OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Trocha historie nikoho nezabije aneb poznejme lépe svou obec

Dva první písemné záznamy o obci Rapšach pocházejí shodně z roku 1382. V nich je místo nazýváno německy Radtenschachen. Z tohoto názvu pak pochází německé Rottenschachen tedy v překladu červená kostka. Toto pojmenování zřejmě odkazuje na červené zbarvení místní půdy. V seznamu farností děkanátu Stein-Krems pak je uvedeno české označení vsi Rapischach, z nějž pochází i dnešní jméno Rapšach. Vidíme tedy, že od samého počátku ves měla název český i německý. Podobně jako v dalších vsích tehdy rakouského území i zde v dnešním tzv. českém Vitorazsku žilo od počátku nejen německé, ale i české obyvatelstvo. Někteří tehdejší návštěvníci dolnorakouského Rapšachu se proto domnívali, že jsou již v nedalekých Čechách, a to o to více, že zde stál kostel zasvěcený sv. Zikmundovi, jednomu z nejdůležitějších zemských patronů českých, nikoli rakouských.

Ves byla nejdříve součástí dolnorakouského panství Lischau (Líčov), poté nejpozději od roku 1395 tvořila součást z ličovského panství se odtrhnuvšího panství Heidenreichstein (Kamýk). Jeho součástí byla až do roku 1850. Od tohoto roku se dosavadní poddanská ves proměnila v samostatnou obec. Na základě saint-germainské mírové smlouvy byla obec Rapšach 31. července 1920 společně s dalšími dolnorakouskými obcemi obsazena českým vojskem a připojena k Československu.

Tento úryvek jsme téměř doslovně převzali z publikace k historicko naučné cyklotrase, kterou připravuje Novohradská občanská společnost. Cyklotrasa bude slavnostně otevřena koncem června letošního roku a mimo jiné obsahuje zastávky Kunšach - Spáleniště, Rapšach, Na rozcestí, Dračice s informačními tabulemi.

 

Informace z radnice

Informace o jednání zastupitelstva


Dne 14. 4. 2003 proběhlo jednání zastupitelstva obce.

Na programu bylo především schválení finančního rozpočtu obce na rok 2003. Před schválením rozpočtu v zastupitelstvu měli občané možnost seznámit se s jeho návrhem, který byl vyvěšen na vývěsce obecního úřadu. Protože nikdo z občanů nepodal žádné připomínky ani návrhy, byl rozpočet schválen ve znění návrhu. V průběhu roku může v odůvodněných případech docházet ke změnám rozpočtu.

Dále zastupitelstvo schválilo přistoupení obce Rapšach ke svazku obcí Vitorazsko a pověřilo starostu obce, aby podepsal smlouvu o založení svazku (bližší informace o svazku jsou uvedeny níže).

Jako další bod zastupitelstvo schválilo prodej obecních pozemků. Seznam a nabídka pozemků byla vyvěšena po zákonnou dobu na úřední desce obecního úřadu. Protože nebyla podána žádná konkurenční nabídka, byly pozemky prodány žadatelům.

Zastupitelstvo bylo také seznámeno s průběhem obou investičních akcí tj. s plynofikací obce a výstavbou čističky odpadních vod. Obě akce pokračují podle harmonogramu stavebních prací vyplývajících z uzavřených dodavatelských smluv.

Jako každoročně zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na stavění máje. Občerstvení v průběhu akce sponzorsky zajišťoval ing. Jan Kepka.

V různém se zastupitelstvo zabývalo projednáním připomínek členů zastupitelstva k pracovní náplni a pracovní morálce zaměstnance obce pana Jaroslava Rosenmüllera. Přímý nadřízený zaměstnance, tj. starosta obce podal vysvětlení týkající se jednotlivých dotazů a podal zprávu o jeho pracovní náplni, s tím že s tímto pracovníkem dopředu domlouvá rozsah prací, které podle naléhavosti a potřeby je nutno vykonat.

Po projednání zastupitelé konstatovali, že je nezbytné, aby zaměstnanec obce vedl jako doposud přesnou evidenci knihy jízd při práci s obecní multikárou a jako doposud přesný výkaz práce, který by měl být pravidelně kontrolován nadřízeným, tj. starostou obce.

Z projednání další připomínky týkající se provozu místní diskotéky, konkrétně rizika prodávání alkoholu mladistvým a distribuce drog, vyplynul pro starostu úkol projednat tuto záležitost s provozovatelem a s obvodním oddělením Policie ČR v Suchdole nad Lužnicí.

Dále ředitel základní školy přislíbil, že žáci ZŠ uklidí veřejná prostranství obce.

 

Finanční hospodaření obce


Obec v souladu se zákonem č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zpracovává po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření obce do tzv. závěrečného účtu.

Závěrečný účet obce obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce v podrobném členění, včetně údajů o hospodaření právnických osob, které obec zřizuje. V našem případě je takovou právnickou osobou Základní škola Rapšach. Návrh závěrečného účtu obce musí zastupitelstvo projednat nejpozději do 30. června následujícího roku.

Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době je zpracováván návrh závěrečného účtu obce za rok 2002 a zastupitelstvo jej musí nejpozději do konce měsíce června projednat.

Zákon ukládá obci povinnost návrh závěrečného účtu zveřejnit nejméně 15 dnů před jeho projednáním.

Návrh závěrečného účtu obce Rapšach naleznete ve vývěsní skříni OÚ a své připomínky můžete uplatnit buď písemně, a to ve lhůtě uvedené u vyvěšeného materiálu, nebo ústně přímo na zase dání zastupitelstva. Termín jeho konání bude opět zveřejněn na vývěsce.

Nebojte se ptát, žádat vysvětlení ke zveřejněným údajům, tak aby měl každý z Vás v hospodaření obce jasno.

