OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE ANEB POZNEJME LÉPE SVOU OBEC

V minulém čísle Kecálku jsme Vám slíbili, že uvedeme pokračování z Kroniky obce Rapšach, týkající se řešení národnostní otázky v roce 1945 a dalších letech.

„… 25. července 1945 se konala důležitá schůze rady MNV. … Schůzi zahájil předseda MNV Josef Opelka a uvedl, že MNV je zahrnován žádostmi o návrat ze zahraničí a výtkami, že nepostupuje správně a v souladu s vydanými vládními dekrety. Rada MNV žádá, aby jí byla dána pravomoc řešiti národnostní otázku až do zákonné úpravy a oznámeny jí směrnice, kterými se má říditi. Rozpředla se obšírná debata o chování obyvatelstva Rapšachu před okupací v době trvání ČSR, těsně před okupací a během okupace. Konstatováno, že skutečnost, že většina obyvatelstva Rapšachu byla vedena jako občané národnosti německé, byla způsobena určitým nátlakem. Předseda ONV prohlásil, že jest v případě Rapšachu skutečně žádoucí, aby v otázce řešení národnosti bylo postupováno mírněji. Stejný názor projevil i s. Šebestík (pozn. člen Zemské národní rady).

Pak byl vypracován seznam osob, které by přicházely v úvahu pro návrat podle znalostí přítomných. Konstatováno, že jde celkem o 45 případů. Seznam těchto osob bude vyvěšen k veřejné kontrole za účelem případných námitek proti jednotlivým případům. Předsedou MNV vysloven požadavek, aby mládeži od 18 do 25 let podle dobrozdání MNV, vzhledem k tomu, že mládež nemohla rozhodnouti sama o své národnosti a musela sledovat národnost svých politicky a národnostně neuvědomělých rodičů. Tento požadavek byl zástupci ONV a ZNV uznán a vysloveno přesvědčení, že v zákonné úpravě bude na tyto okolnosti brán zřetel. Tím bylo jednání skončeno.

… Mnozí Rapšacháni, kteří byli vyhoštěni do Rakous, nedovoleně přecházeli hranice a objevovali se opět na Rapšachu. Členové rady proto vypracovali seznam dotyčných osob a předali jej Sboru národní bezpečnosti (SNB), stanici Rapšach, aby je stíhal…. Plénum MNV 10. 9. 1945 schválilo návrh, aby osoby z Rapšachu, které přechovávaly osoby vyhoštěné, byly trestány pokutou do 1000 Kčs.

…Plenární schůze MNV v Rapšachu jednala 8. srpna 1946 o přesunu určitých osob do vnitrozemí a o jejich politicko-státní spolehlivosti. Členové MNV probírali jednotlivé rodiny a zjišťovali jejich chování za okupace i v roce 1945 při převratu, prohřešky napsány v knize zápisu o schůzích MNV.

… Rok 1948. Jako došlo ke změnám ve vládě (odstoupili ministři strany národně socialistické, lidové a sociálně demokratické) a byla vytvořena vláda z členů strany komunistické a členů revolučního odborového hnutí (ROH), tak došlo i ke změnám v MNV na Rapšachu. Dosavadní MNV složený ze zástupců politických stran poslední čas přiznával „národní spolehlivost“ každému, kdo o ni požádal. Proto byl na pokyn Okresního výboru komunistické strany v Třeboni rozpuštěn. Měl býti sestaven výbor nový a to z osob, které nikdy nespolupracovaly s Němci. To byl úkol pro politické strany velmi těžko splnitelný. Po dlouhém dohadování v jednotlivých stranách nakonec k žádné dohodě nedošlo. Proto byla na Rapšachu na pokyn Akčního výboru národní fronty zřízena „místní správní komise“ dne 29. února 1948….“

Lenka Cvrčková

   

INFORMACE Z RADNICE

O čem jednalo zastupitelstvo obce na posledním zasedání

V posledním čtvrtletí loňského roku bylo starostou obce svoláno jediné řádné zasedání na den 12. prosince, které bylo z důvodu nedostatečného počtu zastupitelů odvoláno, a proto starosta obce svolal na 15. prosince mimořádné zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastnili již všichni členové zastupitelstva obce.

