OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Trocha historie nikoho nezabije

aneb poznejme lépe svou obec

 

Citujeme z diplomové práce Lucie Kropíkové, Pedagogická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, 2003: Život na hranici na příkladu obce Rapšach v první polovině 2. století, kap.6,str. 74 a násl. Pramenem práce je v této části hlavně kronika obce
z let 1923-1948:

„Všímáme-li si zvyků a pověr a obyčejů na Rapšašsku, zjistíme, že podobné zvyky jsou známy z celého Vitorazska. Mezi nejvýznamnější zvyky patřily masopustní průvody, velikonoční koleda, pálení čarodějnic, dožínky, posvícení a Štědrý večer… Lidé se často scházeli k večerním rozhovorům a besedám. Vzpomínalo se na zemřelé, vyprávělo se, jak se dřív žilo a žije. Často vyprávěli ti, kteří sloužili ve vojsku a byli „ve světě“. V obci byli velice oblíbení komedianti a loutkáři. Často se zde zdrželi dlouho, protože Rapšach byl jejich poslední štací. Po vystoupení se v hospodě za zvuků harmoniky ještě dlouho do noci tancovalo. Většinou se hrály historické i veselé hry Kopeckého.

…Velmi oblíbeným se stalo předčítání českých románů a povídek. Obvykle se nejvíce čítávalo u Zwetlerů, Kotzinových a u Vlčků. Místnosti bývaly plné posluchačů. Když bylo čtení vzrušující a napínavé, tak se často četlo až do půlnoci i přes půlnoc. Tyto besedy se udržovaly až do konce 19. století. Z předčitatelů a písmáků byl oblíbený dřívější dlouholetý starosta obce Štysc, který byl ovšem známý jako Tondl Filipů. Vedle hospodářství měl také prodej tabáku. Lidé rádi také poslouchali předčítání matky pozdějšího starosty obce Josefa Bártla. Došlo-li se při čtení k místům dramatickým, musel ke knize sednout pekař Jakub Kotzina. Lidé říkali: „Kubo, vem to!“ Předčítání ustalo brzy po roce 1900, kdy zde přibylo čtenářů. Knihy se půjčovaly na faře, kde je půjčoval farář Velíšek. Německé knihy se mohly půjčit ve škole. Roku 1903 byla zaslána ústředním výborem Národní jednoty pošumavské do Rapšachu knihovna, mimoto spolek Komenský zasílal časopisy.

Pravidelně se zde konaly také zábavy o posvícení, masopustu, poutích a svatbách. Pořádala-li však zábavu místní honorace s učiteli, lidé se dívali pouze okny a dveřmi hostince, jak tančí vídeňský valčík a jak se baví.

Po roce 1920 byli hlavními organizátory kulturního života učitelé. Pořádali žákovská divadla, besídky a školní akademie. Organizovali také místní ochotnické divadlo. Velkou událostí kraje bylo slavnostní otevření Masarykovy měšťanské školy v roce 1925. Důležité byly také místní spolky: Národní jednota pošumavská, Odbor vlastenecko-dobročinné obce baráčníků Vitoraz, Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Spořitelní a záložní spolek, Osvětový sbor, Klub dělnických cyklistů a obecní knihovna…

 Lenka Cvrčková

 

INFORMACE Z RADNICE

Z jednání zastupitelstva obce

V letošním roce bylo svoláno jediné řádné zasedání zastupitelstvo obce, které se uskutečnilo dne 12. března. Na zasedání byli přítomni všichni naši zastupitelé a o čem se bude jednat si přišli poslechnout i dvě naše občanky. Jedním z bodů programu bylo projednání rozpočtového opatření č. 5/2006, kterým bylo schváleno navýšení finančního rozpočtu obce v účetní uzávěrce pro rok 2006 o 174.000,- Kč. Na tomto výsledku se nejvíce podílely daňové příjmy ve výši 180 tis. Kč, za odpadní vody 15 tis. Kč, naopak se příjmová část rozpočtu snížila
u nájemného z bytů a pozemků o 22 tis. Kč. Tato částka byla v účetní evidenci vedena jako pohledávka a v měsíci lednu již byla uhrazena. Ve výdajové části rozpočtu nedošlo k žádnému navýšení. Mezi jednotlivými účetními paragrafy a položkami došlo přesunu v celkové částce 116 tis. Kč. Největší výdajovou položkou byla úhrada za rekonstrukci veřejného osvětlení v části obce Paris a to ve výši 50 tis. Kč a za zhotovení čistopisů Územně plánovací dokumentace obce ve výši 40 tis. Kč. U ostatních položek se jednalo o přesun řádově jen v několika tisících korunách.

