OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Úvodem slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych využil této první příležitosti po volbách do místní samosprávy, která se mi naskytla, a poděkoval Vám jménem všech členů zastupitelstva za Vaši účast ve volbách a za hlasy, které jste pro naši kandidátku odevzdali. Uděláme vše proto, abychom Vaši důvěru nezklamali a spolu s Vám přispěli k rozvoji naší obce.

Samozřejmě víme, že jsou mezi Vámi mnozí, kteří měli, mají a budou mít k práci zastupitelstva a zejména k práci obecního úřadu kritické připomínky. Chtěl bych Vás na tomto místě vyzvat k tomu, abyste si je nenechali jen pro sebe. Jde nám přece všem o společnou věc – o rozvoj obce, v níž společně žijeme.

Jistě víte, že úřední hodiny starosty a místostarostky jsou každé pondělí od 17,00 do 19,00, že každé zasedání zastupitelstva je veřejné a že se kdykoliv můžete na nás obrátit s návrhy, podněty, připomínkami a samozřejmě i se stížnostmi. Doufám, že využijete také možnosti publikovat své názory v našem Rapšašském Kecálku, který hodláme vydávat každého čtvrt roku.

 Chtěl  bych Vám také představil nové komise a výbory, které byly v naší obci ustaveny:

 

Výbor finanční (má zejména na starosti rozpočet obce):

 • předseda:  Mgr. Karel Snětina

 • členové:

  • Marie Pražáková

  • Marta Klimková  

 Výbor revizní (kontroluje práci obecního úřadu a z ní hlavně hospodaření):

 • předseda:  Ing. Jan Kepka

 • členové:

  • Radek Polák

  • Mgr. Miroslav Kříž

 Stavební komise (plní část agendy stavebního úřadu):

 • předseda:  Jaroslav Rosenmüller

 • členové:

  • Jaroslav Čurda

  • Milan Císař

  • Ladislav Klíma   

 Komise pro projednávání přestupků:

(podle nové právní úpravy bychom museli za projednávání přestupků na základě veřejné smlouvy platit úřadu, který přestupkovou agendu  dosud pro nás vykonával, tj. OÚ Suchdol):

 • předsedkyně:JUDr. Lenka Cvrčková

 • členové:

  • Jaroslav Čurda

  • Václava Schreibová

 A nyní bych se rád vyjádřil k nejdůležitějším akcím, které nás v tomto roce čekají.

Jistě všichni víte, že bude řeč o plynofikaci obce a o výstavbě čističky odpadních vod.

 

Plynofikace

Již minulé zastupitelstvo se zabývalo velmi vážně důvody, které jsou pro plynofikaci a proti ní. Jistě nepochybujete, že některému z ekologických způsobů vytápění se nevyhneme. Stačí se přece jen v době tzv. inverze projít naší obcí. Na základě předběžné odborné studie jasně vyplynulo, že nejefektivnější (tj. nejlevnější a nejsnáze dostupné, oproti např. spalovně biomasy, tj. např. štěpků) je zavedení plynu, a to z několika důvodů. Především se naskytla příležitost získat státní dotace na plošnou plynofikace obce, velmi výhodné úvěry, které v příštím období nebudou už snadno dosažitelné a dosti podstatný příspěvek od Českomoravské plynárenské společnosti a.s.  na přivádění plynu od Halámek. Kdybychom této příležitosti nevyužili, zůstala by naše obec jediná, v níž by v celém širokém okolí  plyn nebyl zaveden. Jen tak mimochodem v současné době se připravuje projekt na plynofikaci Klikova – Františkov.

Z celkových projektovaných nákladů plynofikace - tj. 11,5 mil Kč - obec uhradí 3,65 mil Kč, tj. přibližně jednu třetinu. Finanční prostředky na plošnou plynofikaci centrální části obce včetně středotlakého plynového přivaděče z Halámek jsou  zajištěny z několika zdrojů: - nenávratnou státní dotací z Fondu životního prostředí ČR, z finančního příspěvku budoucího provozovatele Českomoravské plynárenské společnosti a.s., půjčkou od České spořitelny a příspěvkem občanů.

Z tohoto příspěvku jsou hrazeny náklady na nákup plynových skříněk, regulátoru plynu, zpracování projektové dokumentace a poplatek na stavební povolení.

Vybudování pilířku na plynovou skříňku, v níž je umístěn hlavní uzávěr plynu, včetně materiálu a plynoměr si zajišťuje na své náklady vlastník plynofikované nemovitosti. Pilířek na plynovou skříňku musí být postaven na hranici pozemku a jeho umístění musí být odsouhlaseno s provozovatelem. Chtěl bych Vás upozornit o to, že pilířek by měl byl připraven před tím, než se povede přípojka k Vaší nemovitosti a chtěl bych Vás požádat, abyste jej postavili z bílých cementovápenných cihel, nebo jej zakoupili už hotový. 

