OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Vážení spoluobčané, vážené dámy a pánové

Ráda bych Vás i Vaše příbuzné a známé pozvala na první ročník hudebního a tanečního festivalu nazvaného Zikmundohraní, které se uskuteční 1. května t.r. na náměstí v Rapšachu. Tato soutěžní přehlídka vybraných hudebních a tanečních souborů a jednotlivců bude součástí našeho pokusu o opětovné zavedení tradičního posvícení v naší obci. Program festivalu a podrobnosti jsou uvedeny níže. Chtěla bych na tomto místě srdečně poděkovat všem, kteří akci s velkým na-sazením organizovali. Největší díky patří paním učitelkám Pavlíně Křížové a Ivě Kvapilové, které dokázaly překonat všechny překážky a s neobyčejnou invencí připravily velmi slibný program. Vzhledem k tomu, že festival bude probíhat na náměstí, žádá Vás obecní úřad o dodržování některých organizačních opatření. Především po dobu konání akce tj. od 7,00 do cca 16,00 ve čtvrtek 1. května platí zákaz parkování na náměstí. Automobily a autobusy účinkujících a hostů budou parkovat v přilehlých ulicích, takže, prosím, věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti. Dále Vás prosíme o udržování pořádku a hygieny. Věřím, že se Zikmundohraní stane – stejně jako Velikonoční jarmark - stálou událostí naší obce, na kterou se budeme každoročně těšit. Přeji všem účinkujícím, aby se jim jejich vystoupení povedlo a všem divákům a posluchačům skvělou zábavu.

Lenka Cvrčková, starostka

 

Trocha historie nikoho nezabije

aneb poznejme lépe svou obec

 

V tomto čísle Kecálku, které vychází před připravovaným Zikmundohraním bychom Vás rádi seznámili s podrobnostmi okolo rapšašského posvícení.

 

Podle Ottovy encyklopedie z roku 1908 je posvícení: ...“jinak nazývané hody, německy Kirmes, latinsky Anniversinum, dedications Ecclesiae - výroční slavnost konaná na památku posvěcení kostela. Koná se buď v týž den, kdy příslušný chrám byl vysvěcen, aneb v jiný den od biskupa ustanovený…“ Jak už jsme se v Kecálku zmiňovali, rapšašský kostel byl postaven ve 14. století a první ověřitelná zmínka o něm pochází z roku 1382. Přesto, že se kostel v té době (a vlastně až do roku 1919) nacházel v rakouských zemích, byl zasvěcen svatému Zikmundovi, takto jednomu z patronů českého národa. Sv. Zikmund (Sigismund) burgundský slaví podle současného církevního kalendáře svůj svátek 30. dubna, dříve to bylo 1. května. Tento světec je také patronem italské Cremony, druhým patronem německého Mnichova, je pomocník proti nemocem, zejména horečkám a zimnici a proti potížím s kýlou, vystupuje jako přímluvce kajícníků. Z knihy Slavomíra Ravika: O světcích a patronech, vydané v nakladatelství Levné knihy, Praha 2006 citujeme:….“Zikmund byl králem, který se narodil v 5. století v dnešní Francii a zemřel 1. května roku 524 u francouzského Orleansu. Jako syn burgundského krále Gundobalda se oženil s dcerou ostrogótského krále Theodoricha. Všichni byli ariánského vyznání… Zikmund s rodinou se vrátil k církevnímu učení, nechal znovu zbudovat chrám sv. Mořice v Agaunu. Krom toho pečoval o budování škol, zval učitele řecké a latinské literatury. Když jeho první manželka zemřela, oženil se podruhé s komornou Prokopií…Syn Sigerich se s macechou vzájemně nemilovali – leč vlivná choť krále se rozhodla nevlastního syna zavraždit, a tedy přesvědčila vladaře, že mu synáček ukládá o život. Tak se stalo, že byl Sigerich byl roku 522 usmrcen. Zikmund neprodleně seznal svoji chybu, a vrhl se s pláčem na nehybné tělo svého syna. Také se rozhodl, že chce pykat mučednickou smrtí za vlastní hřích. Rok poté vnikli do země Frankové, zmocnili se krále, vsadili jej v Orleansu do vězení a vojevůdce vítězů jej dal utopit ve studni i s nespravedlivou a intrikářskou Prokopií a též s jejich dvěma syny. Křesťané na těch místech postavili nejprve kapli, později kostel…. Zikmundovy ostatky byly později přeneseny do sv. Mořice, a to s takovou slávou, která se rovnala svatořečení. Ze sv. Mořice získal světcovy ostatky Karel IV, velký sběratel relikvií, a to část roku 1354, zbývající díly kosterních památek roku 1365 . Z větší části je převezl do Prahy. Jméno Zikmund znamená ve staroněmčině „ochránce vítězství“, císař tedy získané památky uložil v chrámu sv. Víta na pražském hradě a ještě začerstva se pražská synoda rozhodla slavit svatého Zikmunda jako zemského patrona. I když šlo o vyloženého cizince. Nebylo také náhodou, že Karlův druhorozený syn zvaný „Liška ryšavá“ dostal právě jméno Zikmundovo. Také největší zvon země, zavěšený ve svatovítské katedrále nese jméno tohoto patrona…“

