OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

 

Trocha historie nikoho nezabije

aneb poznejme lépe svou obec

 

Citujeme z práce Dariny Hlavičkové: K problematice vývoje Vitorazska v letech 1920 – 1938, o hospodářských poměrech v oblasti:.

…„Vitorazsko má málo úrodnou půdu. V okolí řek Lužnice, Stropnice a Dračice existo-valy rozsáhlé močály, které byly od 16. století vysoušeny. Přesto dodnes způsobují spodní vody velkou vlhkost půdy. K nepříznivým podmínkám zemědělství přispívá také chladné podnebí… Pěstovalo se tu pouze žito, oves, ječmen a brambory. Úroda byla vždy malá, v poměru 1:3 u obilovin, 1:4 u okopanin. … Obyvatelé Rapšachu těžili rašelinu a vozili ji k Salzburku. Muži z této vesnice a z Kunšachu pomáhali kolem roku 1900 při stavbě úzkokolejné dráhy, která spojovala Waidhofen se Slavonicemi. V zimě pracovali u rybníka v Neu – Nagelbergu, kde lámali led a vozili ho do místního pivovaru. V létě pak pomáhali v Rakousku při žních. Někteří se živili tím, že na trzích za hranicemi nakupovali dobytek, aby ho pak výhodně prodávali v Čechách. Tuto možnost ale po připojení těchto oblastí k Československu ztratili. Na počátku 20. století, ale i po první světové válce si přivydělávali tím, že k sobě přijímali na výchovu pár měsíců staré děti svobodných matek z Vídně. Za výchovu, ubytování a stra-vu dostávali příspěvek, za který nakupovali i pro své děti. Na výchovu vídeňských dětí dozírali farář a starosta obce, který také rodinám vyplácel příspěvky. Za nejmladší dítě dostali 8 zlatých, za středně staré 6 a za nejmladší 4 zlaté…..

Lenka Cvrčková

INFORMACE Z RADNICE

Z jednání zastupitelstva obce

V II. čtvrtletí letošního roku byla svolána dvě řádná zasedání a to 20. května a 16. června. Na prvním zasedání bylo zastupitelstvo seznámeno podrobně p. Františkem Šetkou , který se bezúplatně stará o hospodaření v lesích ve vlastnictví obce, o současném stavu lesního hospodářství. Polomy způsobené ve dvou letech přírodními kalamitami jsou již zpracované a vytěžené dřevo bylo poměrně výhodně prodáno. Zůstává jen nepatrné množství palivového dřeva a menší nedostupné lokality se ponechají přirozenému vývoji. Současné době se zalesňují holiny po těžbě, konají se opatření proti kůrovci a provádějí se běžné výchovné zásahy. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na obnovu meliorační sítě a opravu cest, aby se mohla podat žádost o získání finančních prostředků z dotačních titulů. Po seznámení o hospodaření v obecních lesích byl v dalším pravidelném bodu programu projednán návrh rozpočtových opatření ve finančním rozpočtu. V příjmové části se upravuje daň z příjmu za obec ve výši 52 220,- Kč, ve výdajové části se zvyšují náklady na opravy veřejného osvětlení ve výši 75 000,- Kč způsobené hlavně pokládkou nových zemních kabelů veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu mezi Londonskou ulicí a Bosnou z důvodu odstranění sloupů elektrického vedení při prováděné rekonstrukci. Další výdaje, které nebyly zahrnuty ve finančním rozpočtu, se týkají úhrady za zpracování geometrických plánů při přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci Londonské ulice, zpracování projektové dokumentace na odvodnění objektu Základní školy, mzda a odvody topiče na zajištění zimní sezóny, vyúčtování zdravotní péče o starší občany z r. 2007. Dále na zasedání zastupitelstva byly stanoveny cesty na opravu recyklovanou směsí v tomto pořadí

- cesta naproti škole k č. p. 147

- část cesty v úseku napojení hlavní komunikace před rybníkem Horní Kočvarů na cestu směrem k č.p. 81 a 211 včetně odvodnění

- část parkoviště před č.p. 1 a cesta k č.p. 36 a 270

- cesta mezi č.p. 33 a 34 k č.p. 50

- u č.p. 20 cesta k řadovým garážím včetně parkoviště

Zbude-li po těchto opravách recyklovaná směs, bude použita na některý úsek místní komunikace, který je ve špatném technickém stavu. Cesty se budou opravovat v letních měsících a osloví se dvě firmy o podání nabídky. Kromě opravy cest vybraná firma provede zatrubnění stoky vedle cesty na Bamšuli proti nové zástavbě.

