OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Vážení spoluobčané, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych jménem obecního úřadu a svým jménem popřála překrásné Vánoce plné pohody a hodně úspěchů a pevné zdraví do nového roku Vám i celé Vaší rodině a blízkým.

Chtěla bych na tomto místě také poděkovat členům obecního zastupitelstva a pracovníkům obce za práci, kterou v roce 2007 odvedli a přát jim, a to i v našem společném zájmu, aby se jim v příštím roce dařilo alespoň stejně jako letos.

Lenka Cvrčková, starostka

 

Trocha historie nikoho nezabije

aneb poznejme lépe svou obec

 

V tomto čísle Kecálku, které vychází před Vánocemi, nejkrásnějšími svátky roku, jsme pro Vás vybrali úryvky z práce Dariny Hlavničkové: K problematice vývoje Vitorazska v letech 1920 – 1938, Jihočeská universita, České Budějovice 2001 a z kroniky Tuště ze 40. let minulého století, které se týkají zvyků v našem regionu:

 

…Každodenní život si lidé zpestřovali a zpříjemňovali zvyky a obyčeji. Některé z nich jsou oblíbené dodnes, jiné pomalu zanikaly. Jedná se o zvyky, které jsou stejné nebo velmi podobné jako jinde v Čechách. Mezi nejvýznamnější z nich patří masopustní průvody, velikonoční koleda, pálení čarodějnic, obžínky a posvícení, Štědrý večer. Jako sváteční štědrovečerní jídlo byly podávány ryby s omáčkami, vánočky a houbové kaše…

…Zdejší pověry a obyčeje štědrovečerní shodují se s oněmi v jiných krajích českých.

Na Tři krále chodívají hoši po staveních, přičemž jsou oblečeni v dlouhou bílou košili spuštěnou přes kalhoty a rohaté papírové čepice (koruna). Jeden z nich má obličej začerněný a říkají:

My Tři krále, my jdeme k Vám, nového roku vinšujem Vám – štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli z daleka. Svatý Josefe, stroj plínčičky, bysme zavinuli dětičky. Když jsme děti zavinuli, Tři krále sem k nám přijeli. A já černý vystupuju, nového roku vinšuju. A my také vystupujem, nového roku vinšujem, nového roku vinšujem.

O masopustě pitvorné maškary obveseluje mládež. Nejveseleji bývá v poslední den, kdy maškary chodí od domu k domu. Přitom hrají a zpívají. Různé dary se v hostinci propíjejí…

Lenka Cvrčková

 

INFORMACE Z RADNICE

Z jednání zastupitelstva obce

Od posledního vydání našeho obecního „Kecálku“ byla svolána tři řádná zasedání zastupitelstva obce, která se uskutečnila ve dnech 25. září, 15. listopadu a 12. prosince, které bylo pravděpodobně posledním zasedáním naší reprezentace v tomto roce.

Na prvním z těchto zasedání byla zastupitelstvu podána zpráva o realizované akci v naší základní škole, kde v průběhu prázdnin byla provedena výměna střešní krytiny včetně okapů a okapových svodů. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce kuchyně včetně jejího dovybavení, rekonstrukce sociálních zařízení v obou poschodích a v prvním poschodí ze tří původních tříd rekonstrukcí vznikly třídy čtyři. Ze třídy v suterénu., která byla pro svojí vlhkost pro děti stejně nevyhovující, je nyní sklad pro kuchyni a kancelář pro vedoucí školní jídelny. Na posledním zasedání informovala starostka obce zastupitele, že se bohužel pro příští rok s největší pravděpodobností nepodaří zajistit další finanční prostředky ze státního rozpočtu nebo jiných dotačních titulů na pokračování oprav v základní škole. Zde by bylo ještě hlavně potřebné zajistit výměnu oken, provést opravy fasády na budově a dále obnovit dešťovou kanalizaci okolo obvodové zdi s vytvořením nové přípojky a napojením na stávající kanalizaci v Londonské ulici. Realizovat zateplení fasády dle původního projektu se nejeví jako prioritní a nutná záležitost.

V průběhu stavebních prací v základní škole byla využita firma provádějící sádrokartonové příčky ke zhotovení nové sádrokartonové příčky v MŠ, kde musela být odstraněna stávající příčka v šatně z důvodu havarijního stavu (popraskání zdiva a poměrně rychlé zvětšování trhlin). Odstranění původní zděné příčky včetně likvidace materiálu z této příčky zajistili členové SK Rapšach a také po instalaci nové příčky provedli její vybílení. V šatně byla též provedena výměna podlahové krytiny. Náklady spojené s touto rekonstrukcí přesáhly částku ve výši 40.000,- Kč.

Další realizovanou akcí v měsíci září bylo provedení rekonstrukce střešní krytiny na č.p. 7 (2 byty + obecní úřad), na kterou bylo vynaloženo 341.000,- Kč. Z této částky obci byla poskytnuta z Programu obnovy venkova dotace ve výši 100.000,- Kč.