Tolik o patronovi rapšašského kostela. Pokud byste chtěli jeho pohnutý osud spatřit na vlastní oči, přijďte ve čtvrtek na náměstí, kde místní ochotníci předvedou Hříčku o Zikmundovi, sepsanou a režírovanou paní Pavlínou Křížovou.

Lenka Cvrčková

 

INFORMACE Z RADNICE

Z jednání zastupitelstva obce

V uplynulém období I. čtvrtletí letošního roku bylo svoláno jedno zasedání, na kterém byli naši zastupitelé seznámeni se současně probíhající přípravou projektu k podání žádosti o poskytnutí dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR na dokončení rekonstrukce budovy Základní školy. Dokončení se týká výměny stávajících starých oken a zateplení fasády. Dotace od tohoto fondu jsou zaměřeny na zlepšování ovzduší se zaměřením na snižování energetické náročnosti staveb. Zastupitelé byli seznámeni s přibližně stanovenou částkou na zabezpečení rekonstrukce, která je odhadována ve výši 12 mil. Kč. Vyšší náklady jsou způsobené hlavně poměrně silnou zateplovací vrstvou a to z důvodu, aby byly dosaženy požadované parametry stanovené v podmínkách pro podávání žádostí o dotace. Spoluúčast obce při realizaci akce by byla ve výši 10% z celkových nákladů, tj. 1,2 mil. Kč a dále je po obci požadována plánovaná rezerva na zabezpečení ve výši 300 000,- Kč. Po projednání zastupitelstvo schválilo návrh, aby plánovaná rezerva byla v případě potřeby uhrazena z běžného účtu obce a České spořitelně, a.s. bude podána žádost o poskytnutí úvěrového příslibu ve výši 1 200 000,- Kč na investiční akci „Stavební úpravy č.p. 290, ZŠ Rapšach“ s předpokládanou dobou splatnosti 5 let / 2009 až 2013 / a bankovní zárukou budou budoucí rozpočtové příjmy naší obce. V současné době je již žádost o úvěrový příslib kladně vyřízena a tyto finanční prostředky budou čerpány jen v případě schválení dotace a při realizaci rekonstrukce školy. Dále na tomto zasedání členové zastupitelstva projednali a stanovili orientační plán akcí pro letošní rok:

1. Dokončení rekonstrukce Základní školy Rapšach – výměna oken a zateplení fasády

2. Oprava místních komunikací a parkovišť recyklovanou směsí v množství 600-700 tun

3. Stavební úpravy v mateřské školce

4. Zatrubnění stoky v lokalitě na „Bamšuli“ – pravá strana

5. Výměna oken v č.p. 20 – (část budovy)

6. Výměna stávajících ventilů na radiátorech za termoventily – č.p. 8

7. Rekonstrukce Londonské ulice (projektová příprava)

8. Rekonstrukce místní komunikace od křižovatky před Jednotou k nové zástavbě (Bamšule) - projektová příprava

9. Revitalizace návsi / rekonstrukce parkoviště, chodník před Jednotou, zeleň / - projektová příprava

Z výše uvedených akcí již byla provedena výměna ventilů na radiátorech v č.p. 8, na ministerstvu životního prostředí je podána žádost o poskytnutí dotace na dokončení stavebních úprav na budově Základní školy a nyní se jen čeká, zda bude žádost kladně vyřízena či nikoliv. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci Londonské ulice, na místní komunikaci k nové zástavbě na „Bamšuli“ a na revitalizaci návsi. Oprava místních komunikací recyklovanou směsí se plánuje na letní měsíce včetně zatrubnění stoky na „Bamšuli“. Na které úseky místních komunikací nebo na jaké parkoviště se použije recyklovaná směs není zatím stanoveno a tato záležitost bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva. Stavební úpravy v mateřské školce, které se provádějí hlavně z důvodu splnění hygienických norem daných zákonem, se musí zajistit v průběhu letních prázdnin. Výměna oken na části budovy č.p. 20 se bude realizovat pravděpodobně až na podzim. V letošním roce Správa údržby silnic Jihočeského kaje by měla zajistit ve spolupráci s obcí zpracování projektové dokumentace pro průtah silnice centrem obce a realizace rekonstrukce je přislíbena na rok 2009. Dále by měla být v letošním roce za 2 000 000,- Kč dokončena pokládka koberce na silnici ke křižovatce na Halámky a s pokládkou koberce se bude pokračovat za školou směrem ke Spáleništi.

Dalším bodem programu bylo projednání aktualizace Programu obnovy venkova, která se musí provádět na určitá časová období a je to jednou z podmínek pro podávání žádostí o dotaci z tohoto programu. Program obnovy venkova z r. 2001 je nadále platnou dokumentací a pro období r. 2008 až 2010 (do konce volebního období) bylo vybráno 13 projektů, na které se bude žádat v případě vypsání grantů o poskytnutí dotace. Jedná se o tyto projekty:

1. Projekt A1 – rekonstrukce budovy obecního úřadu č.p. 7

2. Projekt A2 – rekonstrukce a dostavba místních komunikací

3. Projekt A5 – modernizace dětského hřiště u bytovek

4. Projekt A6 – úprava návsi

5. Projekt A9 – rekonstrukce č.p. 20 (výměna oken, zateplení fasády)

6. Projekt A10 – sportovní areál v Základní škole Rapšach

7. Projekt A11 – úprava veřejné zeleně

8. Projekt A13 – dobudování sportovního areálu za č.p. 7,8, 34,193, 9

9. Projekt A15 – rekonstrukce chodníků

10. Projekt A 18 – rekonstrukce č.p. 8, půdní vestavba

11. Projekt A19 – dostavba veřejného osvětlení

12. Projekt A 20 – rekonstrukce veřejného rozhlasu

13. Projekt A 22 - zřízení sběrného dvora

Většinou z podaných žádostí o dotaci na některé akce z Programu obnovy venkova je schválena jen jedna žádost a výše dotace bývá do 150 000,- Kč. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno na tomto zasedání s povinností obce zajistit zpracování a následně realizovat plán financování obnovy kanalizace a to nejméně na dobu 10 kalendářních let. Tato povinnost je dána zákonem a plán musí být zhotoven do konce tohoto roku. Byla již oslovena odborná firma, která pro naši obec plán financování a obnovy kanalizace zpracuje. V diskusi členů zastupitelstva na zasedání se projednala spoluúčast obecního úřadu na zajištění velikonočního jarmarku na 23.3. a dále na zajištění tradičního stavění májky 30. dubna. Pro letošní rok se jako novinka na 1. máje připravuje kulturní akce – hudební a taneční slavnosti pod názvem 1. ročník Zikmundohraní. Účelem této kulturní akce v naší obci v případě zájmu občanů je zavedení tradice konání posvícení k svatému Zikmundovi. Zhodnocení již 2. ročníku velikonočního jarmarku a bližší informace o kulturní akci na 1. máje jsou uvedeny v samostatné článku tohoto vydání. Jedním z dalších témat. o kterém zastupitelé jednají, je zajištění veřejného pořádku v obci. V letošním roce musí obecní úřad zpracovat návrh nové vyhlášky obce Rapšach o čistotě obce a dodržování veřejného pořádku, protože stávající vyhláška č. 1/1997 již neodpovídá současným právním předpisům. Největší nekázní občanů zůstává stále nechávat volně potulovat své psy bez dozoru a také při jejich venčení jsou psími exkrementy znečišťována veřejná prostranství včetně chodníků. V těchto případech požaduje zastupitelstvo obce, aby přestupky tohoto rázu byly dle stávající vyhlášky ve správním řízení řešeny přestupkovou komisí a pokuty udělovány na horní hranici sazby. Žádáme proto ty občany, kteří nechávají své psy volně potulovat po obci a tímto je i upozorňujeme, že neučiní-li taková opatření, aby k volnému pobíhání psů nedocházelo, budou tito majitelé psů porušujících obecně závaznou vyhlášku obce řešeni v přestupkové komisi i opakovaně. Pokuta na horní hranici přestupku může být udělena do výše 5 000,- Kč a náklady přestupkového řízení jsou stanoveny při uznání přestupku na 1 000,- Kč. Dále je obecní úřad v jednání se soukromou firmou, která má povolení na odchyt volně pobíhajících psů. Odchytnuté psy firma umístí do psího útulku a veškeré náklady, které jsou poměrně vysoké, hradí majitel psa. Dalším nešvarem občanů, na který se poukazuje a bude se řešit jako přestupek v nové vyhlášce, je parkování aut a to hlavně na chodnících. Jedná se hlavně o chodníky před bytovkou č.p. 20, před bytovkou č.p. 1 a 2, před Základní školou a o prostranství okolo kostela. Při další diskusi byl na zasedání vznesen také požadavek, aby byly místní komunikace na křižovatkách označeny dopravními značkami. Tento požadavek obecní úřad zajistí v tomto roce.

