OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vám z tohoto místa popřála jménem pracovníků obecního úřadu a především svým jménem krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti Vám i všem Vašim blízkým. Mějme se rádi, buďme k sobě tolerantní a vstřícní a všechno bude hned veselejší.

Lenka Cvrčková, starostka

Trocha historie nikoho nezabije, aneb poznejme lépe svou obec

 

V tomto čísle Kecálku, uveřejňujeme 3. část z velmi zajímavé a zdařilé diplomové práce Mgr Pavly Křížové: Období druhé světové války na Třeboňsku a Vitorazsku. Jedná se o závěrečnou práci postgraduálního studia paní učitelky na pedagogické fakultě, katedře dějin Masarykovy university v Brně.

Váhala jsem, jestli v čísle Kecálku, které vychází před Vánocemi, máme tuto rubriku uvádět, vždyť téma citované diplomové práce je velmi neradostné. Ale pak jsem si řekla, že neuškodí, když si uvědomíme, že byly doby, které ještě více zkoušely charaktery a v nichž šlo i o život .

 

„Motto:         Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil

Unamuno

 

OBDOBÍ TŘETÍ ŘÍŠE (1938 – 1945)

Pokračování

...Také štábní kapitán SNB Matějka, který byl svědkem záboru vitorazských obcí jako velitel roty SOS, píše Okresnímu velitelství Třeboň:

„Vážený pane poručíku. V září a říjnu 1938 byl jsem velitelem roty SOS rozložené v úseku České Velenice – Chlum u Třeboně. Rota měla 17 družstev složených z příslušníků četnictva, finanční stráže a z valné části z vojínů – záložníků pocházejících z tohoto kraje.

Rota započala svou činnost dne 12. září 1938 po Hitlerově norimberské řeči, kde útočí příkře na prezidenta Beneše a kde prohlásil, že problém Němců v ČSR musí býti bezodkladně vyřešen. Rota byla rozložena převážně na území tzv. Vitorazska. Z obcí Vitorazska byly dvě převážně německé, a to Nová Ves nad Lužnicí a Krabonoš. Další dvě měly početnější německé menšiny, a to České Velenice a Tušť. Ostatní měly až na nepatrné výjimky obyvatelstvo české národnosti.

Toto obyvatelstvo, hlásící se jako Češi, nebylo ale národně spolehlivé, což se ukázalo zejména v roce 1938. Po připojení Rakouska k Německu počkala i zde nacistická agitace a nacházela zde mezi nespolehlivým obyvatelstvem dobrou půdu.

Po vyhlášení mobilisace v září 1938 počali pak muži z Vitorazska houfně prchati do Rakous…V Rakousku byli tito přeběhlíci nacisty fotografováni a fotografie rozesílány do světa s vylhanými zprávami, že jde o oběti české soldatesky, kteří byli vyhnáni z jich rodné půdy, hroudy. Tito přeběhlíci byli tam pak oděni do uniforem SA a utvořeny z nich útočné skupiny, které podnikaly útoky na naše pohraniční družstva. K podobným palebným přepadům došlo několikráte v Českých Velenicích, dále u Krabonoše, kde byla ručními granáty úplně zničena strážní budka naší finanční stráže, k palebnému přepadu u Rapšachu a k několika denním bojům o budovu celního úřadu u Chlumu, na kterou Němci podnikali stálé útoky.

Současně s touto činností počínaly se množiti případy zběhnutí vojínů záložníků, kteří pocházeli zejména z Rapšachu a Kunšachu a utekli s celou výzbrojí do Rakouska. Koncem září 1938 ještě před mnichovským rozhodnutím uprchlo mně jich od družstev u Rapšachu za jednu noc 14, a proto jsem všechny zbývající odzbrojil a odeslal k velitelskému praporu do Třeboně…Já jsem jel 9. října …do Kušachu, kde byl v hostinci velitel kompanie, která provedla obsazení. Při mém příchodu byl před hostincem velký zástup lidu, a to jak z Kunšachu, tak i z Rapšachu a Spáleniště. Při mém příchodu počal tento nástup sborově provolávati: Wir wollen zum Deutschland; Heil Hitler; Ein Führer, ein Volk, ein Staat …Velitel výsměšně podotkl, že jsem já a vůbec Češi nebyli místním obyvatelstvem patrně příliš milováni, když mě takhle vítají…Valná část přítomných neuměla vůbec německy, pouze se naučila provolávati několik německých hesel…

V předvečer obsazení Rapšachu meškal jsem tamtéž a tam se obyvatelstvo horlivě připravovalo na příchod Němců, Před radnicí byl zástup lidu, který zdobil radnici chvojím, nápisy a prapory. Stavěly se slavobrány a horlivě se heilovalo, zvláště, když se objevil některý český orgán. Při této mojí návštěvě porazilo nákladní auto naší armády, se kterým jsme tam přijeli, jednu slavobránu, z čehož vzniklo velké pobouření, které utichlo teprve tehdy, když prap. Hofer dal za poraženou slavobránu 30 Kč…“

Pavlína Křížová

V příštím čísle uvedeme pokračování

Lenka Cvrčková

INFORMACE Z RADNICE

Z jednání zastupitelstva obce

Po půlroční odmlce našim občanům přinášíme zprávy a informace o čem v tomto II. pololetí se jednalo na zasedáních zastupitelstva obce. Celkem byla svolána tři zasedání a to na 7.9., 2.12. a 14.12., na kterých se projednávali záležitosti jak běžného zajištění provozu obce tak i záležitosti dlouhodobějšího významu a též plnění plánovaných akcí v tomto pololetí. Na jednání byli zastupitelé pravidelně informování o plnění přijatých usnesení, o podaných žádostech o poskytnutí dotací, jejich schválení či zamítnutí. Již podruhé byla v řádném termínu podána žádost do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí dotace z fondů EU ve výši 21 200 000,- Kč na zajištění financování projektu rekonstrukce místních komunikací – ulice Londonské a komunikace vedoucí k nové zástavbě na „Bamšuli“. Na posledním zasedání byli zastupitelé informováni, že bohužel byla naše žádost zamítnuta. Z celkového množství 164 předložených projektů o dotace z tohoto programu jich bylo schváleno 26. Informace o projektech, které se budou realizovat z fondů EU, uváděl i denní tisk. Popravdě řečeno, k praktikám, které existují při výběru projektů Výborem Regionální rady pro přiznání dotace, byla v podstatě nulová šance, že naší obci by byla tato dotace schválena. Spíše větší optimismus byl v případě realizace průtahu obcí, komunikace ve vlastnictví Jihočeského kraje v roce 2010. V letošním roce, jako byli zastupitelé informováni, byla na náklady Jihočeského kraje vypracována projektová dokumentace na tuto akci a zahájeny přípravné administrativní úkony pro vydání stavebního povolení. Jenže s příchodem prosincového ochlazení, což je v zimním období běžné, je po poslední získané informaci náš optimismus, že se naši občané konečně dočkají slušné silnice, pod bodem mrazu. Podle této získané informace není rekonstrukce průtahu obce v plánu investičních akcí Jihočeského kraje pro příští rok.

