OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE ANEB POZNEJME LÉPE SVOU OBEC

V tomto čísle našeho čtvrtletníku jsme do pravidelné rubriky o historii obce a okolí připravili jiný příspěvek než obvykle. Navštívili jsme totiž nejstarší občanku Rapšachu, paní Žofii Vaňkovou, která se v mimořádné duševní svěžesti dožila v květnu letošního roku 92 let věku. To, co nám vyprávěla o Vánocích a svém dětství Vás jistě bude zajímat: „Tatínek padnul v první světové válce a maminka zůstala sama se čtyřmi dětmi. Bydlili jsme v domečku z pálených cihel, který měl dvě místnosti: ložnici a kuchyňku, babička spala v kuchyni, nám dětem maminka udělala spaní na lavici na strožůčku za postelí.

Zkrátka v kuchyni se žilo, rodilo i umíralo. Maminka se naučila šít nítěné knoflíky k cíchám, to víte, bylo za ně pár pětníků. Taky pletla slaměné ošatky, košíčky na šití a podobné věci a ty potom prodávala po vesnících, jak se říkalo „na hamstr“. My děti jsme musely pomáhat, vzpomínám si, že jsme chodily už jako šestiletí až do Nových Hradů, do Trhových Svinů nebo do Heidenreichsteinu. V létě jsme všichni trhali borůvky, ale ne jako dneska hřebenem, kdepak ručně, to pak byly borůvky pěkně sametové a borůvčí taky tolik netrpělo. Vzpomínám si, že v té době se platilo za kilo borůvek 50 halířů.

Vánoce? No to bylo špatný. Stromeček jsme si v lese uřízli, ale ozdobili jsme ho jenom sladkýma placičkama, co maminka upekla. Dárky se nedávaly, to víte, nebylo za co je koupit. A k večeři jsme měli škubánky s mákem, ale zlaté prasátko, to jsme přesto nikdy neviděli…“

 

V příštím čísle se dozvíte o něco škole v Rapšachu za Rakouska – Uherska a první republiky a osobní zážitky paní Vackové z let 39 až 50.

   

INFORMACE Z RADNICE

Informace z jednání zastupitelstva obce


V posledním čtvrtletí tohoto roku byla svolána dvě řádná ( 13.10. a 8.12. ) zasedání zastupitelstva obce.

V říjnovém zasedání zastupitelstvo obce projednalo návrhy smluv s Českomoravskou plynárenskou a.s.. Jednalo se o smlouvu na pronájem technického zařízení pro rozvod plynu (rozvody středotlakých plynovodů a plynofikačních přípojek až ke skříňkám pro hlavní uzávěr plynu) s předpokladem na dobu 10 let a o kupní smlouvu, kterou byla část tohoto zařízení (přívod z obce Halámky do obce Rapšach) převedena do majetku Českomoravské plynárenské a.s.. V podstatě se jedná o bezúplatný převod majetku v hodnotě, na který byl poskytnut firmou ČMP, a.s. finanční příspěvek obci při zajišťování plynofikace obce. Návrhy smluv jak na pronájem tak i na převod části plynofikačního zařízení byly zastupitelstvem obce bez připomínek schváleny. Nutno poznamenat, že návrh těchto smluv byl již schválen ve smlouvě o společném postupu, která byla uzavřena s firmou ČMP, a.s. při zajišťování plynofikace obce a napuštění plynu do plynofikačního zařízení bylo podmíněno podpisem předmětných smluv. Podpisem smluv a napuštěním plynu byla v podstatě ukončena I. etapa plynofikace části obce a všichni občané připojeni na plynofikační soustavu mohou využít pro své nemovitosti tohoto topného média.

V prosincovém zasedání zastupitelé projednávali a schvalovali návrhy obecních vyhlášek - o místních poplatcích a o místním poplatku za svoz a skládkování komunálního odpadu. Texty vyhlášek jsou uvedeny v kompletním znění v tomto vydání „Kecálku“. Dále byly jmenovány komise pro zajištění inventarizace obecního majetku, která musí být ukončena do 10.1.2004. Nejdelší otevřená diskuse byla vedena při projednávání návrhu projektu „Stavební obnova návsi Obce Rapšach“. S návrhem tohoto projektu měli možnost se seznámit občané v sobotu 29.11. při veřejném projednávání a na základě podnětných návrhů od občanů měl být zpracován projekt, podle kterého by byla prováděna realizace této akce. V případě zájmu mají občané možnost se s návrhem projektu seznámit na obecním úřadě.

