištěm. Opraveny byly také třídy a kabinety. Náklad na opravy byl 3.800 Kč. Při vykopávání kamenné dlažby byl ředitel Josef Noska upozorněn místním truhlářem Františkem Kainrathem, že u hlavního vchodu je ukryt poklad. Františku Kainrathovi bylo 75 let a jako truhlářský učeň pracoval na stavbě školy u mistra Kotziny. Pamatoval si, že tehdy při slavnosti zakládání školy v roce 1877, byl vložen do zdi jakýsi poklad. Ředitel dal proto kopat opatrně u hlavního vchodu. Po pravé straně u schodů za hlavními dveřmi byl spatřen ve zdi tesaný kámen s příkrovem. Bylo jasné, že jde o základní kámen. Před otevřením pozval ředitel školy starostu obce Josefa Bártla, děkana Karla Velíška a bývalého předsedu školního výboru Jana Zimmela. V kamenu se nalézaly čtyři listiny psané německy farářem té doby Tomášem Kleinem. Listiny byly uloženy v porcelánové zlatkové krabici. Vedle listin leželo 22 drobných mincí a jedna pětizlatka.  Po pořízení opisu byly původní listiny i mince uloženy na původní místo. Ředitel Noska k nim přidal list, ve které se psalo o nálezu listin a byly v něm stručně vylíčeny poměry v obci.

V roce 1930 ředitel Josef Noska odešel do Suchdola nad Lužnicí, kde se stal ředitelem měšťanské školy. Jeho odchod byl velkou ztrátou pro obec. Noska byl totiž starostou místní pobočky Sokola, předsedou místního Osvětového svazu, člen Národní jednoty pošumavské a zasedal v obecním zastupitelstvu. Roku 1921 zde založil živnostenskou školu pokračovací. Dne 1. září 1930 se stal ředitelem škol Bernand Karas z Kaplice. Narodil se 1885 v Příbrami. Až do této doby byl ředitelem školy v Kaplici. Velice brzy se názorově střetl s mladšími učiteli. Ti si přáli, aby působení ředitele Karase v obci skončilo co nejdříve. Tomuto přání ministerstvo školství vyhovělo a počátkem školního roku 1931 - 1932 byl tento ředitel pověřen správou Měšťanské školy ve Starém Městě u Nové Bystřice. Novým ředitelem zdejších škol se stal Jan Vrhel, až doposud ředitel Měšťanské školy v Kounově na Žatecku.

Také ve 30. letech 20. století pokračují na školách v Rapšachu vyvařovací akce. V říjnu 1935 založil ředitel Jan Vrhel odbor ochrany matek a dětí v Rapšachu. Jeho členky se ujaly vaření pro žáky v zimních měsících. Ve školním roce 1935 - 1936 bylo vařeno 41 krát až 200 porcí polévek. Celkem bylo uvařeno přes 8000 porcí. Náklady činily přes 1000 Kč, které byly získány z akce Venkov dětem. Vyvařovací akce pokračovaly i v dalších letech.

Dne 24. listopadu 1938, kdy byla obec Rapšach předána Německu, přestává vyučovací činnost české školy. Ředitel obecní školy v Londýně Václav Náprstek se rozloučil s dětmi již 22. listopadu. Děti odevzdaly školní knihy a učebnice. Na památku dal každému žákovi jednu vyřazenou knihu ze žákovské knihovny. Protože se členové místního školního výboru již odstěhovali, předal klíče školnici. Jeho poslední zápis ve školní kronice vypadal takto: "Sbohem romantická Mýti se starými hamry, sbohem krásné pohraniční lesy, sbohem divný lide. Sbohem děti!"

Přehled počtu žáků v letech 1920 – 1933

 

žáků

školní rok

obecná škola

měšťanská škola

1920/21

371

-

1921/22

334

52

1922/23

295

96

1923/24

248

160

1924/25

196

168

1925/26

188

163

1926/27

168

131

1927/28

169

60

1928/29

170

82

1929/30

169

77

1930/31

178

69

1931/32

185

96

1932/33

175

145

INFORMACE Z RADNICE

Informace z jednání zastupitelstva obce


Od posledního vydání našeho Kecálku bylo svoláno jedno zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 13.12.. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků, o jehož záměru jsme informovali v minulém vydání. Jednalo se o pozemky v části obce Spáleniště a na každý pozemek byla podána jedna nabídka a to od vlastníků domů, na které tyto pozemky navazují. Prodej pozemku o výměře 1002 m2 u domu č.p. 213 byl schválen za celkovou cenu 35 070,- Kč a u pozemku o výměře 667 m2 u č.p. 254 (stará škola na Spáleništi) byla cena stanovena na 12 500,- Kč.