Marta Rosenmüllerová

 

Pošta má nové hodiny pro veřejnost


Podle sdělení ředitelství České pošty, s.p. se s účinností od 1. června 2003 upravují na poště v Rapšachu hodiny pro veřejnost takto:

pondělí – pátek                 8,00 - 9,30                  14,00 - 16,00

středa                                8,00 - 9,30                  14,00 - 17,00

 

Poplatkové povinnosti


Upozorňujeme občany, kteří hradí poplatek „za odvoz odpadů“ ve splátkách, že jsou povinni uhradit druhou splátku nejpozději do 31.7.2003.

O postupu při neplacení či při opožděném placení jste byli řádně informováni v minulém zpravodaji.

Jenom ještě důrazné varování pro ty, kteří si myslí, jak ve své vlastní chytrosti pošlou své potomky zakoupit žluté PVC pytle, ty naplní, popeláři je vyvezou a nějaký poplatek se dotyčných chytrolínů netýká. Tedy vážení, týká a bohužel i se všemi důsledky, které s neplacením poplatků souvisí.

Marta Rosenmüllerová

 

Sociální péče


V poslední době bylo opět více dotazů na částky životního minima, tak proč si je nezopakovat.

Definice: Životní minimum je společensky uznaná minimální hranice příjmů občana, pod níž nastává stav jeho hmotné nouze.

Životní minimum se skládá a.

a)  z částky na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb

b)  z částky na zajištění nezbytných nákladů na domácnost společně posuzovaných osob.

 

Částky životního minima platné od 1.1.2001:

a)  částky na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb

  1 690 Kč dítě do 6 let

  1 890 Kč dítě ve věku 6 - 10 let

  2 230 Kč dítě ve věku 10 - 15 let

  2 450 Kč nezaopatřené dítě ve věku 15 - 26 let

  2 320 Kč ostatní občané

b)  částky k zajištění nezbytných nákladů na domácnost

  1 780 Kč jednotlivec

  2 320 Kč v domácnosti   2 osoby

  2 880 Kč            3 - 4 osoby

  3 230 Kč            5 nebo více osob

Příklad výpočtu: životní minimum rodiny (oba rodiče) s jedním dítětem ve věku 5 let

       2 320 + 2 320 + 1 690 + 2 880 = 9 210 Kč

 

Upozorňujeme, že sociální dávka, o kterou si občan žádá, protože jeho příjem nestačí k zabezpečení jeho výživy a ostatních základních potřeb a ke krytí nezbytných nákladů na domácnost, není automaticky rozdíl mezi jeho příjmem a životním minimem, protože se přihlíží k dalším skutečnostem, např. nákladům na bydlení, k majetku, zda občan uplatnil nejrůznější nároky např. důchod, nemocenské dávky, dávky státní sociální podpory, výživné apod. a zároveň musí být splněny i podmínky sociální potřebnosti.

Naše informace postihuje velice stručně to nejzákladnější z celé problematiky. Přesné, úplné a podrobné informace získáte přímo na referátu sociálních věcí při OÚ v Suchdole nad Lužnicí.

Marta Rosenmüllerová

 

Založení svazku obcí Vitorazsko


Po dlouhých přípravách byl v květnu t.r. založen svazek obcí Vitorazsko. Členy svazku jsou tyto obce: České Velenice, Suchdol nad Lužnicí, Rapšach, Dvory nad Lužnicí, Nová ves nad Lužnicí, Halámky a Hranice. Předmětem činnosti svazku je především koordinace významných investičních akcí, obecního a územního plánování, společného postupu při ovlivňování výkonu státní správy a práce místních samospráv a propagace svazku. Zjednodušeně řečeno: v rámci připravovaného vstupu do Evropské unie bude hlas svazku obcí slyšet hlasitěji, než by byl slyšet samotný Rapšach. A to zejména při možném čerpání prostředků z evropských fondů.

Popřejme svazku obcí Vitorazsko hodně úspěchů při prosazování zájmů jeho obyvatel.

František Šetka

 

Pohřebnictví


Dne 1.1.2001 nabyl účinnosti zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Možná si někteří z Vás řeknou, proč se zaobírat nějakým pohřebnictvím, ale přiznejme si, že se jedná o téma, které se dotýká opravdu každého z nás - ať se nám to líbí nebo ne.

V souladu se zákonem schválilo zastupitelstvo obce Rapšach dne 6. 3. 2002 Řád veřejného pohřebiště, který v podstatě upravuje provoz hřbitova v Rapšachu. Podívejme se tedy společně do tohoto dokumentu a alespoň to nejdůležitější si bude určitě dobré pamatovat.

 

Článek 1

Správce hřbitova

Správcem hřbitova je Obecní úřad Rapšach. Vše, co se tedy dotýká našeho hřbitova, je nutné řešit na obecním úřadě.

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Upravuje v hodinách čas, kdy je možno navštívit hřbitov.

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

Upravuje chování návštěvníků. Říká nám, kdo na hřbitov může a nemůže (např. děti do 10 let mohou na hřbitov pouze v doprovodu dospělé osoby), kam ukládat hřbitovní odpad, ale upravuje také např. výsadbu zeleně. Nelze provádět výsadbu mimo vlastní hrobové místo bez souhlasu OÚ Rapšach (např. keře vedle pomníčků).

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Upravuje se zde, kdo může provádět na hřbitově výkopové práce související s pohřbením (opravdu ne každý), rovněž upravuje rozsah služeb, které poskytuje OÚ Rapšach.

