OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE ANEB POZNEJME LÉPE SVOU OBEC

V dnešní noticce o historii naší obce se budeme věnovat pramenům, z nichž jsme při jejich psaní často vycházeli: kronice obce Rapšach.

Nejstarší česky psaná Kronika obce Rapšach na Vitorazsku byla založena v květnu 1923. Jak sama uvádí, zápisy o starších událostech byly pořízeny podle záznamů v archivech místních úřadů a spolků i podle ústních věrohodných zpráv. Nepochybně existují starší kroniky obce, ale ty jsou psány v němčině a nacházejí se zřejmě v Rakousku, neboť nesmíme zapomenout na to, že Rapšach připadl Československé republice až Saint Germainskou smlouvou z 10.9.1919.

Prvním československým kronikářem byl Jan Mík, ředitel státní měšťanské školy v Rapšachu. (Mimochodem, tehdy se obec psala jako „Rabšach“ nebo „Rapšachy“). Jan Mík vepsal ovšem do kroniky pouhé tři věty, neboť dne 18.6.1923 ve věku 37 let zemřel. Připravil ale podklady pro další zápisy a hlavně: nakreslil na úvodní stranu obrázek obce, který můžete díky Mgr. Karlu Snětinovi vidět v titulku našeho Kecálku a na slavnostních dopisních papírech základní školy a obce. V kronice je mu věnován obsáhlý nekrolog, který vysoce hodnotí jeho povahové vlastnosti a hlavně práci, jež pro školu a obci vykonal.

 Druhý kronikář Jaroslav Maruna, původem ze Suchdola nad Lužnicí, působil v Rapšachu jako odborný učitel v letech 1921 až 1934, kdy byl přeložen na vlastní žádost do Kardašovy Řečice. Byl to nepochybně velmi svědomitý a pečlivý kronikář. Jeho zápisy jsou velmi zajímavé a přitom čtivé.

V roce 1934 požádal starosta obce Josef Bartl místního faráře Karla Nohela, aby psal místní kroniku po učiteli Marunovi. Následujícímu kronikáři – Františku Svátkovi – se nepodařilo zjistit, jak dlouho jmenovaný farář psal kronikářské zápisy, ani kde jsou. Pohnutá válečná a poválečná léta nejsou proto zaznamená bezprostředně.

Při volbách v roce 1954 si dal místní národní výbor závazek, že se postará o doplnění obecní kroniky. Kronikářem ustanovil Františka Volfa, zemědělce v Rapšachu čp. 16, který žil v obci nepřetržitě. Ten si dělal poznámky, které obsahují události od konce první republiky a stručně zaznamenal i události z doby okupace. A nyní citujeme samotnou kroniku: „Dále si nevěděl rady, jak zapsat události roku 1945 do současné doby, což vyjádřil slovy: „nevím, co se smí napsat a co ne“, že v zápisech nepokračoval, odůvodňoval také tím, že je již stár, nemá úhledný rukopis ani potřebné znalosti pravopisu…“

Rada místního národního výboru jmenovala v prosinci 1956 kronikářem učitele osmiletky v Rapšachu Františka Svátka. Ten použil k rekonstrukci chybějících událostí mnoho dostupných materiálů: kroniky místní školy měšťanské i školy v Londýně, poznámek pana Františka Volfa, zápisy zastupitelstva obce z let 1927 – 1939 z archivu Třeboň, zápisů farního úřadu do roku 1942. Byl si vědom, že zápisy do roku 1956 nejsou úplné, neboť v Rapšachu před tím nežil. Narodil se v roce 1908 v Horní Bříze a Rapšach viděl poprvé v roce 1940, když si bral manželku Ludmilu Vaňkovou, dceru hrnčíře z Klikova. Do Rapšachu se přestěhoval až v roce 1955.