Zastupitelstvo na svém zasedání v září také schválilo rozpočtovou změnou finanční prostředky na změnu ve vytápění obecních objektů č.p. 7, 8 a 5, které byly vytápěny z centrální kotelny na tuhá paliva a nyní je každý objekt vybaven samostatně bezobslužným kotlem na zemní plyn. Hlavním důvodem k této změně byl havarijní stav komína kotelny, na který již nebyla vydána kladná revizní zpráva. Jelikož náklady na rekonstrukci komína byly odhadovány okolo 200.000,- Kč, bylo proto rozhodnuto i z ekologického hlediska přejít při vytápění objektů z tuhých paliv na zemní plyn. Celkové náklady na tuto akci realizovanou v říjnu firmou TOMODO z Českých Budějovic včetně vypracování projektové dokumentace a zhotovení elektroinstalace Josef Tetíkem dosáhly výše 310.000,- Kč. V příštím roce budou v č.p. 8 vyměněny stávající ventily na radiátorech za termostatické ventily při nákladech okolo 30.000,- Kč. Provozní celoroční náklady se nepřepokládají vyšší než při vytápění centrální kotelnou na tuhá paliva. Zastupitelstvo obce při svých jednáních mimo jiné projednává i další záležitosti týkající se bytového fondu obce. Vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na zabezpečení údržby, oprav vybavení bytů a na zajištění služeb v bytovém hospodářství se po 5 letech usnesením zastupitelstva v souladu se zákonnými předpisy zvyšuje cena základního nájemného za 1 m2 s platností od 1.1. 2008 ze současných 14,38 Kč na 15,20 Kč, tj. zvýšení představuje 0,82 Kč za 1 m2 podlahové plochy.

 Při rozhodování o plynofikaci bytového domu č.p. 7 a 8 se též v zastupitelstvu jednalo o změně ve vytápění u bytového domu č.p. 20. Celkové provozní náklady na vytápění objektu při instalaci bezobslužných kotlů na zemní plyn by neměly být vyšší než při stávajících nákladech vynaložených na úhradu mezd a za nákup tuhých paliv. Při jednání v této věci byl všemi členy odsouhlasen návrh, že přednostně se na bytových domech vymění okna, která jsou většinou ve špatném stavu a uniká jimi velké množství tepla. V příštím roce se ve finančním rozpočtu plánuje výměna oken v č.p. 20, nedojde-li k nějakým neplánovaným vyšším výdajům, přibližně hodnotě za 400.000,- Kč. Na tuto akci byla podána žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, která by mohla být až do výše 200.000,- Kč, ale při schválení dotace se předpokládá, že bude nejvýše 100.000,- Kč. Na posledním zasedání bylo zastupitelstvo seznámeno s nabídkou jedné firmy, která by provedla výměnu zbývajících oken v č.p. 20 při odhadovaných nákladech okolo 1.200.000,- až 1.300.000,- Kč a úhrada by byla rozložena ve splátkách do tří let.

 Z dalších bodů jednání byly schváleny dva záměry prodeje pozemků a jedna výměna. Realizace prodeje a výměny proběhne v průběhu příštího roku. Dále byla neschválena žádost o změnu trasy jedné místní komunikace a naopak byl schválen záměr výkupu pozemku pro vedení účelové komunikace v části obce Malý London.

Při zasedání se též projednával dotaz zastupitele ve věci okrasných stromů okolo parkovitě. Bylo konstatováno, že tato akce nebyla příliš úspěšná, protože všechny okrasné stromy v letošním roce uschly a z tohoto důvodu byly odstraněny. Hlavní příčinou podle odborných vyjádření bylo chybné vysazení. Jsou zajištěny okrasné stromy nové, které vysadí sám dodavatel.

 Na posledním zasedání se zastupitelstvo pravidelně seznamuje se jmenováním členů do inventarizačních komisí pro zabezpečení inventarizace majetku obce a dále se jmenováním komisí pro kontrolu nakládání s finančními prostředky poskytnutými na činnost od obce. V naší obci se jedná o SK Rapšach, TOM Práčata a příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ v Rapšachu.

Na tomto zasedání byla projednávána jako každoročně vyhláška o stanovení poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů. Naši zastupitelé pro příští rok projevili sociální cítění s našimi občany a s ohledem na zdražování v příštím roce schválili návrh, aby i přes zvýšené náklady, zůstal poplatek ve stejné výši jako letos tj. 450,- Kč na jednu osobu s trvalým pobytem a za rekreační objekt. Taktéž ostatní znění této vyhlášky zůstávají beze změn.Obecnímu úřadu jako správci poplatku bylo při projednávání výše poplatku uloženo, aby byla dodržována nekompromisně poplatková povinnost a kdo v průběhu roku poplatkovou povinnost nesplní, bude proti neplatiči postupována dle vyhlášky, tj. vymáhání poplatku dle právních předpisů ve výši až trojnásobku poplatku.