Plynofikaci domácnosti  včetně přípojky od skříňky s regulátorem plynu si zajišťuje samozřejmě každý vlastník nemovitosti či stavební parcely sám a na své náklady včetně výběru firmy, která tyto práce provede.

Protože výše uvedená nenávratná  státní dotace je podmíněna hlavně zlepšením životního prostředí, které bude Státní fond životního prostředí kontrolovat, musím  požádat všechny  občany, aby své nemovitosti zplynofikovali nejpozději do jednoho roku od uvedení plynofikace do provozu. Podle smlouvy se stavební firmou bude výstavba plynového přivaděče z Halámek a plošná plynofikace obce ukončena a připravena k provozu k 31. 8. 2003.

Na závěr bych Vás chtěl  upozornit na fakt, který ovšem nesouvisí přímo se zavedením plynu: podle zákonné úpravy odpovídající legislativě Evropské unie domácnosti, které budou v následných letech vybaveny jen zdroji na spalování pevných paliv znečišťujících ovzduší, budou s největší pravděpodobností zpoplatňovány.

 

Čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod, čerpací stanice a kanalizační výtlaky zajišťující čištění odpadních vod vypouštěných v centrální části obce.

Hlavním důvodem realizace této akce v letošním roce je neoddiskutovatelný fakt, že naší obci končí v tomto období výjimka udělená státním vodohospodářským orgánem  k volnému vypouštění odpadních vod. V příštím roce by Povodí Vltavy kdykoliv mohlo přikročit k sankcím vůči naší obci. Pokuta, kterou bychom neustále riskovali, činí až 250 tisíc ročně. V neposledním případě myslete na to, že jedna větev našeho volně vypouštěného odpadu končí v námi všemi tak oblíbené  malé pískovně.

Zároveň jsme měli příležitost získat státní dotace a velmi výhodné úvěry od státu (se splatností 10 let a úrokem 1,2%), které v budoucnu budou  jen těžce dosažitelné.

Proto, abychom získali povolení k výstavbě a nenávratnou státní dotaci a půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR, musela obec předložit velké množství podkladů – projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení, stavební povolení, provést výkup potřebných pozemků, předložit žádost o dotaci.

Z celkových nákladů na stavbu, které činí 12,127 mil.Kč, uhradí obec přibližně polovinu, tj. 6,5 mil. Kč. Podle smlouvy se stavební firmou by měla být celá stavba předána do zkušebního provozu k 1.12.2003. S průběhem stavebních prací a také s tím, jaké stavební úpravy budou muset být v souvislosti s uvedením čističky do provozu na kanalizačních přípojkách provedeny, budete včas informováni.

Samozřejmě, že bychom si nemohli dovolit tyto nákladné investiční akce pouze z vlastních zdrojů. Obec má jednak půjčku od České spořitelny ve výši 5 mil. Kč s úrokem 5,2% a od Fondu životního prostředí půjčku ve výši 2,2 mil. Kč s úrokem 1,2%. Obě půjčky mají splatnost 10 let.

Minulé zastupitelstvo též řešilo otázku, zda realizace obou tak náročných akcí současně není nad rozpočtové možnosti obce. Výhody plynoucí z výše uvedených a později opravdu těžko dosažitelných dotací a výhodných půjček nakonec převážily. Jako podstatné plus ve stanovení celkové projektované ceny obou investic  se také ukázal fakt, že obě  provádí stejná firma, která na podzim minulého roku vyhrála výběrová řízení na dodavatele staveb, neboť předložila nejvýhodnější nabídku. Ostatně obě stavby budou provázet nepříjemnosti zejména ve fázi výkopových prací a   tak je jen na místě, že se vlastně odbudou zároveň.

Nemohli jste si nevšimnout, že výkopové práce už začaly. Chtěl bych Vás na tomto místě požádat o trpělivost, toleranci a shovívavost s prováděním obou akcí, nakonec přece povedou k zlepšení našeho životního prostředí .

Máte-li nějaké dotazy a připomínky k zavádění plynu a výstavbě čističky, neváhejte a uplatněte je  v kanceláři obecního úřadu u pana Čurdy nebo u mě.

 

Protože obec nebude mít peněz nazbyt, snažíme se najít a využít i jiné zdroje a možností financování veřejně prospěšných aktivit. Podařilo se nám získat kontakt na Nadaci Partnerství, která podporuje projekty na zvelebení veřejných prostranství. Ve spolupráci a s podporou pana Ivana Průchy a ing. Větvičky, ředitele pražské botanické zahrady, připravujeme projekt nazvaný „Občané pro náves,  náves pro občany aneb partnerství pro Rapšach“.