Od roku 1978 zápisy do kroniky obce pořizuje kronikářka Zdeňka Šemberová. Paní Šemberová pochází z Prahy a původním povoláním je učitelka. V psaní záznamů jí pomáhal i její manžel a kolega František Šembera, který bohužel v minulém roce zemřel po těžké chorobě. Paní Šemberová ze zdravotních důvodů požádala obecní úřad o to, aby ustanovil nového kronikáře. Chtěli bychom ji co nejvíce poděkovat za skvěle odvedenou práci. Po celých 28 let krasopisně, pečlivě a s přehledem zaznamenávala dění v obci. Přesně to vystihuje hodnocení jejich zápisů provedené ředitelem Okresního muzea v Jindřichově Hradci, které bychom chtěli odcitovat: „Vysoce kvalitní, objektivní, výstižný a úplný zápis, který dobře postihuje život obce. Úprava velmi dobrá“.

Ještě jednou děkujeme a z celého srdce přejeme paní Zdeňce Šemberové hodně zdraví a pohody.

Novou kronikářku obce se uvolila stát od letošního roku paní Božena Šetková, která, jak jistě víte, už léta pracuje v místní lidové knihovně jako knihovnice. Přejeme ji v této záslužné činnosti hodně úspěchů a samé veselé, pozitivní a povzbudivé události k zaznamenání.

Lenka Cvrčková

 

INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že se blíží termín voleb do zastupitelstva obce, dovolte mi, abych využil této příležitosti a stručně shrnul výsledky práce zastupitelstva za uplynulé čtyři roky.

Během volebního období se zastupitelstvo scházelo pravidelně, ovšem došlo k některým personálním změnám: v březnu 2005 odstoupil na základě výzvy svého zaměstnavatele z důvodu zákonem stanoveného zákazu střetu zájmu Mgr. Karel Snětina. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu České republiky byl uvedený zákon změněn, ovšem rezignace již byla nevratná. V dnešní době tedy výkon funkce ředitele školy, jejímž zřizovatelem je obec, není překážkou výkonu funkce zastupitele.V červnu a červenci roku 2005 podali rezignaci dva zastupitelé, a to Jaroslav Rosenmüller a Milan Císař. Uvolněné místo po Mgr. Karlu Snětinovi měl zaujmout první z voleb vzešlý náhradník František Krekl, ten ovšem na funkci rezignoval z důvodu svého pracovního zaneprázdnění. Do zastupitelstva nastoupil v pořadí druhý náhradník František David. Zastupitelstvo tak pracovalo do konce volebního období v pětičlenném složení.

Dovolte mi, abych Vás informoval o investičních akcích, které jsme v průběhu volebního období realizovali. Především jsme úspěšně dokončili výstavbu čističky odpadních vod, jejímž provozovatelem se stala z důvodu ekonomické výhodnosti pro občany obce sama obec. Celkový objem finančních nákladů na tuto investici činil 12 mil. Kč. Čističku jsme byli nuceni postavit na základě rozhodnutí orgánů ochrany životního prostředí, mimo jiné jako nezbytnou podmínku pro nové povolení k vypouštění odpadních vod po roce 2004 a podařilo se nám - tak říkajíc za minutu dvanáct - využít k jejímu financování dotací a výhodných státních půjček, o něž bychom v dnešní době žádali marně.

Další velkou souběžnou akcí bylo uskutečnění plošné plynofikace centrální části obce. Finanční náklady na tuto investiční akci činily celkem 12 mil. Kč. Plynofikaci považujeme za úspěšnou, i přesto, že někteří občané jsou k její nezbytnosti skeptičtí, neboť se nám podařilo též získat dotace, které se od roku 2005 už neposkytují. Nesmíme také zapomenout na to, že Rapšach by zůstal jedinou obcí v regionu, která by plyn nezavedla a zastupitelstvo by bylo nepochybně kritizováno za nevyužití ekologicky výhodné energie budoucnosti. Současná doba potvrzuje, že plynofikace obce bylo rozhodnutí správné, protože se již v letošním roce na začátku topného období projevuje nedostatek kvalitního uhlí a dle informací nebude tato situace nijak lepší. Obdobná situace má nastat i u palivového dřeva.

