OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Trocha historie nikoho nezabije

aneb poznejme lépe svou obec

Možná, že Vás před začátkem školního roku pobaví vyprávění, popisující dětství Matěje Beníška, postilióna z Tuště. Příspěvek je převzat z tušťské kroniky, pochází z roku 1941 a sepsal jej zřejmě sám Matěj Beníšek. Autor působil jako starostou obce do roku 1940, kdy byl v rámci protektorátní státní správy z funkce odvolán. Příspěvek jsme stylisticky redakčně neupravovali:

 

…Postilión Matěj Beníšek se narodil v Tušti čp. 32 v roce 1849. Do školy chodil v Rapšachu, kam kromě dětí rapšašských a tušťských chodily děti ze Spáleniště, Kunšachu a Londýna. Všechny tyto děti se ve škole nikdy nesešly, jelikož mnoho z nich do školy vůbec nepřišlo. Vyučoval p. učitel Janda, znamenitý zpěvák a hudebník, milovník truňku všelikého, nejvíce kořalky. Za školní službu měl odměnu od obce Rapšachu, nějaké pole a louku, dostával štolu a sem tam nějaké menší poplatky vedle příjmů z hudby, takže nejen na truňk, ale i na živobytíčko zbývalo.

Vyučování začínalo se modlitbou, po které pan kantor obyčejně ustanovil nějakého staršího školáka, aby „držel školu“ a sám odešel do krámu obchodníka Štyxe, s nímž pohovořil o běžných záležitostech a posílil se půlžejdlíkem dobré kořalky. Po té navrátil se k opuštěným školákům, vyplatil jim obratnou rukou nebo pádnou holí odměnu za provinění během jeho nepřítomnosti spáchaná a přikročil k předčítání (Vorlesung), které po něm žáci, aniž předčítanému rozuměli, nesčíslněkrát do omrzení opakovali slovo za slovem, větu za větou.

Není divu, že předčítajícímu při tom výkonu vyschlo v hrdle a on, ustanoviv opět někoho v držení školy, odešel se posíliti k již zmíněnému Štyxovi. Když viděl, že by již mělo býti vyučování ukončeno, došel se s dětmi pomodliti a ukončil vyučování.

Tím způsobem prováděno bylo vyučování den ze dne, měsíc po měsíci, rok co rok s malými změnami, jež záležely v tom, jak někteří žáci bez porozumění psanému, ale často s velikou zručností opisovali, jindy v počtech adici, subtrakci, multiplikaci a divici za učitelova návodu prováděli. Zpěvu, tělocviku, kreslení a jiným předmětům vyučováno nebylo, jenom náboženství vyučováno bylo pravidelně.

Výsledky šestileté docházky školní a vylíčené metody vyučovací byly: málokdo uměl čísti a psáti, počtům rozuměl málokterý, vlastnoruční podpis písmenami býval zvláštností, raději tři křížky místo něho dělávali. Takto náš občan, přestože od svého mládí do plných 12ti roků pilně do školy chodil, nedovedl se podepsati ani nadpis na Štyxovu krámu či jiné budově psaný, přečísti neuměl. Ovšem dlužno uvážiti, že chodil vlastně do školy, aby pomohl rodičům svých pět sourozenců vyživovati.

Věc se měla takto: tehdy nebylo přespolních listonošů, ani pošta v Rapšachu. A tu on ze zdejší tušťské pošty donášel do Rapšachu poštu k obchodníku Štyxovi, jenž dopisy dále doručoval zájemníkům, od nichž vybíral od dopisu 2 krejcary a od úředních dopisů 1 krejcar. O vybraný peníz se dělili, takže Ženíškovi Štyx za dodávané úřední dopisy platil ročně dva zlaté a od ostatních dopisů za kus jeden krejcar. Takto získaný příjem byl vítaným příspěvkem pro domácnost, ač hoch sám také leckdy by si byl rád nějakou mlsku ze své mzdy koupil. Matka však měla dobře v evidenci odnášenou poštu a málokdy ho propustila, aniž by se zeptala: „Matýsku, tak kolik toho máš kousků?“

Toto jeho zaměstnání bylo vlastní příčinou, proč pilně - bohužel však bezvýsledně - do školy chodil……

 Lenka Cvrčková

 

INFORMACE Z RADNICE

Z jednání zastupitelstva obce

Od posledního čísla obecního „Kecálku“ k době tohoto vydání byla svolána celkem tři mimořádná a jedno řádné zasedání zastupitelstva obce.