 

 Jedná se o úpravu parkoviště před restaurací, návazně na prostor kolem kostela, prostranství za hasičskou zbrojnicí, prostor u požární nádrže a bytovky čp. 20. Tato akce je podle zadání nadace neproveditelná bez spolupráce se Základní školou v Rapšachu  pod vedením pana ředitele Snětiny. V sobotu 28. března jste mohli shlédnout výstavku, která prezentuje nápady a návrhy dětí na zlepšení naší obce. Projekt, který nám zpracoval nezištně pan Jarolímek z Nových Hradů byl již odeslán Nadaci Partnerství k posouzení. Byl bych rád, aby se do této akce zapojila co nejširší skupina obyvatel svými nápady, připomínkami a pomohli jste zejména s vlastní realizací projektu.

Na závěr ještě dovolte malou připomínku. Máme zde opět jaro, slezl sníh a odkryl nepořádek, který jsme schopni během krátké doby vyprodukovat. Chtěl bych Vás požádat, až budete krášlit Vaše pozemky, pohlédněte se i po Vašem blízkém okolí.

Dále Vás chci upozornit na nešvar vypalování staré trávy. Každým rokem přes zákonné zákazy a vážná varování v naší republice  dochází kvůli naší pohodlnosti k požárům a někdy i ke ztrátě na lidských životech. Mějte na paměti, že ohrožujete nejen své majetky, ale i majetky spoluobčanů.

Vážení spoluobčané, děkuji Vám  za pozornost a čas, které jste mému příspěvku věnovali a těším se na Vaše podněty.

František Šetka, starosta Vaší obce

   

Trocha historie nikoho nezabije aneb poznejme lépe svou obec

(vybráno z obecních a školních kronik)
 

Dle zápisů chovaných v archivu kláštera světelského obsadili Čechové tento kraj již v prvých stoletích po Kr. a zabrali v těchto částech Evropy i okolní širé kraje na jih až po řeku Dunaj. Do IX. století území toto bylo patrně součástí panství mocných Slavníkovců. Roku 827 však již zmiňují se dějiny o prvém knížeti, vzešlém z lidu v zdejším kraji žijícího – je to VITORAD, zakládající si pevnější hrad nad tokem Lužnice, chtěje tak svou samostatnost bezpečit. Po svém zakladateli dostává hrad jméno Vitoraz (Weitra), a tak také se zve území spravované tímto knížetem.

Po přijetí křesťanství však celá oblast postupně vstupuje pod církevní nadvládu řezenských biskupů,kteří uplatňují tu i nároky další – světské.

V století XI. v poněmčování vitorazského obyvatelstva rozhodu-jícím se stal knížecí rod Kuenringů. Po pádu Jindřicha I. z Kuenringů, pomáhajícího českému králi Přemyslu Otakarovi II. proti jeho soku Rudolfovi Habsburskému v poněmčování pokračováno a po husitských válkách, v nichž Nové Hrady padly, dokončeno. Vitorazsko připojeno úplně vévodství rakouskému a jeho lenní svazek s korunou českou na delší dobu přerušen. Ještě však po dvakráte dostalo se Vitorazsko pod přímé panství české, ale jen nakrátko.

Bylo to v letech 1323 – 1332 za vlády Jana Lucemburského a v letech 1461 – 1467 za panování Jiřího z Poděbrad.

A co o této době praví zápisky ze Státního archivu v Třeboni?

…celý kraj kol Rapšachu byl původně pokryt hustými lesy, v nichž byly pouze lesní hájovny. Kolem se usazovali čeští lesní dělníci, kteří si část lesa vykáceli a založili políčka, která jim dávala obživu.

pozemky…

Pokračovat budeme příště. 

 

   

ROZPOČET

 Všechny nás jistě zajímá plnění rozpočtu na rok 2002 a návrh rozpočtu na rok 2003. Prostudujte si volně vložené dokumenty.  Vaše další dotazy  Vám zodpoví  starosta, místostarostkyně, předseda finanční komise a pracovníci obecního úřadu.

   

Informace z radnice

POPLATKOVÉ POVINNOSTI OBČANA OBCE RAPŠACH

Poplatkové povinnosti upravují především obecně závazné vyhlášky – vyhláška Obce Rapšach č. 1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních a vyhláška Obce Rapšach  č. 1/ 1996, o místních poplatcích.

Místní poplatek „za odpady“ platí tyto skupiny občanů:

·        fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt

·        fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,  ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Přeloženo do běžného hovorového jazyka - poplatek platí všichni trvale přihlášení občané obce Rapšach a všichni „chalupáři“.

Poplatek na rok 2003 činí 300 Kč.

