OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE ANEB POZNEJME LÉPE SVOU OBEC

V minulém čísle Kecálka jsme Vás na tomto místě informovali o publikaci, která pojednává o historii poměrně nedávné a týká se bezprostředně naší obce a nejbližšího okolí. Jedná se o knihu Jána Mlynárika Tragédie Vitorazska 1945 – 1953 Poprava v Tušti. Možná Vás bude zajímat, co o této době píše rapšašská kronika.

Rok 1945. Rapšach v době osvobození


„8. května 1945 vyvěšeny po Rapšachu československé státní vlajky. Německé úřady nečinily námitek.

9. května 1945 v časných hodinách ranních opustili němečtí četníci Rapšach. V noci odešlo učitelstvo a poštmistr. Moci se ujal prvý místní národní výbor s předsedou Jaroslavem Kovaříkem. Výbor čítal 12 členů. Ihned zajištěni starosta obce Šlechta s politickými vedoucími NSDAP a složek této strany. Národnímu výboru pomáhala udržet pořádek „národní garda“, složená z občanů české národnosti na Rapšachu. Ve dnech 9. -16. května 1945 byly přestřelky ve Spáleništi, Kunšachu, Zadním Londýně mezi Rudou armádou a německou armádou, která se snažila dostat na západ. V těchto dnech bylo slyšet častější přestřelky v okolních lesích. Na Rapšachu byl poměrně klid a pořádek. Na Františkově 12.5.1945 spáchala sebevraždu rodina SSmana Johanna Schmiedingera (narozen 12.8.1911). V ložnici si stoupli do kroužku a nechali uprostřed vybuchnout ruční granát. Všichni byli usmrceni a krví postříkán nábytek i stěny. Smrt nalezla tak celá rodina, tj. J. Schmiedinger, Irma (narozená 13.4.1913), Hans-Helmut (narozen 22.10.1939) a Roland (narozen 22.2.1945). Pochováni byli na hřbitově na Rapšachu….

24. května 1945 přijel na nákladních autech sbor táborských partyzánů v čele s plukovníkem Hobzou a rázně očistil zdejší kraj od Němců. Z Rapšachu posláno bylo 600 lidí za hranice do Rakous….

23. června 1945se konala na Rapšachu první česká slavnost u příležitosti připojení Vitorazska k československé republice, spojená s táborem lidu, na kterém promluvil Oldřich Hůlka a za stranu komunistickou Václav Maxa z Tuště, který se vrátil z koncentračního tábora…Občané na Rapšachu i z okolních vitorazských obcí vítají nadšeně vše české. Mnozí v roce 1938 zradili, jejich vina bude zkoumána a viníci budou potrestáni. Vinu budou posuzovat ti, kteří je znají…“

V příštím čísle uvedeme pokračování týkající se řešení národnostní otázky v roce 1945.

Lenka Cvrčková


INFORMACE Z RADNICE

O čem jednalo zastupitelstvo obce na posledním zasedání

Od posledního vydání našeho Kecálku bylo svoláno jediné zasedání zastupitelstva obce a to na den 19. 9. 2005. Zastupitelstvo obce je v současné době již jen pětičlenné, protože v měsíci červenci dva členové zastupitelstva na tuto funkci rezignovali, a to p. Milan Císař a p. Jaroslav Rosenmüller. Hlavním bodem programu zasedání byla zpráva p. Ludmily Chmelové o kontrole pokladní účetní evidence za období od r. 2000 až do července tohoto roku. Zpráva o výsledku kontroly je uvedena v samostatném článku tohoto vydání.

V dalším bodu programu zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh obecního úřadu ve věci podání žádosti Pozemkovému fondu České republiky o bezúplatný převod pozemků parcelních čísel 558, 559 a 560 v lokalitě Spáleniště do vlastnictví obce Rapšach. Tyto pozemky jsou ve schváleném územním plánu určeny pro výstavbu rodinného domku. V současné době je již žádost na převod pozemků podána na územním pracovišti Pozemkového fondu v Jindřichově Hradci.

