OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Trocha historie nikoho nezabije

aneb poznejme lépe svou obec

 

V tomto čísle Kecálku, uveřejňujeme 2. část z velmi zajímavé a zdařilé  diplomové práce Mgr Pavly Křížové: Období druhé světové války na Třeboňsku a Vitorazsku. Jedná se o závěrečnou práci postgraduálního studia paní učitelky na pedagogické fakultě, katedře dějin  Masarykovy university v Brně.

 

„Motto:         Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil

Unamuno

 

OBDOBÍ TŘETÍ ŘÍŠE (1938 – 1945)

Pokračování

Hned po záboru pohraničí se v Suchdole nad Lužnicí utvořil tzv. Obranný výbor vitorazský, který se sešel 16.10.1938 na místní radnici. Tvořily ho zástupci obcí Suchdol, Hrdlořezy, Bor, Šalmanovice, Tušť, Rapšach, Halámky, Německé, Trpnouze, Hranice a Klikov a jednal o situaci vytvořené změnou hranic bývalého území inkorporovaného Vitorazska.

Judr. Kostečka vypracoval memorandum o území, obyvatelstvu a historii vitorazského kraje pro mezinárodní berlínskou komisi, neboť si je vyžádal pověřený zástupce ministerstva zahraničních věcí pro úpravu hranic při jmenované berlínské komisi.

V memorandu Judr. Kostečka dokazuje, že vitorazský kraj je až na Krabonoš, Nakolici a Vyšnou krajem s českým obyvatelstvem a že tedy nejen podle práva historického, ale zejména dle práva přirozeného patří našemu státu, nehledě k hospodářským důvodům.

V memorandu se uvádí: „Jde o kraj přímo okupací dotčený a jistě bude zcela na místě vysloviti speciální požadavky vitorazského území, aby snad na jeho účet nebyly řešeny územní ústupky jiných postižených krajů. A proto je nutné požadovati vrácení Českých Velenic, Kunšachu, Nové Vsi nad Lužnicí, Trpnouze, Hranic a Jagule, včetně katastrálních úseků částečně zabraných obcí Boru, Hrdlořez a Německého.

Důvody jsou tyto: u obcí jsou důvody národnostní až na obec Novou Ves nad Lužnicí, která není sice ryze česká jako obce ostatní, ale má celkem nepatrnou většinu německou. Dalším důvodem je potřeba komunikačního spojení dvou hlavních tratí mezinárodních vyúsťujících v Českých Velenicích. Nutno zejména zdůrazniti, že České Velenice jest město téměř 8 000 obyvatelů, u něhož jest je 8 % obyvatelstva německého, zázemí jeho v bývalém Vitorazsku, že jest úplně české až na nepatrnou enklavu novoveskou, v níž však jest 40% menšina česká a ostatní obce jsou pak úplně české.

Naproti tomu ztratili bychom v obcích, jichž vrácení nežádáme (Nakolice, Vyšná, Krabonoš), silné menšiny české, právě tak jako v Nových Hradech, Krumlově atd., tak, že nepatrná menšina Němců v obcích, jichž vrácení žádáme, vyvážena jest ztrátou silných menšin českých v krajích odstoupených.

V každém případě žádáme vrácení neoprávněně zabraných obcí Kunšachu a Německého a to ihned ještě před jednáním o definitivní úpravě hranic.“ 

Po referátu Judr. Kostečky sice byl projeven souhlas s vysloveným stanoviskem v otázce hranic, promluvili starostové a zástupci ostatních obcí a jednomyslně bylo usneseno, aby Judr. Kostečka byl zmocněn k přednesení a obhajobě vitorazských požadavků u ministerstva zahraničních věcí, ostatních úřadů i v tisku, ale všechno bylo málo platné.

Po dokonaném záboru připadly k Říši z bývalého okresu Třeboň tyto obce:

- 8.10.1938 České Velenice, Krabonoš, Nová Ves nad Lužnicí, Kunšach

- 9.10.1938 Německé (dnes Dvory nad Lužnicí)

- 24.11.1938 Halámky, Rapšach a Nová Ves u Klikova

Od obce Klikova byla odtržena a do Říše začleněna její osada Františkov.

České obyvatelstvo zabraných obcí je zoufalé, německé a proněmecké začíná oslavovat.

