OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE ANEB POZNEJME LÉPE SVOU OBEC

Rádi bychom Vás na tomto místě informovali o publikaci, která pojednává o historii poměrně nedávné a týká se bezprostředně naší obce a nejbližšího okolí. Jedná se o knihu Jána Mlynárika Tragédie Vitorazska 1945 – 1953 Poprava v Tušti.  Knihu vydalo třeboňské nakladatelství Carpio a byla prezentována v Třeboni 28. května tohoto roku a následně o ní probíhala debata v rapšašském hotelu U irský žízně.

Vzhledem k tomu, že pojednává o událostech, které si ještě někteří naši spoluobčané pamatují, vyvolá kniha určitě rozporné reakce. Pro zajímavost uvádíme výňatek z úvodu autora:

„… Když v letech 1938 – 39 po mnichovském diktátu část kraje zabral Hitler a na další části později rozšířil svoji moc protektorátní režim Třetí říše, Vitorazané se přihlášením „k Němcům“ hlásili opět o připojení k Rakousku, odkud byli v roce 1920 vlastně proti své vůli odtrženi. O Hitlerovi a nacismu nevěděli dohromady nic. Henlein u nich neuspěl, snad Stříbrného fašisté, kteří měli oporu v nejčeštějších krajích. „Přihlášení se k Němcům“, k německé národnosti u nich neznamenalo nic více, než snahu o opětné státní a regionální sjednocení s Rakouskem.

Jejich volba však byla zhodnocena jako přihlášení se ke Třetí říši, k nacismu a Hitlerovi a v tomto duchu po porážce nacismu bylo s nimi nakládáno jako se zrádci. Během několika hodin dne 24. května 1945 byli partyzány z Tábora, jimž velel plk. Hobza, vyhnáni do rakouských pohraničních lesů, kde museli přežívat až třičtvrtě roku, než se zjistilo, že jsou vlastně Češi. O jejich osud se začala zajímat i rakouská vláda za sílících hlasů, že vlastně ČSR „své Vitorazany“ ani nechce a uvažovalo se o znovusjednocení oddělené české části s Rakouskem.

V dne jejich vyhnání započaly lidové soudy v Tušti a v největší obci kraje – v Rapšachu, jakož i v Suchdole nad Lužnicí. Jejich výsledkem bylo 22 mrtvých, nejvíce v Tušti (14). Poprava 26 odsouzených obyvatel Rapšachu se díky statečnosti kapitána Josefa Bártla, rodáka z Rapšachu, nekonala.

Lidové soudy, rozsudky a popravy se děly z iniciativy Václava Maxy, který byl uvězněn v Terezíně a ze smrti své židovské manželky obvinil obyvatele Tuště. Tam jeho nenávist měla úplnou žeň….Václav Maxa, který byl po válce bezpečnostním referentem ONV v Třeboni, byl rodákem z Tuště a všechny popravené znal, většina z nich byla jeho vrstevníky….

Mým původním záměrem bylo popsat příčiny a průběh soudu a popravy v Tušti. Čím více jsem se však zahloubal do archivních materiálů, zpřístupněných teprve před  krátkým časem, tím více mi vyrůstal obraz hrůzy, kterým bylo postiženo celé Vitorazsko…..

Kniha pojednává o fenoménu vyhánění lidí z jejich domova s následným odnětím práva na domov a vlast….Etickým krédem knihy je opovržení nad těmito nelidskými činy…“

I když s autorem publikace nemusíte ve všem souhlasit, je velmi zajímavé si ji přečíst. Obsahuje podrobný popis historie Vitorazska od roku 1945 do 1953 a historický nástin doby do r. 1945, také velmi zajímavé statistické údaje o této oblasti a jsou k ní přiloženy i kopie historických dokumentů. Mimochodem, měli-li byste o tuto knihu zájem, můžete si ji (v omezeném počtu) zakoupit na Obecním úřadě v Rapšachu u pana starosty. 