Dále zastupitelstvo schválilo jmenování dvou členů zastupitelstva obce a to p. Radka Poláka a JUDr. Lenku Cvrčkovou do školské rady při základní škole. Do celkem šestičlenné školské rady, která by se měla podílet na správě školy, jsou dále jmenováni dva zástupci z řad pedagogických pracovníků a dva zástupci nezletilých žáků. Bližší informace o činnosti v Základní škole a Mateřské školce jsou v samostatných příspěvcích našeho Kecálku.

Ve věci plynofikace obce byl zastupitelstvem projednán a schválen dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci stavby se Státním fondem životního prostředí České republiky. Tímto schváleným dodatkem bylo prodlouženo závěrečné vyhodnocení akce do konce roku 2006. V závěrečném vyhodnocení akce – tj. plynofikace – ve vyhodnocuje množství připojených aktivních odběratelů zemního plynu ve vztahu k poskytnuté státní dotaci. Protože je počet odběratelů v naší obci zatím nedostačující, byla ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi zaslána žádost o prodloužení termínu pro vyhodnocení akce, která byla kladně vyřízena a výsledkem bylo uzavření dodatku ke smlouvě.

Zastupitelstvo dále schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 1828/28 o výměře 43 m2 v lokalitě Spáleniště – Rafanda. Jedná se o pozemek mezi pozemky soukromého vlastníka, který podal žádost o odprodej tohoto pozemku do svého vlastnictví.

Při dalším jednání byla projednán a schválen Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace obce, kterou je základní škola. Tímto dodatkem se splňují náležitosti dle nového školského zákona a ve své podstatě ve vztahu k původní zřizovací listině se jedná hlavně o změně názvu příspěvkové organizace, který je nyní „Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu se sídlem Rapšach č.p. 290.

Zastupitelstvo bylo dále informováno o připravované obnově dvou křížků v bývalé osadě Kunšach a na Spáleništi. Finanční prostředky na obnovu byly získány z grantového programu Jihočeského kraje v rámci projektu Novohradské občanské společnosti na „Obnovu a rozvoj historicko – naučných cykloturistických okruhů na Novohradsku a Vitorazsku“.

V současné době jsou již hotovy terénní úpravy, podstavce byly odvezeny ke kameníkovi k opravám a kříže jsou nově vykovány. Do 22.10. budou kříže s podstavci vráceny na původní místa.

V rozpravě zastupitelů byly také projednávány možnosti zajištění veřejného osvětlení k nově postaveným rodinným domkům na Bamšuli. Jedná se celkem o 5 světelných bodů. Se zapojením místních podnikatelů by se veřejné osvětlení v této části obce mělo vybudovat ještě v tomto roce.

 V závěru zasedání bylo zastupitelstvo informováno o předběžném záměru společnosti AGROPOL GROUP o odkoupení pozemků v lokalitě Bukovky pro účely rozšíření kapacity odchovu pro výkrm drůbeže - brojlerů. Nejedná se zatím o konkrétní nabídku na odkoupení obecních pozemků pro tyto účely, ale pravděpodobně si tato společnost zatím vybírá určité vhodné lokality, kde by byla reálná možnost nové výstavby pro chov drůbeže. Pokud se dále bude o koupi pozemků jednat, budeme Vás informovat a samozřejmě záměr musí být vhodnou formou občany odsouhlasen.

Zastupitelé vzali také na vědomí, že dne 30. 9. 2005 skončí pracovní poměr účetní – paní Marty Rosenmüllerové.

