OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

INFORMACE Z RADNICE

 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám na tomto místě poděkovala za to, že jste se v tak hojném počtu zúčastnili voleb do zastupitelstva obce a vyjádřili tím svůj zájem o veřejné záležitosti.

Ráda bych zde také vyjádřila své poděkování panu Františku Šetkovi, odstupujícímu prvnímu starostovi obce. Myslím, že většina z Vás bude se mnou souhlasit v tom, že pro obci vykonal mnoho záslužné práce. Měla jsem tu čest pracovat s ním na radnici poslední čtyři roky z jeho úctyhodných šestnácti let starostování a poznala jsem ho jako mimořádně cenného člověka, zásadového, obětavého, vstřícného a pozorného ke starostem jiných. Kdo z Vás zažil situaci, kdy se musí rozhodovat o mnohdy složitých záležitostech a komunikovat s lidmi, z nichž každý prosazuje svůj zájem, ví, že je to těžké a vyžaduje to velkou odvahu a značnou míru empatie. Všechny tyto vlastnosti starosta osvědčil během celé dlouhé doby, kdy vedl obec. Navíc po celou dobu svého působení na obecním úřadě zcela bez nároků na odměnu a ocenění se staral o obecní lesy jako odborný správce, a to se skvělými výsledky.

Děkuji Ti, Františku jménem svým a jménem obce, a i když chápu a respektuji Tvoje rozhodnutí, lituji, že už nejsi alespoň členem zastupitelstva a zároveň doufám, že budeme moci využít Tvých zkušeností. Přeji Ti hodně zdraví a pohody.

O jednáních nového zastupitelstva si můžete přečíst v dalším příspěvku Kecálku, zde bych jenom chtěla vyjádřit odhodlání všech členů zastupitelstva a obecního úřadu pracovat pro Vás, občany Rapšachu, s velkým nasazením a slíbit, že budeme vždy postupovat v souladu s Vašimi oprávněnými zájmy.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála mnoho zdraví, úspěchů a pohody do nového roku se šťastnou sedmičkou na konci letopočtu.

Lenka Cvrčková

starostka obce

 

Z jednání zastupitelstva obce

Od posledního vydání našeho Kecálku došlo na základě výsledků v komunálních volbách ve dnech 20. a 21.10. loňského roku k určitým změnám ve složení členů v zastupitelstvu obce a ke změně starosty a místostarosty obce.

Pro informaci uvádíme, jaké byly výsledky v těchto volbách. Voleb se zúčastnilo celkem 287 občanů z celkového počtu 443 občanů s právem volit, což představuje 65% účast ve volbách .

Ve volbách kandidovaly celkem tři strany a to Česká strana sociálně demokratická o sedmi členech, která získala po sčítání 968 hlasů což představuje 50,31% ze všech odevzdaných hlasů ; dále Sdružení nezávislých kandidátů pod názvem „Za Rapšach hezčí a lidštější“ o osmi členech, které získalo celkem 813 hlasů (42,25% z odevzdaných hlasů) a třetí stranou bylo Sdružení nezávislých kandidátů pod názvem „Strana romské jednoty“ o sedmi členech, které získalo celkem 143 hlasů (7,44% ze všech odevzdaných hlasů). Na základě výsledků voleb jsou nyní v sedmičlenném zastupitelstvu obce tito občané:

1. JUDr. Lenka Cvrčková za ČSSD

171 odevzdaných hlasů

2. Radek Polák za ČSSD

154 odevzdaných hlasů

3. Mgr. Karel Snětina za ČSSD

167 odevzdaných hlasů

4. Ing. Jan Kepka za ČSSD

119 odevzdaných hlasů

5. Růžena Kroniková „Za Rapšach hezčí a lidštější“

138 odevzdaných hlasů

6. Milan Císař „Za Rapšach hezčí a lidštější“

117 odevzdaných hlasů

7. Jan Pytel „Za Rapšach hezčí a lidštější“

91 odevzdaných hlasů

                                   

I když jiní kandidáti dostali od občanů více hlasů, bylo podle platného volebního zákona rozhodující pro získání mandátu člena zastupitelstva naší obce pořadí na každé kandidátce.