Lenka Cvrčková


 

INFORMACE Z RADNICE

Informace z jednání zastupitelstva obce


Od posledního vydání našeho Kecálku byla svolána dvě řádná zasedání zastupitelstva obce a to ve dnech 2.5. a 27. 6.. Na prvním z těchto zasedání bylo na programu schvalování finančního rozpočtu obce pro letošní rok. K návrhu, který byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a také byl zveřejněn v posledním vydání Rapšašského Kecálku, nikdo z občanů nepodal žádný pozměňující návrh nebo připomínku ani písemnou formou či ústně na obecním úřadu nebo na zasedání zastupitelstva.

V rozpočtu dochází proti návrhu ke změně u příspěvku pro základní školu. Příspěvek se snižuje o 110.000,- Kč a to z toho důvodu, že projektová dokumentace, kterou zpracovala firma „Ateliér G+G“ na rekonstrukci ZŠ nebude hrazena z rozpočtu školy, ale z rozpočtu obce. Vlastně se jedná o stejné peníze z obecní kasy, ale jak u příjmů tak i u výdajů finančních prostředků se musí dodržovat rozpočtová pravidla, dle kterých provádí se účetní evidence (účtování do kapitol, na položky, podle §).

Projektová dokumentace byla v průběhu května firmou vypracována a předána. Na základě projektové dokumentace byla zpracována žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu včetně požadovaných příloh. Tato žádost byla přímo konzultována na ministerstvu financí v Praze a podle připomínek byla upravena a doplněna o potřebné údaje.

Při této příležitosti návštěvy Prahy bylo vedeno jednání na Státním fondu životního prostředí ve věci plynofikace obce. Jedná se o závěrečné vyhodnocení akce, ve které se hodnotí splnění podmínek, za kterých byla nenávratná dotace poskytnuta a termín tohoto vyhodnocení je letošního září. Protože současný stav připojených objektů na rozvody plynu je nedostačující pro splnění smluvních podmínek u vypouštění znečišťujích látek do ovzduší, byla vypracována a zaslána žádost ministru životního prostředí o prodloužení závěrečného vyhodnocení akce do konce roku 2006.

V minulém vydání jsme informovali o schváleném záměru prodeje pozemku par. č. 678 o výměře 935 m2 v lokalitě na konci Spáleniště pod č.p. 96. Ve stanoveném termínu byla podána jediná nabídka o odkoupení a to vlastníkem rekreačního objektu č.p. 213, který navazuje na předmětný pozemek. Zájemce za pozemek nabídl 35,- Kč za 1 m2, tedy celkem 32 575,- Kč. Pozemek je v současné době silně zanedbaný - zarostlý náletovými křovinami, jsou zde zbytky po demolici. S ohledem na stav pozemku byla nabídka zastupitelstvem schválena s tou podmínkou, že do pěti let zde kupující zahájí výstavbu. Při nedodržení podmínky bude pozemek za stejnou cenu převeden zpět obci.

Veškeré ostatní náklady, které jsou s převodem pozemku spojené, si uhradí zájemce sám. V průběhu jednání byla dále zastupitelstvu předložena žádost p. Boženy Pecháčové o změnu kategorie místní komunikace III. třídy 6c. Jedná se o nezpevněnou komunikaci z Františkova přes hráz rybníka směrem k Velkému Londonu. Změna kategorie by měla spočívat v převodu z místní komunikace na komunikaci účelovou, což ve své podstatě znamená, že by měla sloužit hlavně vlastníkům přilehlých nemovitostí a v zamezení běžného provozu hlavně motorovým vozidlům. Protože by změna kategorie byla v rozporu se silničním zákonem, na doporučení obecního úřadu byla žádost zamítnuta.

Na druhém zasedání 27.6. zastupitelstvo projednávalo hlavní dva body programu a to Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 a Závěrečný účet obce za rok 2004. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet obce byly a jsou dosud vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu. Kontrolními orgány z ekonomického odboru - oddělení přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo zjištěno, že zpracovaný a předložený závěrečný účet obce za rok 2004 obsahuje všechny náležitosti a struktura členění do jednotlivých odstavců odpovídá předpisům.

V souvislosti s přezkumem hospodaření jsou kontrolními orgány zpochybňovány některé uvedené položky, které pravděpodobně neodpovídají skutečnosti.

Se zprávou o přezkoumání hospodaření, které bylo provedeno dne 16.5. kontrolními orgány krajského úřadu, seznámila zastupitelstvo podrobně místostarostka JUDr. Lenka Cvrčková. Pro informovanost občanů je celá zpráva vyvěšena na úřední desce obce.