 

 

Článek 5

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Upravuje předání místa novému nájemci, užívání tohoto místa a rovněž umístění hrobů v prostoru hřbitova.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Upravuje podrobné povinnosti nájemců hrobových míst (tedy nás všech, kteří máme na hřbitově pronajaté hroby). Jakých povinností? Např. zřízení pomníků a obrub po písemném souhlasu OÚ Rapšach, zajištění údržby pohřbívací plochy - např. do tří měsíců od pohřbení zajistit úpravu hrobu, zajistit hrob proti zarůstání nevhodným porostem, včas odstranit znehodnocené květiny a vyhořelé svíčky, aby nebyl narušen vzhled a užívání místa, ale rovněž neprodleně zajistit opravu pomníku tak, aby nebyl ohrožen majetek, zdraví a život dalších osob, po ukončení nájmu hrobu odstranit hrobové zařízení včetně uren, oznámit OÚ veškeré údaje, které se týkají evidence na hřbitově (kdo, kdy je pohřben, včetně uložení uren apod.).

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků

Důležité: pohřbení může provést pouze provozovatel pohřební služby s platnou koncesí k provozování pohřební služby. Urnu je možno uložit vždy jen se souhlasem OÚ Rapšach!

 

Článek 8

Tlecí doba

Pro ukládání lidských ostatků do hrobu činí 10 let.

 

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky práce na pohřebišti

Upravuje v podstatě podmínky postavení pomníku, rámu, případně podmínky pro zřízení hrobky.

 

Článek 10

Všeobecná ustanovení

Stanoví způsob řešení porušení opatření.

 

Článek 11

Zrušovací ustanovení

Ruší předchozí řád.

Článek 12

Účinnost

Předpis je účinný od 1. 7. 2002

 

Řád veřejného pohřebiště jsme prošli opravdu letecky. Celé znění je Vám k dispozici ve vývěsní skříni na místním hřbitově a bude určitě dobré najít si chvíli času k jeho podrobnějšímu prostudování.

Marta Rosenmüllerová

Smlouvy o nájmu hrobového místa


Zákon o pohřebnictví ukládá obecnímu úřadu jako provozovateli hřbitova povinnost předložit dosavadním nájemcům hrobů na hřbitově návrh smlouvy o nájmu hrobu, a to v termínu do 1.1.2004. Smlouva musí mít písemnou formu a musí kromě jiného obsahovat údaj o výši nájemného.

Ti z Vás, kteří si pronajímali hroby v roce 2000 a později, již smlouvy s obcí uzavírali. Ostatní nájemci hrobů, a těch je většina, budou obesláni návrhem smlouvy na pronájem hrobu.

Smlouvu obdržíte ve dvojím vyhotovení, po doplnění chybějících údajů a podpisu v případě, že budete souhlasit s jejím zněním, jedno vyhotovení vrátíte OÚ a jedno si ponecháte pro vlastní potřebu.

Za spolupráci při plnění tohoto úkolu Vám předem děkujeme.

No a protože nájemci hrobů se na nás jako správce a provozovatele hřbitova obracejí s různými požadavky a otázkami, jako je např. řešení stavu obvodové zdi hřbitova, výsadba zeleně i odstraňování původní výsadby, odpovědnost za škody na hrobech, pomnících a příslušenství apod., vrátíme se k tématice hřbitova i v příštím čísle zpravodaje.

Marta Rosenmüllerová

 

Upozornění pro nájemníky bytovky čp. 20


Při náhodné kontrole suterénu bytovky čp. 20 objevili pracovníci obecního úřadu, že se v mnohých sklepech skrývají věci, které už dávno patří na smetiště a také velký nepořádek. Vyzýváme Vás proto, abyste se sešli podívat, v jakém stavu se nachází Vám přidělený sklep a případně zjednali nápravu.V nejbližších dnech bude přistaven za bytovkou kontejner, kam bude možné přebytečné věci odložit .

Lenka Cvrčková

 

Poděkování sponzorům Dětského dne


TJ Sportovní klub Rapšach děkuje všem, kteří se podíleli sponzorskými dary na zdárném průběhu Dětského dne. Jsou to tyto firmy a jednotlivci: CD Servis Halámky, pan Josef Konečný, ing. Jan Kepka, obecní úřad Rapšach, Dobrá voda, jejíž pomoc zprostředkoval pan Martin Frýdecký, Flop Třeboň. Dále děkuje dětem a vedoucím TOM „Práčata“ Rapšach“, kteří se podíleli na organizování akce. Obecní úřad se k poděkování připojuje.

 

Ceník zemního plynu


Vzhledem ke stále se množícím obavám o neúnosnou výši ceny zemního plynu uvádíme pro přehled poslední ceník Českomoravské plynárenské a.s.

 

Kategorie domácnost

Pásmo odběru MWh/rok (kWh/rok)

Cena Kč/MWh (Kč/kWh)

Stálý měsíční plat Kč

0 - 1,89 (0 - 1890)

990,00 (0,99)

27,00

1,891 - 9,45 (1891 - 9450)

850,00 (0,85)

52,00

9,451 - 63,00 (9451 - 63000)

720,00 (0,72)

160,00

nad 63,00 (nad 63000)

705,00 (0,705)

220,00

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

Bližší informace Vám poskytne Zákaznické oddělení ČMP, a.s., tel.: 235094416, 235094421, e-mail: hermanova@cmp-plyn.cz, nebo: zakaznicky.servis@cmp-plyn.cz, webové stránky: www.cmp-plyn.cz

 

Škola od dubna do května

 • 1.4. se vzhledem k předpovědi zhoršujícího se počasí předčasně uskutečnilo místní kolo turistického závodu mládeže. Startující jsou rozděleni do již tradičních kategorií a soutěží ve dvojicích. Podle pravidel jako jednotlivci plní i nadále úkoly dospělí a novinku zaznamenala kategorie dorost – závodí též jako jednotlivci. Na sportovně založené turisty a jejich sympatizanty čekaly též již tradiční disciplíny. Nejdříve závodníci stavěli stan. Jednalo se o klasické „áčko“ s šesti kolíky do podlážky a osmi do stanových šňůr a dále dvěma spojenými tyčemi. Tuto nelehkou kontrolu zdolávali všichni účastníci velmi dobře a drobná zaváhání byla kompenzována drobnou radou ve smyslu dalšího postupu. Tuto kontrolu splnily všechny hlídky (v opačném případě je čekala diskvalifikace). Při „silniční“ etapě všechny kategorie závodníků „poznávali“ nádherná místa naší vlasti (kontrola kulturně poznávací činnost). Po „silničním“ běhu směrem Tokániště čekala na hlídku další kontrola – odhad vzdálenosti. Odpovídající regulím závodu hlídka určovala vzdálenost terče od místa určení tak, že daný terč našla dle azimutu a rozhodčí zapsala nadiktovaný údaj.