První ustanovující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce na další čtyřleté období bylo odstupujícím starostou Františkem Šetkou svoláno na 6. listopadu. Odstupující starosta seznámil přítomné s výsledky voleb a novým zastupitelům poblahopřál k jejich zvolení a předal řízení zasedání nejstaršímu členovi nového zastupitelstva panu Karlu Snětinovi. Poté byl všemi zvolenými kandidáty složen předepsaným způsobem slib člena zastupitelstva obce.

Na tomto ustavujícím zasedání byla na programu volba starosty a místostarosty obce. Za stranu ČSSD byla navržena Mgr. Karlem Snětinou na funkci starosty JUDr. Lenka Cvrčková, jiný protikandidát nebyl navržen. Jediná kandidátka na tuto funkci byla zvolena šesti hlasy, sama se zdržela hlasování. Při volbě místostarosty byl na tuto funkci navržen Mgr. Karlem Snětinou pan Radek Polák, jako protikandidát byl navržen Růženou Kronikovou pan Jan Pytel. V tajném hlasování byl nadpoloviční většinou (čtyřmi hlasy) do funkce místostarosty obce zvolen pan Radek Polák.

Druhé řádné zasedání bylo svoláno na 20. listopadu. Po dohodě zastupitelů byly ustanoveny a schváleny tříčlenné povinné výbory: finanční výbor, ve kterém je předsedou Mgr. Karel Snětina a členové Jan Pytel a Božena Šetková a dále kontrolní výbor, ve kterém je předsedkyní Růžena Kroniková a členové Ing. Jan Kepka a Milan Císař.

V dalším jednání bylo schváleno prodloužení smlouvy o výpůjčce majetku obce příspěvkové organizaci – Základní a Mateřské škole v Rapšachu o dva roky – tj. do 31.12. 2008, členové zastupitelstva si schválily odměny jen v takové výši, jaké byly v uplynulém volebním období, i když podle nařízení vlády mohou být odměny neuvolněným členům zastupitelstev obcí podstatně vyšší. V dalším průběhu zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtových opatření, kterým v podstatě dochází ke schválení přesunů finančních prostředků ve vztahu ke schválenému finančnímu rozpočtu mezi jednotlivými paragrafy a položkami nebo v navýšení příjmů a výdajů v průběhu účetního období.. Zastupitelům byl dále předán návrh finančního rozpočtu, který bude projednán na dalším zasedání.

 V ostatních bodech programu zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku TJ Zora Praha zrakově postižených sportovců ve výši 2.000,- Kč a naopak neschválilo žádost místního občana o jednorázovou finanční výpomoc. Na podnět zastupitelky Růženy Kronikové bude obnoveno pravidelné vítání občánků narozených v naší obci a organizační zajištění této akce si vzala na starost sama p. Růžena Kroniková.

Třetí řádné zasedání bylo svoláno na 11.12. a hlavním bodem programu bylo projednání finančního rozpočtu obce na letošní rok. Po projednání byl finanční rozpočet schválen jako schodkový o 645 500,- Kč s tím, že tento schodek bude kryt z přebytku roku 2006. Proti návrhu došlo ke snížení výdajů hlavně u poskytnutí finančního příspěvku na provoz Základní a Mateřské školy v Rapšachu o 300 000,- Kč. Plánované příjmy a výdaje ve finančním rozpočtu obce jsou plánovány většinou hlavně podle skutečnosti minulých let a v průběhu roku může docházet ke změnám podle potřeby k zabezpečení provozu obce. Zastupitelstvo dále projednalo další rozpočtové opatření, kterým bylo schváleno navýšení finančního rozpočtu obce o 507 000,- Kč (příjem za prodej dřeva z obecního lesa) a ve výdajové části rozpočtu se jednalo o přesuny mezi jednotlivými položkami a paragrafy ve výši 117,5 tisíce Kč. Členové zastupitelstva dále stanovili inventarizační komise pro pravidelné každoroční zabezpečení inventarizace majetku obce.