Protože při kontrole byly zjištěny podstatné nedostatky spočívající hlavně v chybné účetní evidenci, to znamená, že majetek není správně evidován na různé účty, podrozvahové účty, položky apod. dle předpisů.

Zastupitelstvo bylo podrobně seznámeno se všemi zjištěnými chybami a nedostatky. Zastupitelstvo bylo dále seznámeno s návrhem přijatých opatření, na základě kterých budou zjištěné chyby a nedostatky odstraněny tak, aby účetní evidence obecního majetku byla v souladu se všemi současně platnými předpisy o vedení účetnictví. Pro zjištění skutečného stavu vydal starosta obce příkaz k provedení mimořádné inventarizace obecního majetku k 31. 5. 2005, při které, jak zdůraznil a přikázal předsedům inventarizačních komisí, bude provedena inventarizace jak fyzická tak i dokladová všeho obecního majetku a závazků Obce Rapšach. Inventarizace bude dokončena do konce měsíce července.

Na základě výsledků mimořádné inventarizace, jak starosta prohlásil, vyvodí i možné personální změny.

V dalším čísle našeho Kecálku budou občané o této záležitosti podrobně informováni.

V našem zastupitelstvu došlo během tohoto roku ke změně ve složení zastupitelstva obce. Na člena zastupitelstva rezignoval z důvodů změny zákona o střetu zájmů Mgr. Karel Snětina a na jeho místo nastoupil druhý náhradník František David.

První náhradník na základě výsledku voleb do zastupitelstva obce na tuto funkci rezignoval.

Jaroslav Čurda


ZAJÍMÁ VÁS, CO ŽE TO VLASTNĚ PIJEME?

Na základě žádostí občanů naší obce jsme požádali pana ing. Jana Kepku, vlastníka a provozovatele místního vodovodu, aby nám zprostředkoval informace o kvalitě vody, kterou odebíráme.
 

Ukazatel                                          Organoleptické, fyzikální, chemické ukazatele

Parametr                                                           Jednotky

Pach                    Stupeň při 20°C                       0/0

                                     a 60°C

                                     Druh                              Bez pachu

Chuť                             Základní                         Kyselá

                                     Příchuť a

                                     stupeň příchuti                Mdlá/1

Barva                   mg/l Pt                                     3

Zákal                    ZFn                                         0,80

Ca + Mg               mmol/l                                    0,73

pH                        -                                             6,50

KNK4,5                mmol/l                                    1,03

Konduktivita         mS/l                                        23,3

Amon. ionty          mg/l                                         0,10

Železo                  mg/l                                         0,05

CHSK Mn            mg/l                                         0,88

Chloridy               mg/l                                         7,75              

Sírany                  mg/l                                         26,4

Dusitany               mg/l                                         0,01

Dusičnany             mg/l                                         16,1

Mangan                mg/l                                         0,01

Ukazatel                                                   Mikrobiologické
Parametr                      Objem                           Počet KTJ

Koliformní bakterie         100 ml                           0

Escheria coli                   100 ml                            0

Počty kolonií při

22°C                              1 ml                               0

Počty kolonií při

36°C                              1ml                                0

Ing. Jan Kepka

JUDr. Lenka Cvrčková


MIMOŘÁDNÉ OTEVŘENÍ HRANIČNÍHO PŘECHODU RAPŠACH – SPÁLENIŠTĚ/ BRAND

O prázdninových víkendech, tedy ve dnech 2. a  3., 9 . a 10., 16. a 17., 23. a 24. a 30. a 31. července 2005 a ve dnech 6. a 7., 13. a 14., 20. a 21. a 27. a 28. srpna 2005 vždy v době od 8,00 do 20,00 hod bude na základě povolení Policie České republiky otevřen hraniční přechod Rapšach – Spáleniště/ Brand a to pro pěší, cyklisty a jezdce na koni.

 O zřízení trvalého přechodu na tomto místě žádal Obecní úřad v Rapšachu v lednu 2004 a v současné době se připravuje mezinárodní smlouva mezi Českou a Rakouskou republikou, která by zde umožňovala přecházet státní hranici. V rámci přípravy přechodu  jsme ve spolupráci s Lesy ČR zřídili přístřešek, který je zařízen pro případnou hraniční kontrolu.