 Zastupitelstvo bez připomínek schválilo záměr podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemku par. č. 173 dle PK o výměře 2 307 m2 . Jedná se o pozemek, který se nachází za domy čp. 127, 75, 146 a 147 a navazuje na obecní pozemek. Tato lokalita mezi hřištěm a těmito domy je určena v územním plánu pro výstavbu rodinných domků. Dalším schváleným pozemkem pro bezúplatný převod byla parcela č. 157/1 dle PK o výměře 781 m2, která se nachází za zahradami v Londonské ulici a v návrhu územního plánu je určena na plochu veřejné zeleně. V dalším průběhu zasedání zastupitelstvo projednalo zprávy z protokolů jednotlivých inventarizačních komisí, které provedly inventarizaci majetku obce k 31.12. 2006.

 Jednotlivé inventurní komise po provedené inventarizaci nezjistily žádné rozdíly mezi stavem fyzickým a účetním jak u majetku hmotného tak i nehmotného, ve finančních prostředcích, u pohledávek a závazků.

 Při projednávání hospodářského výsledku v Základní a Mateřské škole v Rapšachu za rok 2006 zastupitelstvo schválilo návrh ředitele školy Mgr. Karla Snětiny, aby celý přebytek hospodaření v této příspěvkové organizaci obce ve výši 149.833,96 Kč byl celý převeden do jejího rezervního fondu a tyto finanční prostředky škola použije ve třídách na výměnu podlahových krytin a před novou topnou sezonou musí být provedena v jedné třídě rekonstrukce topení.

 Naše zastupitelstvo při projednávání nařízení vlády č. 614/2006 S., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon členům zastupitelstev prokázalo při svém rozhodování o výši odměn, že nehledí hlavně na své soukromé zájmy a nadále schválilo pro příští období stávající odměny jak byly schváleny předcházejícím zastupitelstvem ze dne 16.12. 2002. Pro informaci občanům uvádíme, že celkové mzdové náklady pro zastupitelstvo jsou nyní ve výši 7 590,- Kč měsíčně a při platném vládním nařízení od 1.1. letošního roku by mohly být v maximální výši 33.488,- Kč, tj. rozdíl v jednom měsíci představuje částku 25.898,- Kč a za celý rok dosahuje úspora na mzdových nákladech pro obec částky ve výši 310.776 ,- Kč.

Z takto ušetřených finančních prostředků se v letošním roce zajistí rekonstrukce chodníků v prostoru před Jednotou a dále bude provedena rekonstrukce střešní krytiny na č.p. 7, která je v havarijním stavu.

 V posledním plánovaném bodu programu se projednávala záležitost ve věci změny územního plánu obce v lokalitě za hotelem „U Irský žízně“ a mezi č.p. 100 a fotbalovým hřištěm. Podnikatelským záměrem v této lokalitě, která je určena pro novou zástavbu RD, je vybudování tréninkového fotbalového hřiště s umělým povrchem o rozměrech 50 x 30 m. Po výměně názorů mezi členy zastupitelstva v této věci nebyla změna územního plánu obce nakonec schválena. Naopak byl schválen záměr prodeje nebo výměny obecního pozemku par. č. 50/7 dle KN o výměře 199 m2 , který se nachází za hotelem, pro účely zajištění plánované přístupové komunikace pro novou zástavbu.

 V závěru zasedání bylo zastupitelstvo seznámeno s přidělením státní dotace na rekonstrukci Základní školy ve výši 5.000.000,- Kč, ke které by mělo dojít v průběhu letošního roku. Dodavatelská firma bude vybrána ve výběrovém řízení, které pro obec zajistí firma G+G z Jindřichova Hradce Ing. Gantnera. Zastupitelstvo dále souhlasilo s uzavřením smlouvy s Ing. Valentou na zpracování projektu pro celkovou revitalizaci (obnovu) centrální části obce. V projektu by byla zahrnuta celková rekonstrukce centra obce – chodníky, zeleň, komunikace, osvětlení apod. a na základě projektu by byla podána žádost o získání finančních prostředků z fondů EU. Některé další příspěvky v rámci diskuse zastupitelů jsou uvedeny v samostatných článcích „Kecálku“.