Desátník Josef Schreib ve svých vzpomínkách pokračuje:

„V měsíci listopadu 1938 jsem určen jako velitel hlídky s dvěma kamarády pro osadu Františkov, Londýn a Rapšach…Při projíždění Rapšachem jest hlídka napadána od tamějších obyvatelů, zvláště od žen, a vyhrožováno nám Hitlerem…Pak je okupována část Vitorazska po Kunšach. Hlídky jsou zesíleny finanční stráží a četnictvem, aby bylo zabráněno styku nespolehlivých živlů s německou armádou. Jsou obsazeny silnice. Při tom jest vidět, jak rapšašské obyvatelstvo zadními vchody opouští svou obec ověnčenou kyticemi a jdou k německému vojsku. Tam prosí o zabrání Rapšachu německým vojskem tamějšího německého vojenského velitele a žalují na české strážní orgány, jež s nimi krutě zachází. Marně hledám u některých občanů z Rapšachu porozumění, od těch, které jsem znal jako tiché a dobré lidi, Téměř všichni jsou proti nám, jen několik dobrých Čechů nacházím a ti jsou bezmocní a s hrůzou očekávají, jak se nyní situace pro celou obec vyvine, mají tu celý svůj majetek.

S neutěšenou myslí přemisťuje se naše stráž do Suchdola nad Lužnicí. Proslýchá se, že obec Rapšach bude připojena k sudetskému území. Naše vojenská auta odvážejí ještě státní majetek. Přichází 22. listopad 1938,…obyvatelstvo Rapšachu zdobí své domy a připravuje se na příchod německých vojsk. Nejsme ušetřeni provokativních poznámek proti naší armádě a Československé republice. Jsou na tom zúčastněny ženy i děti. Muži jsou u německé armády, s kterou přicházejí druhého dne ráno do své obce jako osvoboditelé od československého jha. Při této poslední akci, jíž jsem svědkem, odnáším si nejsmutnější obraz do dalšího svého života…“

Pavlína Křížová

 

V příštím čísle uvedeme pokračování

Lenka Cvrčková

INFORMACE Z RADNICE

Z jednání zastupitelstva obce

V tomto I. pololetí letošního roku se naše zastupitelstvo sešlo celkem třikrát a to na dvou řádných zasedáních a na jednom mimořádném.  Na prvním z nich, které se uskutečnilo 23.3. se mimo jiné projednával návrh na zřízení kontaktního místa veřejné správy tzv. Czech Pointu.

 Cílem tohoto projektu, na který poskytne Ministerstvo vnitra ČR finanční dotaci je vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy v naší obci. V podstatě se jedná o počítačové vybavení, které umožní občanům si na místním obecním úřadě zažádat např. o výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříků trestů nebo se řidiči mohou dozvědět o množství svých trestných bodů. Celkové náklady na pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště by byly ve výši 93 927,- Kč, z toho z obecního rozpočtu by se jednalo o částku 14 090,- Kč a dotace od MV ČR by byla ve výši 79 837,- Kč. Zastupitelstvo návrh na zřízení kontaktního místa veřejné správy Czech Pointu po projednání bez připomínek schválilo a žádost byla v termínu podána. Původní termín na zřízení kontaktního místa ve  IIII. čtvrtletí nebude dodržen a realizace by měla být až ve IV. čtvrtletí.        

 Na prvním zasedání v letošním roce se projednával také plán letošních akcí. Byl mimo jiné projednán výběr úseků místních komunikací a veřejných ploch, které budou opraveny recyklovanou směsí, která byla nakoupena v minulém roce. Jedná se o tyto místní komunikace a veřejné plochy:

- komunikace 2c do Velkého Londona v celé délce (od křižovatky proti Jednotě směrem k Bamšuli )   až k napojení na silnici do Velkého Londona u Kočvaráku

- komunikace 4c do Malého Londona k č.p. 156 

- komunikace od č.p. 9 (  hasičská zbrojnice ) k fotbalovému hřišti v centru obce

- komunikace 3c ( na Bosně od napojení na silnici do Velkého Londona k č. p. 249 )

- část komunikace 7c, úsek od novostavby č.p. 161 ( Tetíků )  k napojení na komunikaci 2c    ( do Velkého Londona  a nebo k Bamšuli )

- část komunikace 6c, úsek od č.p. 120 (u Skřivánků ) na napojení na komunikaci 2c

- komunikace od silnice III. třídy kč.p. 210

- komunikace od silnice III. třídy k č.p. 186

- veřejné parkoviště u č.p. 20

- oprava vjezdu na parkoviště ke kantýně Farmy Rapšach

Při projednávání tohoto bodu programu zastupitelstvo schválilo tři firmy, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky na realizaci oprav místních komunikací a to firma JIPAMA s.r.o., firma AVE CZ Jindřichův Hradec a firma Zemní práce Václava Tetíka. Ve stanovené lhůtě byly doručeny nabídka od firmy AVE CZ Jindřichův Hradec a Václava Tetíka. Na zasedání zastupitelstva 8.6 byla z těchto dvou nabídek  jako nejvýhodnější vybrána nabídka Václava Tetíka, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo.

