OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

       INFORMACE   Z   RADNICE

O čem se jednalo v zastupitelstvu obce v letošním roce


V letošním roce bylo svoláno řádné zasedání zastupitelstva obce jedenkrát a to dne 4. 4. 2005. Hlavním bodem programu bylo projednávání návrhu finančního rozpočtu naší obce pro letošní kalendářní rok. S návrhem bylo zastupitelstvo seznámeno předsedou finančního výboru Mgr. Karlem Snětinou. V průběhu projednávání byly zodpovězeny některé dotazy k výdajům v některých kapitolách, ale v žádném případě  nebyly vzneseny či respektive prosazovány změny na výši výdajů v jednotlivých kapitolách a návrh rozpočtu byl schválen všemi zastupiteli bez připomínek. Kompletní návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a pro lepší informovanost občanů je zveřejněn i v tomto vydání Rapšašského Kecálku. K návrhu  mohou podávat občané své připomínky nebo návrhy na změnu  písemně v termínu do 30. 4. 2005 podáním na obecním úřadě nebo ústně při závěrečném projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční pravděpodobně dne 30. 4. 2005 v zasedací místnosti obecního úřadu ( datum a doba konání s programem zasedání se zveřejňuje vyvěšením na úřední desce týden před konáním zasedání ). 

V dalším bodu programu bylo závěrečné projednání a schválení územního plánu obce Rapšach. K územnímu plánu obce byla již vydána všechna potřebná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy včetně stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování - Jihočeského kraje - Krajského úřadu. V průběhu několika roků byly zastupitelstvem projednávány a schvalovány všechny náležitosti dané zákonnými předpisy, byly projednány připomínky a na jejich základě provedeny úpravy v návrhu územního plánu. Schválením usnesení ve věci územního plánu a závazné veřejné vyhlášky, která je vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu, byl učiněn poslední krok, aby konečně tato závazná plánovací dokumentace pro správní území obce nabyla právní moci.

Zastupitelstvo v průběhu zasedání bez připomínek schválilo smlouvu mezi obcí a Jihočeským krajem o zajištění a financování základní dopravní obslužnosti. Celková ztráta v Jihočeském kraji u základní dopravní obslužnosti na rok 2005 se přepokládá ve výši 380 milionu Kč a podíl naší obce na této ztrátě je vyčíslen na 11 634,- Kč. Ve vztahu k minulému roku je podíl obce na ztrátě o 10 000,- Kč nižší.

 Ředitel školy Mgr. Karel Snětina seznámil zastupitelstvo s hospodářským výsledkem školských zařízení za  kalendářní rok 2004, který byl celkem ve výši + 122 713,- Kč, z toho bylo do fondu reprodukce převedeno 22 586,- Kč a v pravomoci zastupitelstva bylo rozhodnutí, jak naložit se zbývající částkou ve výši 100 127,- Kč. Tato částka mohla být přeúčtována zpět do rozpočtu obce nebo ponechána pro potřeby školy ( ZŠ a MŠ ) a převedena do jejích fondů ( např. fond rezerv, fond odměn apod. ).  Po projednání byl nakonec schválen návrh, aby částka ve výši 100 127,- Kč zůstala škole a byla převedena do fondu rezerv. Pro tento návrh hlasovalo 5 zastupitelů a dva se zdrželi hlasování ( J. Rosenmüller a M. Císař ).        

Na zasedáních zastupitelstva se pravidelně řeší problematika našeho školského zařízení ( budova ZŠ ), které již dlouhodobě neodpovídá současným požadovaným podmínkám, které jsou dány zákony, vyhláškami a různými směrnicemi. Protože na rekonstrukci školy obec finanční prostředky nemá a dlouhodobě mít nebude, bylo přijato rozhodnutí, aby byla podána žádost o poskytnutí dotace přímo ze státního rozpočtu, kde není podmínkou spoluúčast obce. Tato žádost musí být doložena projektovou dokumentací včetně stavebního povolení a musí být provedeno výběrové řízení na dodavatelskou firmu.

 Byla oslovena projekční firma „Atelier G + G“ z Jindřichova Hradce, která přislíbila zpracovat požadovanou projektovou dokumentaci včetně vyřízení stavebního povolení jen za režijní cenu a to za 101 150,- Kč včetně DPH. Zastupitelé se v rozpravě k této nabídce vyjádřili, že se jedná o velice solidní nabídku ve vztahu k předpokládaným investicím a  předložená nabídka byla schválena všemi zastupiteli s tím,  že celá úhrada bude firmě hrazena z finančního rozpočtu školy.

Prodej pozemku


Zastupitelstvem byl schválen záměr prodeje pozemku ke stavebním účelům a to parcely č. 678 o výměře 935 m2. Pozemek se nachází v lokalitě na konci Spáleniště pod č.p. 96 ( v blízkosti cyklotrasy ) a je v současné době porostlý křovinami a přestárlými stromy. Oznámení včetně situačního snímku je vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu. Zájemci o koupi pozemku mohou podat své nabídky v termínu do 24.4. 2005 na obecním úřadu.

Závěrem zasedání informoval starosta obce o provedené kontrole inspekcí životního prostředí, která byla zaměřena na hospodaření v obecním lese a to zejména na čistotu, napadení stromů kůrovcem, dodržování plánované těžby, zalesnění apod.. Při kontrole nebyly státním orgánem  zjištěny žádné podstatné nedostatky či závady.

Pozvánka


S nastupujícím jarem se rychle přibližuje i konec dubna a s tím spojené tradiční stavění májky. Po organizační stránce bude vše zajištěno jako v letech minulých a všichni občané jsou na tuto tradiční akci srdečně zváni.