 

Poplatky – úhrada občany

Připomínáme povinnost úhrady poplatku za komunální odpad dle Vyhlášky č. 1/2006. Ne všemi občany je tato povinnost plněna. Upozorňujeme tyto občany, že dle platné vyhlášky č. 1/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy využívání a odstraňování komunálních odpadů podle článku 7 odst. 1) může obecní úřad poplatek vyměřit platebním výměrem a takový poplatek vymáhaný tímto způsobem může být zvýšen až na trojnásobek.

 Při vymáhání poplatku ve správním řízení by mohlo dojít až k exekučnímu řízení a o toto řešení určitě nestojí obecní úřad ani tito občané.

 

Úhrada stočného

Sdělujeme, že s uvedením čističky odpadních vod do provozu a s tím spojených nákladů, nastala pro občany, kteří mají své nemovitosti napojeny na obecní kanalizaci, povinnost úhrady stočného za odvedení odpadních vod. Stočné lze zaplatit přímo na obecním úřadě. Výše stočného bude v každém roce závislá na vynaložených přímých nákladech na provoz kanalizace a ČOV a podle vyhodnocení zkušebního provozu se cena bude pohybovat pravděpodobně v rozmezí mezi 5,50 Kč až 6,50 Kč za 1 m3 . Množství odpadních vod je stanoveno podle dodané vody do domácnosti (vodoměr nebo směrná spotřeba dle vyhlášky). Platba stočného se netýká občanů v nájemných obecních bytech, kde je úhrada stočného placena zálohově ve službách spojených s užíváním bytu.

 Jaroslav Čurda

 

Petice proti diskriminaci obyvatel venkova

Zastupitelstvo se na svém zasedání také seznámilo se znění petice organizované Spolkem pro obnovu venkova České republiky a jednomyslně se rozhodlo ji podpořit.

Se zněním petice se můžete dále seznámit. Pokud byste ji chtěli též podepsat, podpisové archy najdete v úředních hodinách na obecním úřadě. Petici mohou podepsat občané ČR starší 18-ti let., a to nejpozději do 25. března 2007.

Text petice

My, občané venkova a menších měst, vyslovujeme vážné znepokojení nad neustále narůstající nerovností mezi městy a venkovem v České republice.

Stát a instituce víc a víc zkouší, co venkov vydrží.

 • Upozorňujeme, že na obce a malá města stát přenáší další a další odpovědnost (školství, sociální integrace, místní doprava, zdravotnictví, apod.) bez adekvátního přesunu financování.

 • Nesouhlasíme s tím, že rozpočty menších obcí se navyšují pomaleji než u větších, udržuje se nízká úroveň financování venkova, zvětšuje se disproporce mezi příjmy obcí a měst v neprospěch venkova, snižuje se tak kvalita života na venkově.

 • Nejsme spokojeni s tím, že není legislativně upraven pojem „venkov“ ani jasná odpovědnost jednoho ústředního orgánu státní správy, který by zastupoval zájmy venkova vůči ostatním rezortům.

 • V důsledku pak venkov nenabízí perspektivní uplatnění mladým a hlavně vzdělaným lidem, populace stárne rychleji, zvyšuje se nezaměstnanost a tradiční venkov se vyklidňuje.

 • Je trpkou skutečností, že stanovené formy financování projektů postupně izolují obce a malá města od evropských zdrojů. Venkovská sídla na rozdíl od větších měst tak nemají prostředky na dofinancování i finančně méně náročných projektů, čímž dochází k dalšímu prohlubování rozdílů.

Proto žádáme, aby poslanci a senátoři Parlamentu ČR učinili následující kroky:

·    změnili „Zákon o rozpočtovém určení daní“ tak, aby nebyl venkov diskriminován vůči větším sídlům,

·    přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“, který by kodifikoval pojem venkov a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj,

·    novelizovali kompetenční zákon tak, aby zvýšili odpovědnost ministerstva zemědělství za rozvoj venkova až po jeho přejmenování na ministerstvo venkova a v tomto smyslu tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty místní samosprávy.

 

V Bělotíně dne 9.1.2007

Petiční výbor

Václava Domšová,1. místopředseda SPOV ČR

Eduard Kavala, předseda SPOV ČR,

Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR

Lenka Cvrčková

 

Z fotbalových zápisků

Vážení spoluobčané, fanoušci sportu,

dovolte nám, abychom Vás informovali o dění na poli sportovním, čili na poli fotbalovém. S otázkou, co je nového v SK Rapšach, nutno podotknout, že se nám z části podařilo prosadit náš záměr s místním fotbalovým hřištěm. Dohodli jsme se s obecním zastupitelstvem na smlouvě o bezplatném užívání pozemku na dobu neurčitou, což pro SK znamená, že dokud bude existovat, nikdo jej o „fotbalový pozemek“ nemůže připravit.