V dalším bodu programu byly projednány názvy ulic v obci. Návrhy názvů ulic včetně čísel popisných byly zveřejněny v minulém čísle tohoto čtvrtletníku s výzvou, aby občané uplatnili ve stanoveném termínu své návrhy nebo připomínky. Protože nebyly uplatněny nebo podány připomínky či jiné podnětné návrhy na změnu názvů ulic, byly tyto schváleny v navrženém znění. Pod pojmem ulice jsou myšleny v tomto případě historicky vžité názvy částí obce a oficielním schválením názvů se tato záležitost uvede do souladu s centrální evidencí nemovitostí.

Zastupitelstvo obce v průběhu zasedání také projednává a schvaluje rozpočtové změny. Jedná se o změny v příjmech nebo vynaložených nákladech proti schválenému rozpočtu v jednotlivých kapitolách.

Na I. čtvrtletí příštího roku bylo schváleno rozpočtové provizorium (t.j. budou zajišťovány jen nutné výdajové záležitosti k provozu obce).

V průběhu zasedání seznámil starosta zastupitelstvo s ukončením rekonstrukce východní a jižní části hřbitovní zdi. Rekonstrukce byla provedena částečně při veřejně prospěšných pracích a dokončení bylo zajištěno za úplatu. Zastupitelstvo dále diskutovalo o problematice veřejných pískovišť a různých zařízení sloužících dětem ke hraní. S platností nové vyhlášky od nového roku by měly všechny podobné prostory splňovat nové, dá se říci, že velmi přísné hygienické a bezpečností normy a současný stav tomu v žádném případě neodpovídá. Proto se tato záležitost musí v příštím roce řešit. Jedná se hlavně o prostory kolem bytových domů, kde podobná zařízení existují.

Zastupitel Radek Polák si vzal za úkol zajistit opravu zábradlí na křižovatce ve směru na Halámky a na křižovatce u pošty a v současné době jsou opravy provedeny.

Podrobnější informace ze zasedání zastupitelstva obce lze získat v úředních hodinách na obecním úřadu.

 

Vypouštění odpadních vod


Po ukončení stavebních prací proběhly dne 13. 10. 2003 komplexní zkoušky provozuschopnosti vybudované čističky odpadních vod, čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků. Po proběhnutí komplexních zkoušek již zůstala ČOV a čerpací stanice v provozu. Po vydání kolaudačního rozhodnutí vodoprávním úřadem bude zahájen zkušební provoz, který zajistí firma 1.JVS, a.s. z Českých Budějovic. Uvedení do trvalého provozu se předpokládá v říjnu r. 2004.

Se všemi vlastníky nemovitostí, které jsou napojeni na veřejnou kanalizaci, budou uzavřeny písemné smlouvy na odvádění odpadních vod, jak je stanoveno zákonem č. 274/2001 Sb.

Se zahájením provozu tohoto zařízení vznikají již provozní náklady, hlavně při odběru elektrického proudu, které obecní úřad rozúčtuje podle množství vypouštění odpadních vod mezi jednotlivé vlastníky nemovitostí. Množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno podle vodoměru nebo podle směrných čísel roční spotřeby vody.

K vypouštění odpadních vod nutno poznamenat, že povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových končilo koncem letošního roku a bylo podmíněno vybudováním čističky. Při nesplnění této podmínky by se musel hradit poplatek za vypouštění nečištěných odpadních vod a to znamená, že v každém případě (s provozem čističky nebo bez ní) občanům napojených na veřejnou kanalizaci vzniknou výdaje za tuto službu.

Jaroslav Čurda

 
   

INFORMACE O PROJEKTU „OBČANÉ PRO NÁVES, NÁVES PRO OBČANY, ANEB PARTNERSTVÍ PRO RAPŠACH“

Jak jsme Vás už informovali, podařilo se nám získat prostředky z Nadace Přátelství na studii zvelebení veřejných prostranství naší obce. Studie, kterou pro nás vypracovala ing. Eva Vodrážková, pražská zahradní architektka, byla k nahlédnutí na obecním úřadu, a proběhla o ní veřejná diskuse dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úřadu. Svůj názor na budoucí vzhled návsi přišlo vyjádřit 16 občanů Rapšachu. Chtěla bych jim jménem obecního úřadu poděkovat za jejich aktivní přístup. Studie bude doplněna o jejich podněty, a bude sloužit jako podklad pro získání prostředků na realizaci projektu.  