V minulém vydání Kecálku jsme informovali občany o orientačním plánu akcí pro letošní rok. Zastupitelstvo bylo na zasedání seznámeno se současným stavem a přípravou akcí. Na dokončení rekonstrukce Základní školy, tj. výměnu oken a zateplení fasády obci nebyla poskytnuta dotace a proto se opravy nebudou realizovat. Na opravu cest a zatrubnění stoky byly osloveny dvě firmy o podání nabídky a tyto akce se uskuteční v letních měsících. Před dokončením je projektová dokumentace na stavební úpravy v mateřské školce dle hygienických požadavků. Správní řízení na vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci Londonské ulice již bylo zahájeno a v současné době je již hotova projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace k nové zástavbě na Bamšuli pro účely územní řízení. Do konce června bude vybrána firma na výměnu oken v bytovce č.p. 20, se kterou se uzavře smlouva o dílo a bude stanoven termín výměny oken asi u 10 bytů. Příprava na poslední akci, vyhotovení projektové dokumentace na revitalizaci návsi, byla zatím odložena. Důvodem k odložení je příprava projektové dokumentace Správy a údržby silnic na průtah obce v tomto roce a s tím souvisejícími dopravními poměry – umístnění autobusové zastávky, výška komunikace a chodníků apod.. Při jednání byl dále schválen návrh starostky obce na zřízení Komise pro zlepšení vzhledu obce, která by měla za úkol hodnotit před jednotlivými objekty např. květinovou výzdobu., úklid a údržbu objektů, chodníků, předzahrádek a prostranství v průběhu roku a nejlépe a nejhůře udržovaných objektech budou občané informováni prostřednictvím našeho Kecálku, popřípadě uveřejněním ve vývěsní skříňce. Za předsedkyni této komise byla jednohlasně schválena zastupitelka Růžena Kroniková a členy do komise si sama vybere dle svého uvážení. V průběhu zasedání bylo zastupitelstvo seznámeno s výsledkem kontroly provedené pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje zaměřené na hospodaření obce. Výsledkem kontroly byl závěr, že při přezkoumání hospodaření územního celku ( obce Rapšach ) za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a dále nebyla zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření obce Rapšach v budoucnosti. V dalším bodu programu členové zastupitelstva projednali zprávu o provedené inventarizaci obecního majetku k 31.12. 2007. Inventarizace majetku, závazků, pohledávek, věcných břemen a zástav majetku byla provedena celkem v 5 inventurních úsecích a jak při fyzické tak i při dokladové kontrole nebyly zjištěny rozdíly oproti účetnímu stavu.

Na zasedáních zastupitelstvo také projednalo žádosti o prodeje pozemků žadatelům a o převod pozemků do vlastnictví obce. Konkrétně se jednalo o schválení prodeje části pozemku par. č. 246 o výměře 101 m2 před č.p. 210, pozemku par. č. 455/2 o výměře 521 m2 za č.p. 291 a parcely č. 12/36 o výměře 21 m2 mezi č.p. 12 a 15 a o prodej parcely č. 42/3 PK o rozloze 123 m2 a to SK Rapšach za symbolickou cenu 123 Kč. Jedná se o pozemek pod bytem čp. 17 vedle kabin SK Rapšach. Důvodem je žádost SK o dotaci na rekonstrukci objektu, jejíž podmínkou je vlastnictví nejen budovy ale i pozemku, na němž stojí. Zastupitelstvo dále schválilo podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracovišti Jindřichově Hradci o bezúplatný převod dvou parcel a to par. č. 3 a 33/1. Jedná se o pozemky v místní komunikaci od hasičské zbrojnice směrem k požární nádrži. Bohužel se jedná jen o dva malé pozemky, které se dají dle platných směrnic ze všech místních komunikací převést do vlastnictví obce. Ve věci pronájmu obecních pozemků zastupitelstvo schválilo žádost p. Bohuslava Schickera o prodloužení výpovědní doby o 1 rok, tj. do 31.10. 2009 s tím, že pozemek bude udržován v řádném stavu a pastviny bude zabezpečeny proti volnému pobíhání dobytka. O průběhu kulturních akcí jsou občané seznámeni na jiném místě tohoto vydání Kecálku.

 

Poplatky:

Upozorňujeme občany na povinnost úhrady poplatku za komunální odpad dle platné vyhlášky a s možnými sankcemi při neplnění úhrady, které mohou být platebním výběrem zvýšeny až trojnásobně.

Dále upozorňujeme občany, kteří jsou napojeni na obecní kanalizaci, na povinnost úhrady stočného (platba dle množství odebrané vody x 6,85 Kč za 1 m3 ). Stočné lze vymáhat se zpětnou platností tří let, popřípadě se dá přerušit napojení na obecní kanalizaci. Platba se provádí na obecním úřadě.

Jaroslav Čurda

 

Pozvánka

 

Vážené dámy,

zveme Vás na

kurzy orientálního tance,

které se budou konat od měsíce září v tělocvičně ZŠ.