Dalším posunem v tomto ožehavém problému byla dohoda mezi SK a místním podnikatelem Ivanem Průchou. Pan Průcha nabídnul zakoupení traktůrku, odplevelení hřiště, nový osev, to vše na vlastní náklady a ve své režii. Samozřejmě za předpokladu, že mužstva a oddíly, která budou na Rapšachu ubytovány v Hotelu „U irský žízně“, použijí tuto plochu k tréninkům a přípravným zápasům. Tato dohoda dle našeho názoru vyřešila veškeré tahanice
o „plácek“ určený k radovánkám SK Rapšach i veřejnosti.

V lednu jsme začali rekonstruovat sociální zařízení na kabinách. Zde dochází k rozšíření dámských a pánských toalet a dále k výměně pisoárů. Rekonstrukce je samozřejmě velmi nákladná, ale díky firmě KODAVO, která nám nabídla brigádu v lese, si finance vyděláme sami a vlastníma rukama. Zájem o brigádu a tedy přiložení rukou k dílu, je velmi velký, jezdí nás pravidelně více než 10 a nejen hráči!! Tímto bychom chtěli poděkovat fanouškům, kteří nám jezdí do lesa pomáhat – DĚKUJEME

Jak jistě víte a dovedete si představit, fotbal a celá sezóna, stojí nemalé finanční prostředky. I když hrajeme „pralesní ligu“, tak rozpočet našeho klubu se pohybuje okolo 60.000,-Kč. Tyto peníze jsou určeny jak na chod fotbalu jako takového, tak k údržbě hřiště, kabin, placení el. energie, poplatků, atd. Sháníme sponzory, kde se dá, ale v dnešním světě je to velmi obtížné. Proto vítáme každého sponzora, kterému záleží na „neumření“ fotbalu v obci. Nabízíme reklamní panel v blízkosti hřiště, popřípadě umístění reklamy na dresech, ve kterých hrajeme v celém jindřichohradeckém okrese.

V letošním roce musíme poděkovat za finance těmto sponzorům: Magna Cartech – České Velenice a Jan Svoboda – Suchdol nad Lužnicí. I díky těmto darům jsme se mohli pustit do nákladné rekonstrukce. Dále bychom chtěli poděkovat firmě HBSW – Dobrá voda, která nám jako sponzorský dar věnovala nápoje na celou jarní sezónu.

A dostáváme se k podstatnému, co zajímá fanoušky. Mužstvo po celou zimní přestávku pravidelně trénovalo, jednak neděle v hale Suchdola nad Lužnicí, úterky a čtvrtky v místní tělocvičně v Rapšachu (nutno poděkovat obci za bezplatné využívání) a soboty byly určeny
k pravidelným výběhům. Tréninků se většinou účastnili všichni hráči, kteří mohli a nebyli zaneprázdněni prací, školou, apod. Mírná zima umožnila tréninky i na hřišti a s tím spojená přátelská utkání. Sehráli jsme přátelské utkání se sousedním Klikovem (3:3) a v nedalekém rakouském Harbachu (prohra 2:4). Do začátku sezóny (7.4. Rapšach – Horní Žďár) sehrajeme ještě 2 přátelská utkání. V sobotu 24.3.2007 sehrajeme na Rapšachu utkání s ubytovaným týmem Horní Stropnice a v sobotu 31.3.2007 odvetu na Klikově s tamním Bleskem. O výsledcích a nejen o nich, Vás samozřejmě budeme pravidelně informovat zde, v Kecálku.

Tímto bychom chtěli pozvat všechny fanoušky k uvedeným utkáním a poprosit o Vaše hlasité fandění!!!

SPORTU ZDAR a fotbalu zvláště…

Za SK Rapšach – Honza Pytel

 

TO TU JEŠTĚ NEBYLO

Zveme Vás na Velikonoční neděli!

Velký velikonoční jarmark
a koncert Rapšašského komorního orchestru

Nenechte si ujít Velký velikonoční jarmark, který se koná o Velikonoční neděli dne 8. dubna 2007 na návsi od 10:0 do 14:00. Program je více než bohatý:

V dílničkách si můžete zhotovit velikonoční pečivo, uplést pomlázku, vytvořit si velikonoční dekoraci do květináče, okna i na stůl, nabarvit a vyzdobit si donesená či u nás zakoupená vajíčka a nebo nazdobit perníčky.

U stánků si můžete zakoupit náramky z korálků, batikované oblečení, keramiku, chodské koláče nebo velikonoční beránky.