 Na zářijovém zasedání byli zastupitelé informováni s dokončenými a probíhajícími akcemi v letním období. Výběrové řízení na rekonstrukci podlahy v ložnici, osvětlení ve dvou třídách a na pokládku dlažby v chodbě MŠ vyhrála firma Lesostavby Třeboň, a.s. s nejnižší nabídkou a s touto firmou byla uzavřena Smlouva o dílo. V prázdninovém období byla tato akce dokončena za celkové náklady 169 525,- Kč, z toho dotace na tuto akci činila 132 644,- Kč. Další plánovanou akcí v letošním roce byla oprava části místních komunikací recyklovanou směsí, kterou, jak bylo zmíněno v minulém vydání, provedla firma místního podnikatele Václava Tetíka v letním období. Celkové náklady na tyto opravy komunikací hrazené z obecního rozpočtu dosáhly výše včetně materiálu 826 917,- Kč a spotřebováno bylo okolo 2500 tun recyklátu. Další akcí většího rozsahu z hlediska vynaložených nákladů byla výměna zbývajících oken na bytovém domě č.p. 20, které v měsíci září provedla firma Martina Jakeše z Chlumu u Třeboně, jako vítězná firma vzešlá s výběrového řízení 9 firem. Celkové náklady na výměnu oken dosáhly výše 786 118 Kč. Z této částky byla dotace z Programu obnovy venkova ve výši 130 000,- Kč a zbývajících 656 118,- Kč bylo uhrazeno z rozpočtu obce. Z menších akcí v letním období bylo plnění žádosti občanek-maminek o úpravu dětského hřiště za bytovým domem č. p. 20. Zde členové SK Rapšach ve svém volném čase, za což jim platí poděkování, upravili pozemek, opravili a natřeli stávající zařízení. Z obecního rozpočtu byla koupena skluzavka, kterou též osadili sportovci a tři houpačky. V příštím roce by se měly úpravy dětského hřiště včetně pískoviště dokončit. V rámci podpory kulturního vyžití bylo našemu již v širokém okolí populárnímu tanečnímu souboru Trnky-Brnky z obecního rozpočtu za 6000,- Kč zakoupeno přenosné hudební zařízení. Jedním z nepopulárních pro nájemníky obecních bytů ale nezbytných pro zajišťování údržby bytových jednotek bylo schválení jednostranného zvýšení základní ceny za 1 m2 podlahové plochy bytu u nájemných bytů ve vlastnictví obce Rapšach s regulovaným nájemným od 1.1. 2010 na 22,50 Kč za 1 m2. Jedná se ve vztahu k rokům minulým o podstatnější navýšení základní ceny, tj. o 5,30 Kč/m2, ale pozitivní zprávou pro nájemníky obecních bytů může být, že se jedná o poslední úpravu na základě zákona. Další zvýšení základní ceny lze jen na základě dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. K tomuto navýšení nájmu lze poznamenat, že i vlastníkům nemovitostí se zvyšuje daň z nemovitostí od r. 2010 ze zákona o 100 %. V dalších bodech programu zářijového zasedání bylo schváleno podání žádosti o bezúplatný převod pozemků Pozemkovému fondu ČR do vlastnictví obce. Jedná se celkem o osm pozemků nebo jejich částí o přibližné výměře 15 000 m2, které jsou ve schváleném územním plánu v zastavitelném území. Vlastní převod pozemků do vlastnictví obce bývá většinou dlouhodobého rázu. Na druhém zasedání 2.12. zastupitelstvo mimo jiné schválilo záměr prodeje pozemků par. č. 1496/1, 1496/2, 1496/3 o celkové výměře 1033 m2 v lokalitě na „Bamšuli (poslední stavební parcela po pravé straně proti č.p. 115 ) a parcely č. 473/5 o výměře 761 m2 na konci Londonské ulice. Dále bylo schváleno odkoupení pozemků od jejich vlastníků a to parcely č. 811/2 o výměře 544 m2 na Malém Londoně za účelem zajištění přístupové cesty k č.p. 204 ( Bouřka ) a pozemku par. č. 130 o výměře 396 m2. Jedná se o pozemek mezi bytovkou č.p. 88 a požární nádrží. Realizace prodejů respektive odkoupení se bude realizovat až r. 2010. V dalším projednávaném bodu programu bylo schváleno podání žádostí o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Z tohoto programu lze získat dotace maximálně do výše 300 000,- Kč. Žádosti budou podány na dvě opatření – na dotaci úroků z úvěrů ( 70 000,- Kč ) a na dotaci na obnovu a údržbu venkovské zástavby ( 230 000,- Kč ). V případě poskytnutí dotace by se provedla výměna oken a střešní krytiny na č. p. 8 ( bytový dům vedle obecního úřadu). Zastupitelstvo obce na tomto zasedání schválilo převzetí daru do vlastnictví obce a to speciálního vozidla cisternové stříkačky Š 706 od Ing. Jana Kepky. Vozidla bude v užívání místního Sboru dobrovolných hasičů.

 V průběhu 23. zasedání byli zastupitelé seznámeni s připravovaným návrhem novely obecně závazné vyhlášky č.1/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně nočního klidu a pravidlech pro pohyb domácích zvířat na veřejných prostranstvích. V současné době je návrh zaslán k právnímu rozboru odboru dozoru kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Z dalších právních předpisů se připravuje Požární řád obce a v příštím roce může dojít k novelám i u jiných obecně závazných vyhlášek tak, aby odpovídaly současné době.