 Dále na prvním zasedání tohoto roku zastupitelstvo projednalo návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci podlahy v ložnici MŠ, rekonstrukci osvětlení v části budovy a položení nové dlažby v chodbě.  Dotace by byla z grantového programu Jihočeského kraje, prioritní oblast  - Lidské zdroje a sociální soudržnost. Celkové nálady na tyto opravy se předpokládají v celkové výši 165 805,- Kč, z toho při získání dotace by byla spoluúčast obce ve výši 33 161,- Kč, tj. 20% z uznatelných nákladů. Tento návrh na podání žádosti byl jednohlasně schválen.

 Z dalších možností získání dotace bylo projednání návrhu na podání žádosti o dotaci na obnovu zpevněných ploch před místní prodejnou Jednoty.  Jedná se o dotaci z programu SZIF osa LEADER ( finanční prostředky uvolněné na dotace pro mikroregiony ).  Úspěšnost získání dotace z tohoto programu bývá většinou poměrně nízká a při posuzování podaných žádostí v komisi  se posují hlavně detaily v podané žádosti, byla zastupitelstvem  proto schválena firma BESI a.s., která zajišťuje pro mikroregiony Vitorazska a Třeboňska poradenskou činnost, aby zpracovala a podala žádost a předložení projektu o dotaci z tohoto programu na realizaci této akce.  V průběhu dalšího jednání byla projednána žádost hlavních organizátorek, učitelek z místní ZŠ, o poskytnutí finančního příspěvku na zabezpečení kulturní akce -  2. ročníku Velikonočního jarmarku.  Na nákup potřebných věcí k zajištění této akce požádali o příspěvek ve výši 3000,- Kč z obecního rozpočtu, který jim byl zastupitelstvem obce schválen.  Z důvodu zabezpečení další kulturní akce, 2. ročníku Zikmundohraní, bylo svoláno na 20.4. mimořádné zasedání zastupitelstva, kde byla projednána žádost o poskytnutí finančního příspěvku na tuto akci. Po organizační stránce  tuto kulturní akci zajistili hlavně pracovníci a děti Základní školy a hlavní organizace spočívala na učitelkách Pavlíně Křížové a Ivaně Kvapilové, které seznámili na tomto zasedání zastupitele s plánovaným programem a přepokládanými náklady. Ve své žádosti požádali o finanční příspěvek ve výši 35 000,- Kč.  Z tohoto příspěvku bude uhrazena zápůjčka pódia včetně dovozu a instalace ( 12 000,- Kč ), za profesionální  ozvučení prostoru kulturní akce je požadována částka ve výši 10 000,- Kč. Dovoz a instalace dvou chemických záchodů stojí okolo 5 000,- Kč a za moderování  celé akce se zaplatí 8 000,- Kč. Další náklady na zajištění této kulturní akce budou uhrazeny za zisku z Velikonočního jarmarku. Po projednání byla žádost zastupitelstvem obce schválena. Podrobnější informace o průběhu Velikonočního jarmarku a Zikmundohraní jsou uvedeny na jiném místě Kecálku.

 Na posledním zasedání 8.6. bylo zastupitelstvo seznámeno se schválením dotace na rekonstrukci podlahy, osvětlení a pokládku dlažby v Mateřské školce. Termín ukončení rekonstrukce je stanoven do 14.8. a nejpozdější termín o podání žádosti o proplacení dotace je stanoven do 31.8. 2009.  Jedná se o velice „šibeniční“ termín a zastupitelstvo bylo seznámeno s  několika firmami , které by byly schopny tuto akci v tomto termínu realizovat.  Byly schváleny tři firmy, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky. Jedná se o SEXTU spol. s r.o. z Českých Budějovic, Bohemii Graf  Constructiva z Třeboně a Lesostavby a.s., Třeboň.  Další dotace byla schválena z Programu obnovy venkova na výměnu oken na bytovém domě č.p. 20 ve výši  130 000,- Kč. Zastupitelstvo v této věci schválilo celkem šest firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výměnu oken ve zbývajících bytech. Výměna oken by měla proběhnout v měsíci září. Na tomto zasedání byl také schválen prodej pozemku par. č. 470/8 – orná půda dle KN o výměře 762 m2  jedinému žadateli. Jedná se o pozemek v lokalitě Spáleniště – Rafanda a je určen podle územního plánu k výstavbě rodinného domku.  Poměrně delší rozpravu vedlo zastupitelstvo k žádosti občanů o úpravu dětského hřiště za bytovkou č.p. 20.  Výsledek diskuse v té to záležitosti byl ten, že se žádost uznala jako oprávněná a dojde postupně k obnově a doplnění dětského hřiště. Budou opraveny stávající zařízení a obnoveno hlavně pískoviště pro malé děti. Významnou pomoc při realizaci přislíbili členové našeho SK Rapšach a bude samozřejmě vítána i pomoc ostatních občanů. Z dalších žádostí byla v zastupitelstvu projednána a i schválena žádost SK Rapšach o poskytnutí mimořádného příspěvku na činnost organizace mimo schválený rozpočet obce pro letošní rok. Jednalo se o finanční příspěvek ve výši 45 000,- Kč, který se použije na oplocení  areálu ( 20 000,- Kč ), na údržbu fotbalového hřiště ( 10 000,- Kč ) a na pořádání fotbalového turnaje ( 15 000,- Kč ).  Z dalších bodů programu zasedání bylo projednání a schválení zprávy o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce k 31.12. 2008. Inventarizačními komisemi nebyl shledán žádný rozdíl mezi stavem skutečným a účetním. Komisí byl doporučen k vyřazení majetek užívaný mateřskou školou v celkové pořizovací účetní hodnotě 6 560,- Kč. Jedná se o zastaralé a vysoce opotřebované věci. Zastupitelstvem obce byl též projednán a bez výhrad schválen závěrečný účet obce, který byl vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce. O bližší informace se mohou občané vždy dotázat na obecním úřadě.