Můžete se zúčastnit soutěží, např. o nejdelší rapšašskou pomlázku, o nejchutnější donesený pokrm z vařených vajec, v hodu vajíčkem na cíl, nebo si zahrát vajíčkový ťukes…

O zábavu se postará harmonikář s pouličními zpěváky, budoucnost Vám bez obalu sdělí naše věštkyně, v tombole můžete vyhrát zajímavé ceny.

Pro hladové a žíznivé bude připraveno chutné občerstvení studené i teplé kuchyně.

Na závěr společně ve 14 hodin vyneseme MORANU do Černého potoka.

To všechno pro Vás připravili učitelé a žáci Základní a Mateřské školy v Rapšachu za mírné materiální pomoci obecního úřadu.

 

Tradiční velikonoční koncert Rapšašského komorního orchestru se pak koná (netradičně v neděli) následně v 15:00 v kostele sv. Zikmunda v Rapšachu. Přijďte si poslechnout úžasnou barokní hudbu, byť v amatérském podání našeho nadšeného souboru.

Základní a Mateřská škola v Rapšachu

Lenka Cvrčková

 

Zajímá Vás

Jistě jste si všimli, že v poslední době se výrazně zlepšila čistota obce. Největší zásluhu na tom má pracovní nasazení nové zaměstnankyně obecního úřadu, paní Anežky Bednářové. Obecní úřad ji zaměstnává od 1. března do konce listopadu v rámci systému veřejně prospěšných prací, tzn. že nám část její mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojištění hradí Úřad práce v Jindřichově Hradci. Samozřejmě že s kladným hodnocením tohoto faktu jsme na obecním úřadě slyšeli i dotazy týkající se využití stálého zaměstnance obecního úřadu, pana Jaroslava Rosenmüllera. Chtěla bych k tomu uvést, že pan Rosenmüller od září minulého roku má změněnou pracovní smlouvu, takže pracuje na hlavní část svého úvazku jako topič v kotelně (bytovky čp. 7+8). Vzhledem k tomu, že má sedmidenní týdenní pracovní dobu, zbývá mu na ostatní práce, které pravidelně má vykonávat mimo topnou sezónu, jen 8,5 hodiny týdně. Využití této pracovní doby je zajištěno a kontrolováno. Obecní úřad tímto zařazením pana Rosenmüllera sledoval jednak jeho využití po dobu, kdy se neprovádí např. sekání trávy apod. a jednak úsporu mzdových prostředků, neboť náklady na obsluhu kotelny jsou rozpočítány do nájemného.

Máte-li nějaké jiné dotazy a připomínky týkající se jakékoliv aspektu života obce, neváhejte a obraťte se na obecní úřad. Nezapomeňte, že starosta a místostarosta mají každé pondělí (tedy není-li zrovna nějaký svátek) od 17:00 do 19:00 úřední hodiny a každé druhé pondělí na obecním úřadu najdete i zastupitelstvo.

Lenka Cvrčková

 

Nepřehlédněte

Rádi bychom Vás upozornili na zbrusu nové (a moc hezké) webové stránky obce. Najdete se na adrese www.rapsach.cz. Za jejich velice krásnou a přehlednou grafickou úpravu a zajímavý obsah musíme poděkovat panu Mgr. Karlu Snětinovi. Zároveň Vás prosíme o spolupráci, máte-li připomínky a hlavně nápady, jak je ještě vylepšit, neváhejte a pište na adresu: rapsach@j-hradec.cz nebo karel.snetina@j-hradec.cz.

Lenka Cvrčková

   

Informace ze školy

KONEC PROSINCE

 

 • 30.12. se uskutečnil Vánoční turnaj v líném tenise: bylo nás 23 a zahráli jsme si až do půl jedné. Hrálo se systémem „na dvě prohry“ a vítězi se stali Martin Gráf a Čiko.

 • 30.12. jsme poseděli v klubovně na závěr roku: sešlo se nás jen 10, ale promítli jsme si video a fotky z tábora a vůbec z celého roku. A bylo to príma, nasmáli jsme se a zavzpomínali si. Už aby zase bylo léto, když ta zima za nic nestojí!

LEDEN

 • 1.1. jsme si popřáli půl hodiny po půlnoci na návsi a vypálili první raketu roku 2007!!!
  A sešlo se nás dvanáct!