Jaroslav Čurda


Zpráva o kontrole evidence příjmů a výdajů v hotovosti

Kontrola příjmů a výdajů v hotovosti včetně evidence těchto příjmů a výdajů byla provedena za období od roku 2000 do 31. července 2005. Tato kontrola byla v jednotlivých letech prováděna v různém rozsahu. Ke kontrole byly předloženy 2 pokladní knihy se záznamy od 1. 7. 1998 do 30. 12. 2000 a od 31. 12. 2000 do 31. 12. 2003.

Kontrola za rok 2000 byla provedena v návaznosti na zjištění při provedení přezkoumání účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2000 provedené Okresním úřadem v Jindřichově Hradci. Bylo mimo jiné zjištěno, že příjem hotovosti – dotace pokladny uváděné v pokladní knize neodpovídají datem na výběry hotovosti ze základního běžného účtu. Odvody hotovosti za jednotlivé měsíce neodpovídají datem a částkou příjmům hotovosti na základním běžném účtu.

Kontrolou bylo zjištěno, že celkové odvody hotovosti za celý rok 2000 byly ve stejné výši jako odvody uváděné v pokladní knize. Sice tyto odvody nebyly prováděny měsíčně, jak bylo uváděno v pokladní knize, ale pouze 6 x za rok. Roční výše těchto odvodů odpovídá výši odvodů vyznačených v pokladní knize. Příjmy v hotovosti nebyly zapisovány v pokladní knize v časovém sledu, ale souhrnně za celý měsíc vždy dle druhů příjmů.

V letech 2001 a 2002 byly zápisy v pokladní knize prováděny správným způsobem.

V roce 2003 byly opět příjmy zapisovány souhrnně za celý měsíc, nikoliv dle data skutečného příjmu. V prosinci 2003 nebyly zápisy v pokladní knize provedeny dle výdajových a příjmových dokladů.

Příjmy zapsané v pokladní knize byly 66.399,- Kč proti příjmům dle příjmových pokladních dokladů 65.829,- Kč tedy o 270,-- Kč méně.

Výdaje byly zapsány v pokladní knize ve výši 111.265,10 Kč proti skutečnosti dle výdajových pokladních dokladů 125.612,10 Kč, což je o 14.34 7,- Kč více.

K 31.12.2003 byl v pokladní knize uveden zůstatek 0,- Kč, který neodpovídal skutečnosti. Zůstatek k 31.12.2003 byl 7.879,10 Kč.

V roce 2004 nebyla pokladní kniha vůbec vedena.

Za rok 2004 byly příjmy a výdaje v hotovosti dle dostupných dokladů zapsány a porovnány s účetními zápisy v hlavní knize.

Dle příjmových pokladních dokladů byly příjmy za rok 2004 629.238,70 Kč a v hlavní knize pak byly zaúčtovány příjmy 688.917,30 Kč, tedy o 59.678,60 Kč více.

Výdaje dle výdajových pokladních dokladů byly 572.983,20 Kč a v hlavní knize byly zaúčtovány výdaje 688.917,30 Kč, tedy o 115.934,10 Kč více.

Proti této skutečnosti byl zůstatek finančních prostředků v hotovosti k 31.12. 2004 v hlavní knize i v rozvaze 0,- Kč.

Dle příjmových a výdajových pokladních dokladů a převedeného zůstatku z roku 2003 byl zůstatek k 31.12.2003 64.134,60 Kč.

V roce 2005 nebyla též pokladní kniha vedena.

V roce 2005 byla pokladní kniha dodatečně zavedena po nástupu revizní účetní v počítači a obraty zapsány dle příjmových a výdajových pokladních dokladů. Bylo též provedeno označení příjmů a výdajů příslušnými paragrafy a položkami rozpočtové skladby.