Po krátkém běhu lesíkem účastníci klání zdolávali překážkovou dráhu: plížením plazením vpřed a pozor na 3 „P“ (zasvěcenci vědí). Potom hod míčkem na cíl a hbitě na další kontrolu – lanovou lávku (zbudovali jsme pro tento ročník soutěže dvě). A pak se cesty „malých“ a „velkých“ rozcházely. Ti malí poznávali turistické a topografické značky a následně dřeviny, kde se cesty všech kategorií opět spojovali. Velcí určovali též značky a potom procházeli několika azimutovými úseky až k dřevinám (to samé se týkalo „větších“ žáků z „malých“). Po zdolání kontroly dřeviny všechny kategorie zdolaly další „silniční“ etapu směrem od Spáleniště k Rapšachu, v jejímž rámci se ti šťastlivější vzájemně nezauzlovali při plnění úkolů závěrečné kontroly vázání uzlů. A podle posledních prý hodnověrných zpráv se údajně opravdu nikdo nezauzloval. Následoval ostrý běh a cílová páska. A také oběd. Jak se závodníci umístili? Výsledky jsou na stránkách http://rapsach.cz/tom/tzrap.htm.

 

 • 2.4. se uskutečnil závod ve skoku vysokém „Rapšašská laťka“ v kategorii žáci a žákyně 6. a 7. třídy. Na téměř dvě desítky skokanů a skokanek zdolávaly neúprosné centimetry nastavené laťky. Projevy jásotu nad splněným pokusem vždy ze série tří možností střídaly pocity zklamání nad neúspěšností překonání překážky. Tak už to ve sportu bývá. Obecenstvo své favority neustálo hnalo kupředu ke zlepšování osobních rekordů. Nesmlouvavé oko hlavní rozhodčí a organizátorky klání p. uč. Jany Skřivánkové hodnotilo spravedlivě a pečlivě každý výkon.

Vítězové:

Dívky

1.  místo Lucka Placrová (120 cm)

2.  místo Stáňa Prášilová (115 cm)

3.  místo Štěpánka Kulatá (115 cm s více opravami)

Hoši

1.  místo Mark Rosler (130 cm)

2.  místo Adam Soukup (125 cm)

3.  místo Martin Prášil (125 cm s více opravami)

 • 7.4. se žáci a žákyně 5. – 9. třídy naší školy a ze ZvŠ zaposlouchali do příběhů lišky Bystroušky. Divadlo jednoho herce v Praze uvedlo v naší tělocvičně Reného Josefa v představení „Příhody lišky Bystroušky“ podle knihy Rudolfa Těsnohlídka (režie Petra Rutsche). Z pozvánky na toto představení se divák dozvídá: divadelní zpracování „Lišky Bystroušky“ je určené nejen pro mladou generaci, ale i pro dospělé publikum. Tato lyrická pohádka plná humoru, dobrodružství, nenadálých zvratů a zvířecího nadhledu nás zavádí na východ naší země, do moravských lesů a hájů. Vyprávění o Bystroušce je tímto obohacené o moravismy, které neodmyslitelně patří k našemu jazyku a v tomto případě dokonale doplňují komediálnost vyprávění.

 

 • 8.4. se uskutečnil závod ve skoku vysokém „Rapšašská laťka“ v kategorii žáci a žákyně 8. a 9. třídy. Na téměř dvě desítky skokanů a skokanek zdolávaly neúprosné centimetry nekompromisně nastavené laťky. Po nezbytném úvodním rozcvičení hlavní rozhodčí p. uč. Jana Skřivánková zahájila závod. Projevy jásotu až bouřlivých ovací nad splněným pokusem vždy ze série tří možností střídaly pocity zklamání nad neúspěšností překonání překážky. Takový je sport, taková jsou jeho nesmlouvavá pravidla, takový je osud vítězů a poražených. Obecenstvo své favority neustále hnalo kupředu ke zlepšování osobních rekordů. Nejvyšší pocty si zasloužil vítěz Luboš Sokolík a jeho překonaných 150 cm. Tímto fenomenálním výkonem srovnal hodnotu rekordu školy Pavla Davida. Svůj triumf začal na 105 cm a ani pro mnohé kritická výška 125 cm jej nezaskočila. Jeho suverénní výkon bez sebemenšího zakolísání jej vynesl k metám nejvyšším – a to více než oprávněně.

Dívky

1.  místo Simča Šroubová (125 cm)

2.  místo Verča Bednářová (120 cm)

3.  místo Soňa Dohnalová (120 cm s více opravami)

Hoši

1.  místo Luboš Sokolík (150 cm)

2.  místo Vašek Hofhanzl (140 cm)

3.  místo Lukáš Zelenka (140 cm s více opravami)

 

 • 10.4. se žák 2. třídy Dominik Jiroutek zúčastnil krajského kola recitační soutěže v táborském divadle Oskara Nedbala. Publiku a porotě přednesl úryvek „Z deníku kocourka Modroočka".

 • 12.4. se na Tokáništi uskutečnilo Krajské mistrovství turistického závodu mládeže v rámci Jihočeského kraje. Pořadatelem tohoto klání turistických oddílů z jižních Čech se stal místní oddíl tomíků a turistů „Práčata“. Startující byli rozděleni do již tradičních kategorií a soutěží ve dvojicích. Podle pravidel jako jednotlivci plní i nadále úkoly dospělí a novinku zaznamenala kategorie dorost – závodí též jako jednotlivci. „Malé“ kategorie běžely po bílém značení a „velké“ po červeném – každá měla svou trasu a potkávaly se až u překážkové dráhy a v cíli. Výsledková listina Krajského mistrovství JČ kraje je opět na http://rapsach.cz/tom/tztok.htm.

