OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE ANEB POZNEJME LÉPE SVOU OBEC

Možná Vás bude zajímat, že rapšašská kronika z roku 1923 píše nejen o historii, ale popisuje i místní přírodu. Mluví se tu i o zvěři, obývající okolí vsi, o rostlinách a podnebí. Pro srovnání se současností citujeme.

…Z lesní užitkové zvěře ve větším množství žije tu zajíc, v menším počtu srnec. Zajíců je tu ke dvěma stům, což závisí na zimě, jaký mívá průběh, a takový asi počet se každého roku odstřeluje. Srnci žijí tu v několika rodinách, všech kusů může být kolem sta. Jelen bývá tu zřídka viděn v jaře, kdy zachází sem z hlubších rakouských lesů. Mnoho je tu veverek, vzácnou stává se kuna lesní a liška (těchto je tu kolem deseti), při Dračici ve čtyřech asi doupatech se udržuje jezevec. Tu také objevuje se krysa pižmová (ondatra), která žije ve stokách Černého a obecního blata, v rybnících Kočvarových a v březích Lužnice. Škodu v drůbeži působí časem tchoř, v polích často vidět lasičku, vzácnějším bývá hranostaj. Zato krtků a ježků je tu dost, vedle křečka dělí se s hospodářem o sklizeň hraboš polní, který, rozmnoží-li se (bývá tak v sušších letech), je pravým postrachem.

V polích po celý rok skrývá se koroptev, při podzimních lovech přicházívá jich k zástřelu kolem sta, zůstává pak počet ještě více než dvojnásobný. Mnohem menším počtem je tu zastoupena kvíčala, objevující se tu v zimě a divoká kachna, hnízdící na Dračici (3 až 4 páry) a na Lužnici. Takový asi je tady počet tetřívků, jichž může se tu čítat kolem třiceti…. Z lesů do polí v jaře zaletí tetřev hlušec (počtem kolem deseti), holub hřivnáč a káně lesní, více je tu strak, sojek a kukaček i dudků, jichž však přeměnou pastvisek, jež jsou jeho živlem, v pole, stále ubývá. Po lesích tlukotem upozorňuje na sebe datel, žluva a strakapoud. Z dravců zakrouží v kraji ostříž a krahujec, vzácným bývá jestřáb. V zimě oživuje mlčící ztuhlou a pustou pláň krákot vraních a havraních hejn, s jarem vracejí se sem kavky, čejky, lesní sluky a k vodám rackové. Čápi začínají tehdy stavět své hnízdo v blízké Tušti, aby byli hosty zdejších luk. V jaře a v podzimu přilétají krajem divoké husy, jež je možno tu vidět na pastviskách za hřbitovem, někdy i volavky, jichž bylo dříve mnoho na rybnících při Stříbrci a Lutové. Z drobného ptactva jsou tu zastoupeny obvyklé druhy. Z ptáků nočních je tu sýček.

Z plazů přes všecko ničení udržuje se tu zmije písečná a jedovatější zmije blatní. Mnoho je v kraji užovek, slepýšů a druhých ještěrek, libujících si v kamenité půdě.

V Dračici objeví se vedle bělic i štíče, dříve byli tu i raci. Pokusy s nasazováním pstruhů, jimž by, jak se zdá, bystřejší proud říčky mohl nahradit vody horské, se nezdařily.

Z říše hmyzu možno uvést nesčetné druhy much a komárů, jimž svědčí místní mokřiska a vlhčí lesy, jsou trýzní lidu i zvířectva. Lesnímu stromoví škodí časem v červnu a červenci na smrcích objevující se bekyně sosnová (mniška), jíž však tu nebývá v posledních letech mnoho, píďalka borová a bourovec, z brouků klikorozi, kteří se pilně sbírají, tesaříci a v menší míře lýkožrout. Listnatému stromoví škodí chroust…

Tento půvabný text pochází z pera kronikáře Jaroslava Maruny, jenž nezapře, že v Rapšachu působil jako odborný učitel základní školy a který vedl velmi pečlivě kroniku obce od roku 1923 do roku 1934.