 Dalším z bodů jednání bylo stanovení, jako každoročně, výše poplatku na jednoho občana za odvoz a likvidaci všech komunálních odpadů. Po delším projednávání tohoto bodu programu byl nakonec schválen poplatek pro příští rok ve výši 450,- Kč na jednoho poplatníka (vyhláška o poplatku je vyvěšena na úřední desce obce). Zastupitelům, jak vyplynulo z jednání, není lhostejné, že se opět občanům zvyšuje výše poplatku o dalších 50,- Kč, ale skutečnost je taková, že v minulém roce byly celkové náklady na svoz a likvidaci komunálních odpadů, podle kterých se výše poplatku odvozuje, celkem 300 450,- Kč, to jest 480,- Kč na jednoho poplatníka. Při rozhodování o výši poplatku na příští rok mělo ale hlavní vliv předpokládané další navýšení nákladů v roce 2005 a to zvýšením DPH z 5 % na 19 % a zvýšením poplatku za uložení jedné tuny odpadů na skládce z 200,- na 300,- Kč. Jedná se o další podstatné zvyšování nákladů v odpadovém hospodářství s finančním dopadem jak na obecní rozpočet tak i na občana bez možnosti tyto náklady ovlivnit.

 Zastupitelé jsou pravidelně informováni o poměrech ve školství - v základní škole a mateřské školce - rozhodují a schvalují potřebná usnesení týkající se provozu školského zařízení. Podrobné informace o školství v naší obci jsou uvedeny v samostatném článku tohoto vydání.

 Na posledním zasedání v kalendářním roce se určují a schvalují inventarizační komise, které do poloviny ledna mají za úkol zajistit inventarizaci veškerého - jak hmotného tak i nehmotného majetku naší obce.

 Tak jako každý jiný rok bylo schváleno rozpočtové provizorium obecního rozpočtu na I. čtvrtletí, což znamená, že se budou hradit jen běžné provozní náklady obce (energie, palivo, odpady, splátky peněžním ústavům apod.) a nebudou se realizovat žádné nové akce.

 Pro informaci uvádíme, že předpokládané náklady na čištění odpadních vod při provozu čističky a čerpacích stanic se odhadují pro letošní rok přibližně na 5,- Kč za m3, to znamená náklady na jednoho občana napojeného na kanalizační soustavu za rok ve výši 230,- Kč.

Jaroslav Čurda

Informace o volbách


Možná, že Vás budou zajímat výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje v naší obci.

VÝSLEDKY VOLEB

DO ZASTUPITELSTVA KRAJE JIHOČESKÉHO V OBCI RAPŠACH

Celkový počet zapsaných voličů

432

Počet zúčastněných voličů

112

25,93 %

Počet odevzdaných platných hlasů 

112

25,93 %

ODEVZDANÉ HLASY PODLE JEDNOTLIVÝCH POLITICKÝCH STRAN

Číslo strany

Název politické strany

Počet hlasů

%

8

KDU - ČSL

4

3,57

11

Zelení a otevřená společnost

2

1,79

14

Unie svobody - Demokratická unie

3

2,68

19

Nezávislí

1

0,89

26

Občanská demokratická strana

41

36,61

34

Pravý Blok - strana za odvolatelnost politiků

2

1,79

36

Česká strana sociálně demokratická

19

16,96

39

Evropští demokraté

1

0,89

42

Strana za životní jistoty

4

3,57

54

Komunistická strana Čech a Moravy

35

31,25

Marta Rosenmüllerová

Jak jsme Vás informovali výše, zastupitelstvo schválilo na svém jednání obecně závaznou vyhlášku o poplatcích za sběr komunálního odpadu.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RAPŠACH č. 1 / 2005


o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 Zastupitelstvo obce Rapšach vydává dne 14.12.2004 podle ustanovení § 15 zákona č. 566/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