Na prvním mimořádném zasedání dne 16.4. zastupitelstvo projednávalo návrhy na firmy, které by byly osloveny pro výběrové řízení na realizaci stavební akce „Stavební úpravy č.p. 290, Základní škola Rapšach – Dispoziční změny, výměna střešní krytiny“. Bylo vybráno celkem pět firem z našeho okresu a to Lesostavby Třeboň a.s., Stavební firma JK-stavoprojekt za Suchdola nad Lužnicí, Stavební firma Buman Antonín z Branné, Stavcent J. Hradec a stavební firma Mach Jiří z Jindřichova Hradce. S Ing. Jiřím Gantnerem zastupujícím firmu Ateliér G+G z Jindřichova Hradce byla uzavřena mandátní smlouva o zajištění všech výkonů souvisejících s provedením soutěže o veřejnou zakázku při dodržení platných právních předpisů . Ateliér G+G, jak byli informováni zastupitelé, připraví projektovou dokumentaci pro podání žádosti ke stavebnímu povolení. V tomto bodu programu zastupitelé také schválili jak komisi pro otevírání obálek tak i komisi pro výběr firmy. V této komisi byli zastoupeni všichni členové zastupitelstva, zástupce ateliéru G+G a obecního úřadu.

V dalším bodu zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh, aby byla podána žádost Majetkovému úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod nemovitostí a to o pozemky pod místními komunikacemi a o pozemky v centru obce, které jsou ve správě tohoto úřadu.

V závěru zasedání ředitel základní školy zastupitelstvo informoval o provedené kontrole ve škole školskou inspekcí. Podrobněji o výsledku kontroly v Informacích ze školy.

Druhé mimořádné zasedání se uskutečnilo 14. května. Byly zde hlavně projednány zprávy komise pro otevírání obálek a komise pro výběr firmy na veřejnou zakázku v základní škole.

Nabídky byly doručeny všemi pěti oslovenými firmami v uzavřených obálkách správně označených a na uzavření opatřených razítkem uchazeče ve stanoveném termínu. Po jejich otevření a posouzení, jak byli členové zastupitelstva komisí informováni, bylo konstatováno, že všechny nabídky o veřejnou zakázku vyhověly kontrole úplnosti a zadávacím obchodním podmínkám a i přes některé drobné nedostatky komise předala výběrové komisi nabídky všech uchazečů pro výběr firmy o veřejnou zakázku.

Za nabídkovou cenu firma provede kompletní opravu střechy včetně klempířských prací, kompletní opravy sociálních zařízení v obou podlažích, v 1. podlaží ze současných tří tříd vzniknou třídy čtyři, podle požadavku hygieny bude provedena úplná rekonstrukce kuchyně včetně vybavení a požadovaných nových prostor.

Výběrová neboli hodnotící komise v úplném složení měla možnost vybrat firmu z těchto nabídek:

                 1. Lesostavby Třeboň, a.s.                  5 813 064,- Kč

                 2. JK-stavprojekt                                5 740 720,- Kč

                 3. Firma Mach Jiří                               6 821 330,- Kč

                 4. Firma Buman Antonín                      6 871 671,- Kč

                 5. Stavcent J. Hradec                          7 055 740,- Kč

 

Tyto nabídky byly již včetně DPH a 10% rezervy. Ostatní požadované podmínky, např. záruční lhůta, sankce za nedodržení termínu, termín realizace a dokončení stavby byly přibližně na stejné úrovni. Vzhledem k nabídkové ceně a dalším smluvním podmínkám byla vybrána k provedení stavby firma Lesostavby Třeboň, a.s.. Protože po dohodě s firmou došlo ke změně použitých materiálů ( místo mědi se na klempířské práce používá titanzinek a další úspora je v jiném typu střešních tašek ) a tím k úspoře finančních prostředků, předpokládají se celkové náklady na tuto akci ve výši 5 500 000,- Kč.

Z této částky byla rozhodnutím Ministerstva financí poskytnuta obci nenávratná dotace ve výši 5 mil. Kč za určitých podmínek, které zastupitelstvo projednalo na mimořádném zasedání dne 16.7. 2007. V podmínkách použití finančních prostředků ze státního rozpočtu je např. dodržení realizace stavby do 30.9., do 31.3. 2008 předložit dokumentaci pro závěrečné vyhodnocení akce, škola nesmí být po dobu deseti let dána do zástavy nebo prodeje, při čerpání dotace musí být postupováno podle platných vyhlášek a zásad pro poskytování dotací z programu Podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství. Protože se jedná o splnitelné podmínky, byla smlouva o čerpání dotace zastupitelstvem schválena a starostkou obce podepsána. Zbývajících 500 000,- Kč uhradí ze svého rozpočtu obec.

Na tomto zasedání také zastupitelstvo odsouhlasilo členství naší obce v Místní akční skupině Třeboňsko o.p.s. včetně katastrálního území. Členství v této místní akční skupině je jednou z možností, jak získat finanční prostředky z fondů EU na rozvojové projekty pro region Třeboňska.