 Na posledním zasedání 14.12. zastupitelstvo projednalo návrh finančního rozpočtu obce na rok 2010, který je vyvěšen na úřadní desce obce a přístupný na elektronických stránkách obce. Návrh je sestaven sice s přebytkem hospodaření 452 280,- Kč, ale to je způsobeno výdajovou stránkou rozpočtu, v které nejsou plánovány žádné mimořádné akce. Jako v každém jiném roce se bude hospodařit podle skutečných příjmů a rozpočet bude upravován v průběhu roku rozpočtovými změnami projednanými v zastupitelstvu obce. Dále byla zastupitelstvem projednáno a schváleno úplné znění Zřizovací listiny ZŠ a MŠ v Rapšachu, v podstatě se jedná o původní listinu se zapracovanými dodatky. Jako v každém zasedání v tomto období starostka seznámila přítomné se jmenováním členů do inventarizačních komisí k zabezpečení inventarizace obecního majetku k 31.12. 2009. Při jednáních zastupitelé často poukazují na nešvar v naší obci, kterým je parkování osobních automobilů na chodnících. Na tomto posledním zasedání bylo uloženo obecnímu úřadu, aby byla zajištěna náprava. Z tohoto důvodu upozorňujeme řidiče, že v rámci uzavřené smlouvy o spolupráci s Policií ČR požádá obecní úřad Obvodní oddělení v Suchdole na Lužnicí, aby se při kontrolách v naší obci na tento přestupek zaměřili a v rámci platných předpisů byli řidiči nebo vlastníci vozidel za tento přestupek postihováni.

Komunální odpad:

 I přes stoupající náklady, které obec vynakládá na svoz a likvidaci komunálních odpadů, zastupitelstvo obce se usneslo s ohledem na zvyšující se životní náklady občanů v příštím roce, že výše místního poplatku za komunální odpad zůstane na stejné výši jako letos a obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů nadále zůstává v platnosti. Současně zavedený systém likvidace veškerých komunálních odpadů z domácností v příštím roce zůstává prakticky stejný – elektrospotřebiče, nebezpečný materiál a železný šrot do sběrného dvora, rozměrové odpady do velkoobjemových kontejnerů. Vždy po domluvě na obecním úřadě. Prostřednictví tohoto tisku žádáme všechny naše občany, aby do zbytkového odpadu na odvoz na skládku ( popelnice, kontejnery ) nebyly odkládány využitelné složky – tj. druhotné suroviny, které patří do kontejnerů na separovaný odpad. Může docházet k náhodným kontrolám popelnic a jejich obsahu. Jedním z důvodu je neplnění přístupových dohod naší republiky do EU, ve kterých byl mimo jiné závazek, že dojde k podstatnému snížení zbytkového odpadu ukládaného na skládky a naopak ke zvýšení využití vytříděných druhotných surovin.

 Všem občanům, kteří komunální odpad již poctivě třídí, tímto děkujeme. Při likvidaci odpadů v některých domácnostech dochází, i když již v menší míře, stále k pálení odpadů vyráběných z plastů v topidlech na tuhá paliva. Při tomto nedokonalém zpalování jsou do ovzduší vypouštěny agresivní rakovinné látky, které se potom nacházejí všude okolo nás, jsou přítomné např. v zelenině a ovoci z našich zahrádek. Žádáme proto i v zájmu zdraví jak dospělých tak i dětí, aby tyto odpady byly ukládány tam, kam patří, do kontejnerů na separované odpady.

 Ke změně v odvozu odpadu od podzimu dochází na hřbitově, kde byl velkoobjemový kontejner nahrazen kontejnerem o obsahu 1100 l a je umístněn za zdí u márnice. V případě potřeby bude vyvážen každý týden.

Jaroslav Čurda

 

P e l M e l z fotbalového Rapšachu

A je tady opět nové číslo Kecálku a s ním spojené informace nejen pro příznivce fotbalu.

Souhrn událostí ze světa čutálistů:

Minulý Kecálek jsem končili hodnocením sezóny 2008/2009 a nyní začínáme tam, kde jsme skončili, tudíž na konci června…

 

3. ročník, snad již tradičního, turnaje FIRMCUP RAPŠACH 2009 proběhl opět na velmi vysoké úrovni. Výborné výkony hráčů, perfektní organizace pořadatelů, spokojenost diváků i majitelů firem, jen to počasí… Jeho rozmary nám přidělaly nejednu vrásku na čele!! Dokonce jsme uvažovali o zrušení celého turnajového klání, pak se jakoby počasí umoudřilo a večer před turnajem se opět spustily přívaly deště. Dokážete si jistě představit kam se ubíraly naše myšlenky… Vydrží naše skvělé hřiště nápor 48 utkání?? X brigádnických hodin, x peněz, x tun písku, x sobot a nedělí, x hnojiva, a to vše se změní jediným turnajem v NIC?? I když bylo riziko veliké, tak jsme rozhodnutí turnaj odehrát nelitovali. Po skončení se nám sice chtělo trošku plakat, ale dnes již nepoznáte, že se nějaký turnaj na hřišti hrál!!!

Účast 12 týmů v době krize byl docela luxus, ale přijeli všichni. Bohužel, Karel Poborský, na kterého se těšila většina fanoušků, musel absolvovat hlasování a tiskovou konferenci na Valné hromadě v Praze, kde zasedala generalita našeho zastřešujícího orgánu ČMFS a dopadlo to, myslím, velmi pozitivně. Šéf svazu se změnil a my očekáváme lepší zítřky.

To bylo pouhé odskočení a již zpět k turnaji.

Týmy byly rozděleny do 2 skupin, zde odehrály systémem každý s každým 15 utkání, které určily 8 postupujících do čtvrtfinále.

Celkovým vítězem se stal tým ( nováček turnaje) FORTUNA Šíslovi ze Suchdola nad Lužnicí, který porazil ve finále „věčně druhého“ mančaft EATONu. Třetí skončil tým Luboše Sokolíka a čtvrtý byl Seznam.cz.