                             

Čl. 1

1)      Správu poplatku vykonává obecní úřad Rapšach ( dále jen „správce poplatku“ ) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 2

Poplatník

1)      Poplatek platí

a)      fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby  jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

1)      Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 450,- Kč a je tvořena:

a.       z částky 200,- Kč za kalendářní rok a

b.      z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečně vynaložených nákladů obce z předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu s přihlédnutím ke stanovené maximální částce podle § 10b, odst. 3, písm. b) zákona č.565/1990 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů,

 

Skutečné náklady činily 280 847,- Kč a byly rozúčtovány takto:

počet poplatníků podle čl. 2 odst. a)                           550

počet poplatníků podle čl. 2 odst. b)                            76

Celkový počet poplatníků podle čl. 2                         626

skutečné náklady k sazbě b):

celkem 280 847,- Kč : počet poplatníků 626 = 448 ,60 Kč na jednoho poplatníka

 

(Celkové náklady na svoz a likvidaci tříděného a netříděného komunálního odpadu:

celkem 300 450,- Kč : počet poplatníků 626 = 480,- Kč na jednoho poplatníka)

 

2)      Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky, který se dožívá 80 let v roce, ve kterém vzniká poplatková povinnost, činí 225,- Kč a je tvořena:

a.       z částky 100,- Kč za kalendářní rok a

b.      z částky 125,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena ve výší 50 % z částky podle Čl. 3 odst. 1 písm. b).

 

3)      V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce

                 

Čl. 4

Osvobození

1)      Od poplatku jsou osvobozeny

a)      fyzické osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu a které se prokazatelně v období, na které se vztahuje poplatková povinnost, v obci nezdržovaly

b)      fyzické osoby, které jsou ve výkonu trestu

 

2)      Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci daně oznámit zánik nároku na osvobození.

                                                                

Čl. 5

Splatnost

1)      Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 28.2. v daném kalendářním roce a do 31.7. v daném kalendářním roce

2)      Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově nejpozději do 31.5. v daném kalendářním roce

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

1)      Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

2)      Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

Čl. 7

1)      Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Čl. 8

1)      Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 9

1)      Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací ( poplatková ) povinnost vznikla.

2)      Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 10

1)      Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

Čl. 11

Zrušovací ustanovení

1)      Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Rapšach č.2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11.12.2003.

 

Čl. 12

1)      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2005.

 

Jaroslav Čurda

Tradiční vánoční koncert


Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vánoční koncert, který se už tradičně koná dne 26. prosince v 15,00 hod v kostele sv. Zikmunda v Rapšachu. Orchestr, jeho sólistky a dětský pěvecký sbor žáků základní školy pilně od podzimu nacvičují, aby Vám mohli zpříjemnit Vaše Vánoce. Nezapomeňte se teple obléknout, v kostele bude pořádná zima.

Lenka Cvrčková

AKTUALITKY Z NAŠÍ ŠKOLY

 • 1.11. jsme rozhodli o předsedovi našeho žákovského parlamentu. Celkem odevzdáno 166 hlasů, z toho 164 platných a 2 neplatné.

P.

KANDIDÁT

TŘÍDA

FUNKCE

HLASY

1.

Soukup Adam

9. třída

PŘEDSEDA

49

2.

Daněk Petr

7. třída

1. MÍSTOPŘED.

35

3.

Placrová Lucka

9. třída

2. MÍSTOPŘED.

33

 • 4.11. se uskutečnilo 1. zasedání Žákovského parlamentu naší školy.

 • 5.11. porazil pan Adam seschlou lípu u hřiště na školním dvoře.

 • 9.11. se naplno a vážně ohlásila paní Zima. K poledni napadalo asi 10 cm čerstvého mok-rého sněhu a neustále se sníh sype a sype.

 • 11.11. jsme se zapojili do sbírky pro Nadační fond dětské onkologie Krtek. Bylo vybráno 500,- Kč.