Jaroslav Čurda

Ještě jednou odpad:

V poslední době se zejména u bytového domu č. 1 a 2 objevily odložené elektrospotřebiče. Upozorňujeme, že veškeré elektrozařízení z domácností (lednice, televizory, rádia, počítače apod. lze odevzdat ve sběrném dvoře.

Rozměrové odpady se po domluvě na obecním úřadě ukládají do velkoobjemového kontejneru.

Likvidace železného šrotu z domácností se od loňského roku neprovádí jako v letech minulých, tj. mobilním svozem v určité dni, ale občané mohou v průběhu roku v pracovní dny odevzdat železný šrot do sběrného dvora osobně nebo na požádání obecní úřad zajistí odvoz přímo od občanů ( kontaktní osoby Jaroslav Čurda, Miroslav Růžička ).

 Jaroslav Čurda

 

 

P e l M e l z fotbalového Rapšachu

A je tady opět nové číslo Kecálku a s ním spojené informace nejen pro příznivce fotbalu.

 

Zhodnocení sezóny 2008 /2009:

Rok se s rokem sešel a naše kopálistická sezóna je u konce...

A byla  F A M Ó Z N Í !!!!!!

Výkonnostní cíl (3.místo) jsme splnili a vybojovaných 41 bodů se naposledy povedlo před 10 lety!! Odehráli jsme 22 utkání, 12 jich bylo vítězných, 5x jsme si za remízu připsali do tabulky bodík a 5x jsme odešli smutní, leč se vztyčenou hlavou, do kabin bez bodu. Porazila nás pouze 3 mužstva, 2x suverénně postupující Staňkov, 2x druhý Žďár a ve smolném zápase Kardašova Řečice. V domácím prostředí jsme prohráli 3x, venku pouze 2x. Největší výhra byla 5:0 s Chlumem, největší prohra 2:4 v domácím prostředí se Staňkovem a nejdivočejším zápasem byla přestřelka v Lásenici 4:4... Vstřelili jsme 59 branek a dostali 37. V zápasech nastoupilo celkem 25 hráčů. Nejlepším střelcem se stal Martin Gráf se 13 přesnými trefami. Kladem byla i disciplína – nikdo nebyl za celou sezónu VYLOUČEN!!!

Myslím si, že jsme po celou sezónu předváděli atraktivní fotbal. Pravda, párkrát se nedařilo dle představ nás i fanoušků, ale za celý mančaft můžu říci, že jsme v každém utkání chtěli podat 100% výkon a hlavně vyhrát. Máme tým, který je provázán nejen zkušenými hráči, ale také zapáleným mládím. Mládí musí vyzrát a stáří krotit své emoce a zhubnout pár kil...

Po posledním utkání s Lásenicí, se všichni hráči jednoznačně vyjádřili a souhlasili v pokračování své kariéry v mužstvu SK Rapšach, což je zárukou kompaktnosti týmu a slibná vyhlídka do sezóny 2009/2010...

Poděkování patří nejen „reprentantům“ Rapšachu čutálistům, ale především Vám fanouškům a v neposlední řadě také sponzorům, bez kterých by nemohl „náš“ sport vůbec fungovat!!!

Budu se snažit vyjmenovat všechny sponzory, pokud bych na někoho opravdu zapomněl, velmi se omlouvám.

Sponzoři SK Rapšach v sezóně 2008/2009:

Obec Rapšach, Lubomír Sokolík, MAGNA Cartech, Ing. Jan Kepka, Hotel u Irský žízně – Ivan Průcha, Jan Hroník, Pizzeria Sokolíkovi, Josef Tetík.

Do již tradiční TOMBOLY na domácích zápasech přispívali:

DOPPLER, Stanislava Pytlová, manželé Císařovi, Keramika Kovaříkovi, BFORM, Bonsaicentrum Šípovi, Pizzeria Sokolíkovi.

