OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE ANEB POZNEJME LÉPE SVOU OBEC – ŠKOLA – 2. ČÁST

Školství od roku 1920 do roku 1925


Jako jinde i zde bylo přijato připojení k Československé republice s lhostejností a nejistotou, dokonce i po záboru byly činěny pokusy o agitaci, aby toto území bylo vráceno k Rakousku. Brzy však začaly školy a spolky působit, aby se v obyvatelích probudilo češství. Roku 1920 byla zalo-žena česká škola a německá zrušena, 1921 byla založena měšťanská škola, ustanoven odbor Ná-rodní jednoty pošumavské, Sokol, baráčníci, hasiči a osvětový sbor.

Škola obecná s vyučovacím jazykem českým ujímá se svého úkolu v počátku měsíce září roku 1920. Zřízena byla v budově pč. 193 a organisována jako šestitřídní s expositurou v osadě Londýně.

Škola měšťanská zřízena byla v obci výnosem ministerstva školství a národní osvěty z 21. července roku 1921, takže již 1. září toho roku se učilo. Třída umístila se v budově dřívější "Kindergarten", pč. 268 (dnešní Mateřská škola), vystavěné v roce 1909 Schulvereinem. Pro své poslání šířit dobro vzdělání v kraji,vinou rakouských úřadů málo probudilém a válkou tolik poškozeném, byla tato budova zabrána na základě zemské politické správy a koupena za 42 tisíce Kč. Budova vyhovovala účelu a potřebám školy pouze v prvém roce, kdy chodilo do ní 52 dětí.

Prvým ředitelem zdejší měšťanské školy stal se Jan MÍK, rodilý v Husinci v roce 1886, dříve odborný učitel měšťanské školy v Ústí nad Labem.

Prvými odbornými učiteli školy byli Jaroslav Maruna a František Vávra. Ženským ručním pracem vyučovala Františka Kočvarová, katolickému náboženství P. Bartoloměj Divoký, kaplan v Rapšachu.

Do první třídy bylo zapsáno: 30 žáků z Rapšachu, 7 z Halamek, 7 z Nové Vsi, 2 z Kojakovic, 1 z Cepu a 5 ze Spáleniště.

Ředitel Jan Mík, získavší si záhy skromností a uměleckým založením duše všude obliby, ze svého působení v obci dlouho se netěšil. V konci měsíce květů roku 1923 vážněji ochuravěl a po třínedělním utrpení zemřel, krátce před ukončením roku.

Školní rok 1923/24 zahajoval na škole další její správou pověřený ředitel Josef NOSKA. Po-kračoval ve šlépějích svého předchůdce, maje na mysli význam školy pro chudý kraj připojeného Vitorazska a chuť k práci, určené lepší budoucnosti generace nejmladší.

Od svého příchodu do obce v létě roku 1923 seznal ředitel Josef Noska, že dosavadní umístě-ní školy je opatřením jenom přechodným, a pomýšlel proto od počátku svého úřadování v obci na výstavbu důstojné školní novostavby. Již v únoru 1924 dostavil se do obce k prozkoumání pro školu vyhlédnutého místa architekt Ing. Trapp, a v dubnu zaslány byly plány, vypracované architektem Charvátem. Dle těchto měla novostavba mít v půdorysu tvar letadla (vpředu křídla, od těchto vzad postupující, táhlá část, určená pro třídy), měla být o zvýšeném patře, se střechami vysoko vybíhajícími a sestávat ze šesti učeben, kreslírny, tělocvičny (křídlo pravé), kabinetů pro učebné pomůcky, dvou dílen, z ředitelny, sborovny, šatny a čítárny pro děti přespolní, z bytu pro ředitele školy (křídlo levé) a z bytu školníka. Výstavba školy byla zadána třeboňskému staviteli J. Smržovi.