Lenka Cvrčková

   

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V RAPŠACHU SLAVÍ 120 LET

Sbor dobrovolných hasičů v Rapšachu byl založen v roce 1883. Jest tedy nejstarším spolkem v obci. Zakladatelem byl Matěj Zvettler, nar. r. 1862, Tomáš Doležal, nar. r. 1863 a Hynek Kropík, nar. r. 1851.

Vedle těchto členů spolku, který v roce 1933 slavil půlstoleté trvání, dožili se tohoto výročí jen Hynek Zvettler a Josef Kropík, trubač spolku, nar. r. 1865.

Po roce 1910 přistupovali další členové spolku, aby posílili nově vycvičený sbor. V dějinách spolku je památným dnem druhý červenec 1922, kdy zde byl uspořádán „župní sjezd“, jehož se zúčastnilo 32 sborů.

Od těchto slavných událostí se sbor stále rozšiřoval a získával nové členy, až se domohli koupit „novinku“ - motorovou stříkačku. Bylo to roku 1924, kdy se rozhodli zakoupit tuto stříkačku, ovšem z velké části na dluh. Nastaly starosti, jak zaplatit, neboť tehdy obecní výbor hasičům nepřispíval peněžní částkou. Při koupi na částku 36 000 Kčs splatili 4 000 Kčs a zbývajících 32 000 Kčs se rozhodli umořovat jednak sbírkou mezi občany, výnosem z divadelních her svého ochotnického kroužku, pořádáním tanečních zábav a výletů. Skutečně se jim to dobře dařilo, neboť měli řadu obětavých členů ve sboru.

Když měli zaplacenou motorovou stříkačku, tak střádali zase na zakoupení stejnokrojů apod. Tento sbor byl v naší obci příkladem ostatním spolkům.

Také stojí za poznámku, že se velmi vyznamenal náš sbor při požáru Františkovského mlýna, kde se okolní sbory neuplatnily pro namáhavé ruční pumpování a naši hasiči likvidovali tento veliký požár s novou motorovou stříkačkou plné dva dny.

Příspěvek zpracoval podle podkladů z obecní kroniky pan Karel Zimmel, člen Hasičského sboru v Rapšachu

   

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT V RAPŠACHU

Dovolujeme si Vás pozvat na – dalo by se říci, že už tradiční – vánoční koncert, který se bude konat v kostele sv. Zikmunda v Rapšachu dne 26. prosince 2003 v 15,00 hod. Tentokrát jsme si pro Vás kromě obvyklých koled, které s námi budou zpívat děti ze základní školy, připravili mimo jiné mši od českého barokního skladatele kantora Jiřího Ignáce Linka a sbor z oratoria Mesiáš od G.F.Händla. Přijďte si poslechnout, jak se s repertoárem pro amatéry dosti náročným vypořádáme. A nezapomeňte, prosím, velmi teplé oblečení.

Lenka Cvrčková

   

Školní zpravodaj

Toho dne, kdy rok ubíhal pod datumem 30. 10., do naší školy zavítali naši staří dobří přátelé – Verča Pachtová, Verča Bednářová, Aneta Zimmelová, Luboš Vobejda, Lukáš „Zelí“ Zelenka, Pavel Pachta, Luboš Sokolík a Pepča Kronika. Prodrbali jsme se jejich životem za branami pohody (konkrétně našeho žlutého ústavu) a přišli na to, že venku je krutá realita, do které se nám moc chtít nebude.

Uběhlo jen pár drahocenných vteřin našeho mladého života a v ředitelně se objevil již třetí díl redakčně upraveného časopísku Rapšach Planet.

31. 10. jsme zbledli strachy, do třídy vtrhla hrůzu nahánějící banda Helouvíňáků v podobě ještě hrůzostrašnějších třeťáků a čtvrťáků s ještě mnohem více hrůzostrašnými píučkami Olčou a Květkou. Pak z nich vylezly básničky, a jelikož jim Pepa zabrejkoval, dostal bonbóny dva, do každé nohy jeden. Avšak nestrašili jen nás, nýbrž i dětičky ze školky a ze zvláštní školy. Prej se dost bály, dyť to bylo taky dost vostrý.