Kurzy budou probíhat v úterý odpoledne,

cena za tři měsíce činí 1 200,- Kč.

Bližší informace na tel.: 605 938 218

   

Nenechte si ujít

Rádi přetiskujeme pozvánku na 1. ročník divadelního festivalu v Suchdole nad Lužnicí

Suchdolské divadelní večery

DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SOUBOR

SUchdolské Divadlo

a

MĚSTO SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Vás všechny srdečně zvou na 1.ročník divadelního festivalu

NEDĚLE 6. ČERVENCE 2008

16.00 hod. „DVOJÍ PRAVDA O VILÉMOVI Z ROŽMBERKA“ Farní zahrada

20.00 hod. „PAMFILO A SPOL.“ Farní zahrada

 

SOBOTA 12. ČERVENCE 2008

16.00 hod. „PLETENÉ POHÁDKY“ Farní zahrada

20.00 hod. „AMANT“ Kulturní centrum – kino

 

SOBOTA 19. ČERVENCE 2008

16.00 hod. „O SELCE LAKOMCE“ Farní zahrada

20.00 hod. „CIKÁNSKÁ BALADA“ Kulturní centrum – kino

 

SOBOTA 26. ČERVENCE 2008

16.00 hod. „MALÝ ALENÁŠ“ Farní zahrada

20.00 hod. „LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI“ Farní zahrada

 

Bližší informace na Obecním úřadě Rapšach a nebo na adrese:

www.divadlo.unas.cz

P e l M e l  z  fotbalového Rapšachu

A je tady opět nové číslo Kecálku a s ním spojené informace nejen pro příznivce fotbalu.

 

Sezóna 2007 - 2008

A máme tady opět červen a s ním související konec sezóny…

Od nástupu zimy, to znamená v zimní přestávce, jsme se poctivě připravovali na jarní část odvetných utkání v okresní soutěži, tréninky v tělocvičně, výběhy venku, vrcholem přípravy bylo historicky první společné soustředění hráčů!!! Mančaft vyjel „za humna“ do Horní Stropnice v úctyhodném počtu hráčů, doplněných oběma trenéry a realizačním týmem (předseda). Ve čtvrtek jsme odjeli brzy ráno z Rapšachu a ihned po příjezdu a vybalení nejnutnějších věcí následoval první výběh do terénu, dále se rozepisovat nebudu, neboť bych Vás unavoval a opakoval se, ale dvou až třífázové tréninky v terénu, na hřišti, v tělocvičně (nádherná hala), v posilovně, nejen stmelily kolektiv, ale hlavně dodaly potřebnou fyzičku a sílu. Navíc sauna a místní obyvatelstvo – regenerace a balzám pro tělo i ducha… Podmínky pro přípravu byly ideální, vyšlo počasí, ubytování i sportoviště bylo ve velmi dobré kvalitě, stejně tak i strava a místní lidé si nás velmi oblíbili!! Na závěr soustředění jsme odehráli přátelské utkání s domácím Hraničářem a porážce 2:5 (jenom) tleskali i domácí diváci, kteří uznale kývali hlavami, že z plné přípravy jsme byli domácím hráčům naprosto vyrovnaným soupeřem. V neděli jsme se šťastně vrátili domů k rodinám – v pořádku…

V sobotu 21.6.2008 jsme odehráli poslední utkání sezóny, kterou lze vyhodnotit vcelku jako úspěšnou… Svůj výkonnostní předsezónní cíl (5.místo) jsme sice nesplnili, ale bodový zisk – 30 bodů, předčil naše očekávání. Po loňské, velmi hubené sezóně (17 bodů) a poslednímu místu v tabulce, si myslím, že takový nárust bodů očekával málokdo. Uvedený bodový zisk nám zajistil konečnou 7. příčku v tabulce. V některých zápasech jsme výkonem excelovali, v některých naopak propadli, ale vždy jsme se snažili bojovat o dobrý výsledek.

Jediným propadem bylo utkání v Lodhéřově (debakl 1:6), ale nutno podotknout, že domácím vyšlo toto utkání abnormálně – z 8 střel na bránu dali 6 branek!!! Na druhou stranu jsme deklasovali Stráž 9:0, Lásenici 6:2. Odehráli jsme vyrovnaná utkání s mužstvy špice tabulky, Žďár 0:1, Chlum 1:1, postupující Klikov 1:1.

Mužstvo máme kvalitní a perspektivní, takže do další sezóny si klademe opět ty nejvyšší cíle, budeme se snažit hráče, kterým končí hostování v našem SK, samozřejmě udržet a možná i posílit o některá nová jména…

Nová sezóna začne již brzy (16.17.8.2008), těšíme se na ni i na Vaši přízeň…

 

Samozřejmě a v neposlední řadě musím jménem klubu poděkovat všem sponzorům, fanouškům, lidem, kterým alespoň trošku záleží na dění v obci a tudíž i fotbalovém SK.