Obě investiční akce stály dohromady 24,7 mil. Kč, z toho se podařilo získat na dotacích ze Státního fondu životního prostředí a na základě smlouvy se současným provozovatelem 14 mil. Kč, pro financování si obec vzala půjčky v celkové výši 8 mil. Kč a zbývající částky byly hrazeny z rozpočtu obce.

O zahájení výše uvedených staveb rozhodovalo předchozí zastupitelstvo v roce 2001 a 2002, samozřejmě u vědomí toho, že se nutně pozastaví realizace jiných investic. Zejména péče o místní komunikace, chodníky, rozvoj inženýrských sítí apod. se omezí na nezbytnou míru.

V průběhu uplynulého volebního období jsme byli tedy limitováni dokončením čističky a plynofikace, přesto se nám podařilo zejména udržet chod základní školy a mateřské školky, a základního chodu obce.

Podařilo se nám získat prostředky z EU (800 tis. Kč)na rekonstrukci komunikace do Velkého Londona, která byla zničena při povodních v roce 2002. Dále jsme získali dotace na protipovodňová opatření ve výši 200 tisíc Kč, za něž se rekonstruovaly meliorační stoky a kanalizace u čp. 270 a 144 a na Bamšuli. Celkem se nám podařilo obohatit rozpočet obce o dotace ve výši 1,3 mil Kč (z Programu obnovy venkova, z Nadace Partnerství a krajských a státních grantů).

Z menších akcí bych chtěl zmínit např. úpravu a zpevnění místních komunikací v úseku od samoobsluhy na konec nové zástavby na Bamšuli. (200 tisíc Kč), zpevnění plochy pro odpadkové kontejnery, opravu zídky u hřiště apod. Kromě běžné údržby a opravy bytového fondu byly plynofikovány 3 byty v č.p. 88 (186 tis. Kč), v č.p. 20 byly vyměněny okna v 6 bytech a do konce tohoto měsíce budou vyměněny ve dvou bytech (okolo 400 tis. Kč). Ve spolupráci s místními podnikateli jsme rozšířili osvětlení u nové výstavby na Bamšuli a rekonstruovali chodník na návsi spolu s výsadbou stromů. Domníváme se, že se tím zlepšil alespoň částečně vzhled centrální, nejvíce navštěvované části obce.

Po čtyřletém nátlaku, který jsme vyvinuli na krajský úřad (častá osobní jednání, petice občanů, podpora regionálního tisku, intervence poslanců ČSSD na krajském zastupitelstvu…) se nám podařilo přimět krajský úřad k uvolnění částky 1 700 000 Kč na rekonstrukci části silnice z Tuště do Rapšachu, a to mimo rozpočet kraje. Tento úsek byl opraven s tím, že rekonstrukci zbytku komunikace krajský úřad zafinancuje v příštím roce (zde bych chtěl podotknout, že zastupitelstvo ani obecní úřad nemá žádný vliv na výběr úseku, který se opravuje).

 V rámci Programu obnovy venkova zastupitelstvo připravilo výhledový plán investičních akcí pro zlepšení fungování a vzhledu obce, včetně určení priorit. Na prvním místě jsou samozřejmě chodníky a místní komunikace, dále rekonstrukce základní školy (zastupitelstvo nechalo vypracovat projekt na její rekonstrukci a podalo již podruhé žádost o dotaci ze státního rozpočtu, jejíž kladné vyřízení se v současné době jeví dosti nadějně).

 Před ukončením svého volebního období zastupitelstvo schválilo podání žádostí do Programu obnovy venkova na opravu místních komunikací a opravu bytového fondu. Celkem se jedná o investice ve výši 700 000,- Kč. Při schválení žádostí může být poskytnuta dotace z této částky ve výši 350 000,- Kč.