Tuto částku je povinen zaplatit každý trvale hlášený občan. U chalupářů to znamená  zaplatit tuto částku za rekreační nemovitost.

A termín úhrady? Trvale hlášení občané mají možnost uhradit poplatek ve 2 stejných splátkách, nejdéle do 28.února 2003  a 31.července 2003. U chalupářů je termín úhrady stanoven nejdéle na den 31.5.2003.

Pokud máte popelnici, obdržíte známku na popelnici a každé úterý (i  v letním období) je Vámi přistavená popelnice vyvezena. Občané, kteří popelnici nevlastní, mohou na obecním úřadu zakoupit žluté PVC pytle - v ceně 8 Kč/ks . I tyto „oficiální“ pytle Vám budou každé úterý odvezeny .

A může někdo zaplatit méně nebo neplatit vůbec?

Občan, který se v letošním roce dožívá 80 let, zaplatí poplatek ve výši 150 Kč.

Osvobozen je ten, kdo se v obci prokazatelně nezdržuje, kdo vykonává základní vojenskou službu nebo kdo je ve výkonu trestu .

Dalším hojně frekventovaným poplatkem je poplatek ze psů. O tomto poplatku bylo již v minulosti hodně napsáno, napovídáno a „pejskaři“ se smyslem pro povinnost o tomto poplatku dobře vědí.

Tak pro oživení mysli nebo pro úplně nové chovatele alespoň základní údaje:

·        Co udělat ve vztahu k obci, když si přivezete domů  nového psa?

·        V termínu do 15 dnů je Vaší povinností oznámit tuto skutečnost obecnímu úřadu. Tím splníte povinnost ohlašovací, ovšem poplatek zaplatíte až ze psů starších 6 měsíců.

·        Kolik poplatek činí? Pokud bydlíte v rodinném domku, máte jednoho psa a nejste důchodce, zaplatíte obci 75 Kč.  Máte-li  psů více,  zaplatíte za každého dalšího 100 Kč.

·        Bydlíte v bytovce? Potom počítejte i s vyšším poplatkem ze psů. Za prvního psa zaplatíte 200 Kč a za každého dalšího 300 Kč.

·        Vlastníte psa a zároveň jste poživatelem invalidního, starobního nebo vdovského důchodu a tento důchodem je Vaším opravdu jediným zdrojem příjmů? Potom uhradíte za psa 10 Kč a za každého dalšího psa 50 Kč.

·        Majitel psa je povinen uhradit poplatek do 15. března každého roku.

·        Zdůrazňujeme především fakt, že Vaší povinností je nejen psa přihlásit, ale i řádně odhlásit s tím, že prokážete, proč je zvíře odhlašováno (prodej, úmrtí apod.) vše v termínu do 15 dnů ode dne změny!!!

A co když neuhradíte místní poplatky ze psů,za odpady a další vůbec nebo jen část ?

Správce poplatku (tj. obec) vyměří poplatek platebním výměrem s tím, že včas nezaplacený poplatek může být zvýšen až o 50%. Případné další řízení probíhá podle zákona o správě daní a poplatků.

Všichni také dobře víte, že v případě nejasností a pochybností je lépe zajít na obecní úřad a docela obyčejně se domluvit, co a jak učinit, aby dobře bylo - než láteřit nad úřední dodejkou s modrým pruhem.

EVIDENCE OBYVATEL K 31.12.2002

Počet obyvatel k 32.12.2002

541

Narodilo se 6 dětí

3 kluci a 3 holčičky

Zemřeli 3 občané

1 muž a 2 ženy

Rozvedena byla

3 manželství

Uzavřen

1 sňatek

Do obce se přistěhovalo (včetně dětí)

15 občanů

Z obce se odstěhovalo (včetně dětí)

16 občanů

Uvnitř obce změnilo pobyt

8 občanů

Nejstaršímu muži v obci je 86 roků, nejstarší ženě 91 roků .

   

ZRUŠENÍ OKRESNÍHO ÚŘADU  JINDŘICHŮV HRADEC

Fakt, že k 1. lednu 2003 zanikl Okresní úřad Jindřichův Hradec, většina z Vás zaznamenala. Nejčastěji se dotazujete, kde a kdy vyřídit přepis motorových vozidel a vůbec veškerou agendu s tímto spojenou.

Příslušným úřadem v této záležitosti je Městský úřad Třeboň, Husova ulice čp. 143/I-Klášter, telefon 384 721 725, úřední hodiny: pondělí a středa 8 – 17 hodin, pátek 8 – 13 hod.

 

Problematikou sociálně právní ochrany dětí a řízení, která vykonával v sociální oblasti Okresní úřad Jindřichův Hradec – především pro ZTP občany – vykonává nyní MěÚ Třeboň, Nová radnice, Masarykovo náměstí 20/I, tel.: 384 721 309.