Z připomínek občanů, které byly předneseny prostřednictvím zastupitelů, se projednával provoz v Mateřské školce, která bývá uzavřena dle názoru některých občanů také v pracovních dnech a požadují, aby provoz ve školce byl přizpůsoben jejich potřebám. K tomuto byla vznesena připomínka p. Stanislava Kroniky, že učitelky se vždy dotazují, kolik dětí bude školku navštěvovat o prázdninách a přizpůsobí tomu provoz . Na tuto připomínku reagoval ředitel ZŠ a MŠ pan Mgr. Snětina tím, že připravil návrh pravidel, která po projednání se zřizovatelem tj. obcí Rapšach budou závazná pro provoz MŠ o prázdninách a budou určovat způsob zjišťování zájmu o rodičů školku, pravidla o minimálním počtu dětí, při němž bude školka o prázdninách otevřena a kdy se bude vařit. Pravidla v podstatě korespondují s obdobnými pro základní školu a vnesou jistotu do provozu školky jak pro paní učitelky, tak pro děti a jejich rodiče. Pravidla vstoupí v platnost nejpozději do jarních prázdnin.

 

Svoz a likvidace komunálních a separovaných odpadů

Ve svozu a likvidaci komunálních a separovaných odpadů nedochází prakticky k žádným podstatným změnám. Zastupitelstvem obce byl vyhláškou č. 1/2006 schválen poplatek ve stejné výši jako v minulém roce – tj. 450,- Kč za osobu s trvalým pobytem a za rekreační objekt. Den odvozu, evidenční známky, separace odpadů a likvidace nebezpečných odpadů zůstávají prakticky beze změn. Lze jen upozornit, že přistavení popelnic a pytlů s komunálním odpadem na stanovená místa je třeba již večer nebo brzy ráno.

Připomínáme, že úhrada poplatku zůstává ve stejném časovém období - tj. jednorázově do 28.2. nebo ve dvou splátkách, kdy druhá splátka by měla být uhrazena do 31.7.2007. Za rekreační objekt je třeba poplatek uhradit do 31.5.2007.

Obecní úřad jako správce poplatku upozorňuje na dodržování termínu úhrady poplatku nebo bude muset postupovat podle platné vyhlášky č.1/2006 o místním poplatku, která stanoví, že správce poplatku při nesplnění poplatkové povinnosti vyměří poplatek platebním výměrem a poplatek může být až ve výši trojnásobku ročního poplatku. Neuhrazený poplatek lze vyměřit se zpětnou platností do 3 let od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Fotbalové hřiště

Na dvou zasedáních zastupitelstva obce byly projednávány vlastnické vztahy k pozemkům pod fotbalovým hřištěm a žádosti o pronájem pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemek par. č. 141/1 dle PK o výměře 3399 m2. Byly podány dvě žádosti a to SK Rapšach a p. Ivanem Průchou.

Pozemek par. č. 141/3 dle PK pod větší části hřiště je ve vlastnictví České republiky a správcem pozemku je Úřad pro majetkové vypořádání státu. Obecní úřad požádal správce tohoto pozemku o pronájem, do této doby nebyla naše žádost vyřízena.

Vzhledem k tomu, že vlastnické vztahy k pozemkům pod celým fotbalový hřištěm nejsou vyřešeny, obecní úřad při živé diskusi, které se zúčastnilo i osm našich občanů, hlavně zástupců SK Rapšach, seznámil členy zastupitelstva s tím, že rozhodnutí o pronájmu pozemku zatím odloží. V souvislosti s pronájmem pozemku ve vlastnictví obce ubezpečujeme občany, že rozhodnutí v žádném případě nepoškodí zájmy občanů naší obce. O dalším postupu budete pravidelně informováni prostřednictvím našeho Kecálku a nebo má každý občan možnost se zúčastnit veřejného zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce na posledním zasedání projednávalo také žádost SK Rapšach o bezúplatný převod pozemku par. č. 42/3 dle KN o výměře 123 m2 do jeho vlastnictví. Prodej nebo převod pozemků z vlastnictví obce je jedině v pravomoci zastupitelstva. Jedná se o pozemek, na kterém je postavena část stavby ve vlastnictví SK Rapšach (bytová jednotka). I při projednávání této žádosti proběhla živá diskuse. Většina zastupitelů se přiklonila k názoru, že majetek obce patří všem občanům a pro veřejné využití se může bezúplatně nadále užívat a převádět tento majetek jen určité organizaci by nebylo tím správným řešením ve vztahu k ostatním občanům. Při hlasování byli dva zastupitelé pro schválení žádosti, jeden se zdržel hlasování a čtyři byli proti převodu tohoto pozemku do vlastnictví SK Rapšach.