Samozřejmě, že všechny tyto akce jsou limitovány finančnímu možnostmi obce. Získat na ně mimořádné prostředky nelze podle našich zkušeností jinak, než formou dotací a grantů a ty se dají daleko úspěšněji prosadit s politickou podporou. Proto zastupitelstvo v podstatě v nezměněném složení kandiduje v těchto komunálních volbách pod patronací ČSSD, tradičně nejsilnější politické strany regionu, samozřejmě s tím, že všichni kandidáti jsou nestraníci a nezávislí.

Na závěr mi dovolte, abych svým jménem poděkoval zastupitelům obce za jejich práci v uplynulém volebním období a zastupitelům nově zvoleným v nadcházejících komunálních volbách popřál hodně úspěchů při prosazování záměrů ke zvelebení naší obce a také Vaši stálou podporu.

František Šetka – starosta obce

 

Co se projednávalo na posledních dvou zasedáních zastupitelstva obce

 

Od posledního vydání obecního Kecálku byla svolána dvě zasedání zastupitelstva obce a to 26.6. a 25.9. Na obou zasedáních se hlavně projednávaly žádosti o prodej nebo nájem pozemků ve vlastnictví obce. Žádost na odkoupení popřípadě pronájem pozemku par. č. 141/1 (jedná se o část fotbalového hřiště) byla projednávána na obou zasedáních a tato žádost nebyla ani na jednom zasedání schválena. Na prvním zasedání byly schváleny záměry prodeje pozemků par. č. 558, 559 a 560 o celkové výměře 1718 m2. Jedná se o stavební pozemek na Spáleništi vedle domu čp. 252. Podmínkou prodeje bylo zahájení výstavby do tří let od podpisu kupní smlouvy.

 Dále byl schválen záměr prodeje pozemku par. č. 34/8 o výměře 298 m2. Jedná o pozemek, který je částí oplocené zahrady za čp. 24. V dalším průběhu jednání zastupitelstvo schválilo podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků a to par. č. 158, 161/1, 473/5 a 1170/4 o celkové výměře 3105 m2. Jedná se o pozemky, které jsou podle schváleného územního plánu určeny pro bytovou výstavbu a veřejně prospěšnou stavbu (jedná se o lokalitu za Základní školou a na pozemku 1170/4 je postavena čistička odpadních vod). V průběhu jednání byl projednán a stanoven počet členů do zastupitelstva pro letošní komunální volby (7 členů). Dále byl zastupitelstvem projednán a schválen bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2005. Písemné materiály byly vyvěšeny na úřední desce obce od 10.3. do doby projednání.

 Na zasedáních zastupitelstvo projednává a schvaluje rozpočtové změny, tj. rozdíly ve výdajové a příjmové části ve vztahu ke schválenému finančnímu rozpočtu pro letošní rok. Nejedná sice o žádné vysoké finanční částky, ale dle zákona o účetnictví musí být všechny tyto změny předem projednány a schváleny. V závěru červnového zasedání starosta informoval zastupitelstvo o sdělení Krajského úřadu Jihočeského kraje, ve kterém bylo oznámeno o schválení finanční částky ve výši 1,7 mil. Kč na rekonstrukci části komunikace z naší obce do Tuště. Výběr úseku rekonstrukce komunikace bude záležet na správci silnice. V současné době je již tato akce provedena.

 Na druhém zasedání zastupitelstvo projednalo došlé nabídky na odprodej pozemků. Oznámení o prodeji bylo vyvěšeno na úřední desce obce a dále na internetových stránkách obce. Na pozemky v lokalitě Spáleniště (par. č. 558, 559 a 560) došla velice výhodná nabídka a prodej pozemku byl schválen za tuto nabídkovou cenu. U pozemku par. č. 34/8 byla cena stanovena podle vyhlášky na oceňování pozemků a za tuto cenu byl prodej žadateli schválen.

 Zastupitelstvo dále schválilo návrh na podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví obce. Jedná se o pozemky par. č. 1496/1, 1496/2 a 1496/3 o celkové výměře 1033 m2 určené pro výstavbu RD v lokalitě na Bamšuli. Zastupitelstvem byl schválen návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemku par. č. 1221/10 o výměře 41 m2. Jedná se o pozemek před čp. 30, ve kterém jsou uloženy inženýrské sítě ve vlastnictví obce.