Děkujeme sponzorům - obec Rapšach, Ing. Jan Kepka, Magna Cartech, Jan Hroník.

Děkujeme za dárečky do tradiční tomboly – Pizzerie Sokolíkovi, Lubomír Sokolík, manželé Daňkovi, Seznam.cz, Bonsaicentrum Milan Šíp, Doppler, Bform, manželé Císařovi, Stanislava Pytlová.

 

D ě t s k ý d e n

V neděli 1.6.2008 proběhl na hlavním hřišti tradiční Dětský den. Pro děti (a nejen pro ně) bylo připraveno několik atrakcí a soutěží, např. srážení plechovek hasičskou proudnicí, rybolov, chůze na chůdách, házení na klauna, střelba míčem na branku (pár soutěžících dokonce předčilo místní borce SK Rapšach), nošení pingpong míčku na lžíci, atd.

Děti soutěžili s nadšením sobě vlastním a u každé atrakce byli po zásluze odměněni sladkou cenou.. Počet zúčastněných se vyšplhal na číslo 86, nutno podotknout, že pár dětí chybělo z důvodu reprezentace Suchdolu nad Lužnicí, ale i obce Rapšach, v mistrovském utkání ve fotbale v Bernarticích.

Po celou dobu akce hrála kapela ALTEKAR, která DOKONCE vymyslela netradiční atrakci a tou bylo KARAOKE!!!

Závěrem byla vylosována tombola, ve které byly ceny, jenž nešly rozdělit u atrakcí, např. poukázky na pizzu, trička, termotašky, kalkulačky, atd. Po tombole následovalo hromadné opékání buřtíků.

Samozřejmě, že taková akce se neobešla bez spoluúčasti sponzorů. Tímto bychom chtěli poděkovat jmenovaným: Obec Rapšach, Seznam.cz, Petr Daněk, Ing. Jan Kepka, Lubomír Sokolík, Pizzerie Sokolíkovi, Krámek u Kroniků, Keramika Kovařík, Míra Lehký – VERBAS interiéry, Jan a Petr Svobodovi, Bistro U Kapra Třeboň, Martina Kubatová, HBSW Dobrá Voda, Mgr. Petr Bednář, Petr Vochozka, rodiny Ferencovi, Pekárna Suchdol – pan Soudek, Lenka Císařová, fotbalisti Sokola Suchdol, Moeller Suchdol, Vlaďka Kim – Lady Bar, Knedlík a Ježek .

Jelikož přálo počasí a nálada byla více než výborná, můžeme Dětský den považovat za velmi povedenou akci a nezbývá než se těšit na další, už za rok – jak to letí…

 

Pozvánky na letní akce

Velký mezifiremní turnaj

V sobotu 28.6.2008 proběhne velký mezifiremní turnaj „VERBAS CUP“.

Po loňském úspěchu je tady opakování. Letos se turnaje účastní již 12 mužstev, ta budou rozdělena do dvou skupin a dále se bude hrát pavoukem čtvrtfinále, semifinále,atd.

Rozlosování turnaje je již tradičně v pátek ve 20.30 na kabinách a začátek je v sobotu ráno 8.00… Doufáme, že podívaná a předvedené výkony z loňska jsou tou nejlepší pozvánkou pro Vás, fanoušky a příznivce netradičního fotbálku…

Jen pro zajímavost, účastníci turnaje:

1. BForm Chlum (obhájce vítězství), 2. Moeller Suchdol, 3. Doppler Trhové Sviny, 4. Steve sport (na soupisce KAREL POBORSKÝ!!!!), 5. Seznam.cz Praha, 6. Magna Cartech Č.Velenice, 7. Lubomír Sokolík, 8. Kinshofer Č.Velenice, 9. Spektrum SF Nová Ves, 10. HC Hrachoviště, 11. SAFÍR SF Nová Ves, 12. VERBAS Interiéry.

Přijďte se podívat a pobavit dobrým a kvalitním fotbálkem…

 

Tradiční letní turnaj O pohár OBCE RAPŠACH

V sobotu 12.7.2008 proběhne tradiční letní turnaj „O Pohár Obce Rapšach“.

Tradiční obsazení mužstev SK Rapšach, Blesk Klikov, Hraničář Horní Stropnice. Bohužel, tradiční účastník MAGNA CARTECH odřekl účast na poslední chvíli, takže stále hledám a oslovuji potencionálního účastníka – do uzávěrky Kecálku – neznámý…

Začátek je ve 12.00.

 

Turnaj Suchdolu nad Lužnicí

V sobotu 26.7.2008 se uskuteční turnaj sousedního Sokolu Suchdol nad Lužnicí, který se stává již tradicí na našem hřišti. Po pádu sokolíků do 1.B. uvidíme s jakým obsazením nás překvapí, ale přece jen je to pozvánka na kvalitní kopanou o pár tříd výš, než hraje naše mužstvo SK Rapšach… Začátek je ve 12.30.