   Jaroslav Čurda

POPLATKY 2005 – UPOZORNĚNÍ !


Obecní úřad Rapšach tímto upozorňuje občany s trvalým pobytem v obci Rapšach, kteří neuhradili poplatek za odpady a za psy na rok 2005, že lhůty k úhradě  těchto poplatků uplynuly. Těm, kteří poplatek neuhradí nejdéle do 30. dubna 2005,  bude poplatek zvýšen až na trojnásobek původní částky.

Záleží nyní na každém dlužníkovi, jak s uvedenou lhůtou naloží. Více tolerance ze strany obecního úřadu žádný z dlužníků opravdu požadovat nemůže .

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 2005


Daň je splatná ke dni 31. května 2005 . Složenky k provedení úhrady obdržíte počátkem  měsíce května přímo od Finančního úřadu Třeboň, popř. prostřednictvím našeho obecního úřadu.

OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU V TŘEBONI


Finanční úřad Třeboň oznamuje změnu pokladních hodin v úředních dnech.

PONDĚLÍ A STŘEDA    8.30 - 11.30        12.30- 15.00  HODIN s platností od 15. dubna 2005 !!!

Pokud tedy hodláte uhradit daně hotově přímo na finančním úřadu, můžete ve výše uvedených hodinách .

EVIDENCE OBYVATEL - K 31.12.2004


Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu     -  559 občanů

Počet odstěhovaných r. 2004                                       -    14 občanů

Počet přistěhovaných r. 2004                                       -    22 občanů

 

Úmrtí rok 2004:   Vlasta Nováková, Eva Šroubová, Josef Ambrůžek   

Narození 2004:   Veronika Břenková, Kristýna Pšeničková, Daniel Karl, Viktorie Růžičková,  Milan Kaščak, Lukáš Móži, Alžběta Nistorová

 

    Sňatky uzavřené v r. 2004         -   4 sňatky

    Rozvody manželství v r.2004   -   3 rozvody

Správa hřbitova v Rapšachu


V poslední době se množí připomínky občanů, že hřbitov navštěvují party místních dětí, pobíhají po hrobech, ve hřbitovní kapli a v případě, že jsou dospělým návštěvníkem  napomenuti, jejich chování je navíc velmi arogantní a drzé .

Řád veřejného pohřebiště v OBCI Rapšach jasně stanoví, jak se má návštěvník hřbitova  chovat - vždy slušně a důstojně, včetně udržování pořádku v prostoru hřbitova.

Navíc je zde přímo stanoveno, že děti do 10 let mají na hřbitov přístup pouze v doprovodu  dospělé osoby.

Vážení občané žádáme Vás, pokud se s nevhodným chováním v prostoru hřbitova i jeho  okolí setkáte, okamžitě prosím informujte pracovníky obecního úřadu , aby bylo možné  problém řešit.

 

PRODEJNA JEDNOTY RAPŠACH


     Otevřeno PONDĚLÍ - PÁTEK      7.00 - 17.30 HODIN

                       SOBOTA                         7.00 - 10.30 HODIN

 

Marta Rosenmüllerová

Rekonstrukce komunikace III/1375


Jak jsme Vám slíbili v minulém čísle Kecálku, Obecní úřad se snažil znovu navázat na požadavek celkové rekonstrukce silnice III/1375 vedoucí do Rapšachu z Tuště. Jednak jsme žádali vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství ing. Jiřího Klasu o přehodnocení naší pozice v „Programu investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje“ . Dále jsme požadovali, aby nám tento úřad poskytl materiály, které pro něj vypracovala Správa a údržba silnic, abychom měli k dispozici podklady, na základě nichž budeme znovu tuto záležitost urgovat. O výsledcích těchto akcí Vás budeme informovat.

Lenka Cvrčková

Tradiční velikonoční koncert


O velikonočním pondělí se jako každoročně i letos konal tradiční koncert Komorního orchestru při Základní škole v Rapšachu. V kostele sv. Zikmunda jste mohli slyšet hudbu starých barokních českých mistrů a dokonce obnovenou světovou premiéru Offertoria Jiřího Ignáce Linka.

Děkujeme zpěvačkám a orchestru a samozřejmě i publiku, které koncert navštívilo.

Lenka Cvrčková

 

Naše škola a turistický oddíl


  • 16.3. se naši žáci z I. a II. stupně a jeden žáček ze zvláštní školy zúčastnili akce malování na polštář – navazující např. na úspěšné malování na hedvábí.

  • 18.3. sehráli přátelské utkání ve florbalu hoši5. třídy proti hochům z 6. třídy, které skončilo tímto výsledkem: 5. třída : 6. třída – 4 : 1.

  • 19.3. – 20.3. se uskutečnila již tradiční víkendová akce „Vítání jara“.

  • 31.3. reprezentovaly naši školu v okresním kole recitační soutěže naše žákyně 8. třídy Štěpánka Kulatá a žákyně 7. třídy Míša Machová.

  • 2.4. jsme se dočetli v Listech Jindřichohradecko na 16. straně: „I včerejší slunečný den a slibná předpověď na víkend potvrzují, že jaro je definitivně tady.

  • V Rapšachu na Suchdolsku jej lidé, kteří zavítali do základní školy, přivítali zajímavou soutěží. Ta tématicky připomínala jednotlivé epochy historie.

  •  Na záběru je Adam Soukup jako pravěký lovec.“

  • 8.4. se uskutečnilo místní kolo turistického závodu mládeže - Mistrovství III. stupně opět s možností postupu do dalších bojů – tentokrát v Českém Krumlově.

 
 
 
     
 

DOMŮ