Vítěz si krom poháru za 1.místo odvezl také obrovský PUTOVNÍ POHÁR, na kterém jsou vyryti dosavadní mistři.

Samozřejmě, že turnaj na takové úrovni se nedá uskutečnit bez sponzorů, bez organizátorů, no prostě bez lidí, kteří obětují mnoho času, svého volného času, a peněz, svých vlastních peněz, pro zdárný chod takové akce. Zde se musím zmínit kvůli okolnostem, které následovaly po skončení turnaje (dotyčný si je plně vědom o koho se jedná!!), jak taková akce probíhá.

Každý tým platí startovné, ve kterém jsou zahrnuty náklady na poháry, diplomy, občerstvení hráčů, odměny rozhodčích… Výdaje se vyšplhaly na částku 30.428,-Kč. Teď se asi mnohým z Vás, čtenářů, orosilo čelo a na rty se vedrala otázka – proč to vlastně ti čutálisti dělají?!

Zde je odpověď… Pro lásku k fotbalu a také samozřejmě pro ZISK! Díky sponzorům – Obec Rapšach, Ing. Jan Kepka, Jaromír Vizingr, Pekárna v.o.s. pan Soudek, Pivovar REGENT pan Stasek, Hotel U irský žízně pan Průcha, Dobrá Voda Byňov – vydělal SK Rapšach na tomto fotbalovém klání více než 30.000,-Kč!!! Závěrem, doufáme, že tradice turnaje zůstane neporušena a v létě budou diváci sledovat již 4. ročník a sponzoři budou i nadále štědří a fotbalisti si pokryjí třetinu ročního rozpočtu…Díky všem.

 

V červenci se uskutečnil turnaj ve velkém fotbale O pohár obce Rapšach. Opět nám nepřálo počasí, celý týden pršelo, dokonce i během turnaje, no prostě katastrofa. Ve vyřazovacích bojích o postup do finále se utkala mužstva BLESK Klikov, obhájce titulu Horní Stropnice, SOKOL Suchdol nad Lužnicí a domácí SK Rapšach.

Tato utkání se ještě stačila odehrát, ale utkání o umístění se již odehrát nepodařilo…

Organizátoři nařídili, kvůli záchraně hřiště, pouze střelbu pokutových kopů. Terén se totiž hodil spíše na vodní pólo než na fotbal.

Šťastným vítězem, který si odvezl putovní pohár, se stalo mužstvo Suchdolu, blahopřejeme…

 

Novou sezónu jsme začali již v srpnu (nechápeme nikdo tento nesmyslný začátek!), naštěstí měli všichni naši hráči po dovolených a my mohli od začátku nastoupit kompletní. Bohužel se nepodařilo dotáhnout do konce přestup Zdeňka Šimáčka – nebyli jsme schopni splnit finanční požadavky hráče, Libor Šenkýř se vrátil zpět do Suchdolu, Franta Krekl a Petr Ševčík ukončili činnost – přislíbili účast na zápasech vždy když bude potřeba a také to tak bylo!! Václav Sokolík ukončil kariéru z osobních důvodů.

Přesto nám úvod vyšel nadmíru skvěle!!!

Týden před začátkem soutěže vyšel v novinách článek o vyhlídkách jednotlivých týmů pro letošní sezónu. Aniž by se nás někdo ptal na situaci a cíle v klubu, rovnou nás pasovali mezi trojici kandidátů postupu!!! Ještěže naši hráči a funkcionáři se nenechali ukolébat a ovlivnit písmenky v novinách a začali sezónu po svém. Pro zajímavost, trojice týmů která se měla porvat o postup, byla následující – Horní Žďár, Lásenice a SK Rapšach!!!

Žďár je podzimní části druhý, Rapšach třetí a Lásenice až devátá, ale byla dokonce poslední, zřejmě se hráči Lásenice z novin tak trošku přip….li!!!

Nikdo z nás hráčů a funkcionářů se postupu nebrání, ale věřte, ještě nedozrála doba na to, aby SK patřil mezi okresní smetánku. V týmu jsou mladí hráči, kteří se potřebují oklepat , momentálně je tým poskládaný z hráčů starších zkušenějších a mladých, kteří ty zkušenosti teprve sbírají.

Ti, co sledují fotbalové dění v klubu i v okrese, vidí, že Rapšach jde krůček po krůčku na vrcholek hory. Můžeme srovnávat sezóny a ve zpětném zrcátku vidíme co se od dob „debaklů“ změnilo. SK Rapšach již 4.rokem patří do špičky okresní soutěže!!! Ale do okresního přeboru ještě ne, opravdu ne…

 

 V podzimní části soutěže jsme předváděli docela atraktivní fotbal, dokonce jsme první 4 kola nedostali ani gól a měli plný počet bodů. Plnili jsme stránky místního jindřichohradeckého plátku, náš zápas v Horním Žďáru byl označován jako ZÁPAS ROKU, ale my byli stále pevnýma nohama na zemi. Ten zápas jsme sice prohráli 0:1, ale přesto jsme zanechali v „centru“ dění (Jindřichův Hradec) dojem. Jediný výbuch sezóny byl domácí zápas s Novou Vsí, tady se fakt nedařilo nikomu a i štěstí se přiklonilo na stranu hostů ze Vsi.

Nakonec jsme podzim skončili na skvělém 3.místě, bohužel, s obrovskou bodovou ztrátou na týmy Řečice a Žďáru. Před těmito mančafty klobouk dolů, ztratily v soutěži pouhé 3, rsp. 4 body!!! I přesto můžeme probíhající soutěž hodnotit pozitivně. Naše bilance, viz. tabulka, je lepší než po loňském podzimu – zde byla bilance:

 

3.místo 12 utkání 6 výher 3 remízy 3 prohry skóre 35:25 a body 21

 

Je vidět, že obrana, díky zkušenostem (Ševčík H. a Vachun M.) i opět nalezeného Pepeho Břenka, navrátivšího se gólmana Libora Šrouba (tím nehaním v žádném případě Š. Šikra – tímto mu všichni přejeme brzký návrat mezi nás!), si umí zjednat pořádek a hráči vepředu se na ně můžeme spolehnout. Záloha hraje ve stejném složení po celou dobu a tah udělat s Petra Bihoše útočníka se opravdu vydařil. Péťa je 3.nejlepší střelec soutěže!!! Trošku zamrzela disciplína některých jedinců, poslední 2 roky jsme neměli vyloučeného hráče a nyní na podzim hned 2!!! Nutno podotknout, že vždy za klukovinu… Vše jsme si v kabině vyříkali a pevně věříme, že se situace již nebude opakovat.