 

Ostatní informace a zajímavosti

V březnu proběhla výroční schůze SK Rapšach, účast členů byla více než hojná, za což všem zúčastněným děkuji.

Ve volbách do výboru se objevili stejní lidé, kteří pracovali ve vedení SK již minulý rok, ale plným počtem hlasů všech přítomných, dostali důvěru pracovat i v roce následujícím.

Takže výbor pracuje v tomto složení:

Císař Milan – předseda oddílu

Pytel Jan – jednatel a organizační pracovník

Kouřil Miroslav – člen

Maroušek Jan – člen

Břenek Josef – člen

-------------------------------------------------

Kubatová Martina – pokladník

 

Za celý výbor děkuji za projevenou důvěru a slibuji, že se budeme snažit Vás nezklamat a pro rozvoj SK udělat maximum co je a bude třeba…

 

Začátkem června jsme si pořídili novou „hračku“ – sekací traktor a dokonce v našich tradičních žlutozelených barvách. Nebyla to levná „hračka“, ale SK vždy vlastnil sekačku a má ji i nyní…

Po určitých rozepřích a nepochopení se, konečně došlo k úplné dohodě mezi SK Rapšach a Ivanem Průchou. Obě strany zasedly ke kulatému stolu, nastolily režim který by měl platit pro údržbu a využívání hřiště. Nezávislým členem schůzky bylo celé zastupitelstvo obce v čele s paní starostkou a průběh schůzky i výsledek přivítalo s nadšením!!! Dle mého názoru je třeba spolupracovat, jsme malá obec a pokud nebudeme táhnout za jeden provaz, nedokážeme nikdy nic…

Proto apeluji i na Vás, rodiče, fanoušky, přátelé sportu, na hlavní ploše jsou k dispozici dvě branky na házenou se sítěmi, které můžou využívat Vaše ratolesti ke každodenní činnosti. Upozorněte je na věc, že údržba a zkrásnění hřiště, stojí nemalé úsilí a nemalé finanční prostředky, my chceme zatravnit místa před brankami, ale pokud se bude stále v uvedených místech pohybovat 5 – 10 lidí, nezatravníme to nikdy!!! Děkuji za pochopení a následnou spolupráci při „výchově“…..

Toť do tohoto čísla Kecálku vše, děkuji za dočtení až sem…

Za SK Rapšach – Honza Pytel

   

 Informace ze školy

Bylo toho od konce března moc, tak jen telegraficky to nejdůležitější:

6.4. – 13.4. se skupina našich žáků a žákyň pod vedením p. uč. Olgy Imrichové vypravila v rámci studijně poznávacího pobytu do Londýna. Účastníci zájezdu: Lucka Plchová, Míša Kliment, Rudík Babor, Lenka Kratochvílová, Zdenda Bárta, Kačka Daňková, Niki Střítecká, Barbora Stasková, Šárka Imrichová, Ondřej Kříž.

 

Program zájezdu

1.  den – odjezd do školy přes Německo do Paříže.

2.  den – celodenní prohlídka do Paříže, Martovo pole se slavnou Eiffelovou věží, nábřeží Seiny, katedrála Notre Dame, Latinská čtvrť – Lucemburské zahrady, bulvár St. Michel, univerzita Sorbonna, Pantheon, Louvr, projížďka lodí po Seině, ubytování v hotelu.

3.  den – návštěva Versailles, Malý a Velký Trianon, čtvrť La Defence, okružní jízda Paříží – bulváry Montmartru, varietní lokál Moulin Rouge, náměstí Pigalle, bazilika Sacké Coeur, bulvár a věž Montparnasse, Elysejská pole, Vítězný oblouk, ubytování v hotelu.

4.  den – odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, prohlídka města Dover, Do verský hrad, město Canterbury, Canterburská katedrála, Hever Kastle a přilehlé zahrady s bludištěm, ubytování v rodinách v Londýně.

5.  den – pěší prohlídka Westminster Abbey, House sof Parlament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace, piknik v St. James´s Park, prohlídka St. Paul´s Cathedral, Shakespeare Globe Theatre, muzeum hrůzy a hororů London Dungeon, válečný křižník Belfast, procházka po Tower Bridže, návrat do rodin.

6.  den – Windsdor, nejstarší chlapecká škola v Etonu, Legoland – městečko sestavené z 20 milionů kostek, Oxford – High Street, kolej Magdalen College, Saint Aldate´s Street, Carfax Tower ze 13. století, nejstarší kolej Merton College (1264), Tlen Hall, univerzitní areál koleje Christ Church College – místo filmování Harryho Pottera, katedrála Christ Churých Cathedral, zakončení procházky u Radcliff Camera a Clarendon Building.