Zároveň revizní účetní provedla srovnání s účtováním v hlavní knize k 31. 7. 2005. Byly zjištěny rozdíly mezi výši skutečných příjmů a výdajů a mezi příjmy a výdaji zaúčtovanými v hlavni knize. Tyto rozdíly byly opraveny v měsíci září a jednalo se doúčtování celkových příjmů ve správných paragrafech a položkách ve výši 130.715,- Kč. Výdaje byly doúčtovány ve výši 18.902,50 Kč. U některých druhů výdajů bylo zaúčtováno v hlavní knize více, u některých méně a v jiných případech nebyly tyto výdaje vůbec zaúčtovány. Tyto opravy byly též provedeny v měsíci září.

V měsíci srpnu bylo provedeno zaúčtování do hlavní knihy správně.

Stav finančních prostředků k 31. 8. 2005 byl 128 349,- Kč.

Popsané nedostatky jsou porušením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Obec jako účetní jednotka je povinna vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů, což nebylo v roce 2004 a 2005 v případě nevedení pokladní knihy.

Každou informaci týkající se předmětu účetnictví nebo jeho vedení jsou účetní jednotky povinny zaznamenávat výhradně jen účetními záznamy, opět nevedení pokladní knihy.

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Opět nebylo dodrženo v letech 2003, 2004 a 2005. Jedná se o rozdíly mezi vykazovaným a skutečným zůstatkem hotovosti. Dále rozdíly mezi zaúčtovanými příjmy a výdaji v hotovosti a příjmy a výdaji doloženými pokladními doklady.

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné. Zejména v letech 2003, 2004 a 2005 nebyla evidence příjmů a výdajů v hotovosti správná a úplná

Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat. Všechny účetní případy týkající se příjmů a výdajů v hotovosti nebyly v letech 2003, 2004 a 2005 zapsány a zaúčtovány.

Kontrolu provedla:

Chmelová Ludmila


PODZIMNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Upozorňujeme, že v úterý 1. listopadu 2005 proběhne sběr železného šrotu. Nepotřebný železný odpad shromažďujte na obvyklých místech.

Jaroslav Čurda


RÁDI UVEŘEJŇUJEME NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVEK

Vážení přátelé, milí spoluobčané,

využíváme příležitosti, kterou nám dává váš sympatický čtvrtletník obce Rapšach – „Rapšašský Kecálek“, abychom se vám představili. Nikoliv jako jednotlivci, protože tak nás už v naprosté většině znáte, potkáváme se v obchodech vaší obce, vídáme se i ve vašich vylepšených a pohostinných restauracích. Tentokrát bychom vám ale chtěli povědět, že jsme se – my všichni, kteří své soboty a neděle i letní dovolené trávíme na našich chalupách ve Velkém Londonu – spojili a vytvořili „Občanské sdružení Velký London“, které chce být přínosným partnerem vám i celé obci.

Uprostřed jara letošního roku jsme na ustavující schůzi potvrdili, že nás všech 27 aktivních členů tohoto sdružení má společný zájem pečovat o lokalitu Velkého Londona, která se nám stala druhým domovem a místem spokojeného odpočinku v půvabném prostředí rapšašské přírody. Chceme pečovat o tuto krajinu především z hlediska spolupráce při ochraně životního prostředí a rozvíjení příznivých sousedských vztahů nejenom v osadě Velký London, ale i s okolními sídelními útvary – rakouské nevyjímaje. Stejně tak bychom chtěli společnými silami postupně oživovat a dokumentovat bohatou a jistě velice zajímavou historii osady Velký London. Ve výhledovém programu máme celou řadu dalších přínosných aktivit.

Byli bychom rádi, kdyby toto Občanské sdružení získalo vaši vlídnou přízeň a důvěru a kdyby se naše společné soužití i nadále rozvíjelo pouze a jenom v příznivé podobě.

B. Vostoupal a K. Paroubek

 

Přejeme srdečně občanskému sdružení hodně úspěchů v naplňování jejich bohulibého programu!!!


MIMOŘÁDNÉ OTEVŘENÍ HRANIČNÍHO PŘECHODU RAPŠACH – SPÁLENIŠTĚ/ BRAND

Jak jsme Vás informovali v minulém čísle Kecálku, o prázdninových víkendech byl na základě povolení Policie České republiky otevřen hraniční přechod Rapšach – Spáleniště/ Brand .