 • 21. dubna se uskutečnil velikonoční koncert v rapšašském kostele sv. Zikmunda. V podání souboru a orchestru pod vedením pana Františka Cvrčka zazněly skladby mistrů převážně barokní hudby. V kostele se sešlo na padesát posluchačů. Již nyní se mohou těšit na další setkání s paní hudbou, neboť podle spolehlivých zdrojů více než blízkých vystupujícímu souboru již od neděle 27.4. připravují muzikanti pod vedením svého sbormistra další hudební překvapení.

 • 22.4. žáci 1.- 4. třídy spolu s dětmi z MŠ a ZvŠ strávili 1. vyučovací hodinu po Velikonocích místo ve školních lavicích v pomyslných křeslech před prkny, které znamenají svět: zhlédli loutkové představení „Pohádka na stříbrné niti“ místo původně plánovaného příběhu „Ztracený smích“.
   

 • 23.4. se uskutečnila 4. pedagogická rada a následně rodičovské schůzky.

 • 24.4. se naši malí zpěváci zúčastnili pod vedením p. uč. Jany Přibylové pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci.

Na programu našich vystupujících skřivánků byly tyto písně:

0. kategorie

Evička Marešová – „Kdybys měla má panenko“ – umístění ve stříbrném pásmu

Marek Makovec – „Okolo Třeboně“ – umístění ve zlatém pásmu

1. kategorie

Helenka Abrahámová – „A vy páni muzikanti“, „Koupím já si, koně vraný“ – umístění v bronzovém pásmu

Romanka Nováková – „Bodaj by vás, vy mládenci“, „U panského dvora“ – umístění v bronzovém pásmu

Lenka Cvrčková – „Dievča, dievča“, „Dobrú noc“ – umístění ve stříbrném pásmu.
 

 • 28.4. se uskutečnil již 9. ročník Kuličkiády, který pořádal místní turistický oddíl „Práčata“. Jednalo se o oficiální otevřené mistrovství našich turistů a jejich sympatizantů. Pravidla umožňují vyniknout každému aspirantovi na mistrovský titul v jednotlivých rozhozech a rozcvrnkávačkách až do konečného finále. Hrálo se systémem čtyři borci v základní skupině s postupem z 1. a 2. místa až do finálového souboje čtyřky závodníků. Soupeři byli rozděleni podle kategorií na „malé“ a „velké“. O výsledku rozhodoval počet kuliček (viz výsledková listina a v případě shody počtu kuliček rozcvrnk). Vítězem „malých“ se stal Tomáš Seidl z druhé třídy. Podal stabilní výkony v rozcvrnkávačkách a potvrdil své kvality i ve finále. Pozoruhodný výkon zaznamenal také vítěz „velkých“ Lukáš Štěpánek z osmé třídy. Postupně se z konkurence základních kol propracoval až do finále, kde s přehledem ukrotil vítězstvíchtivé ambice svých soupeřů.

 • 29.4. byla nadšenci výpočetní techniky vyhlášena - pod vedením pana ředitele - soutěž Hůůůůůůishůůůůůůůůůů??? aneb WHO IS WHO? čili Poznáš své spolužáky? Tvůrci všem soutěžícím nabídli 12 nádherně znetvořených ksichtíků – ve mnohém autoksichtíků. Na anketní lístek stačí zaznamenat ke každému obrázku jméno a příjmení svého vytypovaného spolužáka a odevzdat do 16.5. v ředitelně.

 • 29.4. naši příznivci múzy, která vládne prknům, jež znamenají svět, zhlédli v Divadle Bez zábradlí představení „Blbec k večeři“. V této bláznivé francouzské komedii platí, že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.“ Proto si dejte pozor, než někoho prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit na jeho účet. Může se vám stát, že blbcem zůstanete na posměch vy sám. Francis Veber – Blbec k večeři.
   

 • 30.4. se naši malí a velcí zdravotníci zúčastnili pod vedením p. uč. Anny Novákové okresního kola Soutěže zdravotních hlídek. Účasti předcházela náročná příprava. Soutěž se skládala z testování teoretických a zejména praktických znalostí a dovedností. Děti se zdokonalovaly v poskytování 1. pomoci při ošetření zlomenin, popálenin, zástavě dechu či tlukotu srdce, zaměřovaly se také na stav bezvědomí, prvotní zjištění životně důležitých funkcí apod.

  Naši školu reprezentovali tito mladí zdravotníci: Monča Roslerová, Terka Janstová, Peťula Růžičková, Adélka Kvapilová a Romča Nováková (5. třída – mladší kategorie). Gábina Nelzová (7. třída) a Eliška Marešová, Janča Kepková, Pepča Schreib a Lenka Pavlačková (8. třída – starší kategorie).

  V konkrétních podmínkách soutěže naši mladí zdravotníci plnili úkoly spojené např. s následujícími stanovišti: pád cyklisty z kola – ošetření odřeniny, nácvik na panně – dýchání z úst do úst, tepenné krvácení – zaškrcení tepny, bodnutí hmyzem – ochlazování vodou, zraněný v bezvědomí – stabilizovaná poloha, různá zranění – obvazová technika a použití šátku, přenos zraněného – použití šátku a rukou, oddychová stanoviště – celkem tři, znalostní stanoviště – dopravní značky, drogy a také cizí těleso v oku – odstranění.

  Obě naše družstva se velmi dobře umístila. Mladší tým obsadil 5. místo a starší zaujali bronzový stupínek mezi třemi nejlepšími.