Den 23. září 1924 určen byl k položení základního kamene. Tento pokládán o desáté hodině dopolední za účasti úřadů, členů obecního zastupitelstva, místních spolků a učitelstva se žactvem. Po uvítání hostů starostou obce p. Josefem Bártlem promluvil o významu chvíle ředitel Josef Noska, a při poklepu na trikolorou opletený kámen, maje na mysli důležitost stavěné školy pro kraj, proslovil heslo: "Buď pohraničí národní baštou ducha Masarykova se statečností Žižkovou!".

Po proslovu ministerského rady Ing. Schwarze, končícím heslem: "Ku povznesení kraje a národního uvědomění!", a po provolání hesel ostatních vzácných hostů slavnosti za zpívání národní hymny byl základní kámen vložen do země. Ke kameni přiloženy byly ředitelem Noskou listiny, vypovídající o změnách, jež se dostavily s válkou světovou a s jejím ukončením, jež se zničením veliké a mocné říše na Dunaji dalo vzklíčit svobodě všeho národa a osvobození utiskovaného obyvatelstva připojeného Vitorazska. Vedle listin položeny k základnímu kameni také mince v té době ražené.

Po položení základů stavba školy rychle pokračovala, takže před vánočními svátky byl již na zdivu krov, ozdobený ve hřebeně smrčkem s praporky národních barev. Práce vnitřní pokračovaly však velmi zdlouhavě, a stanovená ministerstvem školství lhůta, končící 1. července 1925, aby již od 1. září mohlo se v novostavbě učiti, nijak dodržena býti nemohla.

Naděje, že nový školní rok započat bude v nové školní budově, bohužel splněny nebyly a vyučování zahájeno 1. září 1925 v budovách starých, v čísle 7 a v čísle 267.

Nová škola byla dobudována během měsíce října roku 1925 obnosem milionu a tří set tisíc korun čsl., a na paměť osvoboditele Vitorazska dostalo se jí názvu "Masarykova státní měšťanská škola".

K otevření zvoleno výročí největšího státního svátku, 28. října 1925. Ráno časný budíček místní kapely p. Volfovy připomínal probouzejícímu se občanstvu radostnou událost dne.

Obec, vyzdobená mnoha prapory a vlajkami svěžích národních barev, chystala se vítat milé hosty. Slavnostní řeč proslovil ministerský rada p. Dr. Šíp, následovaly pak proslovy zástupců jednotlivých úřadů, načež stavební rada p. Ing. Jiráček předal řediteli Noskovi klíče budovy. Po prohlídce školy následoval lidový koncert Volfovy hudby na náměstí a společný oběd hostů v místnostech hostince p. K. Zimmela. Zde také po celé odpoledne účinkoval třeboňský pěvecký spolek "Pěslav", večer pak opakovala se divadelní hra "O silném kováři".

V novostavbě, jež opatřena popisným číslem 290, začalo se učit teprve po úřední kolaudaci, počátkem roku 1926.

   

INFORMACE Z RADNICE

Informace z jednání zastupitelstva obce


Na posledních dvou zasedáních zastupitelstva obce, tj. 28.6. a 20.9. se projednávaly hlavně záležitosti, které jsou v souvislosti s již ukončenými investičními akcemi z minulého roku - výstavbou ČOV, čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků a plynofikace obce.

Jedním z hlavních bodů jednání zastupitelstva bylo rozhodnutí ve věci budoucího provozovatele celé kanalizační soustavy. Zkušební provoz byl ukončen k 30.9. a vodohospodářskému orgánu byla podána žádost o vydání rozhodnutí o uvedení do trvalého provozu. S uvedením kanalizace do trvalého provozu musí být určen také provozovatel tohoto zařízení.

Po obsáhlé diskusi, při které se zvažovala různá pro a proti související s provozováním kanalizace, nakonec bylo zastupiteli rozhodnuto, aby provozovatelem byla Obec Rapšach.

Hlavním důvodem, který vedl k tomuto rozhodnutí, byly předpokládané provozní náklady a z toho se odvíjející výše poplatku ze stočného pro občany připojených na kanalizační soustavu.