 Závěrem posledního zasedání zastupitelstvo schválilo návrhy na podání žádostí o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova a to na tyto akce: rekonstrukce místní komunikace v úseku křižovatka proti Jednotě – Bamšule (zpevnění komunikace s asfaltovým povrchem), oprava bytového fondu (výměna střešní krytiny na čp. 7 nebo 8) a dále žádost o úhradu úroků z úvěrů od České spořitelny, a.s.

Jaroslav Čurda

 

Poděkování

Na tomto místě je třeba poděkovat místním podnikatelům panu Ivanu Průchovi a ing. Janu Kepkovi, že v rámci projektu „Obnova návsi obce Rapšach“ splnili stoprocentně svůj závazek, vzali si za své a provedli plánovanou rekonstrukci chodníku a osazení okrasných stromků kolem něj. Ve své režii zajistili pracovníky na provedení této akce a technické prostředky včetně dopravy materiálu. Obec hradila ze svého rozpočtu cca 50 000,- Kč na nákup dlažby, obrubníků, zeminy a 10 kusů stromků. Tato forma spolupráce se ukázala jako velmi efektivní a obecní úřad by v ní rád pokračoval.

Jaroslav Čurda

 

Informace ze školy

Tvorba školního vzdělávacího programu v naší škole

 

S ohledem na společenské změny a potřeby trhu práce nejen v naší vlasti, ale i v Evropské unii, tvoříme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV), který vychází z dokumentů Evropské unie a dále z Rámcového vzdělávacího programu a dalších zákonů a ustanovení.

Nedílnou součástí tvorby ŠVP ZV jsou klíčové kompetence – dovednosti pro další rodinný, občanský a profesní život, které naše děti získají v procesu výchovy a vzdělání.

V naší škole jsme se do tohoto systému tvorby také zapojili např. těmito aktivitami:

-         společná setkávání pedagogů při tvorbě ŠVP ZV

-         vytvoření týmů podle oborů, vzdělávacích oblastí a dalších okruhů působnosti

-         proškolení koordinátora tvorby ŠVP ZV

-         další vzdělávání pedagogických pracovníků

-         práce nad strukturou ŠVP ZV, zaměřením školy

-         rozklíčování klíčových kompetencí - dovedností

-         začlenění průřezových témat, např. osobnostní a sociální výchova, výchova k úctě k přírodě, výchova demokratického občana aj.

-         volba metod, forem, tedy strategií práce s dětmi

-         projekty a jejich využití ve školní praxi

-         propojení činnosti I. stupně, II. stupně, školní družiny atd.

Cílem tohoto sdělení není plně vyčerpat všechny okruhy problémů tvorby a zavádění ŠVP ZV, zdůrazněme však, že mimo jiné směřujeme k tomu, že náš žák např. dokáže:

-         vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v  tvůrčích činnostech a praktickém životě

-         samostatně pozorovat a experimentovat

-         iniciativně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, ověřovat prakticky správnost řešení

-         naslouchat druhému, porozumět mu, vhodně na něj reagovat, účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat

-         využívat získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi- podílet se na utváření příjemné atmosféry ve skupině a v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat

-         vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, a tak podporovat sebedůvěru

-         respektovat přesvědčení druhých lidí, vcítit se do situací ostatních lidí, postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

-         rozhodnout se zodpovědně podle dané situace, poskytnout dle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích

-         respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní i historické dědictví, aktivně se zapojovat do kulturního dění a sportovních aktivit

-         chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Martin Kvapil, koordinátor tvorby ŠVP ZV Základní školy v Rapšachu

 

AKTUALITKY

4. 9. jsme po dvouměsíčních prázdninách zahájili nový školní rok 2006/2007. Slavnostní vstup do školních lavic se uskutečnil před hlavním vchodem do budovy, kde náš pan ředitel Karel Snětina přivítal všechny přítomné spolu s naším pěveckým sborem pod vedením p. uč. Květy Machové. V průběhu prázdnin naši provozní zaměstnanci naši školičku zvelebovali – prováděli úklid a údržbu jejích prostor. A tak se těšíme, že náš nový školní rok bude zase o něco úspěšnější a lepší než ten minulý!!!