Ještě jednou,  D Ě K U J E M E  V Š E M ! ! ! ! ! ! !

  TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Staňkov

22

18

3

1

67: 23

57

( 24)

2.

H. Žďár

22

14

5

3

76: 35

47

( 14)

3.

Rapšach

22

12

5

5

59: 37

41

( 8)

4.

Lásenice

22

10

6

6

59: 40

36

( 3)

5.

Řečice B

22

9

5

8

62: 51

32

( -1)

6.

Plavsko

22

9

5

8

53: 50

32

( -1)

7.

Chlum B

22

9

2

11

42: 63

29

( -4)

8.

Lodhéřov

22

7

6

9

56: 47

27

( -6)

9.

N. Ves

22

6

4

12

43: 69

22

(-11)

10.

Majdalena

22

5

2

15

40: 55

17

(-16)

11.

Břilice

22

4

4

14

36: 69

16

(-17)

12.

Velenice B

22

4

3

15

34: 88

15

(-18)

 

Dětský  den 2009

V sobotu 31.5.uspořádal SK Rapšach již tradiční Dětský den na fotbalovém hřišti. V očekávání rekordní účasti dětí, potažmo mládeže, nás zastavilo to, čemu se poručit nedá. I když, v některých zemích to uměli již v 80. letech... Prostě a jednoduše, čáru přes rozpočet nám udělalo počasí, chladno a prudký déšť odradilo zřejmě spoustu rodičů i dětí. Přesto jsme měli opět vše 100% nachystané, takže celých 43 dětí a odrůstajících „pubošů“ mohlo změřit své síly na chůdách, v rybolovu, ve skoku v pytli, v kopu na branku, v hodu na klauna, na plechovky, atd. Vždy hojně a úspěšně navštěvovaná atrakce „vodní dělo“ se díky počasí minulo částečně účinkem, koho by totiž bavilo stříkání na lidičky okolo, když byli všichni stejně mokří a prokřehlí i tak...

I přes rozmary počasí se dá říci, že se akce vydařila a nejspokojenější byli děti (pro ně se to stejně dělá), které letos dostali dvojnásobek všeho i za kamarády kteří nepřišli...

Dětský den se mohl uskutečnit hlavně díky sponzorům, děkujeme.

Obec Rapšach, Ivan Průcha, Ing. Jan Kepka, Vlaďka Kim Hofbauer, Petr Daněk, Lubomír Sokolík, Stanislava Pytlová, Knedlík a Ježek, Honza Ferenc, Fotbalisti Suchdol nad Lužnicí, Petr Bednář, DOPPLER, pan Soudek – PEKÁRNA Suchdol, Keramika Kovaříkovi.

 

Co nás čeká a nemine – nejbližší akce konané na našem hřišti

Když jsem v dubnu 2007 dostal v noci nápad na uspořádání turnaje v malé kopané, kde by se na fotbalovém hřišti střetávaly firmy, které mezi sebou obchodují, konkurují, ale i spolupracují, myslel jsem si, že v tomto cípu republiky tato akce nebude mít dlouhého trvání.

A vidíte, letos se uskuteční již 3.ročník FIRMCUP RAPŠACH 2009!!! 1. ročníku se účastnilo 10 mužstev, vloni již 12 a letos, v době hospodářské krize, přislíbilo účast také 12 mužstev...

Můžete se těšit na mužstva EATONu Suchdol nad Lužnicí, HC Hrachoviště, Kinshofer České Velenice, SAFÍR SF, Fortuna Šíslovi, Lubomír Sokolík, Seznam.cz, CSS Spedition, Kavárna SPORT Horní Stropnice, STEVESPORT Karla Poborského, LADY BAR Nová Ves, AQUAMARKET České Budějovice. Bohužel, vítěz předcházejících ročníků BFORM, bude letos chybět...

Přesto očekáváme kvalitní výkony a odměnou, za náročnou organizaci, nám bude plná tribuna Vás diváků...

Turnajové klání se uskuteční v sobotu 27.6.2009 od 8.hodiny ráno.

Opět děkujeme sponzorům, především pak Obci Rapšach, Ivanu Průchovi a Honzovi Kepkovi, panu  Soudkovi a panu Staskovi.

 

V sobotu 11.7.2009 pořádáme další turnaj, tentokráte již x-tý ročník tradičního klání O pohár obce Rapšach. Obsazení je stejné jako loni, BLESK Klikov, Hraničář Horní Stropnice, Sokol Suchdol nad Lužnicí „B“ a domácí borci SK Rapšach. Obhájcem prvenství je mužstvo z Horní Stropnice.

 

Sezóna 2009/2010 začne někdy v srpnu, losovací aktiv je 30.6.2009. O skutečném začátku soutěže budete včas informováni.

