OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE ANEB POZNEJME LÉPE SVOU OBEC

Farnost Rapšach tvořilo mnohem větší území než pouze území vsi Rapšachu. K jejímu rozšiřování docházelo tím, jak postupně vznikaly v okolí nové osady. Zahrnovala tak i dnes místní část Rapšachu Spáleniště, Malý a Velký London, osadu Paris, ves Kunžach (v 50. letech 20. století zbořenou), Novou Ves u Klikova (v 50. letech 20. století zrušenou). Do rapšašského farního obvodu patřila také starobylá ves Schwarzbach (Tušť). Celá farnost měla ještě v roce 1938 skoro 3 500 obyvatel. Centrem farnosti byl kostel sv. Zikmunda, který je pravděpodobně nejstarším kostelem oblasti tzv. Českého Vitorazska. Nejstarší ověřitelná zpráva o tomto kostele pochází již z roku 1382.

Původní dispozice kostela je vrcholně gotická. Stavba si však v období po husitských válkách vyžádala opravy, které pak její podobě vtiskly pozdně gotickou podobu. Protože po roce 1550 význam kostela a celé farnosti poklesl, na další možnou přestavbu se již nedostávaly peněžní prostředky a stavba se nám tak dochovala v takřka autentické pozdně gotické podobě. Nejen že se nenašel dostatek finančních prostředků na přestavbu kostela, prostředky zřejmě chyběly i na zcela obyčejnou údržbu a opravu. Již vizitační protokol z roku 1705 uváděl, že se na kostele rozpadá střecha, zatímco kostelní věž střechu zcela postrádá.

Presbytář kostela je sklenut gotickou klenbou, loď kostela klenbu postrádá. Velmi cenná je pak vrcholně středověká výmalba presbytáře s nejvýznamnějším výjevem zobrazujícím sv. Kryštofa nesoucího malého Ježíše, ve vrcholném středověkém období oblíbený a často zobrazovaný výjev.

Tuto informaci jsme převzali - samozřejmě se souhlasem autorů - z publikace Vladimír Hokr a kolektiv: Pamětí Vitorazska, Průvodce naučnou cyklotrasou.Tuto velmi zdařilou publikaci, ostatně stejně jako celou cyklotrasu vřele doporučujeme Vaší pozornosti.

Jen tak mimochodem, policisté, kteří první říjnový týden v rámci policejní akce nazvané Kryštof stavěli řidiče před kostelem na rapšašské návsi, jistě ani neutušili, že je sám sv. Kryštof - patron všech poutníků a řidičů - z kostela sleduje.

INFORMACE Z RADNICE

Informace z jednání zastupitelstva obce

Od posledního vydání „Rapšašského Kecálku“ bylo svoláno jedno mimořádné (16.6.) a dvě řádná (30.6. a 8.9.) zasedání zastupitelstva obce.

Na mimořádném zasedání se projednávalo uzavření smlouvy mezi Obcí Rapšach a Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí nenávratné finanční dotace na zajištění výstavby čističky odpadních vod, čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků ve výši 6 141 600,- Kč a o poskytnutí návratné půjčky ve výši 2 047 200,- Kč s roční úrokovou sazbou 1,2% se splatností do 10 let. Podmínkou poskytnutí půjčky bylo dát do zástavy obecní majetek ve dvojnásobné hodnotě. Zastupitelstvo po projednání schválilo zástavní smlouvu, ve které se státnímu fondu dává do zástavy část obecních lesních pozemků včetně porostů. Jedná se o lesy na Ochůzkách u Černého potoka po pravé straně ve směru na Halámky.

Na programu dalších jednání zastupitelstvo projednávalo žádosti občanů o prodej obecních pozemků. Jednalo se hlavně o pozemky na výstavbu řadových garáží za bytovkou čp. 20 a o jeden pozemek v centrální části obce a o jeden pozemek na Spáleništi. Kromě pozemku na Spáleništi byly prodeje ostatních pozemků žadatelům schváleny.

Dále zastupitelstvo projednávalo záležitosti týkající se majetkových vztahů mezi Obcí Rapšach a vlastníky pozemků. Jednalo se hlavně o pozemky, které jsou dotčeny stavbou plynofikace a čističky odpadních vod a s vlastníky musí být uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení technických zařízení. V některých případech se také projednávalo vykoupení pozemků od jejich vlastníků.

Z hlediska finančního hospodaření obce bylo zastupitelstvo seznámeno se závěrečným účtem obce za rok 2002 a se zprávou kontrolních orgánů o provedené kontrole hospodaření, při které nebyly zjištěny žádné nedostatky a dále se závěrečnou zprávou o provedené kontrole obecního majetku inventarizačními komisemi. Při kontrole nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetním a skutečným stavem. Zastupitelstvo bylo také seznámeno s průběžným plněním finančního rozpočtu obce v letošním roce.