 • 11.11. se uskutečnilo setkání našich rakouských kolegů ze školy v Rastenfeldu se zaměstnanci naší školy. Po krátkém uvítání a občerstvení jsme rozdělili do pracovních týmů a vypravili jsme se budovat Babylónskou věž. Tuto aktivitu pro nás připravila p. uč. Pavlína Křížová a p. uč. Ivana Kvapilová. Putovali jsme školou od suterénu a do půdní vestavby, kde jsme společně hru slavnostně ukončili – Babylónská věž stojí pevně a neotřesitelně ve svých základech. V místním kostele sv. Zikmunda se pro všechny zúčastněné uskutečnil koncert barokní hudby hudebního orchestru a pěveckého souboru pod vedením pana Františka Cvrčka. Následovalo společné posezení v restauraci „U Irský žízně“, kde jsme se také rozloučili.

 • 12.11. se naši čtvrťáci se svou p. uč. Olgou Imrichovou vypravili za poznáním tajů jihočeských rybníků: navštívili výlov rybníka Svět v Třeboni.

 • 12.11. nás navštívil bývalý žák Pepa Schreib a bývalá žákyně Eliška Marešová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přináší. Vypravili se na Tokániště – soustředění mladých zdravotníků organizované ČČK.

 • 15.11. se uskutečnil další ročník klání ve skoku vysokém žáků a žákyň II. stupně Rapšašská laťka – kategorie 6. – 7. třída (dívky – hoši). Hlavní organizátor a rozhodčí: p. uč. Jana Skřivánková.

 • 16.11. se uskutečnil další ročník klání ve skoku vysokém žáků a žákyň II. stupně Rapšašská laťka – kategorie 8. – 9. třída (dívky – hoši). Odměnou nám všem je strhující dosažení rekordu školy ve skoku vysokém, a to díky Martinu Prášilovi!!!

Výsledková listina – Rapšašská laťka (15.11. – 16.11. 2004)

Kategorie 6. – 7. třída

Hoši

1.   místo Petr Šebesta  (130 cm)

2.   místo Honza Podsclan (125 cm)

3.   místo Jára Mužík (125 cm, více pokusů na 115 cm)

Dívky

1.   místo Terka Janstová (120 cm)

2.   místo Míša Machová (120 cm, více pokusů na 120 cm)

3.   místo Alenka Sokolíková (120 cm, více pokusů na 115, 120 cm)

Kategorie 8. – 9. třída

Hoši

1.   místo Martin Prášil (160 cm) – rekord naší školy – gratulujeme!!!

2.   místo Mark Rösler (155 cm)

3.   místo Martin Záviš (155 cm, více pokusů na 150 cm, 155 cm)

Dívky

1.   místo Eliška Beníschková (125 cm)

2.   místo Lucka Placrová (125 cm, více pokusů na 120 cm, 125 cm)

3.   místo Stáňa Prášilová (120 cm)

 • 17.11. se naši turisté a jejich skalní příznivci vypravili na podzimní procházku „Spadaným listím kolem Nové řeky a novořeckých rybníků“. Akce se zúčastnilo deset dvounohých kamarádů a jeden čtyřnohý věrný přítel člověka.

 • 19.11. se uskutečnilo další ze série jednání našeho žákovského parlamentu.

 • 19.11. se uskutečnila v prostorách naší školy již druhá série víkendových aktivit třetího cyklu setkávání studentů pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci výběrového semináře „Dramatická výchova v občanské výchově“. Semináře se zúčastnili studenti aprobací s občanskou výchovou – český jazyk, matematika, výtvarná výchova a garantem semináře je p. uč. Martin Kvapil.

 • 22.11. byla ukončena další etapa rekonstrukce školního plotu od vjezdové brány ke vchodové bráně.

 • 22.11. se uskutečnila pedagogická rada a následně schůzky pedagogů s rodiči.

 • 25.11. se všichni příznivci a příznivkyně kumštu komediálního vypravili pod režisérskou taktovkou p. uč. Pavlíny Křížové do Prahy – Divadlo Vinohrady – na představení hry Briana Friela „Lásky paní Katty“.

 • 30.11. se naši žáci a žákyně vypravili pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové, p. uč. Marie Jirků a p. uč. Ivany Kvapilové „za hranice všedních dnů“ do Prahy. V divadle ABC zhlédli představení divadelní hry „Jeptišky“. Asi polovina naší výpravy navštívila také pracovníky redakce časopisu „Bravo“, kde byla velmi vstřícně a mile přijata.