Bude-li provozovatelem naše obec, do výše stočného se promítnou přímé provozní náklady (elektrika, opravy, náhradní díly, laboratorní vzorky apod.), bude-li provozovatelem privátní firma, do ceny stočného se započítává dále provozní zisk, mzdy, cestovní náklady, pronájem zařízení aj.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva bude podána žádost krajskému úřadu o vydání povolení k provozování kanalizace.

Zastupitelstvo dále schválilo dodatek ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí České republiky, kterým se prodlužuje termín vyhodnocení plynofikace obce o jeden rok - tj. do září r. 2005 (přiznání poskytnuté státní dotace bylo závislé na množství plynofikovaných objektů do jednoho roku od napuštění plynu do rozvodného zařízení a toto množství v původním termínu nebylo zdaleka splněno).

Na zasedání byl projednán a schválen návrh, aby pohledávky firmě G-Montplyn s.r.o., Chrudim ve výši 1 200 000,- Kč za realizované investiční akce (plynofikace, ČOV) byly uhrazeny pomocí úvěru od Českomoravské stavební spořitelny a.s. Žádost o poskytnutí úvěru byla již podána včetně požadovaných příloh a zajištění úvěru bude jedním z bytových domů ve vlastnictví obce, který bude vyhovovat požadavkům spořitelny svojí tržní hodnotou.

Žádost ředitelky Záchranné služby Třeboň o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění Lékařské služby první pomoci ve výši 38.280,- Kč nebyla zastupiteli schválena. Hlavním důvodem zamítnutí poskytnutí příspěvku byla nevyjasněná koncepce, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude dále LSPP poskytovat služby občanům. Toto rozhodnutí se ukázalo správným řešením, neboť Lékařská služba první pomoci byla ve vztahu k původně poskytovaným službám v podstatě zrušena.

Při projednávání žádosti o odprodej nemovitosti ve vlastnictví obce se zastupitelé usnesli, že pro lepší informovanost občanů se všechny prodeje před konečným schválením uveřejní v Rapšašském Kecálku, aby v případě zájmu všichni měli možnost se k prodeji vyjádřit, podat nabídky nebo podat případné námitky proti prodeji. Na posledním zasedání zastupitelstva byl schválen záměr o prodeji pozemků: par.č. 677/1 dle KN o výměře 1002 m2 v lokalitě Spáleniště za č.p. 213 par. č. 613 dle KN o výměře 667 m2 v lokalitě Spáleniště za č.p. 254 (stará škola).

Projednání a schválení či neschválení prodeje bude na programu na příštím zasedání zastupitelstva.

Jaroslav Čurda

 

Informace o volbách do zastupitelstev krajů


Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 5.11.2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6.11.2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volit může státní občan ČR, který alespoň v den voleb dosáhl věku 18 let a má v obci trvalý pobyt. Hlasovací lístky obdrží voliči nejdéle dne 2. listopadu 2004.

K volbám je nutné vzít sebou platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas ČR.

Podrobné informace k volbám a způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů obdržíte zároveň s hlasovacími lístky .

Marta Rosenmüllerová

 

Majitelé psů pozor !!!!


V minulém čísle Kecálku jsme Vás upozorňovali, že jste povinni zajistit, aby Vaše zvířata nepobíhala volně bez dozoru po obci a v jejím okolí.

Vzhledem k tomu, že se přes toto varování po vsi psi potulují, přistoupí obecní úřad k postupu podle obecně závazné vyhlášky obce Rapšach č. 1/1997. Pokud necháte volně potulovat psy bez dozoru, dopouštíte se přestupku proti veřejnému pořádku, který je podle ustanovení § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, možno postihnout pokutou do výše 3.000 Kč, k tomu připočtěte náklady přestupkového řízení stanovené paušální částkou 1.000 Kč.

Samozřejmě že nemluvíme o případné povinnosti náhrady škody, kterou by Váš pes mohl způsobit. Přitom stačí jen opravdu malá chvilka, kdy jej ponecháte bez dozoru.