 

Jelikož jsme klubem, který potřebuje na svou činnost peníze (a né málo), snažíme se je shánět za každou cenu. Dostali jsme mimořádný příspěvek od Obce, ale samozřejmě, že jsme za to nabídli pomocné a pracovité ruce...

Budeme se snažit zvelebit dětské hřišťátko za bytovkou č.p.20, bude to stát mnoho úsilí, korun, mozolů a píle, proto apelujeme na Vás rodiče, aby jste si hřiště po rekonstrukci chránili, vše stojí peníze a čas – ničit umí každý!!!

 

Dovětek na závěr

V minulém čísle Kecálku jsem se „opřel“ do místostarosty Radka Poláka a posteskl si na částečný „nezájem“ Obce o spolky které reprezentují Rapšach nejen v okrese Jindřichův Hradec. Nebudu se tady rozepisovat o okolnostech které mne k tomu vedly, jen Vás chci informovat, že jsme si vše vyříkali a situace se zklidnila...

Za SK Rapšach – Honza Pytel

 

Kulturní společenské akce tohoto roku

Na tomto místě Kecálku bych chtěla především poděkovat všem, kteří se podíleli na kulturních a společenských akcích pořádaných nebo spolupořádaných obcí.

Dne 12. dubna proběhl veleúspěšný Velikonoční jarmark. Zorganizovali jej jako minulá léta především paní učitelky a žáci ZŠ.  Myslím, že to byl nejlepší jarmark v celém Vitorazsku a můj názor určitě sdílí všichni početní návštěvníci.

 

30. dubna jako každoročně stavěli občané Rapšachu májku. Pan František Šetka s panem Miroslavem Růžičkou obstarali májku (letos prý správné velikosti). Za skvělé občerstvení děkujeme Farmě Rapšach pana ing. Jana Kepky. Celou akci stavění májky jsme si ovšem zopakovali 2. května.  Kdosi nám totiž k naší hanbě naši máj podříznul, a tak nezbývalo, než  ji znovu vztyčit. Po odborné konzultaci s experty na místní zvyky to prý je možné, pokud útočníci z poražené máje neodnesou špici a věnec. Rapšašští hasiči za pomoci techniky pana Tetíka znovu osvědčili své schopnosti a máj stála, jako by se nic nestalo. Už se ohlásilo několik zájemců, kteří budou májku v příštím roce hlídat…

 

Prvního května proběhl druhý ročník hudebně tanečního festivalu Zikmundohraní. Vy, kteří jste byli přítomni, mi jistě dáte za pravdu v tom, že akce byla skvěle připravena (zejména díky ZŠaMŠ za pomoci pracovníků obecního úřadu) a že se prostě povedla. Děkujeme panu ing. Janu Kepkovi za zapůjčení náklaďáku, který se opět velmi osvědčil jako profi podium. Nezbývá než dodat, že už se těšíme na další ročník.

9. května naši obec navštívili účastníci  oficiálního zahájení cyklistické sezony jihočeského kraje, nazvaného „Místo pádla kolo vem, Vitorazskem projedem“.  Této prestižní turistické akce se zúčastnilo několik set vyznavačů cyklosportu a mmj. k nám přijel i pan hejtman Jiří Zimola s manželkou.  Na návsi je přivítala starostka, krátce přítomné informovala o historii a současnosti Rapšachu. Zájemci si mohli prohlédnout kostel sv. Zikmunda, kde jim zahrál Rapšaššký komorní orchestr.

 

31. května uspořádal SK Rapšach tradiční Dětský den. O jeho průběhu jste si přečetli v příspěvku Honzy Pytla.

 

No řekněte, která obec naší velikosti se může pochlubit tolika skvělými společenskými akcemi?

Lenka Cvrčková

 

Informace ze školy

To nejdůležitější z jarních měsíců

DUBEN

1.4. – 6.4. se naše Hlídka mladých zdravotníků ve složení Linda Šebestová, Jitka Kanděrová, Pája Vávrová, Lenka Zahradníková a Martin Ferenc zúčastnila aktivit okresního studijního střediska pořádaného OS (Oblastním spolkem) ČČK (Českého červeného kříže) Jindřichův Hradec v prostorách DDM hl. m. Prahy – Lomy u Kunžaku.

2.4. a 7.4. v rámci odpoledního vyučování tvořili a vyráběli žáci a žákyně 4. – 9. třídy sortiment k prodeji na jarmark ve velikonočních dílnách.

3.4. se zájemci z řad našich žáků a žákyň ze 4. a 5. třídy, jejich spolužáků z I. a II. stupně a také rodičovské, učitelské a širší veřejnosti vypravili pod  režisérskou taktovkou p. uč. Květy Machové do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích na večerní činoherní představení Saturnin.

4.4. uspořádali naši GEOKAČEŘI TOM 2402 Rapšach toužebně očekávanou a již jednou odloženou kvůli nepřízni počasí výpravu na bicyklech za první jarní MULTIKEŠÍ.