Nadpoloviční většinou členů zastupitelstva byla schválena žádost o finanční příspěvek ve výši 25,- Kč na jednoho občana s trvalým pobytem na zajištění Lékařské služby první pomoci v Třeboni.

V průběhu jednání se řešila také záležitost týkající se opravy hráze rybníka Horní Kočvarů, po které je vedena místní komunikace do Velkého Londona. Protože vlastníci nemají zájem o obnovu rybníka, jak prohlásili při správním řízení vedeném z podnětu obecního úřadu vodohospodářským orgánem, zůstává oprava komunikace na starosti obci. Pro zajištění finančních prostředků na opravu obec podala žádost o poskytnutí dotace z fondu Programu obnovy venkova.

Pro zajištění rozvoje obce jsme také podali žádost o poskytnutí dotace z tohoto programu na zpracování urbanistické studie, bez níž se nedá plánovat nová výstavba v obci a žádost o poskytnutí dotace na splátky úroků z úvěrů na výstavbu čističky odpadních vod.

Zastupitelstvo v průběhu jednání dále projednávalo záležitosti týkající se školství, sportovní činnosti v obci, evidencí nemovitostí (budov), jak se podrobněji uvádí v samostatných článcích.

Na podnět zastupitele Radka Poláka byla zajištěna výměna zrcadla na křižovatce u kostela.

Podrobné informace může získat každý občan na obecním úřadu v úředních hodinách.

Jaroslav Čurda

Seznámení s průběhem plynofikace obce

V současné době je již tato investiční akce ukončena. Celkem bylo provedeno 121 ks přípojek a je připojeno 124 nemovitostí. Kolaudační rozhodnutí na stavbu nabylo právní moci dne 27.9.2003.

Stavební úřad v Suchdole nad Lužnicí nyní zasílá občanům oznámení o zahájení stavebního řízení na vydání stavebního povolení na plynofikaci rodinných domků, respektive i jiných objektů. Před vydáním stavebního povolení je nutné nahlásit na místním obecním úřadě nebo na stavebním úřadě v Suchdole firmu, která provádí nebo bude provádět plynofikaci objektu.

Pro odběr plynu musí být uzavřena smlouva o odběru zemního plynu s Českomoravskou plynárenskou, a.s. a k uzavření smlouvy je třeba mít tyto doklady:

*  ověřenou projektovou dokumentaci (od stavebního úřadu)

*  výchozí revizní zprávu včetně zápisu o tlakové zkoušce plynových zařízení

*  v případě odkouření spotřebiče do komína revizní zprávu na komínový průduch

*  doklad o vlastnictví objektu popřípadě nájemní smlouvu

Smlouvu lze uzavřít na kontaktním místě v Suchdole nad Lužnicí, Erbenova 545 (vedle tenisových kurtů) v době:

středa       8,00  - 12,00 hod.

pátek      12,00 - 16,00 hod.

Při uzavírání smlouvy bude dohodnut i termín na montáž plynoměru a dále budete seznámeni s kontaktními místy, které zajišťují nepřetržitou servisní službu v případě poruchy na plynárenském zařízení.

Kontaktní – pohotovostní telefon: 606 606 159

Montáž plynoměrů může být zahájena (v případě uzavření smlouvy) nejdříve od 14.10.2003.

V případě jakýchkoliv nejasností Vám podáme informace na obecním úřadě.

Jaroslav Čurda

DŮLEŽITÉ !!!

 Zkontrolujte adresu svého trvalého bydliště, popřípadě rekreačního objektu

Názvy částí Rapšachu

V souvislosti s převzetím agendy bývalého okresního úřadu v rámci reorganizace státní správy se na náš obecní úřad obrátil odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Třeboni s žádostí o sjednocení místních názvů v katastrálním území Rapšachu.

Jak jste si mohli přečíst výše, zastupitelstvo obce na svém zasedání 8. září odsouhlasilo návrh připravený obecním úřadem.

Věnujte, prosím, tomuto návrhu pozornost. Pokud nebudete s zařazením svého bydliště (číslo popisné) nebo objektu určeného k rekreaci (číslo evidenční) nebo se zněním místního názvu souhlasit, uplatněte své připomínky nejpozději do 3. listopadu t.r. na obecním úřadě.