 

Čistota obce

Na jednání zastupitelstva se také projednává zabezpečení lepšího vzhledu a čistoty obce.

Žáci ze školy základní a praktické se svými učiteli nám pravidelně několikrát v roce odstraňovali nepořádek na veřejných prostranstvích v centru obce, ale tuto činnost již nadále odmítají vykonávat a to z důvodu nadměrného množství psích exkrementů v tomto prostoru. Proto pro zlepšení čistoty obce obecní úřad připraví a předloží v tomto roce k projednání zastupitelstvu novelu obecně závazné vyhlášky č.1/1997, o čistotě obce a udržování veřejného pořádku, ve které budou stanovena veřejná prostranství se zákazem venčení psů a dojde-li přesto ke znečištění, bude povinnost majitele psa okamžitě tyto exkrementy po svém psu okamžitě odklidit. Po nabytí účinnosti vyhlášky by potom její nedodržování bylo považováno za přestupek. Pro zabezpečení čistoty obce je dále záměr požádat úřad práce o přidělení jednoho pracovníka pro tyto účely.

Jaroslav Čurda

Dotace na rekonstrukci Základní školy

S potěšením Vám oznamujeme, že se nám podařilo získat přímou dotaci ze státního rozpočtu na rekonstrukci naší školy ve výši 5 mil. Kč. Ano, podařilo se nám „urvat kousek při dělení medvěda“, jak je souboj žadatelů o přímé dotace v tisku posměšně nazýván. I když jsme na základě projektu žádali o dotaci ve výši 12 mil. jsme nadšeni i z této její části. Samozřejmě, že bychom neměli ani zlomek naděje tyto prostředky získat bez podpory sociálně demokratických poslanců. Poděkovat musíme nejvíce panu poslanci Vítězslavovi Jandákovi a panu senátorovi Milanu Štechovi. Pan poslanec Jandák naší obec také navštívil a přislíbil nám , že se pokusí nám opatřit další prostředky na rekonstrukci školy.

Lenka Cvrčková

 

Z fotbalových zápisků

Rádi otiskujeme příspěvek SK RAPŠACH a zároveň se velice omlouváme, že jej kvůli organizačnímu nedopatření ze strany redakce Kecálku uveřejňujeme až v tomto čísle:

8.7. 2006 proběhl na místním fotbalovém hřišti tradiční turnaj v kopané. 4. ročníku „Putovního poháru obce Rapšach“ se zúčastnila čtyři mužstva: SK RAPŠACH, Blesk Klikov KINSHOFER České Velenice a MAGNA CARTECH České Velenice.

V prvním zápase deklasoval domácí celek SK RAPŠACH sousedy z Klikova v poměru 4:0 a vydláždil si cestu k vysněnému vítězství v celém turnaji. Ve druhém utkání si finálovou účast vybojoval tým MAGNY vysokým vítězstvím 5:1 nad mužstvem KINSHOFERu.

V zápase o třetí místo si sousedi z Klikova vypili kalich hořkosti až do dna. Prohráli na pokutové kopy s týmem KINSHOFERu a obsadili konečné 4. místo. KINSHOFER byl třetí.

Ve strhujícím finálovém utkání vedli domácí, SK RAPŠACH, až do 88. minuty nejtěsnějším rozdílem 1:0, ale tradiční chyba v obraně přinesla vyrovnání a následný penaltový rozstřel. Nervy drásající sérii penaltek rozhodl v 6!!! sérii domácí stoper Michal Šroub a celek SK RAPŠACH mohl slavit.

Turnaj provázelo krásné počasí a výborná divácká kulisa.

Nejlepším gólmanem byl vyhlášen Pavel Candera z týmu KINSHOFERu a cenu pro nejlepšího hráče získal Martin Gráf z domácího celku.