7.  den – muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s, hrad Tower, prohlídka S. Catherine Docks, Tower Bridge, obří kolo London Eye, odjezd do ČR.

8.  den – příjezd domů.

 

 

17.4. – 19.4. se naši žáci a žákyně povinně volitelného předmětu společensko vědní seminář vypravili s p. uč. Pavlínou Křížovou na svou již tradiční exkurzi. Tentokrát navštívili Příbram a okolí.

 

Plán poznávacího výletu

 1. den – příjezd do Příbrami, ubytování, návštěva Hornického muzea a Muzea třetího odboje, procházka Příbramí, bowling.

2. den – prohlídka památníku Vojna (pracovní tábor), návštěva zámku Dobříš a Muzea Karla Čapka ve Strži, možnost návštěvy aquaparku.

3. den – prohlídka poutního místa Svatá Hora.

 

1.5. se uskutečnilo Rapšašské Zikmundohraní aneb se Zikmundem vesele zahrajeme v  kostele, před radnicí beze studu tancem zaženeme nudu.

Na počest patrona našeho kostela, sv. Zikmunda, se dne 1.5.2008 konal od 10.00 do 16.00 hodin hudebně-taneční festival za pořadatelství Obecního úřadu v Rapšachu a Základní školy a Mateřské školy v Rapšachu.

Zúčastnili se hudebníci a tanečníci z našeho regionu i vzdálenějších míst. Divadelní hříčku ze života sv. Zikmunda sehráli učitelé, školní děti a paní starostka.

Soutěžní program byl doplněn jarmarkem, zaměřeným nejenom na zdravý životní styl. Kromě dobré nálady jsme si z této akce mohli odnést zajímavé recepty, čerstvé bylinky, keramiku a rostlinky pro dům i zahradu, dobroty z naší pekárničky, dětské výrobky a cukrovinky, jakož i zjistit hodnoty krevního tlaku a tuku, popřípadě si ověřit, zda vámi poskytnutá první pomoc nebude zároveň pomocí poslední.

Jako obvykle nechyběla bohatá tombola a občerstvení studené i teplé kuchyně. Taneční část a jarmark se uskutečnily na návsi, hudební také na návsi a komorní hudební v kostele.

 

 

5.5. – 9.5. se konal v naší obci, jejím okolí přilehlém i vzdáleném kulturně poznávací týden partnerských škol Rastenfeld – Rapšach.

Pondělí

- příjezd, přivítání, ubytování

- seznamovací aktivity (na upíra, míchaný salát, tichá pošta, kaligramy)

- výtvarné a hudební činnosti (výroba stromků štěstí z korálků a drátků, společné zpívání)

- posezení u ohně (buřtíky, zpívánky)

Úterý

- vycházka kolem Dračice + „úkolovka“ (turistické a herní aktivity v přírodě – hledání  sladkého pokladu pomocí GPS, průchod vytyčené trasy šesticí svázané za nohy, slepec vedený podle signálů píšťalky)

- Klikov – výtvarná dílna v keramičce (rolnička z hlíny jako základ pro následnou a inspirativní tvorbu kapříků, kočiček, prasátka, jablka,...)

- Tušť – posezení v pizzerii Panský šenk

Středa

- výprava do Třeboně vlakem

- prohlídka historického jádra města – procházka s úkoly v pracovních listech, exkurze do místního pivovaru Bohemia Regent, a. s., návštěva Schwarzenberské hrobky, bazénu a minigolfu. GEOKAČEŘI opět v akci!

- večeře v hostitelských rodinách

 Čtvrtek

- výprava autobusem do Českého Krumlova

- prohlídka historické části města, GEOKAČEŘI opět v akci!

- návštěva Muzea Tortury čili muzea útrpného práva a mučících nástrojů, Muzea voskových figurín, grafitových dolů

- rozlučková grillpárty u naší školy

Pátek (ředitelské volno)

- sportovní dopoledne v areálu ubytovny – soutěže v rámci šestičlenných týmů

- štafetové pedallo, pálkovaná dvojic, štafetový hod létajícím talířem, balanc s lyžařskou hůlkou a také vití věnců, předání rolniček a závěrečná evaluace

- rozloučení, odjezd.

Díky manželům Staskovým se nám podařilo pro rakouské partnery zajistit krásné ubytování v Suchdole nad Lužnicí v ubytovně „U Jánošíka“, která je cca 500 metrů od autobusové zastávky. Co je nejdůležitější – ubytování pro 20 hostů na 4 noci nám Staskovi poskytli ZDARMA!