Připomínáme, že úhrada poplatku zůstává ve stejném časovém období – tj. jednorázově do 28.2. nebo ve splátkách, kdy druhá splátka by měla být uhrazena do 31.7. 2008. Za rekreační objekt je poplatková povinnost do 31.5. Jako i v letošním roce se popelnice budou vyvážet na staré známky jen do konce ledna a od února musí být popelnice označeny novými známkami, které si občané mohou vyzvednout na obecním úřadu.

 K určité změně u komunálních odpadů přesto dochází. Zastupitelstvo schválilo návrh na uzavření smlouvy s firmou AVE Jindřichův Hradec, dříve TESCO, která firmě zaručuje svoz komunálních odpadů na období 10 let z naší obce a firma naopak zajistí zdarma výměnu poškozených popelnic za nové. Při výměně nádoby občané podepíší předávací protokol a nádoba ale po dobu 5 let stále zůstává v majetku firmy AVE. Dále se zvýší v prvním čtvrtletí počet kontejnerů n a separovaný odpad. Přepokládáme umístnění vždy jednoho kontejneru na plasty a papír v prostoru autobusové čekárny na Spáleništi u staré školy, u trafostanice na Spáleništi-Rafandě a u bytovky č.p. 20. Zde apelujeme na občany, aby odpady určené na separaci a jsou využitelné jako druhotné suroviny, ukládali do těchto kontejnerů aby tyto odpady nekončily v popelnicích s ostatním komunálním odpadem.

 Při zasedáních zastupitelstva se často vede diskuse o dodržování veřejného pořádku v obci. Protože dochází od části našich občanů k nekázni, např. parkování na chodnících, volné potulování psů, venčení psů na chodnících a apod. bude se v příštím roce novelizovat obecně závazná vyhláška „O dodržování veřejného pořádku“, v které budou vymezena veřejná prostranství, na kterých např. bude parkování, venčení psů zakázáno a za porušování budou uplatňovány sankce.

 Dále zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo finanční rozpočet obce pro rok 2008, který bude vyvěšen ve vývěsní skříňce obce. Při projednávání příjmové a výdajové oblasti zastupitelstvo požaduje, aby obecní úřad zajistil výběr všech plateb od občanů – nájemné, stočné, poplatky za odpady, poplatky ze psů a další. Při neplnění poplatkových povinností ukládá obecnímu úřadu, aby u neplatičů bylo postupováno dle platných právních předpisů.

 Jaroslav Čurda

 

Pel Mel z fotbalového Rapšachu

Vážení přátelé sportu a fotbalu obzvlášť

Rok se s rokem sešel a Silvestr 2007 klepe na dveře….

Dovolte mi, abych Vás seznámil se shrnutím podzimní sezóny a navázal tak na články z předchozích Kecálků.

Podzimní sezónu fotbalového mančaftu SK Rapšach lze hodnotit vcelku pozitivně. Oproti rokům předešlým jsme i něco vyhráli a myslím se, že jsme i fanoušky leckdy pobavili.

Podzim končíme s bilancí 5 výher a 6 porážek, ani jednou jsme neremizovali, se skóre 21:21, v tabulce pravdy jsme na 0 a to vše nám za 15 bodů je odměnou 7.místo!! Nutno podotknout, že tabulka je zkreslená, my máme oproti soupeřům o jeden zápas méně.


 

Tabulka po 12.kole

 

Tým

 

PZ

 

V

 

R

 

P

 

VG:OG

 

+/-

 

PB

 

1.

Blesk Klikov

 

11

 

10

 

0

 

1

 

33:17

 

12

 

30

 

2.

Sokol Lodhéřov

 

12

 

9

 

0

 

3

 

32:22

 

9

 

27

 

3.

SK Horní Žďár

 

12

 

8

 

1

 

3

 

41:21

 

7

 

25

 

4.

Jiskra Chlum u Tř. B

 

12

 

7

 

3

 

2

 

33:12

 

9

 

24

 

5.

Slovan Břilice

 

12

 

5

 

2

 

5

 

24:20

 

2

 

17

 

6.

Sokol K.  Řečice B

 

12

 

5

 

2

 

5

 

34:33

 

-1

 

17

 

7.

SK Rapšach

 

11

 

5

 

0

 

6

 

21:21

 

0

 

15

 

8.

Rapid Lásenice

 

12

 

4

 

3

 

5

 

17:18

 

-6

 

15

 

9.

Dynamo Majdalena

 

12

 

3

 

3

 

6

 

25:31

 

-6

 

12

 

10.

Sokol Plavsko

 

12

 

3

 

3

 

6

 

30:39

 

-6

 

12

 

11.

Sokol Stráž n.N. B

 

12

 

2

 

0

 

10

 

17:51

 

-15

 

6

 

12.