Zastupitelstvo bylo dále seznámeno s rozhodnutím Státního fondu životního prostředí ČR, ve kterém v rámci závěrečného vyhodnocení plynofikace uplatňuje na obci postih v celkové výši 632 400,- Kč z důvodu nesplnění ekologického přínosu. I když byl termín závěrečného vyhodnocení na žádost obce prodloužen o dva roky, místo 90 % aktivně připojených objektů požadovaných ve smlouvě o poskytnutí dotace, je v obci aktivně připojených necelých 50 % objektů. Protože však obci nebyla poskytnuta dotace v plné výši, byl postih o tuto částku snížen, takže SFŽP ČR požaduje za nesplnění podmínek vrátit část dotace ve výši 105 400,- Kč. V požadovaném termínu byla tato částka Státnímu fondu ŽP vrácena.

Na řádném zasedání dne 18.6. bylo zastupitelstvo seznámeno s obsahem závěrečného účtu obce, který obsahuje plnění rozpočtových příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodářském výsledku příspěvkové organizace ( ZŠ a MŠ v Rapšachu ) a jeho použití, přehled o přijatých a poskytnutých dotacích, zprávu o přezkoumání hospodaření obce auditorem, zprávu o stavech finančních prostředků na běžných účtech apod.. Po seznámení a projednání byl závěrečný účet zastupitelstvem schválen bez výhrad.

V dalším bodu programu zastupitelstvo rozhodovalo o firmě, se kterou obec uzavře Smlouvu o dílo na opravu střechy na budově obecního úřadu. Na tuto akci obec získala z Programu obnovy venkova nenávratnou dotaci ve výši 100 000,- Kč.

Byly osloveny dvě firmy o podání nabídky. Nižší nabídku o 38 000, Kč podala firma GREGOR-zámečnictví z Boru u Suchdola nad Lužnicí. Protože se jedná o známou firmu i v naší obci, bylo rozhodnuto, aby smlouva na tuto zakázku v ceně 341 000,- Kč byla uzavřena s touto firmou.

Zastupitelstvo na svých zasedáních dále projednává a schvaluje pravidelně rozpočtové změny ve vztahu ke schválenému ročnímu finančnímu rozpočtu. Nejedná se o vysoké částky, ale jakékoliv změny musí být zastupitelstvem projednány a schváleny, aby byl dodržen zákon o účetnictví.

 

Poplatky

Připomínáme a zároveň upozorňujeme, že ne všichni občané mají splněnou svojí poplatkovou povinnost. Jedná se o místní poplatek za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle vyhlášky č.1/2006 a při vymáhání může být poplatek zvýšen až na trojnásobek.

Druhým poplatkem je úhrada stočného. Podle skutečných nákladů je cena za vypouštění

1 m3 odpadní vody ve výši 6,65 Kč.

 

Upozornění

Obecní úřad obdržel první číslo sborníku veřejného ochránce práv (ombudsmana) týkající se problematiky veřejných cest. Pokud Vás zajímá například: co jsou pozemní komunikace, proč jsou veřejně přístupné, jak a kde se bránit proti jejich nelegálnímu zahrazení, kdo rozhoduje o dopravních značkách nebo jak předcházet sporům o přístup ke stavbám a pozemkům, neváhejte a vypůjčete  si tuto jednoduchou a přehlednou příručku na obecním úřadě.

 Jaroslav Čurda

 

PEL MEL Z FOTBALOVÉHO RAPŠACHU

A je tady opět nové číslo Kecálku a s ním spojené informace nejen pro příznivce fotbalu.

 

Dětský den

V sobotu 2.6.2007 proběhl na vedlejším hřišti za kabinami tradiční Dětský den. Pro děti (a nejen pro ně) bylo připraveno několik atrakcí a soutěží, např. srážení plechovek hasičskou proudnicí (Cíkal s Mirďou se málem upumpovali k smrti), rybolov (Marína pár dětí vylovil), chůze na chůdách, házení na klauna, střelba míčem na branku (pár soutěžících dokonce předčilo místní borce SK Rapšach),  nošení pingpong míčku na lžíci, atd.

Děti soutěžily s nadšením sobě vlastním a u každé atrakce byly po zásluze odměněny sladkou cenou. Navíc si každý soutěžící odnesl na památku krásnou medaili. Počet zúčastněných se vyšplhal na číslo 65, nutno podotknout, že pár dětí chybělo z důvodu reprezentace školy a obce Rapšach na turistických závodech.

Závěrem byla vylosována tombola, ve které byly ceny, jež nešly rozdělit u atrakcí, např. poukázky na pizzu, trička, ledvinky, dřevěné hračky. Vrcholem bylo vylosování (Vašíkem Sokolíkem) 1.ceny – mobilního telefonu. Spravedlivosti bylo učiněno zadost, hlavní výhra byla předána vítězi – 9 měsíčnímu miminku!!! Gratulujeme ke snadnému volání!!! Po tombole následovalo hromadné opékání buřtíků.