 

I zde platí, pokud si nevíte rady, co kdy a kde vyřídit, zajděte na náš obecní úřad a jistě Vám poradíme, kde najít to správné místo.

 

Marta Rosenmüllerová, referentka OÚ

   

Škola od ledna do března

v     1.1. 2003 se Základní škola v Rapšachu spojila v jeden právní subjekt s Mateřskou školou v Rapšachu a školními stravovnami ZŠ a MŠ v Rapšachu.

v     5. – 12.1. se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro sedmáky a další zájemce v chatě Domov v Orlických horách. Účastníci kurzu opět zdokonalovali ve svém umění jízdy na lyžích v rovině výcvikové a soutěžní.

v     17.1. si děti z I. stupně pod vedením svých vyučujících uspořádaly tradiční pěveckou soutěž a již po několikátý rok konkurují hlavně výkony jednotlivých interpretů známé „Do-re-mi“, „Carusošou“ či „Rozjezdům pro hvězdy“. Naše malé pěvecké naděje se umístily v tomto pořadí:

1.  třída

1.  Pepíček Kaňůr a Karolínka Mašková

2.  třída

1.  Evička Marešová a Marek Makovec

3. třída

1.  Kristýnka Janečková, Ondra Kaňůr a Jirka Kronika

4.  třída

1.  Gabča Kleinová a Šárka Imrichová

5.  třída

1.  Helča Abrahámová a Romča Nováková

v     22.1. se uskutečnila 3. pedagogická rada.

v     23.1. se žáci 4. –  6. třídy vypravili za kulturou a poznáním do Českých Budějovic. Nejdříve navštívili Malé divadlo a jeho představení „Sen noci svatojánské“ a potom Hvězdárnu, v jejíž prostorách si prohloubili své poznatky o okolním vesmíru v rámci přednášky na téma „Sluneční soustava“.

v     24.1. podniklo téměř 140 žáků se svými učiteli výpravu do světa magie a kouzelnického umění prostřednictvím druhého pokračování příběhů Harryho Pottera – „Harry Potter a tajemná komnata“ – v CineStar v Českých Budějovicích.

v     27.1. naši – a svou budoucí školu – navštívili předškoláčci, budoucí prvňáčci.

Zápis se konal od 14.00 do 17.00 hodin za přítomnosti ředitele školy Karla Snětiny, výchovné poradkyně p. uč. Ivany Kvapilové, p.uč. Květy Havlové, která zápis připravila se svými dětmi, a to již po několikátý rok, p.uč. Radky Círalové – třídní učitelky nových žáčků, p. řed. Růženy Šnokhousové z MŠ a p. uč. Jany Přibylové.

Ani při tomto zápisu nechyběly pohádkové postavy – tak důvěrně známé dětem, které vedly první kroky nových žáčků do školních škamen. Přivítala je Červená Karkulka s klaunem. Kašpárek si řekl o básničku nebo písničku. Poztrácené princezniny korále si nechal spočítat pan král a vodník, který nechodil do školy, se opět učil barvy rybiček svého hájenství. Jeníček,  Mařenka a baba Jaga si zopakovali tvary perníčků – jejich sladkou chuť baba Jaga vychvalovala až do nebes – a princeznička pobídla malého skoroprvňáčka, aby namaloval mamku či taťku, brášku či sestřičku anebo dokonce sebe. A nakonec si stačilo vybrat dárky od svých budoucích spolužáků, které nabízel Křemílek, vyzkoušet si lavici a slíbit, že ve školním roce 2003/04 na shledanou.  

Novinkou zápisu se stalo sledování stavu motorického vývoje nově zapisovaných dětí: výchovná poradkyně školy spolu se svými žáky z 8. třídy připravila řadu cvičení na zjištění motorických dovedností dětí. Nejdříve se dítě procházelo po šlápotách až k mostku nad rybníkem s rybkami. Potom si složilo čepičku, která jej chránila před padajícím kamením při průchodu stezkou plnou překážek – hlavně louží. Následovalo skákání po těle klauna - po číslech - a házení míčku do kruhu. Nakonec si s budoucí spolužákyní nejen povídali o „Na tý louce zelený“, ale i předváděli to, co říkali. A za odměnu dostalo nekolik bonbonků, pastelku, gumu, bambulku a vymalovánky.

Prostor zápisu – učebna čtvrté třídy – byla velmi pěkně jejími žáky vyzdobena. Visely tu obrázky Ferdy mravence, brouka Pytlíka, Berušky, Sněhurky s trpaslíky, Pinoccia, Mařenky, Červené Karkulky, Křemílka a Vochomůrky, vodníka Česílka, klauna, krtečka, perníkové chaloupky, Macha a Šebestové, lišky od Budulínka, hradu černokněžníka Zločáryfuka a pana Tau. A kdo chtěl, mohl se vyfotit s opravdovým králem či vodníkem anebo se všemi pohádkovámi kamarády najednou! 