 • 1.1. ráno v deset hodin se sešli ti, kteří přežili ve zdraví Silvestr, a vyrazili jsme do Paříže a zpět. Bylo nás letos jen sedmnáct, chřipka a pracovní povinnosti nás trochu „probraly“, ale nezmokli jsme - pršet začalo opět až po našem návratu. Začíná to dobře!

 • 3.1. jsme se vzhledem k událostem konce minulého kalendářního roku navrátili  k oslavám příchodu roku nového. Sešli jsme se ve třídách okolo stromečku, zazpívali si koledy, povídali jsme si, hráli si, nadělovali dárky, ochutnávali cukroví, sledovali video, připomínali si tradiční vánoční zvyky nebo objevovali nové. Na II. stupni jsme si připravili program spojený s velkou vánoční akcí od osmi do jedenácti hodin.

 • 4.1. nás navštívil bývalý žák Adam Soukup.

 • 5.1. nás navštívily bývalé žákyně Jířa Řehořová a Peťa Ševčíková. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přináší.

 • 10.1. jsme zveřejnili následující děkovný dopis jménem České katolické charity od paní Martiny Kučerové:

V Chlumu u Třeboně 9.1. 2007

Vážený pane řediteli,

srdečně Vás zdravím a prosím, abyste poděkoval prostřednictvím školního rozhlasu dětem, které se o svém osobním volnu zúčastnily Tříkrálové sbírky v Rapšachu, v sobotu 6.1. 2007. Jedná se o děti:

Ivana Dvořáková, Ludmila Homolková, Aneta Demeterová, Marie, Veronika a Magdalena Oušková.

Tato sbírka byla náročná a děti ji obětavě a v pokoji zvládly až do konce. Výtěžek v Rapšachu byl letos 8. 452,- Kč.

Jménem České katolické charity

Martina Kučerová

 • 15.1. – 17.1.  byla provedena částečná rekonstrukce učebny fyziky: vybavení novým „dlouhým“ stolem mezi lavicemi s instalací nerezových dřezů s pákovými bateriemi pro využití např. v laboratorních úlohách. Součástí úprav byla také pokládka nové podlahové krytiny.

 • 18.1. jsme zahájili dobročinnou akci Fondu Sidus, jejímž hlavním cílem je získávat finanční prostředky ke zlepšení života dětí s onkologickými onemocněními a dětí v předtransplantační a potransplantační léčbě. Forma akce – prodej předmětů „Hvězda na tabuli“ (rozvrh hodin s magnetkou), „Klíč ke zdraví“ (klíčenka) a „Hvězdy na rukou“ (náramek).

 • 23.1. jsme v 6.00 hodin po dlouhém očekávání zaznamenali první vážnější a výhledově trvalejší projevy Paní Zimy: pokles teplot na úroveň postupně sílících sněhových srážek. Připomínáme, že tomuto stavu předcházelo velmi věrné počasí až v síle orkánu po celém území naší republiky – to se v Rapšachu projevilo (zejména v pátek 19.1.) odstávkou dodávky elektrické energie a přerušením dopravní tepny mezi naší obcí a Halámkami a následným přerušením výuky v naší škole.

 • 24.1. jsme zaznamenali v Učitelských novinách (16.1. 2007) názor našeho pana ředitele na vládní škrty v oblasti projektu Státní informační politiky ve vzdělávání (tedy peníze na vybavenost počítači, programy, připojení k internetu, školení pracovníků apod.):

„V době, kdy se rozdělovaly počítače, jsme měli čtyři staré čtyřiosmšestky, takže jsme nedostali nic. Museli jsme se starat sami o sebe. Až předloni a loni jsme dostali státní dotaci. A teď škrt.

Nevadí tolik, že nebudou peníze na další vzdělávání. Jediný kurz, který bychom potřebovali, je správce sítě pro mě. Je to sice formalita, stejně už dlouho tuto funkci dělám, nějaké peníze by to ale stálo. Pořad jsem čekal, až budou proškoleni ostatní, což dneska jsou, všichni mají „P“.

Potřebovali bychom vybavit pěti, šesti počítači druhou počítačovou učebnu, tentokrát pro první stupeň, aby se nemusely kolegyně dohadovat, která je bude při vyučování využívat. Budeme to muset promyslet s obcí. Snížila nám provozní prostředky, stavěla čističku, není dostatek peněz. Asi nebude dotace od státu, bude to těžké.

Na konektivitu schází čtyřicet tisíc korun. Přitom pořád chodí požadavky na vyplňování nejrůznějších tabulek mailem. Napadá mě, jak by se tvářili, kdybychom „odřízli“ internet, a ať se nám pověřená obec dovolává, jak chce. Jistě, neuděláme to, ale chuť by byla.“

 • 26.1. jsme v 05.15 hod. zaznamenali pokles teploty na – 15,4°C.