Separace využitelných složek komunálního odpadu

V tomto měsíci bylo v obci rozmístněno dalších 8 kontejnerů na separovaný odpad. Celkem je k dispozici 9 kontejnerů na plast, 8 kontejnerů na papír a 5 kontejnerů na sklo. Žádáme tímto občany, aby separované složky z komunálního odpadu skončily pokud možno v co největším množství v těchto kontejnerech a ne ve zbytkovém komunálním odpadu – v popelnicích.

Veškeré elektrozařízení z domácností (lednice, televizory, rádia, počítače apod. lze odevzdat ve sběrném dvoře).

Rozměrové odpady se po domluvě na obecním úřadě ukládají do velkoobjemového kontejneru.

 

Železný šrot

Likvidace železného šrotu z domácností od letošního roku nebude již prováděna jako v letech minulých, tj. mobilním svozem v určité dni, ale občané mohou v průběhu roku v pracovní dny odevzdat železný šrot do sběrného dvora osobně nebo na požádání obecní úřad zajistí odvoz přímo od občanů (kontaktní osoby Jaroslav Čurda, Miroslav Růžička).

 

 Jaroslav Čurda

 

Informace ze školy

VELIKONOČNÍ JARMARK

V neděli 23. března 2008 se s velkým úspěchem a hojnou účastí konal již druhý Velikonoční jarmark v Rapšachu. Jarmark pořádala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu pod patronací místního Obecního úřadu.

Návštěvníci měli možnost koupit si tradiční velikonoční zboží, výrobky žáků školy, zúčastnit se soutěže o nejchutnější vaječný pokrm, vyzkoušet si svou mušku v dortovém strefování, vyfotografovat se ve velikonočním vajíčku, navštívit stánek orientální věštkyně či zazpívat si a zatančit za doprovodu harmoniky.

Jarmark byl po obědě zakončen vynešením Morany, a odpoledne pokračovalo v rapšašském kostele velikonočním koncertem Komorního souboru při Základní škole.

Všechny vydělané finanční prostředky jsou určeny na podporu indického žáka, kterého jsme na dálku adoptovali, a hlavně na květnový velký projekt, který uskutečníme společně s naší partnerskou školou z rakouského Rastenfeldu.

Děkujeme touto cestou všem naši velkým i malým pomocníkům – byli úžasní!

A Vás, kteří jste se letos na jarmark nedostali, zveme už teď do Rapšachu na další ročník, a to na Boží hod velikonoční v roce 2009!

 

Ivana Kvapilová a Pavlína Křížová, hlavní organizátorky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve škole se během jara udála spousta věcí, ale o těch Vás snad budeme informovat jindy. Teď nás čekají dvě nejdůležitější letošní akce – Zikmundohraní (o něm na dalších stránkách) a pětidenní návštěva žáků a učitelů z rakouského Rastenfeldu.

Držte nám palce!

 
 
 
     
 

DOMŮ