Tak ahoj, prvňáčci, v září!!!

Do první třídy byli zapsáni tito žáci: Bárta Ondřej, Dubšík Vít, Dvořáková Ivana, Ferencová Jana, Gáborová Marie, Herzogová Veronika, Jindrová Adéla, Kaščak Petr, Kříž Jan, Oušková Marie, Polák Radek, Tundr Petr a Voříšek Petr.
 

v     28.1. se naše chlapecké družstvo  ve složení Pavel Novák, Martin Gráf, Lukáš Štěpánek a Pepa Schreib opět zúčastnilo pod vedením p. uč. Jany Skřivánkové  turnaje ve stolním tenisu, který organizuje AŠSK v 5. ZŠ v Jindřichově Hradci. V konkurenci 11 škol se naši zástupci v kategorii „starší žáci“ po úporných bojích umístili na 10. místě spolu se ZŠ N. Včelnice.

v     30.1. – v den předávání vysvědčení – zazněly v učebně hudebny verše různých autorů v podání dětí I. stupně v rámci již tradičního setkání malých recitátorů. Porota stanovila následující pořadí soutěžících recitátorů:

1. třída

1.  místo Honzík Kořínek a Pepíček Kaňúr

2. třída

1.  místo Evča Marešová a Míra Sokolík

3. třída

1.  místo Linda Šebestová a Pavlínka Trojáková

4. třída

1.  místo Šárka Imrichová a Andrejka Poláková

5. třída

1.  místo Terka Janstová a Lenka Cvrčková

v     30.1. – v den předávání vysvědčení – si žáci II. stupně pod vedením p. uč. Jany Skřivánkové uspořádali turnaj v košíkové. Téměř celé dopoledne soutěžilo šest pětičlenných smíšených družstev sestavených z žáků a žákyň 7. – 9. třídy před zraky svých spolužáků, kteří jim svým fanděním a povzbuzováním dodávali odvahu k nekompromisním, ale férovým zákrokům zejména pod košem. 1. místo a palmu vítězství si vybojovalo 4. družstvo ve složení Jan Beníšek, Petr Kronika, Veronika Pachtová, Pavlína Vochozková a Ladislav Slavík.

v     30.1. třídní učitelé svým dětem předávali vysvědčení – ocenění a zhodnocení pololetní práce. Určitě nemohli dospat prvňáčci, neboť tak poprvé sami poznali, jakým způsobem se hodnotí ukončení půli školního roku. Také osmáci a vycházející deváťáci určitě neponechali nic náhodě: jejich výsledky ovlivňují přemítání o dalším studiu – přípravě k budoucímu povolání.

v     30.1. nás navštívila bývalá žákyně Marcela Smutná.

v     31.1. a 3. – 7.2. si děti užívaly zaslouženého volna – jednodenní pololetní prázdniny se jim spojily s jarními.

v     22.2. se uskutečnil již tradiční dětský maškarní karneval. Sál Disco 2000 Rapšach se postupně zaplnil pestrým rejem masek a DJ Vašek jejich dovádění umocnil rytmy hudby let 60. – třetího milénia. Karneval pořádal místní TOM „Práčata“ ve spolupráci se základní školou. Všechny masky byly vyhodnoceny a oceněny velkým sladkým perníkovým srdcem.

v     27.2. se naši žáci z 1.– 4. třídy vypravili do Třeboně na setkání s Múzou ze světa pohádek. Kongresové a kulturní centrum Roháč pro ně uvedlo představení Karlovarského hudebního divadla „O Kvítkovi a Vítkovi“.

v     3.3. navštívili příznivci kumštu komediálního a herce Karla Rodena pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové představení „Velkolepý paroháč“ v podání souboru Divadla v Dlouhé v prostorách Divadla Komedie. Karel Roden získal za roli Bruna Cenu Alfreda Radoka za mužský herecký výkon.

v     13.3. se naši nejúspěšnější recitátoři z I. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. Olgy Imrichové okresního kola recitační soutěže, která se uskutečnila v nových prostorách Městské knihovny v Jindřichově Hradci. V I. kategorii (1. – 3. třída) naši školu reprezentovala Linda Šebestová (3. třída). Dominik Jiroutek (2. třída) vyprávěl o tom, jak přemítá Modroočko z knihy „Kocour Modroočko“ a za svůj výkon si odnesl palmu vítězství s postupem do krajského kola. Ve II. kategorii (4. – 5. třída) nás zastupovaly tři žákyně. Andrejka Poláková (4. třída) se představila básní „Jaro“ autorky Marie Tetourové. Šárka Imrichová se podělila o zážitky z malířova putování a přednesla báseň „Šel malíř chudě do světa“ od Jaroslava Seiferta (verše k obrázkům Mikoláše Alše). Lenka Cvrčková (5. třída) nás zavedla na Šumavu a osvětlila všem přítomným, co to je, když se řekne „Turistická příhoda s detektivní zápletkou“.