Dále Vás naléhavě upozorňujeme na povinnost zaplatit ze svého psa poplatek. Poplatek je splatný do 15. března každého roku, výše poplatku, osvobození od poplatku a podrobnosti vzniku a zániku poplatkové povinnosti jsou upraveny obecně závaznou vyhláškou č. 1/2003 o místních poplatcích. Poplatek je možno doměřit do tří let od konce kalendářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla a dlužné částky je možno zvýšit až na trojnásobek.Vyhlášku jsme v plném znění uveřejnili v Kecálku č.4/2003 a informace o ní Vám kdykoliv poskytnou pracovníci obecného úřadu.

Lenka Cvrčková

 

Sběr železného šrotu


Obecní úřad oznamuje, že na den 19. 10. 2004 je zajištěn odvoz železného šrotu.

Železný šrot se může ukládat na místech:

 • na parkovišti vedle křižovatky u čp. 20

 • prostranství u čp. 1 a 2 (u popelnic)

 • Spáleniště – Rafanda u transformátoru

 • Spáleniště u autobusové zastávky.

Větší množství železného šrotu lze nahlásit na obecním úřadě a odvoz se zajistí přímo u do-mu.

Jaroslav Čurda

 

Odpověď na naši petici


Petiční listiny týkající se opravy silnice Tušť - Rapšach, které jste podepisovali v letošním létě, jsme předali vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství jihočeského krajského úřadu a kopii též řediteli krajského úřadu dr. Stráskému.

Toto je výběr z odpovědi, kterou jsme obdrželi:

„Na základě Vaší žádosti a současně též požadavku vyplývajícího z petiční listiny občanů obce Rapšach, uvádíme následující informace.

Souhlasíme s konstatováním, že předmětná komunikace je ve špatném stavebním stavu a je dlouhodobě udržována pouze formou lokálních výsprav, což v tomto případě samozřejmě není odpovídající a plnohodnotná, ale spíše provizorní technologie oprav. Je však nutné uvést, že Jihočeský kraj, jakožto současný vlastník silnic II. a III. třídy na svém území, převzal tyto komunikace v roce 2001 od státu v určitém stavebním stavu, a ačkoliv kvalita dopravní infrastruktury patří mezi priority kraje, nelze s omezeným množstvím finančních prostředků na opravy silnic uspokojivě pokrýt veškeré potřeby.

Oprava silnice III/1508 v úseku Rapšach - Tušť byla, též na základě Vašeho podnětu, zařazena do „Programu investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje“ a to při jeho aktualizaci v roce 2003. Aktualizace je každoročně schvalována zastupitelstvem kraje a tato akce je zde zařazena s číslem priority 31. Vzhledem k termínu a pořadí zařazení ve jmenovaném programu nebyla tato akce zatím aktuálně preferována při plánování akcí realizovaných v nejbližším časovém období. Důležitým aspektem je zde tedy fakt, že velké množství takových komunikací na území Jihočeského kraje, ať už ve stejném či ještě horším stavebním stavu a podobného dopravního významu, nelze opravovat z důvodů výše uvedených v krátkém časovém sledu.

Momentálně Vás však můžeme ujistit, že Jihočeský kraj, prostřednictvím své příspěvkové organizace Správy a údržby silnic, zajišťuje nezbytné podklady v rámci přípravy předmětné akce. Konkrétně jde o zjišťování stavu inženýrských sítí pod komunikací v průtahu obcí Rapšach a to od jejich správců a vlastníků a zjišťování dalších potřebných informací a parametrů nezbytných pro stanovení rozsahu a technologie či určení potřeby součinnosti při realizaci opravy nebo rekonstrukce komunikace.

Podepsán ing. Jiří Klása

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství“

Kopie dopisu je též vyvěšena na úřední desce.

Obecní úřad tuto odpověď projednal a připravil si další postup. Na základě v dopise citovaných podkladů připravovaných Správou a údržbou silnic se obrátíme na zastupitelstvo kraje s žádostí o přehodnocení priority opravy silnice v tzv. „Bílé knize“, tj. Programu investiční a neinvestiční výstavby na silnicích II. a III. třídy.