I na tomto posledním zasedání v roce, jako každý jiný rok, zastupitelé projednávali návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2006. Protože nedochází pro rok 2006 k navýšení cen za svoz a skládkování komunálních odpadů, výše poplatku byla navržena ve stejné výši, tj. 450,- Kč na jednoho poplatníka jako v roce 2005 a v této výši byl poplatek zastupitelstvem obce schválen. Závazný obsah vyhlášky zůstává prakticky stejný jako ve vyhlášce pro rok 2005 (splatnost poplatku, osvobození od poplatku, ohlašovací povinnost apod.), ale upozorňujeme na změnu, která se vztahuje na neplnění poplatkové povinnosti v čl. 7 (sankce). Nezaplacený poplatek, který bude obecní úřad vymáhat platebním výměrem, se může zvýšit až na trojnásobek a lze jej vymáhat do tří let od konce roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla a toto bude u neplatičů obecní úřad důsledně dodržovat.

Protože se finanční rozpočet obce sestavuje většinou v I. čtvrtletí, kdy jsou již známy příjmy a výdaje za uplynulý rok, schvaluje se na posledním zasedání v roce rozpočtové provizorium na dobu, než je schválen zastupitelstvem finanční rozpočet pro kalendářní rok. Toto pravidlo bylo dodrženo i v letošním roce a zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2006, ve kterém se hradí výdaje související s běžným hospodaření obce (paliva, elektrická energie, voda, měsíční úhrady za služby, úhrady dlouhodobých smluvních závazků apod.).

V této době se bez souhlasu zastupitelstva obce neuzavírají žádné nové smlouvy nebo jakékoliv nové akce s finanční účastí obce. Příjmy na účet obce jsou průběžné a rozpočtové provizorium nemá na příjmovou stránku vliv.

V dalším pravidelném bodě programu na posledním zasedání v roce je projednávání návrhu na složení a schválení komisí pro inventarizaci obecního majetku. Po projednávání tohoto bodu starosta požádal schválené předsedy jednotlivých inventarizačních úseků, aby byla při inventarizaci provedena řádná fyzická kontrola všech evidovaných věcí, aby po ukončení inventarizace souhlasila evidence movitých i nemovitých věcí se skutečností.

Dokladovou a účetní inventarizací se musí odstranit nesrovnalosti v účetnictví tak, aby účetní evidence byla v souladu se současnými platnými předpisy. Z tohoto důvodu se provádí celková revize účetnictví. O výsledku těchto inventarizací a o konečném výsledku celkové revize účetnictví Vás budeme podrobně informovat v příštím čísle Kecálku.

Zastupitelstvo obce po projednání neschválilo návrh smlouvy o partnerství se „Sdružením Růže“. Jednalo se o partnerství svazku obcí s tímto názvem ze sousedního okresu (Borovany, Ledenice, Nové Hrady a okolní obce) a svazku obcí „Vitorazsko“ (obce na českovelenicku a suchdolsku) v oblasti separace odpadů – PET lahve, sklo, papír. Návrh smlouvy a požadovaný finanční příspěvek na realizaci projektu nebyl pro naši obec výhodný, a proto nebyl zastupitelstvem schválen. Dalším důvodem neschválení smlouvy je současný stav, kdy kontejnery na separaci odpadů a jejich odvoz je zajištěn již firmou TESCO J. Hradec a změna svozové firmy by nepřinesla žádné vylepšení služeb.

Místostarostka JUDr. Lenka Cvrčková seznámila zastupitelstvo se „Zprávou o dílčím přezkoumání hospodaření naší obce“. Přezkum byl proveden Ekonomickým odborem – oddělením přezkumu a metodiky hospodaření obcí jihočeského kraje a tato zpráva je vyvěšena na úřední desce obce.

V závěru zasedání informoval starosta zastupitele o plnění projektu „Obnova a rozvoj historicko – naučných cykloturistických okruhů na Novohradsku a Vitorazsku“, který je zajišťován Novohradskou občanskou společností. Na území naší obce se jednalo o obnovu dvou křížů, jednoho na Spáleništi a druhého v zaniklé osadě Kunšach. Povrchové a zemní úpravy zajistila naše obec a 22. 10. proběhlo slavnostní vysvěcení obnoveného poutního kříže v zaniklé osadě Kunšach, kterého se zúčastnilo více jak 100 občanů jak z naší obce, tak i ze širokého okolí.