Po skončeném připomínkovém řízení obec nahlásí definitivní místní názvy ministerstvu vnitra, příslušnému katastrálnímu úřadu a Městskému úřadu v Třeboni. Adresu svého trvalého bydliště jste povinni uvádět ve styku s orgány státní správy a samosprávy v oficiálním znění (musí být uvedena např. v občanském průkazu, živnostenském listu, apod.)

 

Část obce Spáleniště (nově zaregistrovaný název)

číslo popisné (případně evidenční): 48, 54, 82, 83, 84, 86, 91, 96, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 114, 121, 131, 143, 145, 158, 160, 163, 169, 185, 186, 190, 191, 196, 198, 203, 213, 217, 221, 237, 252, 254, 259, 283, 284, 292, 294, 307, 308, 309, 310, 317, 326, 327, 329

Celkem 51 objektů

 

Část obce Malý London

číslo popisné (případně evidenční): 118, 137, 156, 204, 239, 242, 311

Celkem 7 objektů

 

Část obce Velký London

číslo popisné (případně evidenční): 70, 73, 74, 77, 94, 113, 162

Celkem 7 objektů

 

Část obce Bosna

číslo popisné (případně evidenční): 199, 208, 214, 218, 230, 247, 249, 258, 266

Celkem 9 objektů

 

Část obce Tokániště

číslo popisné (případně evidenční): 41, 42, 157, 233

Celkem 4 objekty

 

Část obce U Dračice

číslo popisné (popř. evidenční): 68, 78, 120, 227

Celkem 4 objekty

 

Část obce U Kočvaráku

číslo popisné (popř. evidenční): 81, 176, 200, 211

Celkem 4 objekty

 

Část obce U Cihelny

číslo popisné (popř. evidenční): 116, 119, 178, 205

Celkem 4 objekty

 

Část obce Paříž

číslo popisné (popř. evidenční): 49, 57, 58, 64, 201, 274

Celkem 6 objektů

 

Část obce Ochůzky

číslo popisné (popř. evidenční): 141, 188, 189, 195, 202, 238, 257

Celkem 7 objektů

 

Ulice Londonská

čísla popisná (popř. evidenční): 10, 23, 25, 27, 47, 69, 79, 80, 97, 241, 246, 248, 250, 253, 255, 260, 261, 268, 272, 275, 276, 279, 280, 288, 293, 296, 297, 304, 305, 312, 314, 316, 318, 319, 320, 322, 330

Celkem 37 objektů

 

Všechna zbývající čísla popisná (popř. evidenční): Rapšach

Veřejná knihovna v Rapšachu informuje

Dlouhé podzimní večery nemusíte trávit jen u televize. Místní veřejná knihovna v Rapšachu má pro Vás připravenu bohatou nabídku knížek, které Vás jistě zaujmou. Najdete u nás klasické světové romány, české a světové románové novinky, detektivky, paměti známých osobností, literaturu faktu, odborné příručky o pěstování rostlin a pro chovatele, kuchařky… Pro Vaši informaci uvádíme několik titulů, které jsme nakoupili za poslední tři měsíce:
 

*  Barbora Woodová: Posvátné místo

*  E.M. Remarque: Zaslíbená země

*  Ota Rambousek: I vůl může trpět

*  Iva Hercíková: Lékař duší a zvířat, Země a lidé, Jsem nebe

*  Z. Bubílková, M. Šimek: Politický orloj

*  Petr Novotný: Továrna na legraci

*  K. Hlinková: Můj život s Ivanem

*  Fogle, Bruce: Atlas psů do kapsy

*  N. Váňová: Mňam aneb Prima vařečka

*  V. Artz: Vánoční kuchařka

*  M.Viewegh: Báječná léta s Klausem, Účastníci zájezdu

*  R.Rohál: Lesk a bída slavných českých žen

*  Vladimír Komárek: Pojednání o mé radostné cestě od kolébky do krematoria

*  D.Steel: Slib

*  Simona Monyová: Manželky na odpis

*  John Irving: Čtvrtá ruka

*  Jindřiška Smetanová: Ustláno na růžích a pod nebesy

*  Miroslav Horníček: Hovory s Janem Werichem

*  Václav Kaplický: Smršť

*  Michal Borovička: Pearl Harbor 1941

*  Jan Werich: Úsměv klauna

*  Helena Růžičková: Deník mezi životem a smrtí I. a II.