Lenka Cvrčková

 

Mimořádné otevření státní hranice


Jak jistě víte, obecní úřad v Rapšachu spolu s kolegy z rakouského Alt-Nagelbergu zajistil v průběhu prázdnin mimořádné otevření státní hranice na místě připravovaného přechodu Rapšach/Brand. Podle údajů Služby cizinecké a pohraniční policie Policie ČR hraniční přechod ve dnech 14. a 15. srpna přešlo 405 lidí a ve dnech 4. a 5. září 294. Akce byla dobře hodnocena mimo jiné též denním tiskem. Jistě jste si přečetli články v regionálních přílohách Mladé fronty Dnes, Lidových novin, Práva a v Jindřichohradeckých listech.

Lenka Cvrčková

Koncert Rapšašského komorního orchestru v Rakousku


Možná Vás bude zajímat, že náš Rapšašský komorní orchestr má za sebou první mezinárodní vystoupení.

Dne 29. srpna jsme na pozvání rakouské strany hráli na Dnech staré hudby v kostele v Hei-denreichsteinu. Velký potlesk sklidily hlavně naše sólistky.

Orchestr začal pro Vás nacvičovat vánoční program, samozřejmě hlavně koledy, při nichž si zazpívají děti ze základní školy a zahrají nováčci.

Lenka Cvrčková

   

Z kroniky naší školy

 • 1.9. 2004 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2004/2005. I přes období prázdnin se v naší škole nezahálelo. Zásluhu na jejím čistém a udržovaném vzhledu v interiéru i mimo něj mají všichni provozní pracovníci.

  A co tedy v naší školičce v době prázdnin odehrávalo?

  1. Rekonstrukce osvětlení v učebnách I. stupně.

  2. Nová veranda u školní družiny.

  3. Výměna krytů radiátorů v tělocvičně a instalace krytů na osvětlení tamtéž.

  4. Malování učeben I. stupně, sociálního zařízení, školní kuchyně a jídelny.

  5. Údržba podlahových krytin – parket, dlažby, koberců, mytí oken apod.

  6. Nátěry soklů, tabulí.

  7. Pokračuje rekonstrukce plotu směrem k hlavní bráně.

 • 1.9. byla do funkce hlavní kuchařky jmenována p. Olga Davidová. Vedoucí stravovny spolu s ředitelem školy poděkovali p. Jaroslavě Dvořákové za její dosavadní práci v této funkci.

 • 1.9. v odpoledních hodinách vystoupil náš pěvecký sbor pod vedením p. uč. Květy Machové a taneční soubor pod vedením p. uč. Olgy Imrichové v dětském koutku v rámci celostátní vý-stavy Země živitelka na Výstavišti v Českých Budějovicích.

 • 10.9. navštívil pracovník Policie ČR s programem „Ajax“ děti z 2. a 3. třídy. Ve škole a zejména doma s rodiči tak po celý rok budou plnit různé Ajaxovy úkoly.

 • 10.9. naši osmáci a deváťáci spolu s výchovnou poradkyní p. uč. Ivanou Kvapilovou a třídní vycházejících p. uč. Pavlínou Křížovou navštívili firmu Moeller v Suchdole nad Lužnicí.

 • 13.9. jsme odeslali Almanach 80 let naší školy všem dětem, které v rámci našeho balónkové-ho dne poslaly návratné korespondenční lístky, na tyto adresy: Lenka Malá – Čejkovice (99 km), Radeček Krejčiřík – Velké Pavlovice (138 km), Martina Vašourková – Šumná (68 km), Pavel Kessler – Citonice (75 km), Josef Bezděk – Ostrožská Lhota (186 km), Terezka Zdo-binská – Bzenec (171 km).

 • 15.9. byl zahájen v bazénu v Jindřichově Hradci plavecký výcvik žáků a žákyň 3. a 4. třídy a zároveň předplavecký výcvik dětí z MŠ, 1. a 2. třídy.

 • 16.9. naši žáci a žákyně I. a II. stupně navštívili filmové představení světového trháku „Harry Potter a vězeň z Azkabanu“ v multikině CineStar České Budějovice.