Druhý křížek na Spáleništi bude na své místo umístněn pravděpodobně až v roce 2006.

Ve věci uvedení pěti světelných bodů veřejného osvětlení na „Bamšuli“, jak informoval starosta zastupitele, je nakoupen materiál a do vánočních svátků se předpokládá uvedení do provozu.

V této době při vydání našeho „Kecálku“ víme, že veřejné osvětlení na „Bamšuli“ bylo uvedeno do provozu skutečně před vánočními svátky a tímto prostřednictvím se děkuje sponzorům, kteří poskytli finanční prostředky na nákup materiálu a nebo sami na této akci bezplatně pracovali. Jedná se o podnikatele Ing. Jana Kepku, Petra Daňka a Josefa Tetíka.

SVOZ A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A SEPARACE ODPADŮ

V této oblasti nedochází prakticky pro letošní rok k žádným významným změnám. Poplatek zůstává ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 450,- Kč na občana s trvalým pobytem a za rekreační objekt. Den odvozu, evidenční známky, likvidace nebezpečných odpadů a ostatní věci zůstávají stejné.

 U separace (třídění) odpadů upozorňujeme, že v letošním roce kromě kontejnerů na sklo a PET lahve je na stanovišti i kontejner (modrý) na papír. Je již řada občanů, kteří doma odpad třídí a ukládají do kontejnerů podle druhu odpadu a také je hodně domácností, ve kterých se odpad netřídí a vše končí v popelnicích a poté na skládce. Zde upozorňujeme, že na třídění je kladen stále větší požadavek a i v naší obci během doby bude docházet ke kontrolám, jak jsou dodržovány předpisy vztahující se k likvidaci komunálních odpadů.

 V letošním roce do kontejnerů na PET lahve lze ukládat i obaly od nápojových kartonů (krabice od džusů, vín, mléčných výrobků apod.).

 Chceme poděkovat všem, kteří věnují chvilku svého času na třídění a uložení odpadů do kontejnerů a jejich následné recyklaci a tím přispívají k ochraně životního prostředí.    

Jaroslav Čurda

Důležité upozornění

Oznamujeme Vám, že dnem 1. ledna 2006 vstoupil v platnost nový zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. S úplným zněním předpisu se můžete seznámit na obecním úřadě.

Na tomto místě bychom chtěli upozornit, že podle tohoto právního předpisu se zakazuje kouřit např.:

„na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné veřejnosti, prostředky veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy….

Nedodržuje-li osoba zákaz kouření …a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.“

Na základě novely přestupkového zákona je kouření na místech zakázaných zákonem přestupkem, za nějž lze uložit pokutu do 1000,- Kč. 

Lenka Cvrčková

 

Tradiční vánoční koncert

Jako každý rok se i letošního 26. prosince konal v místním kostele sv. Zikmunda vánoční koncert. Účinkující z Komorního orchestru a děti z pěveckého sboru při Základní škole v Rapšachu se snažili, a tak snad i početné publikum bylo spokojeno.

Se stejným koncertem jsme vystoupili i v Suchdole nad Lužnicí a také ve Štěpánovicích a v Mnichu.

Lenka Cvrčková

 

Informace ze školy

ŘÍJEN 2005

 • 3. 10. nás navštívil bývalý žák Adam Soukup. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přináší.

 • 7. – 9. 10. se uskutečnila tradiční výprava našich skalních a otrlých turistů a jejich sympatizantů na Pořešín – turistickou základnu ATOM nedaleko Kaplice.

 • 11. 10. jsme vzhledem k odstávce dodávky elektrické energie pobývali v přírodě.

 • 17. 10. nás velmi potěšili naši deváťáci, kteří předali naší škole dar – DVD-přehrávač. Prostředky na tento dar nashromáždili z výtěžku ze vstupného v rámci svého loňského divadelního představení „Staré pověsti české aneb Jirásek by se divil“, se kterým se prezentovali nejen v naší škole, ale i sálu Kulturního střediska v Suchdole nad Lužnicí a v Základní škole v Českých Velenicích. Milí deváťáci, paní učitelko, děkujeme vám!!!