Spartak Nová Ves n. Luž.

 

12

 

0

 

3

 

9

 

18:40

 

-15

 

3

 

Naším prvořadým cílem bylo konsolidovat mužstvo, trénovat a hrát atraktivní fotbal. Z domácího hřiště udělat nedobytnou tvrz – až na smolný zápas s Lodhéřovem se nám to povedlo!! Tým dostal nový impuls v podobě trenérské dvojice Maroušek, Baierling a v příchodu hráčů Novotného a Duška, znovuzařazení Sokolíka a Ševčíka.

Pravidelně se trénovalo, toto bylo znát nejen na fyzické kondici, ale i na počtu méně zkažených přihrávek, větším sebevědomím hráčů.

Kdo pravidelně chodil na utkání, tak viděl úplně jiné mužstvo, než které bylo k vidění v letech minulých.

Do jarní sezóny nám cíl umístění do 5. místa zůstává, mužstvo má vnitřní sílu bojovat a přes zimní přestávku se budeme snažit nabrat fyzickou kondici výběhy po Rapšachu a okolí, tréninky v tělocvičně a perličkou na závěr před mistrovskými boji bude soustředění.

Děkujeme všem fandům i nefandům za podporu, do Nového roku 2008 přejeme jen to nejlepší jak v osobním tak v pracovním životě, moře radosti na tribunách při zápasech, skvělou náladu a pevné zdraví.

SPORTU ZDAR a fotbalu zvláště…

Za SK Rapšach – Honza Pytel

 

Rapšašský komorní orchestr

Letošní vánoční „turné“ Rapšašského komorního orchestru začalo koncertem ve Štěpánovicích 14. 12. Další plánované koncerty v sobotu v Chlumu u Třeboně a Suchdole jsme bohužel  museli zrušit kvůli onemocnění zpěvaček. Zato v neděli 16.12. jsme vystupovali v Českých Velenicích před  naplněným kostelem.

Chtěla bych Vás srdečně pozvat na náš tradiční koncert do rapšašského kostela sv. Zikmunda dne 26. prosince v 15,00 a pokud se Vám to nehodí, můžete nás ještě slyšet v sobotu 29. prosince od 15,00 v kostele Panny Marie Královny v Třeboni.

Ráda bych poděkovala – samozřejmě, že také jménem kapelníka – paní učitelce Olze Imrichové za to, že tak  úspěšně nacvičila s dětmi koledy,  rodičům a prarodičům dětí za to, že je tak obětavě doprovází na vystoupení a hlavně všem dětem a souboru za skvělé výkony. Doufám, že  se nám další vystoupení povedou alespoň tak, jako ty  předchozí.

Těšíme se na Vás ve středu 26. prosince na Štěpána v Rapšachu.

Lenka Cvrčková

 

Gratulace

Dne 1. listopadu 2007 oslavil v plné síle a duševní svěžesti neuvěřitelné 90. narozeniny pan Karel Novák.  Zástupci obce mu popřáli hodně štěstí a pevné zdraví do dalších let a předali mu dárkový koš a kytici a jeho děti s manželkou mu připravily oslavu v restauraci U irský žízně.

Vážený pane Nováku, ještě jednou Vám upřímně přejeme, aby Vám dlouho vydržela Vaše chuť do života, optimismus a dobrá nálada.

Lenka Cvrčková

 

Předvánoční moralitka

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že letošní Vánoce zřejmě nebudou sněhobílé, nemůžeme spoléhat na to, že sníh milosrdně zakryje venkovní nepořádek. Až budete uklízet a vylepšovat před voňavými Vánocemi své domovy, rozhlédněte se také, prosím, po Vašem okolí.  Snad Vám zbude čas na to, abyste trochu vylepšili prostředí v naší vesnici.

Také Vám připomínám, že jste odpovědni za Vaše čtyřnohé miláčky. Zajistěte, aby se Vaši psi a pejsci netoulali po vsi a uklízejte po nich jejich exkrementy.  Jak jistě víte, porušení Vašich povinností může mít za následek postih podle přestupkového zákona.

Lenka Cvrčková

Informace ze školy

Vzhledem k omezenému rozsahu Kecálku uveřejňujeme jen nejvýznamnější akce od počátku školního roku do Vánoční akademie.

ZÁŘÍ 2007

5.9. – tedy s dvoudenním odkladem jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 po prázdninové rekonstrukci vybraných prostor naší školy: školní kuchyně, její sklady a kancelář, toalety a jejich vybavení včetně úklidových místností, učebny I. stupně a vestavěná skříň na chodbě, střecha, okapy a hromosvody, chodník před vchodem ze dvora. Následoval velký úklid spojený se stěhováním nábytku, vybavení a pomůcek, do kterého se zapojili všichni pracovníci školy. Více na http://www.rapsach.cz/skola/

Do naší školy nastoupila po několikaleté pauze p. uč. Marie Kepková a do školní kuchyně p. kuchařka Bedřiška Císařová. Přejeme jim hodně pracovních úspěchů.