Samozřejmě, že taková akce se neobešla bez spoluúčasti sponzorů. Tímto bychom chtěli poděkovat jmenovaným: Obec Rapšach, Seznam.cz, Jas v.d., Ing. Jan Kepka, Lubomír Sokolík, Pizzerie Sokolíkovi, Krámek u Kroniků, Keramika Kovařík, Míra Lehký, Jan a Petr Svobodovi, Stáňa Pytlová, HBSW Dobrá Voda, Mgr. Petr Bednář.

Jelikož přálo počasí a nálada byla více než výborná, můžeme Dětský den považovat za velmi povedenou akci a nezbývá než se těšit na další, už za rok…

 

Sezóna 2006 / 2007

Léto se sešlo s létem a nám, fotbalistům, skončila sezóna. I když jsme skončili opět poslední, tak je nutno hodnotit skončenou sezónu jako lepší než minulou. Pro názorný příklad pár čísel. Vloni získal SK Rapšach 14 bodů, při skóre 30:69, letos bodů 17, při skóre 35:60!!

Na kýženou 7 příčku (střed tabulky) vloni chybělo 15 bodů, letos již jen 10!! Mančaft se sehrává a hlavní bod – zapracování mladých hráčů – se naplňuje překvapivě rychle. Dalším kladem byla účast na utkáních, nestalo se, abychom nějakým způsobem tým lepili a sháněli hráče na poslední chvíli, jako tomu bylo v sezóně minulé!!

Ale abychom se posledním místem jen nevychloubali, tak samozřejmě známe místa, kde nás tlačí bota. Největším  je malá účast na trénincích, ať již způsobená pracovním vytížením, školou u mladých, ale také LENIVOSTÍ hráčů (zde si každý sáhne na srdce).

Do sezóny následující (začíná již 11.8.) si dáváme cíle co nejvyšší, to znamená umístění do 7. místa v tabulce a hrát co nejatraktivnější fotbal, který bude oku diváka jen a jen ladit. Tímto zveme naše fandy a diváky na tradiční turnaj (14.7.2007) a také na první zápas, který mužstvo SK Rapšach sehraje na domácí půdě 11.8. s Dynamem Majdalena, mužstvem, které spadlo z okresního přeboru. Doufám, že nám opět zachováte přízeň a budete chodit fandit v hojném počtu.

 

Velký mezifiremní turnaj

V sobotu 30.6.2007 proběhl velký mezifiremní turnaj „O Pohár Hotelu U Irský žízně“. Tak velkou akci s tak velkým počtem účastníků Rapšach dosud nezažil.

Hráči podávali nadprůměrné výkony a odvděčili se nadšeným divákům za vytrvalost. Turnaj totiž probíhal od brzkého rána do pozdního odpoledne.

9 mužstev, která reprezentovala své mateřské firmy + SK Rapšach, bylo rozděleno do dvou skupin, ve kterých se mančafty utkaly systémem každý s každým. Vítěz a druhý ze skupiny sehrál semifinále křížem a následná utkání o umístění určila toto pořadí:

1. BForm Chlum, 2. Moeller Suchdol, 3. Siemens Brandýs, 4. SK Rapšach, 5. Seznam.cz Praha, 6. Magna Cartech Č.Velenice, 7. Lubomír Sokolík, 8. Kinshofer Č.Velenice, 9. Fortuna Šíslovi Suchdol, 10. HC Hrachoviště.

Dle ohlasů hráčů i diváků se turnaj vydařil a doufáme, že se stane tradicí, která prospěje dobré propagaci a zviditelnění  celé obce Rapšach.

 

Tradiční letní turnaj  O pohár OBCE RAPŠACH

V sobotu 14.7.2007 proběhl tradiční letní turnaj „O Pohár Obce Rapšach“.

Tradiční obsazení mužstev SK Rapšach, Blesk Klikov, Dynamo Majdalena, doplnilo sympatické mužstvo Hraničáře Horní Stropnice. Za velkého vedra a množství fanoušků se hrál velmi atraktivní fotbal, takže akci můžeme zhodnotit velmi kladně. V prvním utkání porazila Stropnice Majdalenu a ve druhém zápase porazil sousední Klikov domácí SK Rapšach. V zápase o 3. místo deklasovali domácí Majdalenu 4:1 a ve finále si poradil Hraničář s Bleskem až v pokutovém rozstřelu.

Konečné pořadí:

1.  Hraničář Horní Stropnice, 2. Blesk Klikov, 3. SK Rapšach a 4. Dynamo Majdalena

Nejlepším střelcem se stali domácí Štěpánek Lukáš a klikovský Plucar ml.

Nejlepším hráčem byl Kotrč ze Stropnice a nejlepším gólmanem domácí Štěpán Šikr.