Taky se konečně začaly řešit naše strastiplné chvíle v dobách nám již tak známých, a když pak žákovský parlament zasedl, školu zachvátila vlna nejistot, co bude dál. Nic nebylo, ale vůbec nic, jen naše dušičky začaly doufat v nějaké změny, o dalším dění vás budeme informovat i nadále, my s vámi, vy s námi, Slunce v duši, no dem dál.

Pro peďáky (žáci pedagogické fakulty Jihočeské univerzity) se sedmáci stali ve dne, ne v noci, 1. - 2. 11. Pak Kvápa napsal  posudek a pak  je něžně vy vy vy no prostě vyprovodil.

My tam sice nebyli, ale víme o nich, že 3. 11. se do školy vkradla téměř divadelní společnost České Budějky a tam, víte kde? Necháte se podat, nechcete nápovědu? A víte to jistě? My jo! Heč! Dobře, no prostě v tělocvičně  sehráli představení, ať to zkrátíme, Gulliverova cesta k  malým zakrslým lidem – liliputům. Pro všechny malé dětičky z nižších ročníků se stal tento den nezapomenutelným. Ach!

Taky se recitovalo a to dne 7. 11.. Kdybychom popisovali průběh, bylo by to bývalo moc dlouhé a my vám chceme zase ušetřit papír, nám ho teda chceme ušetřit, takže to zkrátíme a řekneme vám, že to bylo v kategoriích od 5. do 1. třídy, stačí vám to? Ne, fakt ne? Nechcete nápovědu? Jste si jistí? My jo! Heč!

Opět a zas a znova, do naší školy zavítala moudrá sova. Ano, zpracováváme pro vás informace, ano, už to tu máme, ano, je to zpracované, to je vše. A den 7. 11. je za námi. Ne, to byl vtip, prostě za námi zaskočili na skok Kuře a Kubík Machů. Kuře uteklo kuchařkám již před dvěma rokama a Kuba též. Tudíž se kuře na paprice nekonalo.

A je to tu zas. Zas a znova do nás kopla pro někoho budoucí škola. Pan Šmídl se během jedné hodiny snažil do našich přeplněných mozečků nahustit základní informace o studiu na odborné škole v Trhových Svinech a jelikož já a Janša jsme byly hyperaktivní, pan Šmídl se nejednou dostal do prekérní situace, při které se nadvakrát zapotil.

A byla (13. 11.) pedagogická rada starších, nejmilovanějšího učitelského sboru. A byl rodičák. A bylo zle. A byl tam s nima náborář. A pak byl konec. A pak to doma začalo. A pak bylo po všem. A pak to i doma skončilo. A bylo to za náma.

Pak do školy přišla ještě starší rada starších. V podobě bývalých, hodně bývalých, ještě bývalejších lidí z let 1986/1987 se svou ještě bývalejší učitelkou Halámkovou. Pan učitel Kvapil to v kronice moc okecal, ale my to zkrátíme a raději jen napíšeme, že jich bylo 14.

19. 11. vyšlo kulatý s dírou uprostřed CD o žlutém ústavu v Rapšachu a z oddílového roku. Je fakt hustý a čím dál tím víc kulatější. Jedno s dírou stojí 120 Kč a dvě s dvěma dírama 200. Hele na ty ceny, ušetříte kačky! Celé to dal dohromady Ó náš nejvyšší Kája (ředitel žlutého ústavu Mgr. Karel Snětina).

21. 11. se staly hned dvě úžasné ekšn (anglicky vyslovená akce). Ta první byla kulturně poznávací činnost, ne to je něco jiného, ale pí. Havlová nám nabídla knížky, které jsme si dokonce mohli i koupit. Já tam nebyla, ale z tajných zdrojů vím, že knížky jsou plné stránek z papíru, to jste věděli? No já teda jo! Pak ta druhá ekšn, zase jsme uklízeli, jako obvykle celou obec a kolem našeho ústavu též. Pak se to všude jenom blýskalo.

   

 
 
 
     
 

DOMŮ