 • 27.1. vyrazilo patnáct statečných běžkařů v půl jedenácté dopoledne k zimnímu přechodu plání Aljašky. Chvíli pálilo sluníčko, chvíli hnal blizard mraky sněhu, ale k cíli jsme dorazili v pohodě a všichni. Jen se cestou stále ozývalo: „Sedmnáct, osmnáct,...“ To Rudík odpočítával své pády... V pískovně kluci rozdělali oheň, opekli jsme si buřtíky a snědli vše, co jsme měli s sebou. Pak ještě dlouho na prudkých svazích pískovny probíhalo vydatné klouzání na vyježděných cestičkách ve směsi sněhu a písku. Maminky doma měly asi radost! Cesta domů byla delší, na pláních se vytvořily docela slušné závěje. Ale díky klukům, kteří prošlapávali stopu, jsme se domů dostali včas a ani jsme nebyli úplně ubití... Díky všem za hezký den!!!

 •  29.1. se od 14.00 do 17.00 hodin v naší škole uskutečnil již tradiční zápis dětí do 1. třídy – tentokrát S PEJSKEM A KOČIČKOU.

Seznam dětí, které se dostavily k zápisu spolu se svými rodiči:

Viktorie Stumbauerová, Natálie Móžiová, Pavel Mikl, Michaela Kováčová, Simona Adensamová, Eliška Křížová, Anna Záhorovská, Zbyněk Schicker, Sára Svobodová, Barbora Holubová, Denis Ferenc, Sandra Nováková, Martin Kocina, Robert Ferenc, Miroslav Plch.

    Nezapomenutelný zážitek ze zápisu připravila pro budoucí prvňáčky p. uč. Radka Círalová spolu se svými žáky a žákyněmi v prostorách své třídičky.

 • 30.1. zasedal náš žákovský parlament.

 • 30.1. se zájemci z řad našich žáků a žákyň 8. a 9. třídy spolu s p. řed. Karlem Snětinou a p. uč. Ivanou Kvapilovou zúčastnili besedy s legendou našeho hokeje panem Augustinem Bubníkem. Setkání se uskutečnilo v sálu Kulturního centra v Suchdole nad Lužnicí.

 • 31.1. třídní vyučující předali svým žákům a žákyním pololetní vysvědčení, které se stalo bilancí naší dosavadní práce a jež vedlo zároveň k zamyšlení nad tím, co se nám podařilo a co ne, kde vítězí naše píle, talent, snaha po (nej)zdařilejším školním prospěchu a kam zaměřit své síly, abychom stávající stav zlepšili.

Únor

 • 1.2. se naši deváťáci zúčastnili projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd – „test CERMAT“. Projekt byl realizován formou testů z matematických dovedností, dovedností v českém jazyce a studijních dovedností. Po ukončení vyplňovali také žákovský dotazník.

 • 4.2. – 11.2. se naši sedmáci a další zájemci o horské velikány vypravili pod vedením p. řed. Karla Snětiny, p. uč. Jany Skřivánkové a p. uč. Anny Ticháčkové zdolávat bílé sjezdovky v rámci již tradičního lyžařského výcvikového kurzu – chata Domov ve známé lokalitě zimních sportů a radovánek Deštné v Orlických horách.

 • 7.2. nás navštívili bývalí žáci a žákyně Lucka Břenková, Pavla Machová, Štěpánka Kulatá, Mark Rösler, Franta Bednář, Lukáš Grundza a také Nikolka Píšová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přináší.

 • 8.2. nás navštívil bývalý žák Ondra Doubek.

 • 14.2. byl naší škole udělen Certifikát za pomoc ve sbírce Fondu Sidus, o. p. s..  Výnos ze sbírky je určen na vybavení zdravotnických zařízení přístroji (určeno pro Pediatrickou kliniku UK 2 Fakultní nemocnice v Motole, pro Kliniku dětského lékařství Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě) a vybavení pro dětské pacienty, aby lépe snášeli pobyt v nemocnici. Slouží také individuálním pacientům při návratu do běžného života. A ještě připomeňme, že sbírku ve škole organizoval náš pan ředitel a že jsme vybrali 2.800 Kč. Děkujeme všem přispěvatelů, kteří podpořili tento projekt!!!

 • 17.2. - 24.2. jsme si užívali jarní prázdniny.