Všem zúčastněným byly předány poháry a plakety. Za obec Rapšach předával místostarosta Radek Polák. Všem děkujeme za zdar turnaje a těšíme se na příští rok.

 

Turnaj v Horní Stropnici

V sobotu 28.7.2007 jsme přijali pozvání na turnaj „O pohár starosty Horní Stropnice“ v Horní Stropnici. Vybojovali  jsme v tvrdé konkurenci krásné 3. místo.

V prvním utkání jsme se v nové sestavě velmi protrápili k prohře 5:2 s Kameným Újezdem a v utkání o 3.místo jsme v penaltovém rozstřelu porazili Holubov!! Díky všem za reprezentaci SK Rapšach a Petrovi Bihárimu obzvláště, byl totiž vyhlášen NEJLEPŠÍM STŘELCEM celého turnaje!!!!

 

SPORTU ZDAR a fotbalu zvláště…

Za SK Rapšach – Honza Pytel

 

KULTURA NÁS NEMINULA

V rámci Letního kurzu mysliveckých trubačů, který se konal ve dnech 4 – 12.8. v Chlumu u Třeboně, proběhly v Cepu, Staňkově, Suchdole, Kojákovicích a Chlumu Večerní myslivecká vytrubování. Účastníci kurzu předvedli ukázky současné i historické lovecké hudby na hudební nástroje lesnice a borlice také 9.8 na náměstí v Rapšachu.  Posluchači se  příjemně pobavili a poslechli si, jak se hraje na mysliveckých slavnostech. Po koncertě se účinkující sešli v kostele sv. Zikmunda na besedě. Probíralo se téma, které zajímá asi každého, kdo se postaví před publikum – tréma. 

Těšíme se na příští rok, až nám trubači opět zprostředkují příjemné hudební zážitky.

Petr Duda, člen ČF a organizátor kurzů, Lenka Cvrčková

 

GRATULACE

Na tomto místě bychom rádi poblahopřáli našemu spoluobčanovi  panu Karlu Zimmelovi, kterému bylo uděleno nejvyšší vyznamenání dobrovolných hasičů – titul Zasloužilý hasič. Vyznamenání mu předal starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ing. Karel Richter na slavnostním zasedání sdružení dne 31. května 2007 v Přibyslavi.

Ještě jednou, pane Zimmele, srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví a mnoho dalších úspěchů ve Vaší záslužné práci.

Lenka Cvrčková

 

Informace ze školy

Vzhledem k omezenému rozsahu Kecálku uveřejňujeme jen nejvýznamnější akce od počátku května do konce prázdnin. Pokud chce někdo vědět, co jsme dělali ve škole po celý rok, může si ve škole vyzvednout závěrečné číslo školního časopisu Rapšach Planet Speciál - ZDARMA!

 

KVĚTEN

3.5. – 5.5. se žáci a žákyně z povinně volitelného předmětu „Společensko vědní seminář“ a jejich příznivci z řad žactva naší školy pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové a p. uč. Ivany Kvapilové vypravili do Osvětimi. V rámci exkurze navštívili také Krakow, Wawel, reprezentační prostory, Královské komnaty, Zbrojnici a také Park wodny a Wieliczku.

 

4.5. navštívili naši žáci a žákyně 1. – 3. třídy se svými vyučujícími hasiče ze Suchdola nad Lužnicí v jejich zbrojnici v rámci Dne otevřených dveří při příležitosti svátku sv. Floriána, patrona všech hasičů. Prohlédli si prostory zbrojnice, hasičskou techniku a výstroj a byli seznámeni s jejich využitím při záchraně lidských životů a majetku občanů. Hasiči děti odvezli zpět do školy svým autem. Děkujeme členům dobrovolného sboru hasičů v Suchdole nad Lužnicí, kteří velmi poutavě představili našim dětem své náročné poslání.

10.5. se trojice žákyň naší školy pod vedením p. uč. Olgy Imrichové zúčastnila pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v ZUŠ Jindřichův Hradec. Linda Šebestová (sólo) – „Šípková Růženka“. „Erat unum cantor bonus“. Anička Ďuchová a Kristýnka Janečková (duo) – „Stávaj Jano hore“, „Hrály dudy“. Duo našich soutěžících děvčat Aničky a Kristýnky získalo bronzové pásmo a Linda – stříbrné pásmo.

 

10.5. se naši čtvrťáci a páťáci vypravili se svou p. uč. Radkou Círalovou do Třeboně, kde pod vedením zkušených instruktorů pronikli hlouběji do pravidel silničního provozu  (a tedy bezpečného chování na silnici) v rámci dopravní výchovy na místním dopravním hřišti.  

 

12.5. uspořádali naši Tomíci již tradiční dálkový pochod „Po vesnicích, které musely zmizet z mapy“ (spojený s opravou našeho táborového skladu materiálu).