Lenka Cvrčková

 

INFORMACE Z RADNICE

O čem jednalo zastupitelstvo obce na posledním zasedání

Od posledního vydání našeho čtvrtletníku Obce Rapšach bylo svoláno jediné řádné zasedání zastupitelstva na den 27. 3. 2006, kterého se zúčastnili všichni členové.

Hlavním bodem programu zasedání bylo projednání návrhu finančního rozpočtu na letošní rok. K návrhu vyvěšeném na úřední desce obecního úřadu nebyl podán žádný pozměňující návrh nebo připomínka ani písemnou formou či ústně na obecním úřadě nebo na zasedání zastupitelstva. Návrh finančního rozpočtu byl zpracován s ohledem na skutečnost minulého roku. Pro letošní rok by příjem finančních prostředků měl být přibližně na stejné úrovni a také ve výdajové části nedochází k podstatným změnám. Dá se říci, že se finanční rozpočty sestavují jako udržující, aby byl zajištěn nezbytný provoz hospodaření obce, protože po splátkách úvěrů, půjčky a úroků, které představují přibližně 1.000.000,- Kč, již na jiné akce většího rozsahu (opravy a rekonstrukce bytového fondu, rekonstrukce chodníků a komunikací, výstavba nových inženýrských sítí apod.) finanční prostředky chybí. I požadavek ZŠ a MŠ V Rapšachu na finanční příspěvek pro letošní rok byl snížen o 200 000,- Kč na skutečnost minulého roku.

Při stejném výnosu z daní, na kterém je naše obec závislá a při každoročním zvyšování cen a nákladů na provoz hospodaření obce se reálná hodnota příjmů prakticky snižuje a finanční prostředky na rozvoj a zlepšování vzhledu obce prostě chybí. Pro projednání byl návrh finančního rozpočtu, který je uveden na jiném místě tohoto vydání, zastupitelstvem schválen.

Dále zastupitelstvo projednalo žádosti o odprodeje pozemků ve vlastnictví obce. Jednalo se o pozemek par. č. 1818/28 dle pozemkového katastru o výměře 43 m2. v lokalitě Spáleniště – Rafanda, který rozděloval od sebe pozemky žadatele a druhým pozemkem byla parcela č. 45/2 dle KN o výměře 15 m2 . Tento pozemek se nachází mezi čekárnou u obecního úřadu a hotelem „U Irský žízně“. V obou případech se jedná o pozemky, které jsou vklíněny do pozemků žadatelů o odkoupení. Oba pozemky byly po projednání žádostí zastupitelstvem obce bez připomínek schváleny.

O bezúplatný převod pozemků par. č. 42/1 dle KN o výměře 642 m2 a par. č. 42/3 dle KN o výměře 123 m2 do svého vlastnictví si požádala místní organizace SK Rapšach. Jedná se o pozemky mezi farským pozemkem za farou a kabinami SK Rapšach – č.p. 17. Protože na pozemku par. č. 42/1 jsou vedeny inženýrské sítě – plyn, voda, elektrika, telekomunikace, kanalizace a v některých případech má Obec s provozovateli uzavřenou smlouvu o zřízení věcného břemene, nebyla žádost SK Rapšach o převod pozemků schválena. Dalším důvodem zamítnutí žádosti je skutečnost, že pozemek slouží také ostatním občanům k přístupu ke svým majetkům.

V dalším bodu programu zastupitelstvo projednalo nařízení vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Novým nařízením dochází ke zvýšení odměn. Zastupitelstvo schválilo návrh starosty obce, tak jako před dvěma lety, aby stávající odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva schválené na počátku volebního období zůstaly nadále v platnosti do konce volebního období a rozhodnutí o jiných odměnách se již nechá na novém zastupitelstvu po komunálních volbách na podzim.

Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s hospodářským výsledkem Základní školy a Mateřské školy v Rapšachu za rok 2005. Za tento kalendářní rok byl výsledek + 89 500,- Kč. Tak jako v minulém roce zastupitelstvo schválilo, aby tato částka byla ponechána pro potřeby školy a převedena do jejích fondů (fond rezerv, fond odměn apod.) a rozdělení bylo provedeno dle platných předpisů.