Možná Vás bude zajímat, že podle statistiky Policie ČR překročily hranici za dobu, kdy byl přechod otevřen, celkem 1.182 osoby, a to pěší, cyklisté i jezdci na koni. Nejvíce osob zaznamenali v prvním červencovém víkendu, a sice 240.

Radek Polák, Lenka Cvrčková


Upozornění

Možná jste již zaznamenali, že obecní úřad má novou elektronickou adresu:

rapsach@j-hradec.cz

Lenka Cvrčková


POHŘEBNÍ SLUŽBA

Bedřich Klhůfek

Suchdol nad Lužnicí

V případě úmrtí ve Vaší rodině volejte

tel. 728 680 810 nepřetržitě

Poskytneme Vám informace, radu a eventuálně i pomoc.

Nemusíte navštěvovat kancelář pohřební služby.

Vše nezbytné můžeme vyřídit i u Vás doma.


INFORMACE ZE ŠKOLY

Září 2005

1.9. jsme zahájili nový školní rok 2005/2006.

Přivítali jsme mezi sebou naše nejmenší žáčky – prvňáčky. Popřáli jsme našim vycházejícím „tu správnou“ volbu.

 Do své funkce učitelky I. stupně k nám nastoupila paní učitelka Ivana Záhorovská, která se stala třídní učitelkou čtvrťáků. Funkci školníka a topiče bude v naší škole zastávat pan Jan Kadlec.

Slavnostnímu zahájení nového školního roku opět předcházela řada nezbytných a nutných prací ve směru údržby a oprav budovy školy a jejího pozemku, na kterých se podíleli naši provozní zaměstnanci s vedením školy:

-         malování vybraných prostor školy a školní kuchyně a jídelny

-         úklid učeben, školní kuchyně a jídelny

-         sádrování, nátěry soklů

-         nátěr tabule

-         údržba veškerých podlahových krytin

-         umytí oken

-         obměna lavic a židlí ve vybraných třídách I. stupně

-         postupná výměna starých stolů a židlí ve školní jídelně

-         posečení trávy na hřištích a pozemcích školy.

Popřejme si v novém školním roce úspěšný start, mnoho úspěchů v každodenní rutině, ať se našim prvňáčkům ve škole líbí a daří, ať naši vycházející najdou „tu svou“ střední školu nebo učiliště, tedy i své další profesní zaměření, ať se nám vydaří naše školní akce...

 

A nezapomněli jsme také na našeho adoptivního syna Mariu, který nás potěšil svým dopisem:

Drahý Rapšachu,

jak se máš? Já se mám dobře. Doufám, že Tě můj dopis zastihne v dobrém zdraví.

Byli jsme na exkurzi ve Vaigai Dam (přehrada), kde jsme si užívali každý kousek pohody. Viděl jsem spoustu zvířat, ptáků a hodně turisticky zajímavých míst.

Dostal jsem obvyklý vánoční dárek (levný) od našeho Otce direktora. také jsme slavili Pongal, Deepali (místní svátky) a Učitelský a studentský den.

Také jsme v naší škole měli lékařský tým. Několik z mých přátel mělo  podlomené zdraví a teď se léčí. Někteří z nich se již cítí lépe. Já nemám žádné problémy a dobře pracuji na své budoucnosti.

Upřímně Ti děkuji za Tvou velkorysou pomoc při mém vzdělávání prostřednictvím našeho Otce direktora.

Děkuji Ti, Tvůj milující syn Maria Aruputha Selvam S.

 

·        1.9. vyšlo 1. číslo našeho školního časopisu Rapšach Planet pro školní rok 2005/2006, jehož řádky jsou plně věnovány našemu turistickému letnímu táboru Dračice 2005.