 

14.5. se naši žáci a žákyně fotili spolu s vyučujícími do svých „školních“ alb, albíček, tedy fotoškolvzpomínkovníčků.

 

14.5. uspořádali naši Tomíci tentokrát (nejen) míčování s Práčaty pro členy oddílu a jejich kamarády a příznivce. Soutěže: šlapadla čili pedallo aneb po rovince vpřed na čas po vytyčené trase na kolečkách s excentrickými pedály, dvojice – kdo dříve, ufo –  házíme si ve dvojicích na body – kdo více, hop míček na dřevo – přepálkovaná ve dvojicích na body – kdo více, kroužkohod – házíme kroužky na cíl, jednotlivci – kdo nejvíce.

 

16.5. se naše zdravotnice pod vedením p. uč. Ivany Kvapilové zúčastnily okresního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků v Jindřichově Hradci. Sestava naší hlídky: Lucie Košumberská, Monika Závišová, Gabriela Kleinová, Simona Prokešová a Michaela Machová. Hlídky opět prokázaly své vědomosti a hlavně dovednosti v oblasti poskytování předlékařské první pomoci: stanovení postupu ošetření zranění, hromadná havárie a stanovení pořadí ošetření jednotlivých poranění, protišoková opatření, stabilizační poloha, obvazová technika, resuscitační zákroky, přenos zraněného, ošetření zlomenin, popálenin aj.

 

18.5. se všichni příznivci prken, jež znamenají svět, z řad žactva a jejich rodičů, učitelstva a přátel školy vypravili opět pod režisérskou taktovkou p. uč. Pavlíny Křížové do pražského Hudebního divadla Karlín na muzikál Producenti.

 

19.5. zorganizovali Tomíci spolu s naší školou dětský den v Magně České Velenice. Součástí oslav Dne dětí v Magně byla také ukázka práce a umu záchranářských psů, Den otevřených dveří, již tradiční opékání vuřtů a také skotačení v obrovské žirafě. Dětského dne se zúčastnilo přes 200 dětí a rodičů, a vynesl oddílu 15.000,- Kč sponzorského daru.

20.5. – 25.5. se skupina našich žáků a žákyň pod vedením p. uč. Olgy Imrichové vypravila v rámci studijně poznávacího pobytu do Londýna. Účastníci zájezdu: Jiří Barvínek, Kristýna Janečková, Linda Šebestová, Ivana Ševčíková, Gabriela Kleinová, Tereza Makkaiová, Barbora Stasková, Šárka Imrichová, Ondřej Kříž, Simona Prokešová, Rostislav Příhoda, Pavel Špale a Míla Obst. Bližší podrobnosti na CD „Kronika školy 2006/2007“, které vyjde na konci října.

 

21.5. jsme zaznamenali z Jindřichohradeckého deníku –  otázka dne: Umí mladí zdravotníci první pomoc?

 • Lucie Košumberská: „Určitě, i když asi ne u nějakých hrozných a závažných případů, ale i tam bych se snažila pomoci.“

 • Monika Závišová: „Kdybych nebyla u toho sama, tak bych to určitě zvládla, ten pocit ještě druhého by mi hodně pomohl.“

 • Michaela Machová: „Prvně asi nastoupí šok, ale věřím si, že na to stačím. Chci i studovat střední zdravotnickou školu.“

 • Gabriela Kleinová: „Kdybych věděla, že mě někdo podpoří. I sama bych se o to pokusila, i když bych měla strach, abych neublížila.“

 • Simona Prokešová: „Nebála bych se ani sama a šla do toho. Věřím, že bych i věděla jak pomoci, co mám a jak udělat.“

 

22.5. se naši malí fotbalisté a fotbalistky vypravili pod vedením p. uč. Radky Círalové do Jindřichova Hradce na Mc Donald´s Cup – pohár v minifotbalu. Sestava našeho týmu: Rudík Babor, Pepa Kaňúr, Míša Kliment, Honzík Kořínek, Ondra Macho, Ondra Novák, Ráďa Polák, Péťa Voříšek, Ondra Bárta, Maruška Oušková a Honzík Kříž.

 

 

24.5. se naši malí fotbalisté a fotbalistky vypravili pod vedením p. uč. Květy Machové do Jindřichova Hradce na Mc Donald´s Cup – pohár v minifotbalu (přeloženo ze čtvrtka 17.5. kvůli nepřízni počasí). Sestava našeho týmu: Honzík Adam, Fanda Círal, Pepa Mikudim, Lída Homolková, Adámek Janeček, Románek Ferenc, Davídek Prokeš, Tomáš Horník, Románek Košumberský, Adámek Havel, Pavlík Jindra a Vašík Pšenička. Náš tým se umístil ve své skupině na pěkném 4. místě!