V dalším průběhu zasedání byla zastupitelstvu předložena „Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2005“ z kontroly, která proběhla 24. 3. 2006. Kontrolními orgány z ekonomického odboru – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo zjištěno a konstatováno, že podstatné chyby ve vedení účetní evidence z předcházejícího období jsou již odstraněny a účetní evidence je nyní vedena v souladu se všemi současně platnými předpisy o vedení účetnictví.

V posledním bodu plánovaného programu bylo zastupitelstvo seznámeno s výsledkem inventarizace majetku obce k 31. 12. 2005. Provedenou inventarizací dokladovou a účetní byly napraveny nedostatky v účetní evidenci. Majetek obce je po provedené inventarizaci zařazen na příslušné účty ( analytické, podrozvahové apod.) dle platných předpisů. Konečné stavy na běžných účtech souhlasí se stavem účtů v hlavní účetní knize. Úplně nebyla dokončena fyzická inventarizace majetku podle evidence a bude provedena v letošním roce. Jedná se drobný hmotný majetek v ceně do 3.000,- Kč.

Po projednání plánovaného programu bylo zasedání zastupitelstva obce starostou ukončeno. Závěrem starosta poděkoval všem za vykonanou práci v uplynulém roce, který byl hlavně po psychické stránce jedním z nejtěžších v jeho životě, ale jak se říká, konec dobrý, všechno dobré.

Podařilo se zajistit a dokončit nápravu v účetní evidenci, která je v současné době podle zjištění kontrolních orgánů v souladu s platnými předpisy i přesto, že bývalá účetní na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2005 slíbila pracovat nebo spolupracovat na odstranění zjištěných chyb a nedostatků a i když byla v pracovním poměru do 30. 9. 2005, nebyla z její strany projevena absolutně žádná snaha toto svoje prohlášení plnit. Nebylo vůbec jednoduché zajistit někoho, kdo rekonstrukci účetnictví provede. Bylo osloveno několik firem a účetních, které po zjištění, v jakém stavu se účetní evidence nachází, tuto zakázku odmítli.

Sebekriticky přiznal svojí chybu v tom, že plně důvěřoval všemu, co mu bylo sděleno nebo předloženo k podpisu a tuto dokumentaci podepisoval bez řádného prověření. Při třídění dokumentace bylo dále zjištěno, že nebyl informován o všech zasílaných výzvách a urgencích od jiných státních úřadů, aby byly nedostatky odstraněny. Rekonstrukcí a revizí účetnictví nebyla zjištěna žádná finanční zpronevěra, rozdíl zjištěný při revizi pokladny od roku 2000, který vznikl z největší pravděpodobností nedohledáním všech výdajových dokladů, byl z jeho strany plně uhrazen.

Za uplynulým rokem, prohlásil dále starosta, je z jeho strany udělána tečka a již se k němu nechce nadále vracet, a tento rok byl pro něho také poučením, že pravá povaha lidí se projeví až ve chvíli, kdy se člověk dostane do nepříznivé životní situace a jak se potom kdo zachová, předpokládá-li pravděpodobně ztrátu svého osobního prospěchu.

Zpráva o kontrole účetnictví

V lednu 2006 byla skončena kontrola účetnictví obce Rapšach. Všechny zjištěné chyby ve spolupráci s novou účetní obce paní ing. Gazdovou a pracovníkem obce panem Čurdou opraveny.

Celkové vedení účetnictví:

Při kontrole jsem zjistila, že bývalá účetní obce paní Rosenmüllerová nejméně v letech 2003 až květen 2005 nezaúčtovala všechny účetní doklady, i když předpokládám, že některé jí způsobené nedostatky se táhly už od doby, kdy obec přecházela na systém podvojného účetnictví. Následkem toho nesouhlasily v účetních sestavách finanční stavy na bankovních účtech se skutečnými finančními stavy na výpisech z jednotlivých účtů.

Tím, že bývalá účetní nezaúčtovala všechny účetní případy, zkreslila skutečné stavy i na majetkových účtech.

Jednalo se o stavy majetku na účtu nedokončených investic – staveb. Na tomto účtu bylo nutno provést s účinností od měsíce prosince 2005 opravy. Týkalo se to již dokončených staveb Plynofikace obce a Čistírny odpadních vod. I když tyto akce byly dokončeny v roce 2003 a 2004, vedla je bývalá paní účetní stále v nedokončených stavbách.