Děkujeme všem sponzorům, bez nichž by se tradiční turnaj nemohl uskutečnit. Vedle obecního úřadu, pod jehož záštitou se celý turnaj odehrál, děkujeme rovněž firmě MAGNA CARTECH a v neposlední řadě také panu Janu Hroníkovi.

Příští rok nashledanou….

Jan Pytel

jednatel SK Rapšach

 

Rapšašský komorní orchestr

Letošní vánoční vystoupení Rapšašského komorního orchestru a pěveckého sboru při základní škole se opět rozrostlo. Vystoupili jsme tradičně ve Štěpánovicích a Suchdole nad Lužnicí, no a samozřejmě u nás v Rapšachu, ale nově také ve Chlumu U Třeboně a v Českých Velenicích. Letos s námi zpívali koledy hodně malí školáčci a je třeba zdůraznit, že je kapelník pořád hlasitě chválil. Rádi bychom také poděkovali rodičům dětí, kteří je ochotně vozili na zkoušky a na koncerty. Doufáme, že naše vystoupení přineslo alespoň někomu z posluchačů radost, protože to je vlastně naše jediná odměna.

7. ledna jsme doprovázeli mši v kostele sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí a v únoru začneme nacvičovat na velikonoční koncert.

Lenka Cvrčková

 

Naléhavé upozornění

Bohužel se musíme v našem čtvrtletníku zmínit i o velice nepříjemné záležitosti. Týká se to opakovaných krádeží v samoobsluze Jednoty. Krádeže zřejmě připadají v hlavní míře na vrub dětí, které si nakupují v obchodě svačiny, sladkosti a časopisy, a to samozřejmě nejen školáků z Rapšachu. Nicméně vysvětlete, prosím, svým dětem, že odcizené věci se neztrácejí anonymní Jednotě, ale že je ze své kapsy hradí prodavačky z prodejny a poproste je, aby to řekli i svým spolužákům.

Upozorňujeme, že v případě, bude-li někdo při krádeži přistižen, bude nejen postižen podle zákona, ale hrozí mu také velká veřejná ostuda.

Lenka Cvrčková

Přidávám se také několika slovy:

Bohužel je skutečností, že naše obdivuhodné demokratické zákony zakazují škole zajímat se o to, co dělají její žáci mimo školu, natož tyto žáky za jejich skutky napomínat nebo trestat. Již několikrát jsme narazili na rodiče, kteří své nezletilé děti prokazatelně vědomě nechávají na veřejnosti kouřit, znečišťovat obec, ničit obecní majetek... Po upozornění nám bylo rodiči sděleno, že nám do toho nic není, v čemž z hlediska zákona (BOHUŽEL) mají pravdu. Jenže je také pravda, že výchova začíná v rodině...

Mluvil jsem s Vámi rodiči o tomto problému na rodičovské schůzce, nabízeli jsme také Jednotě, že rozdáme rodičům jejich upozornění na krádeže v obchodě. Ředitelství Jednoty to odmítlo na radu svého právníka s tím, že by to mohlo být žalovatelné...

Takže - KUDY Z TOHO?

Karel Snětina

 

Informace ze školy

Prosinec

 • 1.12. nás navštívili bývalí žáci Miloš Kolář a Lukáš Ševčík. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přináší.

 • 1.12. – 3.12. podnikla výprava našich žáků a žákyň povinně volitelného předmětu „Společensko vědní seminář“ spolu se svou p. uč. Pavlínou Křížovou exkurzi ku Slavkovu (Austerlitz), kde se stali svědky rekonstrukce věhlasné bitvy tří císařů, která v minulém roce slavila 200 let.

 • 5.12. naše žáky a žákyně, jejich vyučující, všechny zaměstnance školy a také děti z mateřské školky a ze Základní školy praktické navštívil jako již tradičně Mikuláš se svou početnou družinou rozpustilých čertů a vlídných andělů. Děti si pro Mikuláše připravily básničky a písničky, slibovaly, že budou hodné, protože sám velký Lucifer měl ve své knize hříchů vše pečlivě zaznamenáno.