6.4. se uskutečnil zápis do naší mateřské školky od 14.00 do 16.00 v ředitelně základní školy.

6.4. jsme zveřejnili: do semifinále pěvecké soutěže ZLÍN CZECH TALENT postoupila naše žákyně 9. třídy Linda Šebestová.

6. – 7.4. oslavili naši žáci a žákyně I. stupně spolu se svými vyučujícími příchod velikonočních svátků velkým projektem.

12.4. uspořádala naše škola za podpory Obecního úřadu v Rapšachu již tradiční velikonoční jarmark od 10.00 hodin do 14.00 hodin na návsi.

15.4. zorganizoval náš oddíl Práčata místní kolo turistického závodu Mistrovství III. stupně – „Pohár Vitorazska“.

18.4. zorganizoval náš oddíl Práčata závod II. stupně – Mistrovství jihočeského kraje turistického závodu. Uskutečnilo se opět v areálu školu a v přilehlém i vzdálenějším okolí naší krásné přírody.

20.4., 21.4. a 23.4. plnili naši osmáci úkoly tří testů společnosti ScioKK1, KK2 a KK3, tedy klíčové kompetence komunikativní a sociálně personální, klíčové kompetence k učení a řešení problémů a klíčové kompetence občanské a pracovní.

20.4. se uskutečnila beseda ve spojené 8. a 9. třídě na téma Les ve vývoji a v proměnách, kterou uvedla lektorka paní RNDr. Markéta Drábková z CHKO Třeboňsko.

24.4. – 26.4. zorganizoval náš oddíl Práčata již tradiční víkendovou akci Pořešín nejen pro všechny své malé, velké a dospělácké členy, ale i pro všechny zájemce a příznivce.

27.4. se výprava našich pěveckých nadějí v sestavě Anička Círalová, Justýnka Schiendlová, Míša Machová a Anička Ďuchová zúčastnila pod vedením p. uč. Květy Machové prvního postupového kola soutěže Zlatý mikrofon pořádané ZUŠ na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Do dalšího kola postoupila Justýnka Schiendlová a Anička Círalová.

27.4. a 29.4. zorganizoval turistický oddíl Práčata jubilejní 15. ročník naší oblíbené kuličkiády na školním hřišti.

29.4. naše školní družina uspořádala již tradiční slet čarodějnic a čarodějů. Na zadním školním hřišti a v malém lesíčku děti soutěžily, vyhlásily Miss čarodějnici, opekly si buřtíky.

KVĚTEN

1.5. uspořádala naše škola za podpory Obecního úřadu v Rapšachu hudebně-taneční festival Rapšašské Zikmundohraní.

4.5. se naši žáci a žákyně I. stupně spolu se svými vyučujícími vypravili do Suchdola nad Lužnicí, kde provedli místní hasiči ukázku vyprošťování osoby z havarovaného vozidla spojenou s prezentací své nové vyprošťovací soupravy. Také viděli  hasební útok na hořící auto, a to vše v rámci dne otevřených dveří v hasičské zbrojnici při příležitosti svátku Svatého Floriána.

 

4.5. zorganizoval náš turistický oddíl další ročník oblíbeného (nejen) míčování s Práčaty v tělocvičně školy od 14.00 do 15.25 hodin.

7.5. se naši velcí nadějní fotbalisté z řad žáků 8. a 9. třídy zúčastnili pod vedením p. uč. Jany Skřivánkové mezinárodního turnaje v halové kopané, který se konal ve sportovní hale Základní školy T. G. Masaryka v Suchdole nad Lužnicí. Naši hoši obsadili nádherné 2. místo!!! Gratulujeme!!!

7.5. jsme obdrželi od Fondu Sidus, o.p.s. Certifikát udělený Základní škole a Mateřské škole Rapšach za pomoc při veřejné sbírce – výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení a vybavení pro dětské pacienty, aby lépe snášeli pobyt v nemocnici. Fondu Sidus jsme poukázali částku ve výši 750,- Kč.

12.5. se naši malí nadějní fotbalisté – výběr 4., 5. a 6. třídy – vypravili pod vedením p. uč. Květy Machové do Jindřichova Hradce na Mc Donald´s Cup – pohár v minifotbalu.

13.5. se uskutečnilo okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků za účasti našeho týmu v sestavě Linda Šebestová, Jitka Kanděrová, Pája Vávrová, Lenka Zahradníková a Martin Ferenc pod vedením p. uč. Ivany  Kvapilové.

18.5. se dvojice našich pěveckých nadějí Justýnka Schiendlová a Anička Círalová zúčastnila pod vedením p. uč. Květy Machové dalšího postupového kola  soutěže Zlatý mikrofon pořádané ZUŠ v Českých Budějovicích. Anička postoupila do velkého finále – gratulujeme!!!