 • 26.2. zahájila třítýdenní souvislou pedagogickou praxi ve školní družině slečna Veronika Pachtová, naše bývalá žákyně.

 • 27.2. startuje turnaj v košíkové žáků a žákyň II. stupně pod vedením p. uč. Jany Skřivánkové. Hráči a hráčky byli rozděleni do dvou kategorií, hraje se každé úterý od 12.40 hodin, utkání trvá 10 minut, začínají mladší žáci.

 • 28.2. se naši druháčci se svou p. uč. Květou Machovou vypravili do Třeboně, kde v Kongresovém centru Roháč zhlédli divadelní představení s písničkami Látané příběhy krejčíka Honzy.

 • 5.3. a 7.3. zorganizoval místní turistický oddíl již tradiční „Uzlování s Práčaty“.

 • 9.3. se naši malí nadějní pěvci a pěvkyně, zpěvačky a zpěváci sešli při svém tradičním dostaveníčku v rámci Pěvecké soutěže na 1. stupni.

 • 9.3. se trojice žákyň naší 8. třídy Simča Prokešová, Gabča Kleinová a Šárka Imrichová pod vedením p. uč. Ivany Kvapilové zúčastnila I. ročníku jazykové soutěže pro žáky 7. a 8. tříd ZŠ. Soutěž uspořádala Jazyková škola Zachová s.r.o. v Jindřichově Hradci a naše osmačky se zapojily do soupeření v dovednostech z německého jazyka. Naše děvčata obsadila pěkné 6. místo. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!

 • 10.3. se uskutečnil již tradiční maškarní karneval, který uspořádal TOM „Práčata“ a ZŠ a MŠ v Rapšachu. A kde jsme si zadováděli? Sál pizzerie v Tušti (u Sokolíkových) od 14.00 do 17.00 hodin. Tančili jsme na skvělou hudbu – za pultem nás bavil DJ Davy, taneční rej masek byl zakončen jejich přehlídkou, zúčastnili jsme se zábavných her za laskominové  odměny, mlsali sladké perníčky z dílny p. uč. Anny Novákové a těšili se z bohaté tomboly.

 • 12.3. nás navštívil ředitel naší partnerské školy v Rastenfeldu pan Heinz Trappl a dohodli jsme s ním další spolupráci – setkání dětí a vyučujících obou našich škol od 11. do 15. června v Rastenfeldu.

 • 12.3. zorganizoval místní turistický oddíl již tradiční „Šifrování s Práčaty“ („velcí“).

 • 13.3. jsme otiskli dopis následujícího znění:

Posílám Vám pěkný pozdrav z Jindřichova Hradce. Mám doma Vaši krásnou panenku – Alenku. Přeji Vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2007 i v letech následujících.

Anna Papežová, Vajgar 679/III, Jindřichův Hradec.

A ještě dodejme, že adresátem byla naše děvčata z 8. třídy – Adéla Benešová a Zlatuše Burgstocková.

 • 15.3. se naši prvňáčci, druháčci a třeťáčci se svými vyučujícími vypravili na představení pohádky „Jak na draky“ v podání loutkoherců Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. A potom ještě putovali vzdálenými a tajemnými místy vesmíru v českobudějovickém Planetáriu.

 • 16.3. se naši žáci a žákyně spolu se svými vyučujícími setkali s jihočeským country zpěvákem Drobkem v rámci hudebního pořadu „Toulavá kytara“.

 • 17.3. – 18.3. jsme opět Vítali jaro!!! Téma: „Stříbroplátnění“!!! A jen připomínáme, že Vítání jara připravil tým žáků a vyučujících pod  režisérsko dramaturgickým a scénáristicko architektonickým vedením p. uč. Pavlíny Křížové a p. uč. Ivany Kvapilové.

 • 18.3. zorganizoval místní turistický oddíl TOM „Práčata“ oblíbený „Jarní zájezd do bazénu“.

 • 21.3. zorganizoval místní turistický oddíl již tradiční „Šifrování s Práčaty“ („malí“).

 • 23.3. se nám skupina historického šermu Renegáti představila s programem Jak válčili husité.

 • 23.3. se na II. stupni uskutečnilo velké finále taneční soutěže „StarDance“ ZŠ Rapšach. Porotě složené z žáků a učitelů se představila celá naše školní taneční špička. Tanečníci a tanečnice, kteří pilně pod vedením p. uč. Jany Skřivánkové nacvičovali své sestavy, tak zúročili své úsilí a nasazení, kreativitu a hlavně smysl pro pohyb ve vnímání hudby.

 
 
 
     
 

DOMŮ