Připomeňme, že do důchodu odešla p. uč. Marie Jirků a p. kuchařka Marie Buštová. Přejeme jim pevné zdraví a zasloužený odpočinek.

 

13.9. jsme zahájili tradiční výcvik v plavání našich žáků 1. – 4. třídy a dětí z mateřské školy v bazénu Relax Vajgar v Jindřichově Hradci.

 

17.9. počínaje se zájemci z řad našich žáků a žákyň zapojili do činnosti následujících zájmových útvarů - kroužků:

1. Jazykové: německý a anglický.

2. Rukodělné a umělecké: dovedné ruce, výtvarný, hra na zobcovou flétnu, pěvecký.

3. Sportovní: pohybové hry, florbal.

4. Informační a komunikační technologie: počítačová animace, počítačová tvorba filmů.

5. Mediální: školní časopis.

6. Turistický: TOM „Práčata“ starší a mladší.

 

18.9. se naši vycházející žáci a žákyně spolu s p. uč. Ivanou Kvapilovou vypravili do Českých Budějovic na již tradiční Vzdělání a řemeslo

 

19.9. zahájila p. Miroslava Jáchymová distribuci dotovaného EU školního mléka a prodej nedotovaných výrobků ke svačině a osvěžení žáků, žákyň a zaměstnanců školy.

 

20.9. se uskutečnila od 16.00 hodin úvodní společná schůzka rodičů našich žáků a žákyň a jejich vyučujících.

 

29.9. uspořádal naposledy náš TOM „Práčata“ Rapšach dálkový pochod Pěšky zpátky do Evropy... už jsme v tom! (17. ročník)

 

29.9. se uskutečnilo setkání našich bývalých žáků a žákyň po 30 letech. Náš pan ředitel provedl jejich výpravu po škole a pohovořil s nimi o tom, co život přinesl a přináší.

 

ŘÍJEN 2007

1.10. ukončil hlavní vedoucí našeho turistického oddílu „Práčata“ Rapšach pan Karel Snětina 1. etapu statistiky plnění Oblastního turistického odznaku (OTO)„Vitorazsko“, z níž vyplynulo: počet vydaných zápisníčků – 153, počet splněných odznaků –  88.

 

1.10. byly na pozemku školy umístěny dva kontejnery na třídění – separaci odpadu: na PET lahve a obaly z nápojů mléčných, džusů a pitíček, na papír a následně 15.10. – jedna popelnice na použité suché články a jim podobné zdroje napětí. 

 

1. – 2.10. a 4.10. žáci a žákyně naší 6. třídy plnili úkoly testu Scio v následujících oblastech: český jazyk (Čj), matematika (Ma), obecné studijní předpoklady (OSP) a navíc vyplňovali dotazník jak žáci, tak i rodiče.  

 

3.10. se naši žáci a žákyně spolu se svými vyučujícími a bývalou p. uč. Marií Jirků vypravili do Českých Budějovic na filmové představení Shrek Třetí a Harry Potter a Fénixův řád v Cinestaru.

 

5.10. nás navštívila bývalá žákyně Lenka Barvínková.

9.10. besedovali naši žáci a žákyně v rámci povinně volitelného předmětu společensko vědní seminář s paní Vlastou Novákovou ze Spáleniště (z rodu Volfů, hrnčírna v Rapšachu). Povídání se nám všem moc líbilo, a tak jsme k díkům a hlasitému tleskání připojili i krásnou kytici karafiátů.

 

 

9.10. jsme doplnili vybavení některých tříd žákovskými lavicemi a židlemi: učebna 2. třídy, fyziky a přírodopisu.

 

11.10. byla provedena celková rekonstrukce rozvodu televizních antén v budově školy: školní družina, učebna 1. třídy, učebna fyziky, přírodopisu a půdní vestavba.

 

13.10. jsme našli první geokešku! Bylo nás šest (Majka, Homi, Ondra Kříž, Ondra Kaňúr, Pepča a Kája), a kešku jsme našli u řeky Dračice na první pokus čistě náhodou (Homi na ni šlápnul). Docela nás to zaujalo, už se těšíme na hledání dalších – třeba na Tajné výpravě na začátku března 2008.

Co to geokešing (geocaching) vůbec je?

Odpoví nám stránky http://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching

Geocaching

Geocaching [geokešing] je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache, o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Člověk, zabývající se geocachingem, bývá označován slovem geocacher.

Cache

Cache bývá nějaká vodovzdorná, většinou plastová schránka, kanystr, apod. Zakladatel cache po jejím umístění zveřejní její souřadnice na internetu. Schránka by měla být dostatečně veliká, aby se do ní vešel deník, do něhož se zapisují její nálezci. Bývá zvykem umísťovat do cache také nějaké „dárky pro objevitele“. Nálezce cache si smí dárek ponechat, ale měl by místo něj vložit něco vlastního pro další účastníky hry.