Dále jsme s účinností od prosince 2005 byli nuceni provést opravy v účetnictví na účtech vedených u České spořitelny. Opravy se vztahovaly k základnímu účtu a ke všem jeho třem podúčtům. První je veden pro plynofikaci obce, druhý pro čističku odpadních vod a třetí pro půjčku ze státního fondu bydlení

Rozdíly způsobeném nezaúčtováním a špatným zaúčtováním všech účetních případů jsou ve zkratce vyčísleny takto:

Základní běžný účet v roce 2004 celkem nezaúčtováno                výdaje 85 535,98 Kč

                                                                                                                    příjmy 6 386,12 Kč

Podúčet na financování plynofikace obce. Tento účet vedla paní účetní od roku 2003 a byly na něm zpočátku zúčtovány příjmy ve výši 293 000,- Kč. Tento stav paní účetní beze změny vykazovala od 1. 1. 2004 až do listopadu 2005, i když v účetnictví byly případy – tj. příjmy a výdaje, které měly být na tomto účtu zaúčtovány. V letech 2003 až 2005 se jednalo o následující částky:

příjmy:         28 900,- Kč           příspěvky od občanů

                     743 000,- Kč           dotace od Státního fondu životního prostředí

výdaje:    4 743 000,- Kč           úhrady za práce – použití výše uvedené dotace SFŽP

                     137 940,- Kč           za skříňky a úhrada části projektu

Podúčet na financování stavby Čistírny odpadních vod. Tento účet nebyl v účetních sestavách veden vůbec, a to i přesto, že v letech 2003 – 2004 na tomto účtu nabíhaly skutečné příjmy a výdaje.

Celkem byly doúčtovány částky:

o       příjmy 9 762 442, 30 Kč

o       výdaje 9 888 323,00 Kč

V souvislosti s výše uvedenými opravami na účtech vedených u banky byly též opraveny majetkové účty:

Nedokončené stavby

Stavba čistírny odpadních vod – zde byla doúčtována částka 3 071 855,- Kč.

Po tomto doúčtování hodnota stavby ČOV tj. 12 126 492, Kč byla přeúčtována na majetkový účet „Stavby“.

Stavby

Na tento účet jsme nově zaúčtovali dokončené stavby:

 - ČOV              12 126 492,- Kč

 - plynofikace     12 207 255,- Kč

Účet finančního majetku

Na tomto účtu paní účetní nesprávně zaúčtovala stavy z podílových listů ve výši 2 636 000,- Kč. Tyto podílové listy byly odprodány na financování stavby ČOV. O těchto finančních částkách však paní účetní vůbec neúčtovala, proto jsme je museli zaúčtovat dodatečně, a tím se snížila částka finančního majetku.

Na druhé straně nebyla ve finančním majetku zaúčtována částka 133 00,- Kč, což představuje hodnotu akcií JČ plynáren České Budějovice podle výpisu Střediska cenných papírů.

Kontrola pokladny

O kontrole pokladny jsem se zmiňovala už v minulém čísle Vašeho čtvrtletníku. Zjistila jsem, že paní účetní vůbec anebo naprosto nedostatečně vedla základní účetní doklady v této oblasti účetnictví. Chyběly vypsané výdajové doklady, které musel za rok 2004 pracně dohledat pan Čurda na základě účtenek, které se našly založené na různých místech v kanceláři. Paní účetní nepředložila pokladní knihu, takže jsme ji vlastně museli rekonstruovat. Mimo to paní účetní nevedla knihu faktur. Rozdíl (nejednalo se o horentní sumu), který s určitostí vznikl tím, že se nepodařilo dohledat výdajové doklady, uhradil z vlastní vůle starosta obce.

Závěr

Chtěla bych konstatovat, že všechny výše uvedené nedostatky byly způsobeny bývalou paní účetní jako chyby v účtování nebo nezaúčtování finančních prostředků. Situaci, do níž jsem v průběhu roku 2005 nastoupila, můžu popsat jen jako celkový kolaps účetnictví obce.