 • 19. 10. se uskutečnilo 1. historické setkání R(apšach) + R(astenfeld) – třicet 12 -14letých žáků a žákyň z Rastenfeldu se svými 4 učiteli konečně navštívilo naši školu. Konečně proto, že naše návštěva v Rastenfeldu proběhla už na konci června. O tomto setkání jsme Vás informovali v minulém čísle Kecálku.

 • 22. 10. TOM „Práčata“ Rapšach uspořádal zájezd do plaveckého bazénu v Českých Budějovicích. Neměli jste co dělat v sobotu? Tak jste si to určitě užili!!!

 • 24. 10. se uskutečnila beseda žáků a žákyň 8. a 9. třídy na téma SEX, AIDS a VZTAHY. Přednášející účastníkům nastínil situaci ve světě a u nás v rámci dané problematiky, pohovořil o svých zkušenostech ze setkání s lidmi v různých částech světa, zejména v Africe a na Ukrajině, upřesnil statistické údaje svět/ČR, besedoval na téma AIDS, virus HIV, přenos nemoci, její důsledky, projevy apod.

 • 24. 10. se všichni příznivci (zejména z řad našich žáků, jejich rodičů a učitelů, přátel naší školy) prken, jež znamenají svět, vypravili opět pod režisérskou taktovkou p. uč. Pavlíny Křížové na večerní představení klasiky světového dědictví „Lakomec“ činohry Stavovského divadla v Praze.

 • 25. 10. se naši prvňáčci se svou p. uč. Květou Machovou a druháčci se svou p. uč. Janou Havlovou vypravili do školky, kde spolu s ostatními dětmi zhlédli představení pohádky „Hugo a Figo“ v podání Divadelní společnosti Úsměv.

 • 25. 10. měli svátek všichni ti, kteří milují výšiny a skoky do měkké duchny: uskutečnil se další ročník již tradičního závodu ve skoku vysokém Rapšašská laťka.

Výsledková listina – Rapšašská laťka

Mladší žáci (6. a 7. třída)

1. místo Lukáš Schiendl (135 cm) – 6. třída

2. místo Michal Homolka (115 cm)

3. místo Jiří Kronika (110 cm)

Mladší žákyně (6. a 7. třída)

1. místo Alča Sokolíková (125 cm) – 7. třída

2. místo Zlatka Burgstocková (125 cm, více pokusů)

3. – 4. místo Lenka Čupitová a Simča Prokešová (120 cm)

Starší žákyně (8. a 9. třída)

1. místo Míša Machová (120 cm) – 8. třída

2. místo Pavla Machová (120 cm, více pokusů)

3. místo Kamča Tománková (120 cm, více pokusů)

Starší žáci (8. a 9. třída)

1. místo Lukáš Grundza (145 cm) – 9. třída

2. místo Petr Šimoušek (140 cm)

3. místo Jára Mužík (135 cm)

LISTOPAD 2005

 • 3. 11. nás navštívila bývalá žákyně Lenka Marešová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přináší.

 • 8. 11. jsme zahájili předvánoční veřejnou sbírku ve formě PF 2006 pro CPK – CHRPA (www.cpkchrpa.cz) – výcvik koní pro hiporehabilitaci.

 • 8. 11. se naši prvňáčci se svou p. uč. Květou Machovou vypravili do Jindřichova Hradce na představení „Michal k snídani“ – sál kulturního centra Střelnice. Své umění představil nám všem známý Michal Nesvadba.

 • 11. 11. v naší škole uvedlo Divadlo jednoho herce představení „Zpátky do Evropy.“

 • 11. 11. se v naší škole uskutečnilo tradiční setkání studentů Jihočeské univerzity, její pedagogické fakulty, oborového studia s Ov v rámci výběrového semináře „Dramatická výchova v občanské výchově,“ jehož garantem je p. uč. Martin Kvapil. Studenti formou praktických výstupů realizovali myšlenku začlenění metody dramatické výchovy do předmětu občanská výchova, a to ve dvou dvouhodinových blocích v 9. třídě.

 • 11. 11. nás navštívily bývalé žákyně Janša Kepková a Martina Křížová.