 

24.5. – 25.5. se naši tomíci Petr Daněk, Jára Mužík, Míša Homolka a Mirka Růžičková spolu s hlavním vedoucím oddílu Karlem Snětinou zúčastnili Bambiriády v Českých Budějovicích. Náš oddíl  prezentoval Asociaci TOM (turistických oddílů mládeže) s působností zejména na jihu Čech a v našem regionu, zorganizoval zajímavé soutěže pro dětské i dospělé návštěvníky Bambiriády. Bambiriáda 2007 v Českých Budějovicích se konečně vyvedla k naší plné spokojenosti - prostě bylo hezky a přišla spousta lidí! A úplně na závěr dostal Kája Březový lístek a byl móóóc rád!

 

26.5. uspořádal místní turistický oddíl již tradiční turnaj ve vybíjené „O dort Tomíků“ na hřišti školy od 10.00 hodin. V hrozném vedru vyhrálo družstvo ve složení – Čiko, Koblížek, Redy, Pepča Kaňúr, Ondra Novák a Honzík Kříž. Na druhém místě skončili – Homi, Smolíček, Ondra Kříž, Jurin Kronika, Ráďa Polák a Rudík Babor. Všem moc chutnaly dorty z dílny paní učitelky Novákové!

 

31.5. se žáci a žákyně 4. a 5. třídy vypravili se svou p. uč. Radkou Círalovou v rámci třídního výletu do Jihlavy.

 

31.5. se tým našich atletů z řad žáků 9. třídy vypravil pod vedením p. uč. Jany Skřivánkové do Nové Včelnice, kde se zapojil do sportovního klání okresního kola o Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou. Soupiska našich závodníků: 1. Rosťa Příhoda (60 m, 1 500 m, štafeta), 2. Jára Mužík (60 m, výška), 3. Petr Daněk (1 500 m, štafeta), 4. Petr Šebesta (výška, dálka), 5. Pavel Špale (dálka, štafeta).

 

31.5. odeslali žáci a žákyně 7. –  9. třídy, kteří se pod vedením p. uč. Ivany Kvapilové zúčastnili projektu Abeceda OSN, svá zpracovaná hesla. Hesla zpracovaná našimi žáky a žákyněmi:

 • Lenka Barvínková, Veronika Drhová: CHUDOBA

 • Petr Šebesta, Pavel Špale, Pavel Šíp: SVOBODA

 • Alena Sokolíková, Zlatuše Burgstocková: DROGY

 • Linda Šebestová, Kristýna Janečková, Miroslava Růžičková, Kateřina Daňková, Pavlína Vávrová: LIDSKÁ PRÁVA

 • Jiří Kronika, Jiří Bumba: WWW

 • Monika Röslerová, Jana Kratochvílová, Petra Machová: DROGY

 • Martina Kubatová, Jana Dvořáková, Adéla Kvapilová: DROGY

 • Martina Vlková, Nikola Ferencová, Michaela Holubová: DROGY

 • Andrea Poláková, Michaela Bednářová, Eliška Korandová: CHUDOBA.

 

Ukázka žákovské práce - Slovník pocitů -náctiletých holek z návštěvy Osvětimi:

 • Arbeit macht frei - nápis nad vstupní branou nám vyrazil dech.

 • Block - tak se označovaly jednotlivé budovy tábora.

 • Cyklon B - deratizační prostředek, který má na svědomí tolik lidských životů.

 • Dřevěné baráky - ve kterých byli lidé nuceni žít v nepředstavitelných podmínkách.

 • Esesáci - kteří neměli s nikým slitování.

 • Fajnovější vězni - měli obrovské výhody.

 • iGnorace - ubližování spoluvězňům ze strany kápů patřilo k dennímu režimu.

 • Hluk ve "sprchách"- který neustával ani za těch nejčernějších nocí.

 • balÍčky - se jen málokdy dostaly do rukou adresáta, byly jako smilování.

 • Jídlo - kterého bylo vždy nedostatek.

 • Krádeže jídla - díky ním si často lidem prodloužili život.

 • Lebka - se zkříženými hnáty byla společně s nápisem Halt! (Stůj!) velkým varováním.

 • Márnice - ve kterých byla spalována nejen mrtvá těla.

 • Nemoce - dnes banální - tehdy smrtelné.

 • Ostnaté ploty - které bránily lidem v útěku.

 • Práce - která lidi zabíjela zaživa.

 • Rodiny - které byly rozděleny ihned po příjezdu, se již nikdy neshledaly.

 • Strážní - hlídající i z věží, zaznamenali každý pohyb.

 • Trest - kterým bývala převážně smrt.

 • Utrpení - jak fyzické ,tak psychické.

 • Voda - která vždycky mooc scházela.

 • eXodus - zřejmě záměr Němců, jak se zbavit co nejvíce lidí.

 • vYhlazovací tábor - to byl význam OSVĚTIMI.

 • Život - který většinou netrval dlouho.