Spolu s našimi pedagogy – p. řed. Karel Snětina, p. uč. Ivana Kvapilová, p. uč. Anna Ticháčková, p. uč. Olga Imrichová, p. uč. Pavlína Křížová – byli našim milým hostům průvodci a hostitelé také rodiče a žáci a žákyně: Jirka Barvínek, Kristýnka Janečková, Linda Šebestová, Pája Vávrová, Pavlík Voříšek, Šárka Imrichová, Ondra Kříž, Ája Poláková, Alča Sokolíková a Simča Prokešová.

 

 

24.5. jsme se vypravili na Český pohár turistického závodu do Borotína. Po maximálním nasazení v náročném terénu a nemalé konkurenci se na Mistrovství ČR do Ivančic (21.6.) probojovali v kategorii nejmladší žákyně a nejmladší žáci: Anička Círalová a Verunka Oušková, Ráďa Šebesta a Dáda Prokeš a také Pepa Mikudim!!!

Děkujeme všem za příkladnou reprezentaci oddílu a školy, postupujícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v Ivančicích!!!

 

3.6. prezentovali naši žáci a žákyně povinně volitelného předmětu společensko vědní seminář plody své několikaměsíční práce nad tématem „Karlův most – svědek staletí“ v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Setkání zástupců škol a školských zařízení opět zorganizovalo Diecézní katechetické středisko Biskupství českobudějovického. Naši vyslanci vedení p. uč. Pavlínou Křížovou představili DVD, na němž zachytili milníky historie našeho architektonického skvostu: např. pohřební průvod Karla IV., vodníka vltavského, Švédy 1648. V rámci filmového natáčení (v prostorách školy a školního venkovního areálu, na pískovně i na samotném Karlově mostu) a finálního zpracování ve školní střižně mladí tvůrci hledali tedy vhodné exteriéry a interiéry, připravovali také kostýmy, rekvizity, pilovali výslovnost, kultivovali řeč těla, mimiku, gesta. Za své ztvárnění tématu obdrželi čestné uznání.

Děkujeme za příkladnou prezentaci školy!!!

 

 6.6. se uskutečnilo velké finále pěvecké soutěže Zlatý mikrofon v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích za účasti našich žákyň Anetky Demeterové (6. třída) a Míši Machové (3. třída) pod vedením p. uč. Květy Machové. Kromě paní učitelkou podporovaly výkony našich pěveckých nadějí jejich spolužačky Hanička Kováčová, Eliška Kreklová a Editka Štelnerová. Děvčata, děkujeme Vám za příkladnou reprezentaci školy!!!

 

10.6. vystoupili v Suchdole nad Lužnicí v rámci oslav Dne Jindřichohradeckého deníku žáci a žákyně naší 2. a 3. třídy pod vedením p. uč. Květy Machové se svým originálním nastudováním operky Budulínek.

 

12.6. jsme uveřejnili: naše žákyně 9. třídy Bára Stasková zvítězila za Jihočeský kraj ve fotografické soutěži na téma „Jak jsem potkal vodu.“ Soutěž vyhlásilo Ministerstvo zemědělství. Fotografie byla prezentována na vernisáži konané v rámci konference ke Světovému dni vody. Až do konce června zdobí také prostory Ministerstva zemědělství. Jako výherkyně byla Bára pozvána do Prahy na projížďku parníkem s překvapením. Fotografie bude po souhlasu jejího zákonného zástupce publikována např. v ročence „Zpráva o vodním hospodářství České republiky v roce 2007“.

 

 

 

 

 

 

12.6. jsme vybrali střípky z dopisů našich kamarádů a kamarádek a jejich vyučujících z partnerské školy v Rastenfeldu. Dopisy obsahují poděkování a reflektují zážitky ze společně stráveného květnového týdne a byly překládány našimi osmáky v rámci výuky německého jazyka.

- „Týden u Vás se mi moc líbil. Hlavně jak jsme hráli minigolf a šli do bazénu. Vaše jídlo také moc chutnalo.“

Lukas

- „U Vás na Rapšachu bylo velmi krásně. Program byl úplně super, například v keramičce nebo minigolf. Ale nejvíce se mi líbilo u Simony a také jak jsme společně hráli fotbal s Pavlem, Jirkou, Ondrou a Alenkou a s ostatními, kteří tam byli. Bylo pro mě sice mnohdy velmi těžké porozumět vám, ale nakonec jsme přece věděli, co bylo míněno.“

Magdalena

- „Ahoj Kristo, chtěla bych Ti ještě poděkovat. Hodně jsme toho podnikly, ale v hostitelské rodině to bylo nejkrásnější.“

Isabella

- „Chci Vám poděkovat za krásný týden. Byl prostě a jednoduše geniální. Hezké pozdravy a díky.“

Patrik

- „Celý týden se mi velmi líbil. Jednotlivé body programu byly dobře sestaveny a vždy jsme se dobře bavili. Chtěla bych vyřídit Alence a její rodině hezké pozdravy, bylo u Vás nádherně, jídlo bylo velmi dobré a s Alenčiným bratrem jsem si pěkně rozuměla.“