·        5.6. nás navštívily bývalé žákyně Janša Kepková a Martina Křížová.

·        Od 12.9. byla v naší škole postupně zahájena činnost následujících zájmových kroužků:

-         Florball

-         Pohybové hry

-         Animace, PC film

-         Baltík

-         Anglický jazyk

-         Německý jazyk

-         Taneční

-         Pěvecký

-         Hra na flétnu

-         Dovedné ruce

-         Turistický oddíl „Práčata“


·
        13.9. nás navštívilo naše oblíbené Divadélko KOS z Českých Budějovic, které uvedlo pohádku „Jak se léčí princové“ pro děti od 3 do 10 let v prostorách tělocvičny školy.

·        14.9. byl zahájen plavecký výcvik našich žáků 3. a 4. třídy. Spolu s nimi jej  absolvují také podle svého zájmu naši prvňáčci a druháčci a děti z naší mateřské školky.

·        16.9. nás navštívil bývalý žák Mark Rösler.

·        19.9. bylo chladné ráno. Na teploměru bylo naměřeno 0,7°C. Mrazivý měsíc osvětloval krajinu...

·        19.9. se naši prvňáčci se svou p. uč. Květou Machovou a druháčci se svou p. uč. Janou Havlovou vypravili do naší školky na představení „Podzimní pohádka o drakovi“ v podání Divadelní společnosti Úsměv.

·        21.9. se naši vycházející žáci a žákyně vypravili na svou již tradiční přehlídku středních škol a učilišť „Vzdělání a řemeslo“ na Výstavišti v Českých Budějovicích se svou výchovnou poradkyní p. uč. I. Kvapilovou.

·        22.9. nám odborná firma nainstalovala nové školní digitální hodiny mateční a spínací DSH 3S. Opět tedy „zvoníme“, troubení na přestávky panem školníkem tak „odtroubilo“.

·        24.9. se již tradičně vypravili na svůj dálkový pochod „Pěšky zpátky do Evropy“ všichni turisti a jejich příznivci, tedy ti, kteří mají rádi bližší i vzdálenější okolí naší obce a její tolik názvy světoznámé samoty: London, Paris, New York, Bosna, Benátky.  Naši přírodu mohli účastníci pochodu obdivovat na trasách o délce 17, 25 a 40 km. Pochod opět pořádal místní turistický oddíl TOM 2402 „Práčata“ a startovalo se od 7.30 do 9.30 hodin v klubovně oddílu „na fiňáku“. Děkujeme všem účastníkům, počasí nám přálo, sluníčko svítilo, tak zase za rok!!! Anebo již v květnu 2006 na pochodu „Po vesnicích, které musely zmizet z mapy“.

Sponzorem tohoto pochodu je firma MAGNA CARTECH – děkujeme!

·        26.9. navštívili naši třeťáci se svou p. uč. Radkou Círalovou firmu Luboš Sokolík – výroba sklářských forem, která se nachází v areálu místní farmy.

V průběhu září absolvují v naší škole svou souvislou pedagogickou praxi studenti oborového studia Bi-Ch, Čj-Ov a Čj-Aj z pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Seznámí se s chodem naší školy, hospitují u uvádějících vyučujících a zejména vedou výuku v jednotlivých třídách od 5. do 9. ročníku.

Říjen 2005

Akce měsíce října se objeví v předvánočním Kecálku. Jen velmi stručně k té největší – 19. 10. 2005 nás navštívilo 30 rakouských žáků z naší partnerské školy v Rastenfeldu se svými učiteli. Připravili jsme jim zajímavý program, provedli je po škole i po obci, „nakrmili“ jsme je, a pak jsme vyrazili do Třeboně na exkurzi do pivovaru Regent a do zámku na výstavu „Krajina a lidé na Třeboňsku“. 

Celou akci sponzoroval pivovar Regent, a.s. DĚKUJEME!!!

 
 
 
     
 

DOMŮ