 

16.10. byla ve školní družině uvedena do provozu nová televize s LCD obrazovkou, která byla zakoupena z poplatků na provoz ŠD. 

 

19.10. představil realizační tým žáků a žákyň 7. třídy spolupracující s vyučující angličtiny p. uč. Olgou Imrichovou překlad dopisu od reverenda Fr. Luise, ředitele domova, ve kterém žije a studuje  náš adoptivní syn Maria Aruputha Selvam.

 

19.10. v dopoledních hodinách poletovaly první sněhové vločky v našich příhraničních končinách.

 

20. 10. – 21. 10. se v naší škole uskutečnilo tradiční víkendové setkání studentů pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, oborového studia s Ov v rámci výběrového semináře „Dramatická výchova v občanské výchově,“ jehož garantem je p. uč. Martin Kvapil.

 

23. 10. se naši osmáci a deváťáci setkali s p. ing. Monikou Machovou -Wittingerovou ze Sdružení Jihočeské matky.

 

24.10. nás navštívili bývalí žáci Jára Mužík a David Záviš.

 

24.10. se delegace našich žákyň z 8. třídy Pavlína Vávrová, Linda Šebestová a Katka Daňková spolu s p. řed. Karlem Snětinou vypravila do Střediska OSN v Praze, kde se zúčastnila vernisáže výstavy prací žáků a studentů ZŠ a SŠ z celé ČR na téma „Abeceda OSN.“

 

29.10. jsme zahájili veřejnou sbírku pro CPK-CHRPA (Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci) „Placky“.

 

29.10. nás navštívil bývalý žák Honzík Krekl.

 

29.10. se naši vycházející žáci a žákyně vypravili do Třeboně, kde v rámci své přípravy na budoucí povolání navštívili s výchovnou poradkyní p. uč. Ivanou Kvapilovou Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště.

 

1.11. žáci a žákyně z II. stupně oslavili svůj skokanský svátek: uskutečnil se další ročník již tradičního závodu ve skoku vysokém Rapšašská laťka.

Výsledková listina – Rapšašská laťka 2007

Kategorie dívky 6. – 7. třída

1.     místo Eva Marešová (105 cm)

2.     místo Anička Ďuchová (95 cm)

Kategorie hoši 6. – 7. třída

1.     místo Lukáš Schiendl (145 cm)

2.     místo Dominik Jiroutek (130 cm)

3.– 4. místo Míra Sokolík a Marek Makovec (oba 125 cm)

Kategorie dívky 8. – 9. třída

1.     místo Simča Prokešová (125 cm)

2.     místo Kristýna Janečková (125 cm, více pokusů)

3.– 4. místo Alča Sokolíková a Lenka Zahradníková (obě 120 cm)

Kategorie hoši 8. – 9. třída

1.     místo   Tom Soukup (145 cm)

2.     místo Patrik Mihál (140 cm)

3.     místo Honza Smolík (140 cm, více pokusů)

4.     místo Míša Homolka (135 cm)

Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a vítězům gratulujeme!!!

 

2.11. nás navštívily bývalé žákyně Monča Röslerová a Janča Kratochvílová.

 

3.11. DALŠÍ HLEDÁNÍ GEOCACHE

Tentokrát nás vyrazilo dokonce třináct! A kam?

První „kešku“ jsme hledali na Červeném Blatě u Šalmanovic. Dojeli jsme do Jiříkova údolí třemi auty, a odtud jsme šli pěšky. Když jsme došli k místu uložení kešky, vytáhli jsme mapu, vytištěnou z internetu, a začali hledat. Trochu se to podobalo houbaření, jen jsme dlouho nemohli nic najít. Prohlédli jsme kde co, chodili sem tam, nahlíželi, rozhrabávali jehličí, ale ni, nic, NIC!

Až Alfons měl ŠTĚSTÍ! Našel – sláva mu! Hned jsme se seběhli kolem nejmenší kešky, kterou jsme kdy viděli (tedy – byla teprve druhá...), a snažili jsme se jí vylovit, což moc nešlo ani Tedýsovi s jeho malou ručičkou. Ale povedlo se, všichni jsme se zapsali, uložili kešku na místo a obešli zbytek naučné trasy na Blatě. A protože byly teprve 3 hodiny odpoledne, nasedli jsme do aut a přejeli do Dobré vody, podívat se po kešce „Černý kocour“.

Krásným podzimním lesem jsme šli skoro hodinu k Čertovu rybníku, a začalo nové hle-dání. Přestože se pomalu začalo stmívat, našla kešku jako první Stáňa. A tady už jsme se vy-řádili – zapisovali se, vyměňovali drobnosti IN a OUT a radovali se, že se nám odpoledne vydařilo.

To jsme ještě netušili, že se Stáňa s Pavčou rozhodnou, že zpátky půjdeme jinudy, a to po neznačené cestě. CHYBA!