Pro jaro bychom chtěli udržet tým pohromadě, i když máme zprávy, že jednoho hráče nám lanaří tým z vyšší soutěže, přesto ještě zkusíme o něj bojovat…A samozřejmě náš cíl 3. místo zůstává!!!

 

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Řečice B

12

11

0

1

44: 9

33

2.

H. Žďár

12

10

2

0

41: 13

32

3.

Rapšach

12

7

1

4

26: 12

22

4.

Lodhéřov

12

6

3

3

26: 20

21

5.

N. Ves

12

5

3

4

26: 24

18

6.

Břilice

12

4

4

4

21: 23

18

7.

Plavsko

12

5

2

5

33: 23

17

8.

Majdalena

12

5

1

6

27: 37

16

9.

Lásenice

12

3

2

7

20: 36

11

10.

Buk

12

3

0

9

17: 28

9

11.

Chlum B

12

2

2

8

19: 46

8

12.

Velenice B

12

0

2

10

12: 41

2

 

Jak jsem již psal v posledním čísle Kecálku, jsme klubem, zájmovým spolkem, který potřebuje pro svou činnost nemalé množství finančních prostředků. Nikdy jsme nepřišli na Obec s nataženou rukou a se slovy DEJTE!!! Okolnosti s vandalstvím na našem a obecním majetku nás dohnaly k tomu, že hlavní hřiště a kabiny budeme muset oplotit, proto jsme dostali mimořádný příspěvek od obce a to pouze na materiál a ještě jako „výměnný obchod“ za rekonstrukci dětského hřiště za bytovkou č.p. 20. Dětské hřiště je z většiny hotové, pouze se čeká na drobné úpravy, které my nejsme schopni zajistit v „akci Zet“…

Přesto věříme, že dětské hřiště splní svůj účel a obyvatelé bytovky (rodiče dětí) si budou hřišťátko patřičně „hlídat“.

 

Náš klub má schválenou žádost na rekonstrukci náhradního fotbalového hřiště – za Praktickou školou. Toto hřiště bude moci samozřejmě využívat i široká veřejnost.

Vybudováním tohoto hřiště se naše obec Rapšach bude moci pyšnit komplexním areálem. Ve spolupráci s panem Průchou (vybudoval na svém pozemku hřiště s umělým povrchem) předpokládáme, že areál bude splňovat vše co si přejí mužstva k soustředěním a nejen že se zvýší kredit obce, ale také návštěvnost a prosperita.

 

Závěrem, množí se po obci „zaručené zprávy“ o tom, že někteří zastupitelé obce preferují pouze fotbal a prosazují si své zájmy a rozdělení finančních prostředků z obecního rozpočtu. K tomu mohu napsat jen jedno – z obecního rozpočtu dostává SK Rapšach (viz. rozpočet Obce visící na vývěsní tabuli) na pořádání Dětského dne 5.000,-Kč, na turnaj O pohár Obce Rapšach 2.500,-Kč a na činnost 12.500,-Kč, přičemž jen elektrická energie stojí SK přes 28.000,-Kč, údržba hřiště dalších 30.000,-Kč!!!

Pokud někdo z Vás ví o nějakém sponzorovi, který by chtěl sponzorovat „výdělečný“ podnik jménem FOTBAL, sem s ním, rádi se s ním seznámíme…

Za SK Rapšach – Honza Pytel

 

Sbor dobrovolných hasičů v Rapšachu

Vážení spoluobčané,

k historii naší obce neodmyslitelně patří i SDH - HASIČI. Většina z Vás si pamatuje, že tato organizace byla vždy na předních místech v činnosti vesnice, ale stalo se, že několik posledních let nebyla naše činnost nic moc a můžeme klidně říci, že se soustředila jenom na lehké ošetřování požární techniky, případně se hasiči trochu prezentovali na dětském dni a to bylo všechno.

Na začátku roku 2009, na Valné hromadě, byl zvolen nový výbor sboru a na činnosti to je hned vidět. Od samého začátku se členové výboru snaží práci hasičů oživit, přilákat do sboru mladé lidi, případně i děti školou povinné. Je třeba ale na toto téma poznamenat, že naše obec nemá tolik mladých lidí, aby bez problémů mohl fungovat požární sport a zároveň neodlákat tyto mladé od fotbalových soutěží, které se konají ve stejných termínech tj.o sobotách a nedělích jako soutěže požárních družstev. Proto v současné době nemáme hasičské sportovní družstvo, prostě nejsou lidi. Ale i přesto, se pomaloučku nějaká ta omladina přijde na nás podívat a někdo přece jenom u hasičů zůstane. V letošním roce se nám podařilo získat jednoho nového, mladého člena a začíná se nám dařit oslovovat i pár žáků Základní školy. Shánění nových, mladých tváří je trvalým úkolem pro členy výboru.

Nestěžujme si však pořád nato co nejde, nebo jde velice těžko, aleje třeba se pochlubit tím co jde a co se nám podařilo udělat.