 

5. 9. vyšlo 1. číslo 11. ročníku našeho školního časopisu Rapšach Planet, které je plně věnováno vrcholu turistické činnosti v našich končinách – letnímu táboru.

 

11. 9. jsme v naší škole postupně zahajovali činnost následujících zájmových kroužků:

o 1. Anglický jazyk 1. – 5. třída, p. uč. Olga Imrichová

o 2. Pohybové hry 1. – 5. třída, p. uč. Anna Nováková

o 3. Dovedné ruce 2. – 9. třída, p. uč. Anna Nováková

o 4. Hra na zobcovou flétnu 1. – 9. třída, p. uč. Olga Imrichová

o 5. Pěvecký 1. – 8. třída, p. uč. Květa Machová

o 6. Počítačová tvorba filmů 7. – 9. třída, p. řed. Karel Snětina

o 7. Počítačová animace 6. – 9. třída, p. řed. Karel Snětina

o 8. Tvorba časopisu 8. – 9. třída, p. řed. Karel Snětina

o 9. Florbal – chlapci 6. – 9. třída, p. uč. Jana Skřivánková

o 10. TOM „Práčata“ starší 5. – 9. třída, p. řed. Karel Snětina, p. uč. Pavlína Křížová

o 11. TOM „Práčata“ mladší 1. – 4. třída, p. uč. Martin Kvapil, p. uč. Marie Snětinová, p. uč. Ivana Záhorovská.

Pět dalších kroužků (Programování s Baltíkem, Volejbal – dívky, Renesanční tance, Německý jazyk mladší, Výtvarný kroužek) nebylo otevřeno pro malý nebo žádný zájem našich dětí a rodičů.

 

15. 9. byl ukončen nábor našich žáků a žákyň na náš již tradiční školní lyžařský zájezd spojený s výcvikem jízdy na sjezdových „prknech“, který se uskuteční od 4. do 11. února 2007 na chatě Domov v Deštném v Orlických horách.

 

20. 9. se naši vycházející žáci a žákyně pod vedením výchovné poradkyně p. uč. Ivany Kvapilové vypravili v rámci přípravy na své budoucí povolání do Českých Budějovic. Na Výstavišti se seznámili s nabídkou studia a oborů na středních školách a odborných učilištích při příležitosti konání prezentace v oblasti školství Vzdělání a řemeslo (12. ročník).

 

20. 9. se uskutečnila první společná schůzka s rodiči, při níž byly mimo jiné projednány záležitosti organizace školního roku.

   

23. 9. se turisté a jejich sympatizanti vypravili na již tradiční dálkový pochod „Pěšky zpátky do Evropy – už jsme tam!“, který uspořádal místní TOM „Práčata“ Rapšach. 35 účastníků startovalo se od 7.30 do 9.30 od klubovny oddílu po trasách 17, 25 a 40 km směrem na Londýn, New York, Paris, Benátky,... A dalších 10 lidiček jim pomáhalo na kontrolách.

25. 9. se začaly valit hektolitry zdraví do našich těl: p. Miroslava Jáchymová zahájila distribuci školního mléka pro malé a velké žákovské odběratele.

   

26. 9. naši prvňáčci, druháčci a třeťáčci  spolu s p. uč. Ivou Záhorovskou, p. uč. Květou Machovou a p. uč. Janou Havlovou navštívili naši stověžatou Prahu: palác filmových 3D trháků OSKAR IMAX – jeho projekci Divoké safari a Výstaviště – přírodní divy mořského světa.

26. 9. nás navštívily bývalé žákyně Janša Kepková a Martina Křížová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl a přináší.

Martin Kvapil


 
 
 
     
 

DOMŮ