Stáňa se rozvzpomněla na své dětství, strávené v našem turistickém oddílu, a vyrazila. Zpočátku byla cesta dobrá, ale bohužel se stále rychleji stmívalo. ZABLOUDILI JSME –HURÁ! Po patnácti letech konečně první děti zase bloudí, a dokonce ve tmě! Pak už byla totiž tma jak v pytli, takže nebylo vidět na cestu ani na mapu, a navíc po nás začali střílet myslivci, kteří si nás spletli s kachnami. Sice stříleli jen broky a měli špatnou mušku, ale ani tak to nebylo nic příjemného...

Nakonec jsme dobloudili místo do Dobré Vody do Byňova. Děcka s Majkou šli na ná-draží na Jaguli, a řidiči utíkali do Dobré Vody pro auta.

Domů jsme dojeli chvíli po šesté večer.

Ušli jsme celkem 15 km, bloudili jsme, stříleli po nás, ale našli jsme 2 nové kešky a UŽILI JSME SI TO!!!

 

3.11. se uskutečnilo setkání našich bývalých žáků a žákyň po 15 letech. Naše účetní p. Miroslava Jáchymová provedla naše absolventy a absolventky, kteří ukončili povinnou základní docházku ve školním roce 1991/1992, po škole a pohovořila s nimi o tom, co život přinesl a přináší.

 

5.11. se uskutečnilo setkání vyučujících naší školy s pracovnicemi Pedagogicko -psychologické poradny v Jindřichově Hradci.

9.11. navštívil naše vycházející žáky v rámci přípravy na budoucí povolání ředitel Střední školy v Českých Velenicích pan Ing. Oldřich Kučera.

 

10.11. se všichni vodomilové a vodomilky vypravili spolu s našimi Tomíky do plaveckého bazénu v Českých Budějovicích.

 

12.11. byla provedena rekonstrukce vchodu do školy ze dvora – pracovníci specializované firmy nainstalovali  plastové dveře.

 

 13.11. se naši sportovci z řad žáků II. stupně vypravili do Třeboně, kde se pod vedením p. uč. Jany Skřivánkové zúčastnili okresního kola turnaje ve florbalu.

 

15.11. se naši žáci a žákyně PoVo předmětu společensko vědní seminář spolu osmáky a s p. uč. Pavlínou Křížovou a p. uč. Ivanou Kvapilovou vypravili do Třeboně. Navštívili výstavu Přemyslovci a místní pivovar věhlasné značky Regent, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Zúčastnili se také výlovu Opatovického rybníka

 

15.11. odeslali naši sedmáci dopis našemu adoptivnímu synovi. Dodejme, že tento dopis napsali v rámci výuky anglického jazyka pod vedením své p. uč. Olgy Imrichové.

 

15.11. jsme zveřejnili výsledky soutěže Přírodovědný klokan v kategorii “kadet”.

Výsledky (výňatek)

8. třída

1. místo Lenka Zahradníková (67 bodů)

2. místo Ondra Kaňúr (60 bodů)

3. místo Jirka Kronika (56 bodů)

 

9. třída

1. místo Gabča Kleinová (68 bodů)

2. místo Alča Sokolíková (67 bodů)

3. místo Dominik Špimr (63 body)

Děkujeme všem soutěžícím za snahu a vítězům gratulujeme!!!

 

19.11. nás navštívil bývalý žák Míla Obst.

 

22.11. se naši žáci a žákyně 7., 8. a 9. třídy  spolu se svými vyučujícími Pavlínou Křížovou, Ivanou Kvapilovou a naší bývalou p. uč. Marií Jirků vypravili do pražského divadla Rokoko na veřejnou generálku hry Andělika a laskavec. Navštívili také výstavu Albrecht z Valdštejna a jeho doba ve Valdštejnské jízdárně.

 

27.11. se děti z naší MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ spolu se svými vyučujícími setkali v prostorách školky se zvířátky z chovné stanice ZOO Dvorec u Borovan. Pracovníci stanice velmi poutavě vyprávěli dětem o zvířátkách, které mohly vidět přímo „naživo“: želva kamajka dravá a nosál červený.

 

27.11. se od 13.50 hodin uskutečnila pod vedením p. uč. Jany Skřivánkové soutěž „Jak znám Evropu“.

Soutěžící z řad žáků a žákyň 7. – 9. třídy prokazovali své všeobecné znalosti z oblasti zeměpisné, historicko kulturní a společensko vědní.

Výsledky soutěže „Jak znám Evropu“

Kategorie 7. třída

1.   místo  Dominik Jiroutek (v kategorii 8. a 9. třída by se umístil na 4. místě)

2.   místo Zdenda Bárta (v kategorii 8. a 9. třída by se umístil na 5. místě)

3.   místo Míra Sokolík

4.   místo Honzík Pytel

Kategorie 8. a 9. třída

1.   místo Dominik Špimr (ze 40 otázek zodpověděl správně 34)

2.   místo Gabča Kleinová

3.   místo Míša Homolka

4.   Míša Bednářová

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!!!