 • 18.9. se uskutečnil za aktivní účasti místních a přespolních turistů dálkový pochod „Pěšky zpátky do Evropy“, který již řadu let organizuje místní turistický oddíl TOM 2402 „Práčata“. Každý účastník si mohl zvolit délku pochodu – 17 km, 25 km a 40 km, a tak navštívil Bosnu, London, Paris, New York a ti nejotrlejší i Benátky.

 • 20.9. se uskutečnilo 1. zasedání Rady školy v tomto školním roce a následně úvodní schůzka rodičů s učiteli.

 • 21.9. jsme četli pozdravy od našeho adoptivního syna Marii a také o jeho prospěchu.

 • 29.9. vyšlo 2. číslo našeho školního časopisu Rapšach Planet, které připravili Simča, Ivča, Alča, Pavča, Ondra a Ráďa (táborová kronika „malých“), Ferko, Martina, Martina, Gabča, Hanka (nová redakční rada), Oriana s Martinem a Kájou (stálí externí spolupracovníci), Anič-ka (externí spolupracovnice).

 • 30.9. jsme strávili dopoledne a část odpoledne v přírodě bez přívodu elektrické energie v rámci branného cvičení naší školy. Žáci a žákyně se svými vyučujícími plnili různé úkoly s branně sportovní tématikou herní formou, zakládali ohýnky a opékali si buřty.

 • 1.10. nás ne možná, ale zcela určitě navštívil kouzelník, tedy Jan a Věra Duo international entertainers. Vystoupení kouzelnického dua navštívily děti z naší základní a mateřské školy. Strhující vystoupení našich hostí se skládalo z různých kouzelnických a varietních čísel.

 • 2.10. uspořádal místní TOM „Práčata“ velkou soutěž v pouštění draků. Již 3. ročník Drakiády se uskutečnil na hřišti „za farou“ od 14.00 hodin. Startovat bylo možné s drakem koupeným či vyrobeným, vlastním či od turistů půjčeným. A něco z naší oblíbené statistiky: startovalo na téměř tři desítky draků „místních“ a „přespolních“, papírových a igelitových, koupených i různě vlastnoručně upravovaných: motýli, netopýři, žabka, kosmická tělesa, usměvavé ksichtíky, poštolky a různí jiní dravci, barevní, s ocasy a ocásky či bez nich, řiditelné padáky...

 • 4.10. se naši páťáci pod vedením své p.uč. Květy Machové vypravili do Prahy. Navštívili Ná-rodní muzeum, Karlův most, palác filmových triků a prostorové fantazie Oskar IMAX – filmové představení „Titanic“ 3D a také WAX muzeum voskových figurín.

 • 4.10. si naši druháčci se svou p. uč. Radkou Círalovou připomněli Den zvířat návštěvou čtyřnohých kamarádů v místní farmě Bronco: kravičky, telátka, kozičky, lamy, koně a největší úspěch sklidil divočák. Děkujeme paní Kepkové a paní Svobodové, které se naší výpravě velmi ochotně a vstřícně věnovaly.

 • 4.10. byla dokončena 1. etapa rekonstrukce plotu naší školy ve směru k hlavní bráně.

 • 6.10. se naši vycházející žáci a žákyně vypravili se svou tř. uč. Pavlínou Křížovou a vých. poradkyní Ivanou Kvapilovou do Českých Budějovic na výstavu „Vzdělání a řemeslo“ a „Dítě a jeho svět“.

 • 7.10. se naši žáci a žákyně II. stupně vypravili se svými vyučujícími p. uč. Pavlínou Křížovou, p. uč. Ivanou Kvapilovou a p. uč. Marií Jirků do Prahy. Navštívili dopolední představení v divadle ABC „Tři muži ve člunu a pes“ a velká část výpravy také filmovou projekci „New York“ 3D v paláci trikových snů a prostorové fantazie Oskar IMAX.

 • 8. – 10.10. zejména otrlí dobrodruzi z řad našich turistů a jejich příznivců pobývali na Pořešíně, chatě ATOM v oblasti Kaplicka.

 
 
 
     
 

DOMŮ