ČERVEN

 

2.6. naše výprava závodníků zasáhla do bojů v rámci turistického závodu – Český pohár (I. stupeň) –  Veltrusy. Naši závodníci a závodnice: Janička Ferencová a Maruška Gáborová, Verunka Oušková a Maruška Oušková, Honzík Kříž a Ráďa Polák, Anička Ďuchová a Verunka Herzogová, Lukáš Havel a Dominik Jiroutek, Simča Prokešová, Simča Mikudimová, Ondra Kříž, Pavlík Voříšek, Míša Šnokhausová, Silvie Petroušková, Alča Sokolíková, Pavel Bednář, Štěpka Kulatá a Petr Ferenc. Anička Ďuchová a Verča Herzogová, Honzík Kříž a Ráďa Polák, Ondra Kříž postoupili na Mistrovství ČR v Pacově – gratulujeme!!!

 

5.6. navštívili žáci a žákyně 1. – 3. třídy se svými vyučujícími v rámci třídního výletu do FORT HARY prezentující oživlou historii osidlování Severní Ameriky.

 

7.6. – 8.6. se naši sedmáci se svou p. uč. Pavlínou Křížovou vypravili na třídní výlet do lokality Kosky. Pobývali v pěkném přírodním prostředí, příjemné ubytování v chatce, užili si opékání buřtíků, různé hry a koupačku.

11.6. – 15.6. se výprava našich žáků a žákyň pod vedením p. uč. Ivany Kvapilové a p. uč. Olgy Imrichové zúčastnila práce na společném projektu pořádaném naší partnerskou školou v Rastenfeldu. Naši zúčastnění žáci a žákyně z 6. – 9. třídy: Míra Sokolík, Jirka Barvínek, Katka Daňková, Kristýnka Janečková, Linda Šebestová, Pavlína Vávrová, Pavlík Voříšek, Šárka Imrichová, Gabča Kleinová, Ondra Kříž, Andrea Poláková, Simča Prokešová, Alča Sokolíková, Míša Ševčík, Ivča Ševčíková Lenka Barvínková, Terka Janstová, Petra Machová, a Monča Röslerová.

13.6. se milovníci prken, jež znamenají svět, z řad našich žáků a žákyň  II. stupně vypravili spolu s p. uč. Pavlínou Křížovou a s p. uč. Marií Jirků do pražského Divadla v Dlouhé na představení Epochální výlet pana Broučka do XV. století.

 

16.6. zasáhli do bojů o mety nejvyšší v rámci turistického závodu - Mistrovství ČR – Pacov naši závodníci a závodnice Anička Ďuchová a Verča Herzogová, Honzík Kříž a Ráďa Polák, Ondra Kříž.

 

Vzhledem k rekonstrukci budovy naší školy (střecha, okapy, kuchyně, sanitární zázemí, učebny I. stupně) se změnily termíny akcí v závěru školního roku:

 • 12.6.  – 15. 6.: kontrola  a předávání učebnic.

 • 18. 6.: volejbal učitelé: žáci  (3 : 0), diskotéka 9. třídy, úklid tříd.

 • 19. 6.: předání vysvědčení, rozloučení s vycházejícími žáky a žákyněmi – poslední zvonění, písnička pro vycházející, ukončení školního roku.

 • 20.6. – 22.6.: přípravné práce k rekonstrukci školní budovy.

Skončil  školní rok 2006/2007...

...skončil trochu předčasně, naše školička se rekonstruuje.

 

ČERVENEC A SRPEN

Od 30.6. do 14.7. se uskutečnil už sedmnáctý samostatný tábor TOM „Práčata“ Rapšach na tábořišti u Dračice, tentokrát na téma „Návrat z hvězd“. Tábora se zúčastnilo 42 dětí a 13 dospělých - všichni dospělí zdarma a v době své dovolené!

 

Pro dorostence a staříky uspořádal TOM od 21. do 27. 7. akci „KOLA 2007“, tentokrát v Lednicko-valtickém areálu na Jižní Moravě. A bylo nás 14...

 

Poslední prázdninovou akcí bylo srpnové „Slovensko 2007“ - Malá Fatra a Slovenský ráj. Tady nás bylo sedm.

 

Nebudu se nijak rozepisovat o balení tábora, které by - nebýt rapšašských fotbalistů - dopadlo hanebně!!!

 

Po více než dvou měsících volna se opět setkáme, a to až ve středu 5. 9. 2007, protože škola se musí uklidit...

Pro ilustraci několik fotek z 23. 8. 2007:

 

   

 

!!! TOTÁLNÍ VÝPRODEJ ZBOŽÍ !!!

BEZKONKURENČNÍ CENY

KRÁMEK U KRONIKŮ

KAŽDÝ DEN OD 16:00 DO 18:00

!!! AŽ DO KONCE ZÁŘÍ !!!

 
 
 
     
 

DOMŮ