V listopadu 2005 jsem na žádost obecního úřadu provedla kontrolu hospodaření základní školy Rapšach a nezjistila jsem žádné závady. Účetnictví Základní a Mateřské školy Rapšach je vedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a bez závad.

Po všech náročných opravách, které jsou ve zkratce uvedeny výše, stavy účtů v účetnictví souhlasí se stavy účtů na výpisech od České spořitelny, jak také konstatovala pravidelná kontrola JČKÚ v březnu 2006.

Ludmila Chmelová

revizní účetní

 

Malá moralitka o čistotě obce

Po nekonečné zimě tu máme definitivně jaro a to přes všechny své příjemné stránky odhalilo i nepořádek, který tak milosrdně zakrýval sníh. Možná jste si všimli, že v letošním roce se jako první vrhli do úklidu školáci. Uklidili náves a cestu od školy k autobusu a kolem zvláštní školy. Nebylo by od věci, kdybychom je následovali.

Ještě před pár lety by nás například ani nenapadlo, že vesnice jako je Rapšach, se bude potýkat s nevoňavým problémem psích exkrementů. Venčete, prosím, své psíky a psy na svém dvoře, no a pokud to není možné, mimo obec.

Taky vraky automobilů a různý rum a nepořádek, byť na soukromých pozemcích, estetice obce zrovna nesvědčí. Bylo by vhodné je odstranit, než obecní úřad využije své pravomoci v této oblasti.

Lenka Cvrčková

 

Volby do poslanecké sněmovny

Není nejmenší pochyby, že jste jistě zaznamenali, že se blíží volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Takže jen pro pořádek:

Volby se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2006. V obci je zřízen jeden volební okrsek. Volební místnost bude jako vždy v budově obecního úřadu a bude otevřena:

·        v pátek 2. června od 14,00 do 22,00 hodin

·        v sobotu 3. června od 8,00 do 14,00 hodin.

Volební lístky obdrží všichni voliči zapsaní do volebního seznamu pro náš volební okrsek v nejbližších dnech. Případné volební průkazy Vám vystaví a všechny Vaše dotazy ohledně voleb zodpoví pracovníci obecního úřadu.

Lenka Cvrčková

 

Stavění máje

Obecní úřad by chtěl poděkovat všem občanům, kteří se zúčastnili tradičního stavění máje dne 30. dubna. Samozřejmě naše největší díky patří Farmě Rapšach ing. Jana Kepky, která jako každoročně připravila vynikající občerstvení.

Jaroslav Čurda

 

Tradiční velikonoční koncert

Tradiční velikonoční koncert se konal v místním kostele sv. Zikmunda v pondělí 17. dubna 2006 v 15,00 hod. Účinkující z Komorního orchestru při Základní škole v Rapšachu pro Vás hráli a zpívali to, co pilně nacvičili. Škoda, že se koncertu zúčastnilo méně než obvyklý počet posluchačů. Těmto věrným děkujeme.

Se stejným koncertem jsme vystoupili i v Suchdole nad Lužnicí tentýž den v 17,30 hod. Toto představení se těšilo podstatně větší pozornosti Suchdoláků. Podle ohlasu se koncert líbil.

Lenka Cvrčková

 

Informace ze školy

LEDEN 2006

 
 • 2.1. – 8.1. se naši sedmáci a další nadšenci z řad lyžníků a lyžnic vypravili pod vedením p. řed. Karla Snětiny, p. uč. Jany Skřivánkové a p. uč. Anny Ticháčkové zdolávat horské velikány v rámci již tradičního lyžařského výcvikového kurzu – chata Domov ve známé lokalitě zimních sportů Deštné v Orlických horách.

 •  30.1. jsme uveřejnili překlad dopisu našeho adoptivního syna:

Milý Rapšachu,

já, Vámi sponzorované dítě Maria Aruputha Selvam Sahayaraj, Vás zdravím.

Já se těším dobrému zdraví a spokojenosti. Vřele si přeji, aby Vás můj dopis zastihl v dobrém zdraví. Mám se dobře a prosím Boha, aby Vám dal také dobré zdraví. Stále se těším, že mi napíšete. Vedu si dobře v mých studiích.