 

29.11. byla podle plánu zahájena činnost vánočních dílen na II. stupni.

1. Pletení vánočních rukavic – p. uč. Ivana Kvapilová

2. Modelování Betlémů – p. uč. Olga Imrichová

3. Vánoční podkovy z chvojí – p. uč. Marie Kepková

4. Andělé – p. uč. Pavlína Křížová

5. Novoročenky na PC – p. uč. Miroslava Barvínková, p. řed. Karel Snětina

6. Voňavé vánoční pozdravy – p. uč. Martin Kvapil

7. Vánoční výzdoba domu a bytu – p. uč. Jana Skřivánková.

 

29.11. uspořádali naši prvňáčci se svou p. uč. Radkou Círalovou třídní besídku pro své maminky a tatínky, bratříčky a sestřičky, babičky a dědečky, tetičky a strýčky, kamarády a kamarádky. Děti předvedly, jak bezchybně umí písmenka abecedy. Děvčata mistrně zvládala točení obručí kolem pasu – i dvou najednou. Hoši skvěle driblovali míči.

 

30.11. navštívili naši vycházející žáci a žákyně s výchovnou poradkyní p. uč. Ivanou Kvapilovou Střední školu v Českých Velenicích v rámci dne otevřených dveří.

 

30. 11. se v naší škole uskutečnilo tradiční setkání studentů Jihočeské univerzity, její pedagogické fakulty, oborového studia s Ov – katedra společenských věd – v rámci výběrového semináře „Dramatická výchova v občanské výchově,“ jehož garantem je p. uč. Martin Kvapil.  Studenti formou praktického výstupu realizovali myšlenku začlenění metody dramatické výchovy do předmětu občanská výchova, a to ve čtyřhodinovém bloku v 7. třídě.

 

30.11. se zájemci z řad našich žáků a žákyň fotili ve stylu vánočních motivů.

 

3.12. nás navštívil bývalý žák Jirka Plánka a bývalá žákyně Kačka Pachtová. 

 

4.12. a 6.12. pokračovala podle plánu činnost vánočních dílen na II. stupni.

 

5.12. k nám zavítal mezi naše děti moudrý a štědrý Mikuláš se svým doprovodem milých a vlídných andělů a rozpustilých i přísných čertů. Mikuláš se svou družinou také navštívil dětičky z naší mateřské školičky a žáky a žákyně základní školy praktické. Všem dětem Mikuláš nadělil podle svého zvyku sladkosti a neopomněl je spolu s čerty nabádat k poslušnosti a vzornému chování doma a ve škole. Ti nejodvážnější se na památku vyfotili nejen s Mikulášem a anděly, ale i s čerty.  

 

 

 

 

7.12. jsme zaznamenali 10 001 přístup na naše školní webové stránky.

 

10.12. naše škola uspořádala vánoční akademii v sálu kulturního domu ve Dvorech nad Lužnicí. Této významné události předcházela nejen příprava na samotné vystoupení našich žáků a žákyň (např. páteční nácvik a pondělní generálka – dopoledne v sálu kulturního domu), ale i aktivity ve vánočních dílnách, ve výuce a ve školní družině spojené s výrobou vánočního sortimentu k prodeji. Programem akademie nás provázely Linda Šebestová a Katka Daňková.

 

 

 

 

 

 

14.12. se uskutečnilo setkání ředitelů rastenfeldské a rapšašské školy, pánů Heinze Trappla a Karla Snětiny. Projednali mimo jiné náš společný projekt plánovaný na jaro 2008.

 

18.12. uspořádala paní učitelka Radka Círalová další vánoční besídku pro rodiče a další příbuzenstvo, tentokrát s žáky 1. a 5. třídy. Bylo to moc krásné!

 

 

21.12. uvítáme nadcházející čas vánoční a rozloučíme se se starým rokem kalendářním v rámci besídek třídních. Zazpíváme si koledy, ochutnáme cukroví, nadělíme si dárky, posedíme u stromečku, vzpomeneme na vánoční zvyky, shlédneme video nebo DVD filmy, zatančíme si,...

 

A ještě jsme připomněli akce turistické oddílu na závěr kalendářního roku a na začátku roku nového:

30.12. 2007vánoční turnaj v líném tenise (tělocvična školy od 10.00 hodin)

30.12. 2007posezení v klubovně (klubovna oddílu „na fiňáku“ od 17.30 hodin, promítání videa nejen z tábora)

20 minut po silvestrovské půlnoci vypálíme první raketu nového roku

1.1. 2008novoroční vycházka (sraz v 10.00 hodin na návsi u kostela do Paříže a zpět).

 

Všechny Vás co nejsrdečněji zveme!

 

 
 
 
     
 

DOMŮ