V roce 2009 se podařilo uskutečnit hned několik dobrých věcí a to zejména: Jako již tradičně, několik našich členů zajistilo stánek hasičů při oslavě Dne dětí, určitě šlo o dobře připravenou věc, pak naši členové pomáhali při stavbě máje a to dokonce dvakrát, když májka nevydržela první noc a musela se postavit znova. Pak se náš sbor podílel na opravě zábradlí na lávce přes řeku Dračici mezi Londonem a Františkovem, dále došlo k vyčištění požární nádrže, což byla dost náročná a těžká práce, začalo se s úpravou garáže u požární zbrojnice, kde se vykopal starý, popraskaný beton před vraty a celý nájezd se zabetonoval znova, došlo i na úpravu vjezdových vrat do garáže a to tak, že se zvýšila o deset centimetrů výška vrat, víc to již nešlo. Možná, že se někdo zeptá proč úprava vrat. Tato práce byla nutná a ještě se budou provádět další úpravy a to proto, že do stávající garáže potřebuje dostat starší požární vozidlo s cisternou, které nám jako sponzorský dar daroval pan Ing.. Jan Kepka. Ale to není všechno, nejen že vozidlo sehnal, zaplatil ale rozhodl se, že bude provoz tohoto vozidla z větší části i financovat. Je to obrovská pomoc, protože stávající vozidlo, Avia 30 má již svoje odsloužené a na generální opravu obec opravdu peníze nemá. Je třeba i touto cestou panu Ing. Kepkovi poděkovat. Dalo to hodně starostí, běhání, jednání, aleje to již za námi a teď je třeba se dívat dál a v započaté spolupráci pokračovat. Ještě bych chtěl vyzvednout i velice dobrou spolupráci s obecním úřadem, který i přes všechny finanční potíže, které ho trápí, se snaží najít ta nejschůdnější řešení pro zajištění hasičského sboru a vychází našim aktivitám v rámci možností vtříc. Tady patří poděkování panu Jaroslavu Čurdovi. Dále se také musím zmínit i o novém nátěru venkovních křídel oken na požární zbrojnici, kterou provedl pan František Setká a to i přesto, že není členem sboru a provedl to bez nároku na odměnu. I tady je třeba panu Šetkovi poděkovat. A samozřejmě i údržba požární techniky a nejde jenom o vozidlo, se musí pravidelně provádět, zde je třeba poděkovat veliteli jednotky Jiřímu Kronikoví, který v tomto udělal nejvíc práce a věnoval tomu nejvíce času.

Požární sbor měl v letošním roce i jeden výjezd k požáru komína, ke kterému došlo u jednoho rodinného domu v obci.

A ještě několik slov k tomu, co bychom chtěli udělat v příštím roce. V prvé řadě musíme dokončit úpravu garáže, tj. vykopat starou rozlámanou betonovou podlahu a položit novou, dále bychom chtěli vytrhat starou dřevěnou podlahu v hasičské klubovně, kde jsou již shnilá prkna a provést nové vybetonování a povrchovou úpravu, dále potřebujeme opravit fasádu zbrojnice a samozřejmě budeme provádět údržbu požární techniky. K tématu požární techniky se vrátím někdy příště, tam budeme hledat další možná řešení a obnovu vozového parku společně s OÚ. Plánů máme hodně, zda se je však podaří splnit záleží na chuti členů výboru se aktivně zapojit a na finančních možnostech Obecního úřadu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům sboru, kteří pomohli v roce 2009 zajistit naše akce jak při čištění požární nádrže, tak i ostatních akcí, zejména těm starším členům sboru jako Jaroslavu Kronikoví, Ludvíku Sládkovi a Karlu Zimmelovi, který sice ze zdravotních důvodů nemohl manuálně pomoci, ale pomáhá svoji radou a bude reprezentovat náš sbor na okresní konferenci v lednu roku 2010. Zároveň děkuji všem členům výboru, kteří aktivně pomáhali zajišťovat splnění naplánovaných akcí.

Za výbor starosta Stanislav Kronika

Pozvánka na tradiční vánoční koncert

Jak ten čas rychle letí... Už jsou tu zase Vánoce a s nimi tradiční koncert Rapšasského komorního orchestru, který už dlouhá léta působí při místní škole. Přijďte si poslechnout, co jsme nacvičili letos. Uslyšíte koledy,  vánoční písně Adama Michny z Otradovic a část pastorální mše J. Schreiera.  Přesto, že nás pronásledovala chřipka, děti se velmi snažily (ostatně dospělí též), takže Vás srdečně zveme v sobotu 26. prosince v 16,00 hodin po mši do kostela sv. Zikmunda. Nezapomeňte teplé oblečení.

Lenka Cvrčková

 

Informace ze školy

To nejdůležitější z podzimních měsíců

ZÁŘÍ

1.9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2009/2010. Společně jsme popřáli úspěšné vykročení do další etapy života našim prvňáčkům a vycházející žáky a žákyně jsme povzbudili ke zdárnému zvládnutí povinné školní docházky i v duchu jejich rozhodování o dalším profesním zaměření. Zazpívali jsme si s naším školním pěveckým souborem vedeným p. uč. Květou Machovou.

20.9. uspořádal TOM Rapšach první podzimní cyklovýpravu za keškami do okolí Chlumu. Bylo nás jen šest, ale našli jsme čtyři kešky a ujeli 40 kilometrů!

24.9. navštívili zájemci z řad žáků a žákyň II. stupně a jejich vyučující pod režisérskou taktovkou p. uč. Pavlíny Křížové dopolední II. veřejnou generálku muzikálu Sugar – Někdo to rád horké v podání souboru Divadla Pod Palmovkou.

25.9. vystoupila od 10.45 hodin již tradičně v naší tělocvičně skupina historického šermu Pernštejni s novým programem (5. díl) Řím – gladiátoři, legionáři a Césarové, tedy Cirkus Maximus.

29.9. se naši žáci a žákyně 3. a 4. třídy vypravili pod vedením p. uč. Radky Círalové a p. uč. Květy Machové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň a městských strážníků absolvovali praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.

ŘÍJEN

1.10. se naši deváťáci vypravili spolu s výchovnou poradkyní p. uč. Ivanou Kvapilovou na již tradiční a tomto roce jubilejní 15. ročník prezentace středních škol a středních odborných učilišť Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích.

2.10. – 4.10. se uskutečnila výměna oken v učebnách I. stupně, v poslední místnosti ŠD a posléze generální úklid v pondělí. Cena třinácti oken a jejich výměny byla 220.000,- Kč.

2.10. – 4.10. uspořádal náš turistický oddíl TOM 2402 „Práčata“ víkend na Dobré Vodě. Bylo nás šestnáct a pes, ušli jsme šestnáct kilometrů, našli dvě kešky a viděli lípu v Praskolesích, Hradiště, Bradlo a spoustu dalších krás.