v     15.3. byla provedena rekonstrukce školního rozhlasu. Obnovu reprozařízení  prováděl ředitel školy,  jeho zástupce a za vydatnou pomoc děkujeme Ondrovi Šikrovi. Spolu s tím jsme dokončili zavěšení ochranných sítí v tělocvičně a upevnění duchen pro skok vysoký.

v     21.3. jsme se zúčastnili soutěže „Matematický klokan“. Své mozkové závity si rozpálili žáci 4. – 9. třídy a k základu 24 bodů si připočítávali další podle obtížnosti úlohy a jejího správného řešení.

Nejlepším řešitelům náleží ocenění a poděkování za mimořádný výkon:

4.  třída: Ondra Kříž (77 bodů), Vojta Bednář (66 bodů), Dáša Bodocká (65 bodů).

5.  třída: Lenka Cvrčková (83 body), Petr Šebesta (72 body), Petra Machová (70 bodů).

6.  třída: Petra Ševčíková a Anetka Krylová (shodně 52 body), Pavla Machová a Jan Kadlec (shodně 51 bod).

7.  třída: Mark Rosler (73 body), Martina Strnádková (70 bodů), Martin Prášil (67 bodů).

8.  třída: Petr Smita (43 body), Jindra Macho (42 body), Jana Kepková (39 bodů).

9.  třída: Martin Sokolík (72 body), Pavel Pachta (50 bodů), Lukáš Oesterreicher, Radim Tománek, Petr Kronika (shodně 45 bodů).

v     22.3. jsme oslavili příchod jara.

Následující poutač zval všechny ty, kteří měli chuť slavit s námi:
 

Vážení rodiče, sponzoři, přátelé, zájemci a milí žáci!

Základní škola v Rapšachu Vás co nejsrdečněji zve na Vítání jara v sobotu 22.3. 2003 od 14.00 hodin v ZŠ.

A co můžete od akce čekat?

Spolu s dětmi můžete absolvovat tyto akce:

1.  Hrníček – vyrobíte si hrnek z hrnčířské hlíny, který Vám vypálíme a předáme do měsíce po akci.

2.  Perníček – ozdobíte si připravené perníkové srdce, které si odnesete domů.

3.  Uzlíček – naučíte se několik tábornických uzlů.

4.  Košíček – v tělocvičně budete házet míčem na koš.

5.  Prstíček – zopakujete si základy 1. pomoci, zkusíte dýchat do cvičné loutky.

6.  Prográmek – vyrobíte si na počítači vizitku.

7.  Nosíček – budete přenášet ptáka Klobáka.

8.  Mozeček – potrápíte se s hlavolamem.

9.  Nervíček – budete zachraňovat pavoučky.

10.  Buřtíček – na závěr si opečeme vuřty.

Na shledanou s Vámi se těší kolektiv pracovníků ZŠ v Rapšachu.

   

A nadešel čas: ve 14.00 hodin se otevřela pomyslná brána našeho vítání jara a první návštěvníci se přišli zaregistrovat a začali plnit své úkoly podle svého výběru pořadí.

Ještě trochu nenudné statistiky: návštěvníků přišlo na 120, hrníčků bylo vyrobeno 52  kusů, bylo nazdobeno na 100 srdíček, snědeno na 120 buřtů a po 70 koláčcích a na 70 pizz.

Velké poděkování patří všem organizátorům jednotlivých soutěží a jejich asistentům z řad našich současných (Petře Ševčíkové, Kamile Tománkové, Štěpánce Kulaté, Janě Kepkové, Elišce Marešové, Anetce Krylové, Marušce Demeterové, Irče Mrázové, Martině Křížové, Andree Maškové, Lucce Placrové, Marcele Benešové) a bývalých žáků (Hanzovi Krylovi, Jirkovi Plánkovi, Lence Marešové).

 

v     29.3. byla završena „dětská“ etapa projektu „Výtvarné řešení středu obce Rapšach“ výstavkou žákovských prací v prostorách zasedací síně Obecního úřadu v Rapšachu. Téměř měsíční příprava vyvrcholila zpracováním výtvarných návrhů a prostorových modelů. Žáci své představy o budoucím vzhledu své obce vytvářeli pod vedením svých vyučujících ve škole v rámci zvolených aktivit ve vybraných předmětech (zejména výtvarná výchova, pracovní vyučování, volba povolání apod.). Vedle toho se též děti prezentovaly svými díly a dílky vytvořenými doma. Výstavy v zasedací síni Obecního úřadu v Rapšachu se v sobotu 29. března 2003 zúčastnilo 89 návštěvníků, převážně rodin soutěžících žáků. Návštěvníci odevzdali celkem 38 anketních lístků, po jejichž vyhodnocení bylo stanoveno pořadí nejlepších prací v jednotlivých kategoriích.