 • 12. 11. zorganizoval TOM „Práčata“ Rapšach již tradiční Drakiádu, tedy 4. ročník velké soutěže v pouštění draků. Soutěžili jsme na hřišti místních fotbalistů a za zvláštní školou od 14.00 hodin s draky vlastnoručně vyrobenými nebo také koupenými, s draky „normovanými“, ale také „ulítlými“, s draky „na jeden“ provázek či akrobaty. Děkujeme sponzorovi naší soutěže firmě MAGNA CARTECH.

 • 15. 11. zahájil žák 8. třídy Rosťa Příhoda organizační přípravu turnaje žákovských družstev ve florbalu. Týmy hochů z II. stupně byly rozděleny do skupin A. a B. Vítězové skupin budou bojovat o první místo a pohár. Celkový vítěz vyzve k přátelskému utkání výběr pracovníků naší školy.

 • 18. 11. jsme oproti jiným školám v blízkém a vzdáleném okolí neměli ředitelské volno, a tak nás navštívilo k naší radosti nebývale mnoho našich bývalých žáků a žákyň z různých období absolvování své základky: Linda Machová, Stáňa Prášilová, Martina Strnádková, Klára Nyersová, Verča Bednářová, Pavel Ojík Oesterreicher, Milda Somi Somálec Císař, Petr Ferko Ferenc, Láďa Slavík, Fanda Bednář, Radek Klein a Míša Kliment.

 • 18. 11. paní Zima oblékla krajinu do bílého hávu: od pátku 18. 11. přes celý víkend sněžilo, a tak si můžeme užívat darů sněhu a teplot okolo 0°C. Vánoce se kvapem blíží…

 • 24. 11. se uskutečnila pedagogická rada, která se zabývala výchovně vzdělávacím procesem v naší škole. Po poradě vystoupil p. uč. Martin Kvapil, koordinátor školního vzdělávacího programu, s tématem školní vzdělávací program naší školy. Nastínil některé momenty související s touto problematikou. Další setkání pedagogů se k tomuto tématu uskuteční 7. 12. odpoledne tohoto roku.

 • 25. 11. paní Zima opět projevila svou vůli vládnout: na našem digitálním teploměru klesla rtuť v 5.35 hodin na – 9.7°C.

 • 25. 11. se v naší škole uskutečnilo setkání studentů Jihočeské univerzity, její pedagogické fakulty, oborového studia s Ov v rámci výběrového semináře „Dramatická výchova v občanské výchově,“ jehož garantem je p. uč. Martin Kvapil. Studenti formou praktických výstupů mimo jiné realizovali myšlenku začlenění metody dramatické výchovy do předmětu občanská výchova, a to ve dvou dvouhodinových blocích v 8. třídě.

 • 28. 11. převzal náš pan ředitel Karel Snětina spolu se svým zástupcem Martinem Kvapilem atest o absolvování funkčního studia F II – MEŠ, management a ekonomika školy, na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v reprezentativním Velkém zrcadlovém sálu.

 • 30. 11. se všichni zájemci z řad dětí zejména I. stupně fotili. Upomínkové foto na pozadí hvězdiček nebo stromečku potěší nejen je samotné a jejich rodiče, ale i babičky, dědečky a další příbuzné.

 • 30. 11. jsme volili předsedu svého žákovského parlamentu s těmito výsledky:

1.   Péťa Daněk

2.   Štěpka Kulatá 

3.  Radek Janda

8. třída

9. třída 

9. třída         

PŘEDSEDA 

1. MÍSTOPŘEDSEDA

2. MÍSTOPŘEDSEDA

51 hlas

30 hlasů

28 hlasů

PROSINEC 2005

 • 2. 12. – 4. 12. se naši žáci a žákyně povinně volitelného předmětu Společensko-vědní seminář spolu s p. uč. Pavlínou Křížovou a p. uč. Ivanou Kvapilovou vypravili na oslavy 200. výročí bitvy u Slavkova.

 • 4. 12. navštívil děti z naší školy a zvláštní školy Mikuláš za doprovodu čertů a andělů.

 • 5. 12. se uskutečnil další díl z velké série našeho malování na hedvábí, které u nás organizovali manželé Chumovi. Všichni zájemci – bylo jich více než padesát – realizovali své výtvarné fantazie na různé podklady z hedvábí: kravata, kapesníček, šátek různých rozměrů nebo šál.