9.10. se naši žáci a žákyně I. stupně spolu se svými vyučujícími vypravili do českobudějovického Malého divadla na kabaret  Kašpárek v rohlíku 2 – Kašpárek navždy (pokračování uhozeného kabaretu plného veselých písniček, scének, pojančených bláznivin a dobře praštěných postaviček).

12.10. jsme v rámci oslav 85 let naší základní školy vyhlásili Historicko naučnou soutěž o historii školy v Rapšachu.

16.10. navštívila výprava našich žáků a žákyň povinně volitelného předmětu Společensko vědní seminář spolu se svou p. uč. Pavlínou Křížovou Státní oblastní archiv v Třeboni. Děkujeme paní Marii Kalátové, pracovnici archivu, za její odbornou konzultaci a vstřícný přístup k vědeckému bádání našich mladých historiků.

22.10. zahájili naši sedmáci se svou vyučující rodného jazyka p. uč. Pavlínou Křížovou literární projekt 7. třídy s podtitulem „Kniha – přítel člověka, člověk – přítel knihy“ (spojeno také např. se soutěží pro všechny knihomoly).

22.10. jsme zveřejnili plody překladatelského úsilí našich žáků a žákyň 9. třídy a jejich vyučující Aj – dopis našeho adoptivního syna:

Drazí sponzorští rodičové,

jsem váš milující syn Maria Arputha Selvan Sahayraj a píši vám. Jak se máte?
Já se mám dobře a přeji vám to samé. Všichni členové mé rodiny se mají též dobře a totéž přejí vám.

Učím se dobře. Slavili jsme Pongal Festival. Oslavy jsme připravovali  v našem domě. Poděkovali jsme Bohu. Já se modlil za vás a vaši rodinu ve velmi speciálním smyslu. Republikový den byl zaměřený na naši oblast. Pozvali jsme našeho starostu. Po období půstu jsme smysluplně oslavili Velikonoce.

Udělal jsem souhrnné i závěrečné zkoušky a postoupil jsem do 10. ročníku. Nyní jsem s novými kamarády v nové třídě. Měli jsme letní tábor. Pozvali jsme mnoho zajímavých lidí, dobře jsme si s nimi popovídali a bylo to pro nás užitečné.

Potom jsme byli v Thekkady na jednodenním výlet. Viděl jsem hodně nových míst, bylo to velmi poučné. Následující den jsme měli rodičovskou schůzku. Náš ředitel dal  rodičům dobré rady.  Rodiče měli nějaké otázky pro objasnění. Bylo to velmi užitečné pro nás i  rodiče.

Moje sestra ukončila úspěšně 12. ročník. Koupili jsme krávu a té se narodilo krásné tele. Oba jsou v pořádku. Modlím se za vás  a přeji si, abyste se i vy modlili za mě.  

Děkuji.

S láskou a pozdravy

Maria Arputha Selvam  Sahayaraj

 

26.10. se učili, hráli si, dováděli a skotačili naši třeťáčci nejen VE škole v rámci dopoledního vyučování, ale i PO škole až do půl šesté večera, a to se svou paní učitelkou Radkou Círalovou a také s Machem a Šebestovou. Prostě zažili svůj první velký a dlouhý projektový den „Třetí třída ve (po) škole“ zaměřený na spolupráci a kamarádství ve třídě.

27.10. se zájemci z řad našich žáků a žákyň I. a II. stupně a Základní školy praktické – vyznavači kouzel a magie – vypravili spolu se svými vyučujícími do sálu Kulturní centra – Kina v Suchdole nad Lužnicí na filmové představení  Harry Potter a Princ Dvojí krve (Half-blood Prince).

LISTOPAD

2.11. jsme zahájili prodejem sady samolepek a přívěsků Veřejnou sbírku Fondu Sidus, o.p.s.

4.11. zahájili naši třeťáčci se svou p. uč. Radkou Círalovou literární projekt Z deníku kocoura Modroočka.

6.11. se naši žáci a žákyně fotili na předem vybraná barevná pozadí ozdobných motivů a na průkazkové foto ve spolupráci s firmou KODAK Expres – Vladimír Cibulka.

7.11. zorganizoval náš turistický oddíl „Práčata“ již 9. ročník oblíbené drakiády – velké soutěže v pouštění draků kupovaných i vlastnoručně vyrobených, papírových, látkových nebo igelitových, jednolankových či řiditelných, barevných i černobílých, a to na hřišti za ZŠ praktickou a na místním fotbalovém stadionu od 14.00 hodin. Po počátečních klimaticko povětrnostních rozpacích a váhání se postupně vzneslo 12 draků – např. pulec, dva netopýři, dva motýli, rybka, dále tvarů šipek a jiných čtyřúhelníků roztodivných barevných kreací a kombinací a v neposlední řadě s proměnlivým úspěchem také jeden až dva draci řiditelní (tzv. dvoušpagátníci). Sešlo se 30 malých a velkých nadšenců a nadšenkyň výškového dračího létání a vznášení a byli mimo jiné svědky pulčích výkrutů, pádů, záhadného zmizení a znovuzrození, dále poklidných ploužáků, smyslného bolera a větrného disca a také úniku a návratu tří draků-cestovatelů, kterým se asi znechutil vymezený prostor.

9.11. zahájili naši žáci a žákyně převážně 3. – 5. třídy a děti z MŠ spolu se svými vyučujícími svůj tradiční plavecký výcvik v plaveckém bazénu Relax Vajgar v Jindřichově Hradci.

11.11. se od 10.00 do 10.30 hodin uskutečnil v rámci oslav 85 let naší školy úspěšný pokus o obejmutí budovy našeho ústavu za přítomnosti a zároveň účasti našich žáků a žákyň, dětí z MŠ a všech pedagogů a pracovníků škol a také dvou maminek a dvojčátek Pavlíčka a Marečka.

12.11. besedovali naši osmáci a deváťáci se zástupcem ředitele SOU a SOŠ Trhové Sviny o svém dalším profesním růstu a možnostech studia – podmínkách přijetí ke studiu, stipendijních programech, možnostech ubytování a trávení volného času.