Kategorie KRESBY A MALBY:

1. místo     - HRAD A PŘELÉZACÍ STĚNY – Lucka Břenková a Jiřka Řehořová

2. místo     - U KLOUZAČKY – Alenka Sokolíková

3. místo     - AUTODRÁHA – Ondra Kříž

Kategorie TROJROZMĚRNÉ PROJEKTY:

1. místo     - DĚTSKÝ RÁJ – kolektivní práce žáků 5. třídy

2. místo     - LETNÍ KINO – Lukáš Oesterreicher, Pavel Pachta, Luboš Sokolík

3. místo     - OBČERSTVENÍ „U ÚSTŘEDNY“ – Áda Kvapilová

Kategorie POČÍTAČOVÁ GRAFIKA:

1. místo     - PŮDORYS HŘIŠTĚ – Marcela Benešová

2. místo     - LEZECKÁ STĚNA – Martin Gráf, Petr Kronika

3. místo     - TENISOVÝ KURT – Luboš Vobejda

Martin Kvapil

   

Internet pro veřejnost

Ano, i v naší obci si můžete zkusit, co vlastně ten všemi citovaný fenomén naší doby Internet obnáší.  Chcete se jen seznámit, anebo potřebujete nějakou informaci a nemáte po ruce svůj počítač? Neváhejte a využijte každé úterý od 16,00 do 18,00 obecní Internet umístěný v knihovně v budově obecního úřadu. O rozšíření „úředních hodin“ Internetu se jedná.

   

Internetové stránky

Cokoli (téměř) o Rapšachu najdete na naší domovské stránce rapsach.cz (pozor – www na začátku adresy opravdu není!!!).

Ze stránky zatím vychází 4 odkazy:

v     na oficiální stránky obce (omlouvám se, stránky jsou stále ještě ve výstavbě, ale rád bych je dokončil do konce dubna)

v     na stránky Základní školy v Rapšachu – stránky jsou pravidelně aktualizovány nejméně 1x za 14 dní. Kromě historie a současnosti školy zde najdete rozvrhy, školní řád, koncepci školy, pravidelnou roční prověrku BOZP a hlavně spousty obrázků…

v     na stránky Turistického oddílu mládeže „Práčata“ – kalendář akcí, historie, tábory, fotky,…

v     a nakonec na stránky s mou osobní zálibou – stránky, věnované Jaroslavu Foglarovi – Jestřábovi…

Pokud Vás napadne cokoli, co na stránkách chybí, nebo naopak přebývá, povězte mi to, případně napište na adresu karel.snetina@tiscali.cz, pokusím se zjednat nápravu…

Karel Snětina

 

Kultura v Rapšachu???  Samozřejmě!!!!

Velikonoční koncert Rapšašských Cvrčků

Dovolujeme si Vás pozvat na skoro už tradiční koncert místního orchestříku, který nazval pan ředitel Snětina Rapšašští Cvrčci. Koncert se uskuteční na velikonoční neděli dne 20. dubna 2003 v 15:00 hodin v kostele sv. Zikmunda v Rapšachu. Pilně nacvičujeme nový repertoár, v němž zazáří především  naše zpěvačky.

Lenka Cvrčková, místostarostkyně

 

Na závěr malá prosba

V naší obci se přibližně před měsícem objevil pes, ke kterému se nikdo jako majitel nehlásí. Jedná se psího „kluka“ střední velikosti, s delší hodně světle hnědou srstí, na nízkých silných nožkách, přítulné a klidné povahy. Je samozřejmě bohužel možné, že tento pejsek patří mezi ty nešťastné, kteří svého majitele omrzeli, ale stejně tak je možné, že svého psího kamaráda a společníka někdo hledá a postrádá. Moc Vás proto prosím, pokud by někdo z Vás věděl nebo jen tušil něco o tomto pejskovi (a je možné, že je na cestách mnohem delší dobu), sdělte to na tel.  a faxové číslo 384 786 113, domů 384 786 083, osobně nebo po někom pošlete vzkaz na obecní úřad. V této chvíli opravdu nejde o nic jiného, než o takovou maličkost,  jako je spokojený a šťastný život jednoho úplně obyčejného psa.

Za přízeň, pochopení a především za případné informace Vám děkuje

Marta Rosenmüllerová, referentka OÚ Rapšach

 
 
 
     
 

DOMŮ