 • 6.12. se v naší škole uskutečnilo již tradiční malování na hedvábí, které uspořádali Ivan a Marcela Chumovi.

 • 6.12. se zájemci z řad našich žáků a žákyň a dětí z mateřské školky fotili na kalendář pro rok 2007.

 • 11.12. se naši druháčci se svou p. uč. Květou Machovou vypravili do bazénu v třeboňských lázních Aurora: bazén se slanou vodou (25 m), aqua atrakce.

 • 12.12. jsme dostali dva dopisy – od našeho „syna“ Maria a od ředitele St.Xavier's Home of Love:

Drazí sponzorští rodiče,

posílám pozdrav. Všichni se tu máme dobře a jsme v pořádku, a já doufám, že totéž platí i o Vás. Mé studium pokračuje dobře. Chodím už do sedmé třídy a mé studijní výsledky se lepší, a to je dobře. Co děláme? Protože byly velké deště, úroda tu je letos moc špatná.

Náš ředitel Fr. Alphonse v říjnu zemřel, a tak máme nového ředitele Fr. Maria Louise. Z jeho péče o nás mám velkou radost.

Přeji si jen klid ke studiu, a totéž přeji i Vám. S tím končím svůj dopis.

Přeji Vám šťastné Vánoce a šťastný nový rok.

Váš milující S. Maria Aruputha Selvam

Drazí sponzorští rodiče,

mír a radost ať Vás provází při příležitosti narození syna Božího.

Jsem nesmírně šťasten za Vaši pomoc našemu dětskému domovu. Vaše blahovůle dává našim dětem naději na lepší budoucnost. Vaše stálá podpora ve studiu jim pomáhá zlepšit jejich postavení ve společnosti. Děti mají jasno ve své studijní kariéře. Myslí na Vás každodenní modlitbou.

Upřímně Vám děkuji za Váš ušlechtilý dar. Osobně jsem se přesvědčil o Vaší ušlechtilosti, o Vašem úzkostlivém zájmu o naše děti, když jsem v roce 2002 navštívil pražskou charitu. Snad Bůh prokáže svou milost Vám i Vašim blízkým.

Jménem studentů a personálu našeho domova Vám tlumočím naše modlitby a pozdravy.

Ať máte šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2007.

S pozdravem Reverend Fr. Louis, N.P.

 

 • 14.12. naši prvňáčci se svou p. uč. Ivanou Záhorovskou a třeťáčci se svou p. uč. Janou Havlovou spolu s dětmi z mateřské školky podnikli výpravu do Jindřichova Hradce, kde navštívili Krýzovy jesličky.

 • 18.12. uspořádala naše škola vánoční akademii v sálu restaurace ve Dvorech nad Lužnicí. Moderování se ujala bezva dvojka Linda Šebestová a Katka Daňková a provedly nás všemi vystoupeními našich žáků a žákyň.

 • 19.12. děti z naší mateřské školy uspořádaly spolu se svými p. učitelkami vánoční besídku pro své maminky a tatínky, brášky a sestřičky, babičky a dědečky, strýčky a tetičky, tedy pro všechny své blízké, které okouzlily svým roztomilým přednesem básniček a zpěvem písniček.

 • 20.12. nás navštívila bývalá žákyně Romča Nováková. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přináší.

 • 22.12. jsme odložili vzhledem k hygienickým požadavkům – prokázaná úplavice u dvou žákyň naší školy –  loučení se starým rokem, a to na 3.1. 2007. Ředitel školy pan Karel Snětina  tak vyhlásil na poslední den tohoto kalendářního roku ředitelské volno.

 • 30.12. – Vánoční turnaj v líném tenise - bylo nás 23 a zahráli jsme si až do půl jedné. Hrálo se systémem „na dvě prohry“ a vítězi se stali Martin Gráf a Čiko.

 • 30.12. – Posezení v klubovně na závěr roku – sešlo se nás jen 10, ale promítli jsme si video a fotky z tábora a vůbec z celého roku. A bylo to príma, nasmáli jsme se a zavzpomínali si. Už aby zase bylo léto, když ta zima za nic nestojí!

 
 
 
     
 

DOMŮ