13.11. jsme v rámci oslav 85 let naší školy uspořádali zábavné dopoledne spojené s hrami a soutěžemi pro všechny děti z naší školy a ZŠp. Smíšené týmy žáků a žákyň I. a II. stupně pod kapitánským vedením deváťáků a jeden tým ze ZŠ praktické pod vedením jejich vyučující soutěžily od 8.00 hodin v tělocvičně, ve vybraných učebnách a chodebných prostorách v následujících disciplínách: překážková dráha, zrcátkovid, děravá deska, řešení tangramu na počítači, skládání puzzle s obrázkem školy na počítači, hod křídou na terč, hubohod, slepecký slalom, chůze na polokoulích.

Zvítězil tým pod vedením Evy Marešové – gratulujeme!!!

Všem děkujeme za skvělé výkony!!!

Také se uskutečnila naše tradiční akce „Děti pro všechny“ – úklid obce a okolí školy. Zaměřili jsme se zejména: zadní hřiště, prostory zahrady, chodník před školu, chodníky po obou stranách od školy k obchodu, prostor návsi a kolem obchodu, park kolem kostela, za kostelem.

14.11. jsme uspořádali v rámci oslav 85 let naší školy Den otevřených dveří od 10.00 do 16.00 hodin. Návštěvníci si prohlédli prostory školy a také prezentované práce, díla a dílka našich žáků, žákyň a jejich pedagogů.

Navštívil nás ředitel naší partnerské rastenfeldské školy pan Heinz Trappl. Prohlédl si naši školu, pohovořil mimo jiné o změnách a novinkách ve své škole, vzájemně jsme se podělili o nápady na další spolupráci a setkání.

Na podporu studií našeho adoptivního syna Marii Arputhy Selvan Sahayraje jsme uspořádali prodejní výstavku pavoučků pro štěstí, prací našich žáků a žákyň.

Bohatá tombola potěšila všechny výherce a výherkyně jak ve škole, tak i na zábavě, mnoha zajímavými a hodnotnými cenami – např. poukázkami na odběr zboží nebo služeb, koláči, drobnými sladkostmi, pizzami a dortem s motivem 85. narozenin, keramikou, porcelánem, kosmetikou, medem, drobnými dekorativními, ozdobnými a kancelářskými předměty.

Všechny přítomné návštěvníky velmi zaujalo originální pojetí písní Čechomoru a Beatles v rámci vystoupení hudební Rapšašské skupiny G – 9.

V prostorách půdní vestavby se setkala část našich sponzorů, kterým náleží velký dík a uznání za podporu naší školy, volnočasových aktivit našich dětí, tedy za přízeň našemu úsilí.

Součástí výzdoby školy byla série panelů tématicky zaměřených na minulost a současnost naší školy a turistického oddílu mládeže „Práčata“ a také obce Rapšach – dobové fotografie, seznam učitelů v historickém průřezu, partnerská spolupráce naší a rastenfeldské školy, z činnosti TOM 2402 „Práčata“, seznam našich sponzorů, zahraniční zájezdy a pobyty, naše škola ve fotografiích.

Štáb regionální televize RTA Jižní Čechy natáčel po celé odpoledne reportáž, která vytvořila mozaiku našeho dne otevřených dveří – paměť školy (kroniky a fotoalba v papírovém provedení a na počítačích), vystavená dětská dílka a díla, sešity a pracovní listy, funkční modely a ukázky pokusů, rozhovory s osobnostmi naší školy a obce, s pamětníky, vystoupení Rapšašského orchestru a místního ženského tanečního souboru Trnky brnky, který v neopakovatelném nastudování a provedení představil svou klasiku Slunce, seno a jeptišky a uvedl ve světové premiéře černošky, které na nás přenesly exotiku a dálavy slunné Afriky.

Reportáž na http://www.rta.cz/index.html?video=10039087

Ve 14.00 hodin vystoupil RAPŠAŠSKÝ ORCHESTR G – 9  a v 15.00 hodin taneční soubor TRNKY BRNKY.

Fotogalerie na http://www.rapsach.cz/skola/85_2/thumb.html

Oslavy narozenin naší školičky vyvrcholily taneční zábavou od 19.00 hodin v restauraci U Pávků – Suchdol nad Lužnicí. K tanci a poslechu hrála skupina VITRIOL, ve 20.00 hodin a před půlnocí vystoupil náš velmi populární taneční soubor  TRNKY BRNKY.

Úvod taneční zábavy patřil uvítání všech přítomných naším panem ředitelem Karlem Snětinou a potom následovalo vystoupení našich malých a velkých pěveckých nadějí Justýnky Schiendlové, Aničky Círalové, Lindy Šebestové a Aničky Ďuchové.

Potom se postupně zaplnil taneční parket a  skupina Vitriol „to rozbalila“ naplno hity v pestré směsici žánrů a stylů.

Před půlnocí Trnky brnky rozproudily emoce všech přítomných baletem Labutí jezero, rozpustilým dováděním děvčátek z naší školky a temperamentním tancem černošek.   

Fotogalerie na http://www.rapsach.cz/skola/85_3/thumb.html

Děkujeme všem velkým a malým organizátorům a pořadatelům, vystavovatelům, vystupujícím skupinám a děvčatům, sponzorům a návštěvníkům za zdárný a důstojný průběh

oslav 85. narozenin naší rapšašské školy!!!

17.11. se naši geokačeři vypravili na odlov poslední letošní keše v Novohradských horách. Bylo jich 17 a našli dvě keše

24.11. jsme zahájili dobročinnou sbírku (prodej magnetek) pro občanské sdružení Život dětem.

26.11. – 27.11. jsme nabídli výrobky našich žáků a žákyň I. a II. stupně a školní družiny v rámci prodejní vánoční výstavy, kterou uspořádal Český svaz žen v Suchdole nad Lužnicí  v restauraci u Pávků. Výtěžek z prodeje je určen na podporu studií našeho indického adoptivního syna Marii Arputhy Selvan Sahayraje. Prodali jsme výrobky za 540,- Kč!

30.11. uspořádal náš turistický oddíl „Práčata“ pro všechny zájemce soutěž ve skládání puzzlů a tangramů na počítači, a to od 13.45 hodin do 15.45 hodin v počítačové učebně.

PROSINEC

O prosincových akcích se zmíníme v příštím čísle Kecálku.

Martin Kvapil

 
 
 
     
 

DOMŮ