Barbara

- „Ahoj školo na Rapšachu, bohužel trochu trvalo, než jsme se dostali k tomu Vám tímto způsobem poděkovat. Jsme bohužel opět zase ve školním stresu. Tedy: mnoho a mnoho díků za skvělý týden a krásné pozdravy všem.“

Sigried a Friedl

- „ Ahoj, to jsem já Sandra. Nejvíce se mi líbil večer u hostitelské rodiny. Jídlo bylo vynikající. Rodina byla milá. Český Krumlov byl také skvělý.“

Sandra

- „Ahoj, tady Meli, chtěla bych Vám srdečně poděkovat za nádherný, událostmi bohatý týden. A Kristýnko: chci ještě jednou Tobě i Tvé rodině poděkovat, že jsem mohla u Vás jíst.

Také velký dík pro Oli, Ivu a samozřejmě pana ředitele. A přátelé: úplně mi chybí chvíle s Vámi. Věřím, že Vás znovu uvidím. Jste jednoduše skvělí!! Celý týden byl geniální. Mnoho, mnoho pus a pozdravů všem.“

 Meli

- „Ahoj, tady Sofie, …mnohdy bylo velmi těžké porozumět si s ostatními. Přesto jsme navázali mnohá přátelství. Pavle, Ondro, Jirko, Lindo, Pavlíno, Alenko, Simono, Kristo a Šárko – také Vám a Vašim rodinám mnoho milých pozdravů… Pokud budu moci, chtěla bych přijet ještě na týden.“

Sofie

- „Ahoj!!! Jak se mate?...Rozloučení bylo pro mě těžké, v autobuse dokonce tekly slzy. Zůstala bych ráda ještě déle. Nikdy na Vás nezapomenu.“

Karina

 - „Ahoj, tu je Tanja, děkuji srdečně za nádherné chvíle u Vás v Čechách… Nejvíce bych chtěla poděkovat Pavlíně, protože jsme u ní směly večeřet. Děkuji také všem učitelům, neboť s námi hráli skutečně krásné věci…Děkuji také Alence a Šárce, protože s námi byly ve skupině a dobře nám rozuměly. V tento čas jsem si našla mnoho nových přátel a všichni mi moc chybíte.“

Tanja

- „Pokud budu mít čas, pošlu vám někdy e-mail. Přeji vám krásné dny ve vašem životě. Nemohu na Vás zapomenout.“

Marina

- „Večer v rodině byl velmi hezký a jídlo bylo velmi chutné. Proto chci srdečně poděkovat Lindě a její rodině. Také bych chtěla poděkovat Šárce, Kristě, Andreje, Alence, Simoně, Pavlíně, Pavlovi, Jirkovi a Ondrovi. Všichni jste přispěli k tomu, že jsme měli hodně zábavy. Nejraději bych k Vám chtěla přijet ještě na týden.“

Miriam

- „Ahoj milí žáci, týden v Čechách se mi velmi líbil… Lindiny písně u ohně byly velmi hezké. Co se mi jinak moc líbilo, bylo to, že žáci uměli hrát dobře fotbal. Výlet d Třeboně byl skvělý. Koupil jsem si tam tričko. Hrobka byla trochu hrůzyplná.“

Georg

- „Ahoj lidé, chtěla bych Vám poděkovat za týden u Vás, zvláště u Alenky, protože jsem u ní mohla večeřet a protože mi velmi přirostla k srdci. Alenko, moc Tě postrádám, chybíš mi! Andreo, Lindo, Pavlíno, Kristo, Simono, Ondro, Jirko a Pavle – na Vás také nezapomenu, také mi chybíte. Chtěla bych také poděkovat Šárce, která mi také věnovala mnoho veselých chvil a rovněž mi přirostla k srdci. Tento týden byl pro mne důležitý v mém životě – našla jsem nové přátele a dvě dobré kamarádky. Jenom jeden okamžik se mi nelíbil – a to loučení. Nikdy nezapomenu.“           

Lisa

- „Ahoj, tady je Sarah…. Všechno se mi líbilo kromě loučení. Všechny Vás moc postrádám a věřím, že se znovu někdy setkáme. Velký dík také panu řediteli, který nám tento týden umožnil.“

Sarah

GRATULUJEME !!!

 

Ráďa Šebesta a Dáda Prokeš

se umístili na Mistrovství České republiky v turistickém závodě
v Ivančicích na nádherném

3. místě !!!

A postoupili na Mezinárodní mistrovství v TZ, které se koná v srpnu ve slovenském Bardejově!

Anička Círalová a Verča Oušková byly šesté a Pepča Mikudim osmý.

GRATULUJEME !!!

 
 
 
     
 

DOMŮ