 • 30.4. vyvrcholila Dopravní soutěž v naší škole jízdou zručnosti. Hlavním garantem soutěže byl p. uč. Josef Kocina. Žáci 4. – 9. třídy absolvovali znalostní test (kategorie 4. – 6. třída a 7. – 9. třída) z dopravních předpisů a na základě jeho výsledků bylo stanoveno pořadí pro jízdu zručnosti v rámci jednotlivých tříd. Informační nástěnka o soutěži poskytla všem zájemcům informace mimo jiné o vybavení jízdního kola, a to je důležité si připomenout se začátkem cyklosezóny: dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, zvonek, světlomet s bílým světlem, přední bílá odrazka, zdroj elektrického proudu („dynamo“), zadní červené obrysové světlo, zadní červená odrazka, účinné blatníky, oranžové odrazky na obou stranách pedálů, oranžové odrazky na paprscích kol.

Trať jízdy zručnosti byla sestavena z následujících překážek: branka, osmička, pěšinka, slalom s nestejně vzdálenými kužely, převezení pohárku, složený koridor, slalom mezi brankami, zastavení na metě. Nad každou překážkou bděl rozhodčí a podle platných pravidel hodnotil výkony soutěžícího.

Vítězové dopravní soutěže:

Kategorie I

1. místo Petra Machová

Kategorie II

1. místo Pavel Bednář

Kategorie III

1. místo Luboš Vobejda

Luboš Vobejda získal celkově nejméně trestných bodů z celkového pelotonu závodníků, a to z testu 5, jízdu zručnosti mistrně zvládl bez jediného trestného bodu.

   
 • 2.5. nás navštívily naše bývalé žákyně Mirka Kocandová a Verča Bednářová. Popovídali jsme si o životě nejen študáckém.

 • 2.5. vyhlásila vyučující tělesné výchovy na II. stupni p. uč. Jana Skřivánková sportovní soutěž v odbíjené družstev. Zájemci z řad žáků 7. – 9. třídy se mohli přihlásit k účasti zápisem do startovní listiny (výběr jednoho z dvanácti soutěžních týmů), a tak si od 15.5. zahájením soubojů zpestřit každou hodinku čekání na odpolední vyučování (vždy v úterý a ve čtvrtek). Družstva jsou tvořena 3 děvčaty + 3 chlapci ( klíč k sestavení družstva – 3 hráči z 9. třídy, zbývající z 8. či 7. třídy – byl upraven dle odezvy ze strany žáků), hrálo se na dva vítězné sety do 15 bodů buď v tělocvičně, nebo v prostorách školního hřiště.
   

 • 9.5. nás navštívili naši bývalí žáci a žákyně Honzové Popel a Čechal, Katky Gladicsová a Jedličková, Liba Kubátová, Eva Hadačová a Iveta Voltrová. Pohovořili jsme o tom, co a jak život přináší a prohlédli jsme si video z jejich loučení s naší školou.

 • 10.5. se uskutečnil již 13. ročník pochodu „Po vesnicích, které musely zmizet z mapy,“ jenž tradičně organizuje rapšašský turistický oddíl „Práčata“. A tak opět ožila místa a jejich pojmenování, které historie a současnost zná jako Najdorf nebo Kunšach. Účastníci pochodu odstartovali své pěší počínání v klubovně turistů „na fiňáku“ a zvolili si podle své fyzické přípravy na tento výšlap jeho délku – 15, 20 nebo 32 km. Startovné bylo pro člena stanoveno na 5,- Kč a pro nečlena na 7,- Kč. Počasí se po propršené noci umoudřilo a svítilo také sluníčko. Pochodu se zúčastnilo na 39 turistů a spřízněnců s pěšími sporty a 10 z nich k nám přijelo pod vedením pana Martina Freytaga z Rakouska.

A na závěr trochu ne snad tolik nudné statistiky:

40 pochodujících účastníků

a z toho

10 „přeshraničních“ z Rakouska (8 z příhraničních oblastí a 2 z Vídně), 11 „přespolních“ ze spřízněného cyklooddílu TOM Termiti (České Budějovice)

a další „přespolní“

1 turista z Prahy, 2 turisté ze Střezimíře, 4 turisté z Českých Budějovic, 2 turisté z Třeboně, 1 turista z Českých Velenic, 1 turista z Litoměřic

a „domácí“

8 turistů z našeho oddílu TOM Práčata, 10 organizátorů na kontrolách.

 • 10.5. vzdaly děti poctu svým maminkám při oslavě Dne matek v sále kulturního domu v Halámkách. Své poděkování za lásku a péči maminkám jejich ratolesti vyjádřily pěveckým vystoupením a hrou na flétny. Děti zazpívaly tyto písničky: „Vítr to ví“, „Soňa ví“, píseň na motivy filmu „Tři oříšky pro popelku“ a z filmu „S tebou mě baví svět“-„Sladké mámení“ aj. Flétnový soubor zahrál „Když jsem já šel tou Putimskou branou“, „Čtyři koně ve dvoře“, „Čerešničky“, „Koupím já si, koně vraný“. Všem oslavenkyním také pogratuloval svým uměním pěvecký sbor doprovázený orchestrem pod vedením pana Františka Cvrčka.


 • 12.5. – 16.5. byl proveden protiskluzový nátěr tělocvičny a zároveň bylo obnoveno značení pro rozestavění žáků při rozcvičce a ohraničení hřiště včetně podkošového prostoru.

 •  

 • 16.5. nás navštívil bývalý žák Jirka Plánička Plánka.