*  R. Bernfeld: Oběť sekty

*  H.G. Konsalik: Extáze

*  S.Pieczenik, T.Clancy: Operační centrum, Zrcadlový odraz

*  S.Hassel: Vojenská káznice

*  V.Vondruška: Dýka s hadem

*  M.Smetana: Principálka

*  A.McNeil: Podraz

*  A.Rašek: Do smrti mám chlapů dost

*  H.Robbins: Dědic

*  S.Kovářová: Data českých dějin, Pranostiky pro každý den

*  B Groult: Odvážná zpověď

*  B. Delinsky: Vinice

*  M.McKinneyová: Cesta za štěstím

*  F. Riversová: Leontina zahrada

*  J. Poláček: Spánek rozumu plodí nestvůry

*  R.Hallová: Studna osamění

*  D.J.Novotný: Strážní andělé

*  E.Jongová: Strach z padesátky

*  L.Lukešová: Pomsta chutná hořce

*  E.Goudgeová: Poslední koupel

*  L.Riceová: V sedmém nebi

*  V.Dusil: Vidět Neapol

*  M.J.Putneyová: Čínská nevěsta

*  W.Krämer: Lexikon populárních omylů

*  J. Heidenbauer: Lásky slavných

*  K.J.Beneš: Uloupený život

*  J.Frais: Penzion pro svobodné dámy

*  S.Graftonová: 3x Kinsley Millhoneová

 


Připomínáme, že knihovna je otevřena každé úterý od 16,00 do 18,00 hod.

Božena Šetková, knihovnice

Kopané se u nás daří

Dne 12.7.2003 pořádala TJ SK Rapšach pod patronací obecního úřadu Rapšach 1. ročník putovního poháru s názvem „O pohár Obce Rapšach“.

Turnaje se zúčastnila tato mužstva:

Hatě Znojmo

Sokol Suchdol nad Lužnicí „B“

Moeller Suchdol

domácí SK Rapšach

 

První místo získalo mužstvo Hatě Znojmo po finálovém boji s domácím týmem, který tedy skončil druhý. Na třetí příčce se umístilo mužstvo Sokol Suchdol a jako poslední skončilo mužstvo Moeller Suchdol.

Putovní pohár předal kapitánovi týmu Hatě Znojmo sám starosta obce pan František Šetka.

 

V měsíci srpnu se uskutečnil žákovský turnaj „O pohár starostů obce Rapšach a Suchdol nad Lužnicí“. Jelikož hřiště v Rapšachu bylo na tento termín již obsazeno a v Suchdole hřiště upravovali, zapůjčila hrací plochu pro tento turnaj obec Halámky.

Turnaje se zúčastnilo sedm mužstev. Hrálo se za extrémně teplého počasí, přesto mladí sportovci podali velmi pěkné výkony. Turnaj začal od 9,00 hod a skončil kolem 18,00 hod.

Po dohodě pořadatelských obcí se na pohárech pro oceněné podílel Rapšach částkou 1 000 Kč a Suchdol nad Lužnicí 1 600 Kč. Ceny mužstvům a jednotlivcům předal starosta obce Rapšach, neboť suchdolští zástupci radnice se na turnaj nedostavili.

Poděkování patří všem hráčům a funkcionářům oddílů kopané, kteří tento zdařilý turnaj připravili.

František Šetka, starosta

Školní zpravodaj

Převzato ze školního časopisu „RAPŠACH PLANET“

I když je to neuvěřitelné, tak pro náš nejmilovanější učitelský sbor školní rok 2003/2004 začal již 25. 8. Měnili interiéry školy (údržba podlahových krytin, všech tříd, včetně jídelny i chodeb, vymalovala se dílna, počítačovna, kuchyně, chodba směrem na půdu…), dokonce nám udělali větší prostor pro naše manévry s kompjůtry o pár metrů… Obdarovali nás novými lavicemi a židlemi v učebně zeměpisu, jenže to nedomysleli a někteří jedinci se do nich jaksi nevejdou. Pochvala by ale byla na místě, takže: „Chválíme!“

Konečně se na našich kalendářích objevilo to, no jak to říct slušně, prostě to datum 1.9. Jelikož jsme menší zapadákov, nestávkovala tu ani noha, natož ruka. Než nás náš božský Kája (kdo nebyl na táboře, ředitel našeho Žlutého Ústavu Karel Snětina) všechny uvítal, nezapomenutelnými hlasy nás okouzlila paní učitelka Machová se svým sborem, ale ještě předtím nás nechali půl hodiny mrznout před školou (hrubý nedostatek). Pak na scénu dorazil celý inteligentní štáb, paní učitelka Radka Círalová ve spolupráci s panem ředitelem přivítala nové žáčky a na to se přišli podívat i naši bývalí žáci Veronika Bednářová, Aneta Zimmelová, Martin Sokolík a Šroub a Vašek Hofhanzl.           