 • 1.12. u naší školy parkoval nefalšovaný americký školní autobus. Naše vycházející žáky a žákyně informovali pracovníci Centra odborné přípravy ze Sezimova Ústí o možnostech studia, učebních oborech, ubytování a uplatnění na trhu práce.

 •  2.12. se uskutečnilo zasedání našeho žákovského parlamentu.

 •  6.12. navštívil naši, mateřskou a zvláštní školu Mikuláš se svým velkým procesím rozpustilých čertů a hodných andělů.

 • 6.12. vyšlo již 4. číslo našeho školního časopisu Rapšach Planet.

 •  7.12. se naši vycházející žáci a žákyně vypravili s p. uč. Pavlínou Křížovou  v rámci své přípravy na středoškolský život na exkurzi do Středního zemědělského učiliště do Třeboně.

 •  10.12. se sešli všichni naši malí a větší recitátoři a recitátorky z I. stupně v hudebně, kde se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.

A jaké stanovila odborná porota pořadí vystupujících soutěžících?

1. třída

1. místo Kristýnka Šímová a Pepíček Mikudim

2. třída

1. místo Radeček Polák

3. třída

1. místo Honzík Kořínek

4. třída

1. místo Honzík Ferenc

5. třída

1. místo Nikolka Střítecká a Martin Ferenc

Děkujeme všem recitátorům a recitátorkám a gratulujeme!!!

 • 13.12. naši druháčci se svou p. uč. Radkou Círalovou vystoupili před svými maminkami a tatínky, babičkami a dědečky, tetičkami a strýčky, sourozenci a kamarády v rámci své již tradiční třídní vánoční besídky.

 •  V předvánočním čase spoluorganizoval v našem regionu TOM 2402 „Práčata“ Rapšach spolu s občanským sdružením MÁME OTEVŘENO? již 6. ročník veřejné dobročinné sbírky „Kameny“ 2004.

 • 17.12. –  18.12. naši třeťáčci spolu se svou p. uč. Janou Šikrovou nocovali ve školní družině.

 • 18.12. se uskutečnila vánoční akademie – veřejné vystoupení našich žáků a žákyň před rodičovskou a širší veřejností v sálu restaurace ve Dvorech nad Lužnicí.

 • 19.12. se uskutečnily vánoční koncerty v kostele v Mnichu a ve Štěpánovicích. Účinkoval Komorní orchestr při ZŠ v Rapšachu se svými sólisty a dětský pěvecký sbor – pod vedením pana Františka Cvrčka.

 • 22.12. je poslední den školy kalendářního roku. Jednotlivé třídy jej se svými vyučujícími stráví v pohodě nadcházejícího vánočního času: posedí u stromku, zazpívají si koledy, nadělí si dárky, ochutnají mlsky z cukrářských dílen svých maminek a babiček, připomenou si některé vánoční zvyky a obyčeje, zadovádějí si při různých hrách, a tak se rozloučí s rokem starým s přáním toho, aby ten další byl zase o něco lepší.

 • Naše třídy a třídičky opět ožijí po zimních prázdninách 3.1. 2005.

TOM 2404 „Práčata“ pro své členy, příznivce a sympatizanty připravil na konec kalendářního a začátek nového roku tyto již tradiční akce:

*      29.12. 2004 vánoční turnaj v líném tenise (začátek v 10.00 hodin v tělocvičně základní školy).

*      29.12.2004 posezení v klubovně s promítáním videa nejen na téma „náš poslední tábor Dračice 2004“ (začátek v 17.30 hodin v oddílové klubovně „na fiňáku“).

*      1.1.2005 – 20 minut po silvestrovské půlnoci – vypálení 1. rakety nového roku (na návsi za kostelem).

*      1.1.2005 – novoroční vycházka (start v 10.00 hodin na návsi u kostela, předpokládaná trasa 5 km, inzerováno v posledním čísle časopisu „Turista“).

Pochod s Novoročním čtyřlístkem:

1. Překonej svoji pohodlnost – jdi na Nový rok na výlet (na procházku).

2. Učiň něco pro své okolí – pozvi alespoň jednoho bližního ze svého okolí na tento výlet.

3. Poznej, kde žiješ – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly.

4. Částkou od 20,- Kč výše přispěj na konto Světluška pro nevidomé.

Uzávěrka příštího čísla je 15. března 2005

 
 
 
     
 

DOMŮ