18.5. dvacet pět statečných z řad našich velkých a malých Tomíků spolu s jejich hlavním vedoucím Kájou v rámci akce Doskočíme do Kanady pětiskoky doskákali celkově do vzdálenosti 18 948 cm.

19.5. vystoupili před žáky a žákyněmi naší a jejich vyučujícími členové SHŠ Pernštejni s představením „Obrazy z války třicetileté“, které navázalo na předchozí velice úspěšné, zdařilé a mezi našimi školáky oblíbené programy související s historií, kterou si můžeme zažít a doslova „osahat“.

22.5. vedl v rámci své souvislé čtrnáctidenní praxe Petr Šebesta, náš bývalý žák, v současné době student 2. ročníku SOŠE COP Hluboká nad Vltavou, výuku v hodinách fyziky v 7. a 8. třídě a matematiky v 9. třídě. Mimo to přeinstaloval 12 počítačů – díky!!!

23.5.  se  naši závodníci a závodnice vypravili do Prahy 9-Vinoře na turistické závody I. stupně Český pohár. Ráďa Šebesta postoupil na Mistrovství ČR v Kralupech nad Vltavou – gratulujeme!!!

25.5. se uskutečnila beseda našich deváťáků s p. Pavlem Vlčkem z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí o.s. na téma Energie pro budoucnost.

26.5. se naši nadějní fotbalisté z řad žáků 8. a 9. třídy zúčastnili pod vedením p. uč. Jany Skřivánkové okresního kola turnaje v minifotbalu, který se konal v areálu Tyršova stadionu v Jindřichově Hradci.

26.5. jsme putovali po vlastech českých, moravských a slezských v rámci projektu Cesta městem.

27.5. – 29.5. se naši deváťáci vypravili se svou třídní paní učitelkou Pavlínou Křížovou na poslední výlet povinné školní docházky – do stověžaté Prahy.

27.5. navštívil mluvčí Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje pan Jaroslav Beran s programem „Ajax“ naše druháčky.

28.5. se naši žáci a žákyně 4. třídy vypravili pod vedením p. uč. Květy Machové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením instruktorů autoškoly a strážníků městské policie absolvovali praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.

30.5. spoluorganizoval turistický oddíl Práčata a naše škola dětský den v Magně v Českých Velenicích.

31.5. uspořádal náš turistický oddíl ve školní tělocvičně již tradiční a velmi oblíbený turnaj ve vybíjené „O dort Tomíků“.

ČERVEN

2.6. se naši žáci a žákyně I. stupně spolu se svými vyučujícími vypravili do Tábora, kde se zúčastnili akcí husitských dnů (Housův mlýn). Také navštívili Chýnovskou jeskyni.

3.6. se děti z naší školní družiny spolu se svými p. vychovatelkami vypravili na exkurzi do místní keramičky pana Pavla Kovaříka.

6.6.  se  naši závodníci a závodnice vypravili do Pacova na turistické závody I. stupně Český pohár. Michal Špimr postoupil na Mistrovství ČR v Kralupech nad Vltavou – gratulujeme!!!

9.6. se naši žáci a žákyně I. stupně spolu se svými vyučujícími vypravili do Českého Krumlova na představení pohádky Kocour v botách v areálu otáčivého hlediště.

11.6. jsme zaznamenali 20 000 přístupů na náš školní web – děkujeme za přízeň!!!

12.6. se v podvečerních hodinách uskutečnilo finále pěvecké soutěže Zlatý mikrofon v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích za účasti naší žákyně 3. třídy Aničky Círalové.

12.6. se naši šesťáci se svou třídní p. uč. Ivanou Kvapilovou vypravili v rámci svého třídního výletu do Nových hradů a zejména Terčina údolí. Putování zakončili opékáním buřtíků,  diskotékou ve školní tělocvičně spojenou s nocováním ve škole.

15.6. jsme se od 8.30 hodin fotografovali do našich školních vzpomínkových školních alb a albíček.

17.6. zorganizovala naše škola od 10.00 hodin besedu o sokolnictví s letovými ukázkami dravců. Zúčastnili se jí děti z naší MŠ spolu s žáky a žákyněmi ze základní školy a základní školy praktické a jejich vyučující. 

20.6. – Mistrovství ČR TZ Kralupy nad Vltavou za účasti Rádi Šebesty a Míši Špimra. Míša skončil ve své kategorii na pěkném 11. místě.

RÁĎA ŠEBESTA

JE MISTR ČESKÉ REPUBLIKY!!!

GRATULUJEME A DĚKUJEME!!!

 

 

Ráďo a Míšo,  děkujeme za perfektní přípravu,  skvělé výkony a

příkladnou reprezentaci školy a oddílu!!!

Martin Kvapil

 
 
 
     
 

DOMŮ