Pan školník oslavil už celých 60 let. „No, nevypadáte na to!“

Ještě nás nenechali ani vzpamatovat z prázdnin a už chtěli, abychom začali namáhat naše malé mozečky. Tento čin byl spáchán již 2. 9. Ale jak praví staré, ale moudré pořekadlo - „duté mozky nepotopíš!“

 

Také se ozval náš adoptovaný synek Maria Aruputha Selvam S. Poslal děkovný dopis:

Drahý Rapšachu,

vřelé pozdravy a přání všeho dobrého mým drahým rodičům. Jsem zdráv. Chtěl bych vědět něco o vašem životě. Dokončil jsem druhý standard (ročník) a jsem ve třetím standardu. S vaší velkou pomocí studuji dobře. V naší rodině je nás šest. Mám rád tygry. Moje oblíbená hra je Score. Mým oblíbeným předmětem je tamilština. Moje rodiště je Shendaganoor. Učím se dobře. Modlím se k Bohu za vaše dobré zdraví. Prosím, modlete se za nás také.

Děkuji, Váš milující syn Maria Aruputha Selvam S.

    

8. 9. jsme začali navštěvovat ………..kroužky (omlouváme se, ale nenapadla nás ta správná slova). Kdybychom je vypisovali, museli by jste si připlatit za papír a my přeci myslíme ekologicky (s pravdou ven – raději by jsme si s ním utřeli ……oko!!!).

Tak a je tu šok. 10. 9. p. uč. Pavlína Křížová a Olga Imrichová (anglický jazyk) a p. uč. Květa Machová a Jana Havlová (německý jazyk) navázaly ve studiu cizích jazyků na srpnový týdenní seminář. Čeká na ně ještě půl roku pilné práce v prostorách ZUŠ v Jindřichově Hradci nad sebezdokonalováním v komunikaci a teorii a své snažení ukončí závěrečnou zkouškou. Budeme jim přát všechno zlé………….aby je obcházelo a aby se jim nikdy nepostavil……………zlý kantor do cesty.

11. 9. naši školu zaplavila vlna kultury v podobě Divadla marionet Praha s Marií Kopeckou a Václavem Vocáskem. Uchvátilo nás divadelní představení „Sólo pro Kašpárka“, které navštívily děti z mateřské i zvláštní školy a samozřejmě náš ústav nemohl chybět. Oči nám přecházely úžasem, když na nás koukaly ty nádherně modré dřevěné oči Kašpárkovy. Málem nám vypadly na parkety v tělocvičně naše bulvy, když sexy čokoládově zbarvená postavička začala zpívat se sexy čokoládovým postavákem, hrajícím na pianissimo. Bylo to dost vostrý.

Jelikož je v Praze blaze, jak do nás neustále hustí pan učitel Kocina, vyrazila naše 7. ,8. a 9. třída pod vedením píuček Pavlíny Křížové a Ivany Kvapilové na Šejkspírův (píše se to tak?) doják ROMEO A JULIE do divadla Rokoko. A to by nebyla Pavča, aby nestihla všechny zajímavosti a vymoženosti velkoměsta a tak to s většinou zapíchla v trojrozměrném sálu kina IMAX. Stálo to za to i za tamto taky.

A byl pochod. Sluníčko nám svítilo, ptáci řvali vo sto šest, kytky smrděly škoda povídat, a tak 20. 9. 38 pochodujících + jeden pes vyrazilo za krásami okolí Rapšachu. Šlo se přes Bosnu, London, Paris, Benátky, New York, vlastně se šlo „Pěšky zpátky do Evropy“. Jelikož Iva Kvapilová válí v němině, což nám deváťákům dokazuje třikrát týdně, přivedla si půlku Rakouska. Pochodoval nám tu skoro každý kout ČR. Do cíle někteří dorazili se slovy např. „Sluníčko přálo,“ „mouchy štípaly,“ „jablka chutnala,“ „Bolí mě hýžďátko moje.“ Tak můžeme doufat, že pochod nezanechal trvalé psychické následky, a že se v květnu 2004 při pochodu „Po vesnicích, které musely zmizet z mapy“ sejdeme s více nadšenci pěší teroristiky nebo turistiky.

Zase po nás chcou, aby někdo někdy konečně řešil naše stížnosti, a proto 22. 9. byla oficiálně zahájena předvolební kampaň do Žákovského parlamentu.

2. 10. do deváté třídy kopne vzdělání a řemeslo. Ale to až v dalším čísle.

Snad jsme Vám našimi aktualitkami nezpůsobili újmu. Tak se opět těšte za měsíc na další aktualitky.

Janša Kepková a (K)Eliška Mareška

 
 
 
     
 

DOMŮ