 • 17.5. jsme zavítali do oblasti vrchů a kopců, do města, nedalo něhož se na nevysokém ostrohu nachází mnohými pověstmi opředený hrad Kámen. Naším cílem však nebylo studium středověku – někdy označovaného jako temný – nýbrž další kvalifikační stupeň turistického závodu mládeže (TZM) v Pacově. Malebné městečko Pacov uvítalo na 305 turistických hlídek, mezi něž se zařadily na bezmála tří desítky našich závodníků. Soutěžící hlídky se na tento závod důkladně a svědomitě připravovaly. Připomeňme si, v jakých disciplínách se závodilo (uvádíme všechny kontroly – jejich zařazení pochopitelně souvisí s kategorií jednotlivých závodníků):

Kontrola „S“ – stavba a složení stanu (staví se „A“ stan o dvou pevných tyčích a 14 kolících, hlavní závady – špatně vypnutá podlážka či stan, chybný úhel kolíků – se odstraňují ihned a úkol je nutno splnit, neboť při nesplnění by byla hlídka diskvalifikována).

Kontrola „O“ – orientace a azimutové úseky (orientace mapy pomocí busoly, azimutové úseky začleněné do terénu – pohyb dle azimutů v úsecích).

Kontrola „L“ – lanová lávka (je tvořena dvojicí nad sebou vodorovně zavěšených lan, je nutno splnit).

Kontrola „V“ odhad vzdálenosti (terč pro odhad je určen dle příslušného azimutu).

Kontrola „U“ – uzlování (každý účastník závodu si vylosuje uzel, který sám bez pomoci uváže: ambulanční, škotový, rybářský, lodní a dračí smyčka, zkracovací smyčka).

Kontrola „PD“ – překážková dráha (plížení ve vyznačeném koridoru a pravidla 3 „P“, hod míčkem na cíl)

Kontrola „TT“ – turistické a topografické značky (testové otázky) – příklady názvů značek: pěšina, dálnice, řeka s přívozem, ubytovna, chmelnice, veřejné koupaliště, továrna s komínem, studna, most, lávka, halda atd.

Kontrola „KPČ“ – kulturně poznávací činnost (testové otázky zaměřené na naše národní pamětihodnosti, zajímavé přírodní útvary a stavby) –

- příklady památek: Pražský hrad, Hluboká, Jindřichův Hradec, Telč, Třeboň, jihočeské chalupy, Kuželov – větrný mlýn, Sněžka aj.

Kontrola „D“ – dřeviny (testová kontrola na téma dřevinstvo kolem nás) –

- příklady dřevin: buk lesní, růže šípková, topol černý, ptačí zob, zerav (thuje), olše lepkavá, jírovec maďal, smrk ztepilý, líska obecná atd.

Hlídky žákovských kategorií jsou dvoučlenné a běží po bílém značení a dorostenecké a dospělé jsou jednočlenné a přesunují se po červeném značení. „Bílá“ trasa dosahuje délky 2 – 3 km a „červená“ je v rozsahu 4 – 6 km. Hlídka je vybavena řádně vyplněným startovacím průkazem, propisovačkou, buzolou, sportovním oblečením a obuví.

Výsledky TZM Pacov – kvalifikační závod I. stupně – Český pohár

(výňatek – umístění našich hlídek podle kategorií):

Nejmladší žákyně

13. místo Ivanka Ševčíková a Simka Prokešová

16. místo Eliška Korandová a Mirečka Růžičková

Nejmladší žáci

19. místo Ondra Kříž a Jirka Bumba

Mladší žákyně

21. místo Peťula Růžičková a Terka Janstová

22. místo Monča Röslerová a Adélka Kvapilová

Starší žákyně

17. místo Štěpka Kulatá a Lucka Placková

20. místo Janča Kepková a Hanka Machová

Starší žáci

21. místo Pavlík Oesterreicher a Martin Záviš

22. místo Láďa Slavík a Adam Soukup

Mladší dorostenky

31. místo Pavlína Vochozková

Mladší dorostenci

20. místo Jeník Hanz Kryl

22. místo Pepča Schreib

28. místo Lukáš Oesterreicher

30. místo Mark Rösler

 

Bílý pohár (žákovské kategorie)

14. místo TOM Rapšach „Práčata“ (191,2 b) – ze 32 oddílů celé republiky

 

Červený pohár (dorostenecké kategorie a dospělí)

25. místo TOM Rapšach „Práčata“ (61,9 b). – ze 32 oddílů celé republiky

 

A ještě k organizačně personálnímu zabezpečení:

Celý závod zajišťovalo naše výpočetní středisko ve složení MUDr. Pavlína Šípová, Ing. Rostislav Šíp, Mgr. Karel Snětina, Majda Snětinová.

 

 

 • 18.5. jsme oslavili Den dětí s dětmi zaměstnanců firmy MAGNA CARTECH, spol. s r. o. – neděle od 10.00 do 14.00 hodin na parkovišti firmy. Tuto akci ve spolupráci s firmou MAGNA pořádala ZŠ v Rapšachu a TOM 2402 „Práčata“ Rapšach.

Pro děti byly připraveny tyto soutěže:

1. Rozoumek – zkrácená verze turistického závodu, která je zaměřena na poznávání významných památek a zajímavých míst naší vlasti, turistických a topografických značek a známých i méně známých dřevin.

2. Svalíček – to je trénink fyzických sil na našem známém „Gumicuku“.

3. Orienťáček – podle azimutů a pomocí buzoly se procházíme – nebo běžíme – po okolí firmy.

4. Nosíček – slalom a přes překážky s ptákem Klobákem na nosíku uhnízděném.

5. Mozeček – orientace v říši rozumu a šikovnosti: sestavení hlavolamu.

6. Pusinka – krmení kocourka chutnými a výživnými granulemi.

7. Očičko – po předem připravené dráze se pohybujeme za přispění zručně nastaveného zrcátka.

8. Nervíček – zachraňujeme tonoucí pavoučky u bažiny plné různých nástrah.

9. Uzlíček – zvládneme umění vázání tří základních tábornických uzlů – a pak to vše najednou uvážeme na čas.

10. Buřtíček – místo nedělního oběda - asi jej nenahradí, ale jako alespoň nedělní předkrm.

Tyto disciplíny byly určeny nejen pro soutěžní dvojice rodič/dítě, ale i pro celé rodiny nebo pro dvojice-trojice dětí.