 • 7. 12. se uskutečnil seminář vyučujících k tématu zavádění ŠVP v naší škole.

 • 7. 12. naši prvňáčci se svou p. uč. Květou Machovou uspořádali pro své spolužáky a kamarády z 2. třídy a také pro dětičky z naší mateřské školky generální zkoušku své vánoční besídky, se kterou se dnes od 17.00 hodin představí svým maminkám a tatínkům, dědečkům a babičkám, sourozencům, ostatním příbuzným a kamarádům.

 • 8. 12. se všichni příznivci Harryho Pottera z řad žáků I. a II. stupně a jejich vyučujících vypravili do Cinestar v Českých Budějovicích na jeho filmové ztvárnění 4. dílu Harry Potter a Ohnivý pohár.

 • 12. 12. se naši páťáci se svou p. uč. Olgou Imrichovou vypravili do Planetária a Hvězdárny v Českých Budějovicích.

 • 12. 12. – 14. 12. absolvoval p. uč. Martin Kvapil druhou část semináře na téma ŠVP a získal tak certifikát koordinátora školního vzdělávacího programu.

 • 14. 12. se naši prvňáčci se svou p. uč. Květou Machovou vypravili do Jindřichova Hradce, kde navštívili Krýzovy jesličky. Součástí besídky byla veřejná aukce židlí – výtvarných prostorových prací našich žáků a žákyň. Na dobročinné účely bylo celkem vybráno 5 466 Kč.

 • Z toho na školné a narozeninový dárek pro našeho adoptivního syna Maria 3.000 Kč.

 • Na konto nadace Světýlko pro zrakově postižené 700 Kč.

 • Na konto nadace Máme otevřeno (sbírka Kameny 2006) 1.766 Kč.

 • 17. 12. uspořádal divadelní soubor „SUchdolské Divadlo“ při TJ SOKOL Suchdol nad Lužnicí a Komorní soubor při Základní škole v Rapšachu ve spolupráci s místní farností Adventní koncert s divadelní scénkou.

 • 20. 12. naděloval v naší školní družině Ježíšek. Pod vánočním stromkem našly naše děti hračky, stolní hry a potřeby k malování.

 • 20. 12. naši třeťáci se svou p. uč. Radkou Círalovou uspořádali pro své maminky a tatínky, babičky a dědečky, sestřičky a brášky, tetičky a strýčky a ostatní příbuzné a také kamarádky a kamarády třídní vánoční pohádkovou besídku.

 • 22. 12. jsme se v naší škole rozloučili s rokem 2005. Děti si uspořádaly se svými vyučujícími vánoční posezení u stromečků, nadělily si dárky ve třídě, pojedly cukroví, zazněly rychlé špunty, zhlédly pohádkové příběhy. Pro žáky II. stupně si deváťáci připravili relaxačně zábavné překvapení ve dvouhodinovém bloku soutěží a her v prostorách školních učeben.

 • 26. 12. se v místním kostelu sv. Zikmunda uskutečnil koncert Komorního souboru při Základní škole a Mateřské škole v Rapšachu. Zazněla převážně adventní barokní hudba a následující koledy: Štědrý večer, Jak jsi krásné neviňátko, Dej bůh štěstí, Co se stalo nenadále, Co to znamená, Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny, Přišli jsme k vám na koledu, Padla rosa, Andělské přátelství, Koledování, Den přeslavný, Narodil se Kristus pán.

 • Na konci kalendářního roku a na začátku nového uspořádali naši turisté své tradiční akce pro své členy a další zájemce:

 • 29. 12. – vánoční turnaj v líném tenise (21. ročník) – 1. místo Ondra a Janša, 2. místo Radek a Lukáš, 3. místo Martin a Čiko a 4. místo Fanda a Helča

 • 29. 12. – posezení v klubovně na závěr roku s promítáním videa a fotek z tábora a vůbec z celého roku.

 • 31. 12. – půl hodiny po půlnoci jsme si popřáli na návsi a vypálili první raketu roku 2006.

 • 1. 1. 2006 – Novoroční výšlap. Bylo nás 24 a ve střídavém mrznoucím dešti a sněžení jsme ušli letošních prvních 6 kilometrů.

 
 
 
     
 

DOMŮ