Vedoucí učitelka naší školy sestra Lily byla přeložena z naší školy, my jsme byli toho dne velmi smutní, i když jsme dostali novou vedoucí sestru z Perumalmalai.

Tento rok měli jsme velmi dobré srážky, mnoho míst bylo zaplaveno kvůli těžkým srážkám. Také jsme měli přednášku o AIDS, pro nás i naše rodiče. Dozvěděli jsme se mnoho faktů o AIDS.

Plánujeme slavit první svátek vánoční 18. prosince.

Se srdce plnou láskou Vám přeji abyste Vy i členové Vaší rodiny a Vaši přátelé oslavili radostně Vánoce a měli překrásný nový rok 2006.

Váš milující Maria Aruputha Selvam Sahayaraj

 • 30.1. jsme přivítali naše budoucí prvňáčky: konal se zápis do 1. třídy.

 • 31.1. předali svým žákům a žákyním třídní vyučující vysvědčení, tedy uzavřeli jsme I. pololetí tohoto školního roku při bilancování úspěchů a neúspěchů naší školní práce. Pro prvňáčky to byla první odměna za jejich práci ve škole a pro naše vycházející třeba impuls ke zvýšení aktivity směrem k přijímacímu řízení na střední školy a učiliště. Novinkou našich pololetních vysvědčení bylo výstupní hodnocení pro vycházející žáky.

 • 31.1. se uskutečnilo již tradiční zimní sportovní klání žáků a žákyň II. stupně „Bílou stopou kolem školy“ -  závody na běžkách.

ÚNOR 2006

 • 1.2. se naši deváťáci zúčastnili pilotního projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií 2006. Projekt byl realizován formou testů z matematických dovedností, dovedností v českém jazyce a studijních dovedností.

 • 2.2. se uskutečnilo již tradiční setkání pěvců a pěvkyň, slavíků a slavic, tedy našich dětí z I. stupně v rámci pěvecké soutěže.

 • 20.2. nám přišel milý pozdrav od pana Josefa Dvořáka z firmy Unilever až z daleké Nelahozevsi. Tak se mu líbily naše webové stránky, že nám poslal několik balíků mýdla. Je to krásné, a hrozně moc děkujeme!!!

 • 24.2. se v půdní vestavbě, učebně 5. třídy, setkali všichni příznivci literatury ve školním kole recitační soutěže žáků a žákyň I. stupně.

 • 26.2. se uskutečnil již tradiční maškarní ples v sálu kulturního domu ve Dvorech nad Lužnicí, který uspořádal náš turistický oddíl „Práčata“ spolu s naší základní školou.

BŘEZEN 2006

3.3. naše žáky a žákyně z 1. – 4. třídy navštívili hasiči ze Suchdola nad Lužnicí s programem o protipožární prevenci. Děti se svými p. učitelkami měly mimo jiné možnost nasadit si hasičskou přilbu, obléci bundu s reflexními páskami, dýchat za pomoci kyslíkového přístroje. Hasiči jim ukázali např. základní součásti své výstroje včetně proudnice, seznámili je s náplní svých povinností  včetně promítání videa o jejich náročné práci.

3.3. jsme od Oblastního spolku Českého červeného kříže Jindřichův Hradec obdrželi následující sdělení:

„Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale i celé naší společnosti.“

Naše paní vychovatelka Anna Nováková

dovršila 60 bezpříspěvkových odběrů krve.

 
 • 17.3. se naši žáci a žákyně  4. – 9. třídy zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan 2006 v kategoriích Klokánek – Benjamín – Kadet.

 • 18.3. – 19.3. jsme opět vítali jaro, tentokrát 2006.

 • 22.3. se uskutečnila přednáška spojená s  besedou našich osmáků a deváťáků s p. ing. Monikou Wittingerovou z organizace Jihočeské matky na téma „Jaderná elektrárna Temelín a její alternativy“.

 • 27.3. se uskutečnil další ze série seminářů za účasti našich pedagogů zaměřených na tvorbu ŠVP – Školního vzdělávacího programu. Na tento den bylo vyhlášeno ředitelské volno a pedagogové tak navázali na dosavadní práci nad tvorbou ŠVP.

 
 
 
 
     
 

DOMŮ