Po dohodě s obecním úřadem v Brand – Alt Nagelbergu bychom chtěli o těchto víkendech zajistit možnost našich občanů navštívit akce, které se na rakouské straně konají, tak jako v minulém roce a pro velký zájem  rozšířit provoz připravovaného přechodu  na všechny víkendy a také pro jezdce na koni. Toto mimořádné otevření státní hranice  jednak usnadní možnost účasti našich občanů na kulturních a turistických akcích v sousedních rakouských obcích, rozšíří možnosti turistického ruchu na našem území a v neposlední řadě upozorní na to, že se v tomto místě  připravuje  zřízení turistické stezky protínající státní hranici.

Povolení se vztahuje na občany České republiky a Rakouské spolkové republiky a dále na osoby, které nepodléhají vízové povinnosti v žádném z obou států  ani v žádném z členských států Evropské unie. Při překračování státních hranic předloží osoby platné cestovní doklady, tedy pas nebo občanský průkaz. Nezapomeňte na to, že děti musí doklady předložit také, buď se prokáží pasem nebo občanským průkazem, a nemají-li je, musí být alespoň zapsány v cestovních dokladech rodičů.  

Lenka Cvrčková


SK RAPŠACH INFORMUJE

SK Rapšach  pořádal ve spolupráci s místní školou 29. května 2005 Dětský den. Tímto děkujeme všem sponzorům a všem, kdo se podíleli na jeho zdárném průběhu .

17. června 2005 v 17,00 hodin sehráli na zdejším hřišti přátelský zápas „Stará garda“ Dynama Českých Budějovic a Rakouska. Zápas skončil vyrovnaným skóre 6:6.

I přes neúspěch v sezóně 2004 – 2005 jsme se rozhodli přihlásit do nové sezóny 2005 – 2006 a věříme, že výsledky našeho týmu budou lepší a tím si udržíme přízeň diváků a sponzorů.

Po skončení sezóny pořádá SK Rapšach turnaj 3. ročníku „O pohár obce Rapšach“ za účasti těchto mužstev: SK Rapšach, Moeller Suchdol nad Lužnicí, FK Hatě Znojmo, Magna České Velenice. Turnaj se uskuteční 16. července 2005 od 12,30 hodin. Tímto zveme všechny příznivce a především sponzory, kterým děkujeme za spolupráci a zabezpečování zdárného chodu SK Rapšach – pan Horník, Magna, pan Plánka BRAMAC, Moeller Suchdol nad Lužnicí, Truhlářství NOVÁK a další, kteří nám pomáhají fianančně či drobnými pracemi v našem areálu. V tomto výčtu nesmím zapomenout na spolupráci obce. Všem děkujeme a věříme v další spolupráci v nové sezóně.

Pavel Plánka

Jednatel SK Rapšach


INFORMACE ZE ŠKOLY

22.6. se náš divadelní soubor 8. třídy pod režisérskou taktovkou p. uč. Pavlíny Křížové vypravil do Základní školy v Českých Velenicích, kde představil své jevištní ztvárnění hry „Staré pověsti české aneb Jirásek by se divil“.

   

28.6. se delegace našich žáků a žákyň z II. stupně spolu s p. řed. Karlem Snětinou, p. uč. Marií Jirků a p. uč. Ivanou Kvapilovou vypravila do partnerské školy v Rastenfeldu.

Program setkání s našimi partnery:

1. Spolupráce čtyř rakousko-českých skupin žáků, žákyň a pedagogů ve sféře sportovní (vybíjená), hudební (písnička v místním dialektu), kreativní – výtvarné (společné malování na zeď) a informačních technologií (společné logo škol).

2. Prohlídka místní vodní nádrže, její hráze a elektrárny.

3. Plavba na výletní lodi.

Celou akci sponzorovala elektrárna EVN Ottenstein v Rastenfeldu.

 

Děkujeme našim pohostinným přátelům za nezapomenutelné zážitky!!!


A doufáme, že se nám do října povede najít nějakého sponzora, abych jim mohli jejich pohostinnost oplatit.

 
 
 
     
 

DOMŮ