V rámci soutěživého dovádění mezi nás přišli pracovníci celní správy se cvičenými psy (belgický ovčák „maliňák“, německý ovčák a rotvajler).

Zhlédli jsme ukázky z výcviku „pachových prací“ – hledání návykových a psychotropních látek – ohledání automobilu a vyhledání látky uschované v jedné z pěti bedýnek. Výcvik „poslušnosti“ byl zaměřen na povely „sedni“, „ke mně“, „vstaň“ a „štěkej“. Zadržení pachatele směřovalo k zajištění a hlídání dané osoby. Všechny ukázky byly doprovázeny odborným komentářem.
 

 • 20.5. jsme objevili padlý strom – vzrostlý smrk – na pozemku školy (u školního hřiště – poblíž ovocného sadu). Pan ředitel kontaktoval starostu obce pana Františka Šetku, který zajistí odstranění „polomu“.

 • 21.5. započalo období školních výletů. Postupně žáci naší školy pod vedením svých vyučujících plánují navštívit tato místa:

1. třída – jednodenní cyklovýlet po našem okolí (podle počasí)

2., 3. a 4. třída – jednodenní výlet do Šiklova mlýna (5.6.)

5. třída – třídenní výlet na Hajnici (26.5. – 28.5.)

6. třída – jednodenní výlet do Prahy (podle počasí)

7. třída – čtyřdenní výlet do Rumburku (5.6. – 8.6.)

8. třída – třídenní výlet do Břeclavi (21.5. – 23.5.)

9. třída – čtyřdenní výlet do České Skalice (3.6. – 6.6.).

 • 21. – 23.5. naši osmáci v rámci svého třídního výletu pobývali na Moravě – v okolí Břeclavi. Postupně ušli cca 25 km a navštívili Lednicko-Valtický areál (zámek Lednice a Valtice, minaret,…) a prohlédli si město Břeclav.

 • 22.5. byly vyhlášeny výsledky soutěže „Hůůůůůůishůůůůůů“:

1. místo Martin Prášil, Adam Soukup a Martina Křížová (správně určili „majitele“ všech dvanácti ksichtíků)

2. místo Kamila Tománková a Pavla Machová (trefili do „černého“ jedenáctkrát)

3. místo Aneta Krylová a Simona Šroubová (uhádly deset spolužáků)

4. místo Aneta Zimmelová a Jaroslav Kolář („zasáhli“ devět obličejů).

A kdo se tedy skrýval za „svým“ ksichtíkem? Irena Mrázová, Pavel Oesterreicher, Martin Holý, Ilona Dvořáková, Vašek Hofhanzl, Marcela Benešová, Petr Král, Lucie Placrová, Martina Strnádková, Eliška Benischková a Karel Komárek.
 

 • 23.5. – 25. 5. naši turisté z oddílu „Práčata“ a jejich příznivci podnikli další spanilou jízdu do Pořešína.

 

POŘEŠÍN 2003

Je to již sedm měsíců, co naše očka naposledy spatřila chajdu daleko od civilizace a zarostlou v hlubokém lesíčku. A opět jsme se vrátili, abychom prožili jeden z víkendů, na které se jen tak nezapomíná. I když nás není moc (8 dětí + 4 dospělí), věřím, že si tento víkend pořádně užijeme. Úvodní slova máme za sebou a nyní se podíváme na chod normálního dne.

Pátek 23.5.2003

Poprvé – a myslím si, že i na posledy – nás sem dopravili poněkud netradičně, a to auty. Avšak ne všechny. Jelikož osmáci (Janša, Pepa a Eliška) byli na třídním výletě, přijeli o něco málo později a hned zjistili, že chatka málem vyhořela. Možná se to zdá být nemožné, ale kamna si dělají, co chtějí. Dlouho tu nikdo nepobýval, a když se snažili zatopit, začala kamna kouřit do takové míry, že jsme si neviděli na špičku nosu. Jen co jsme se malinko zabydleli, nenechali nás dlouho v klidu a začaly nám povinnosti, jako např. nanosit vodu na toalety, dovést pitnou tekutinu do kuchyně a prohřát obydlené pokoje. Již z minula jsme po sobě zanechali rozbitý lustr a nejspíš ho budeme muset i zpět přinést, protože ho sem ještě nikdo nedal. Možná je to velmi stručně zdokumentováno, ale nic jiného se dnes nestlalo, protože sem jsme dorazili kolem čtvrt na devět. Tak zítra se opět setkáme.

Sobota 24.5.2003

Po poněkud drsnějšímu probuzení, které nám zajistili Jára s Davidem, nás čekala vydatná snídaně v podobě rohlíků, másla, marmelády a turisťáku. Jen co žaludky přestaly protestovat proti plnosti, rozkaz zněl jasně – sbalit svačiny, pití a vyrazit na dvaceti-kilometrovou (prej) „vycházku“. Cestu provázely dobrodružné zážitky. Když jsme potkali slepýše, Karrrrlův mikromakrofoťák fotil jak o život. „Ten byl akorát na pánvičku, že jo, Kájo!“ Slepýš pózoval, jako kdyby to dělal odjakživa.

Naše zraky též spočinuly na Temelíně, dále na Římovské přehradě, vysílači na Kleti, na kterou jsme taky měli dříve jet. Dorazili jsem kolem čtvrté hodiny odpolední a chvilku čekali na pozdní oběd v podobě rizota s nastrouhaným tvrdým sýrem, no, olizovali jsme se ještě hodně dlouho a následovalo posezení u ohně s pracně opečenými buřty. Písničky známé, ale většinou úplně „cizácké“ nám zpíval a hrál Ondra, prosím potlesk, a Janča ho doprovázela svým hlasem. Když nám Pepa s Ferkem (Petrem) připravili noční hru, nikdo netušil, co nás čeká. Hra spočívala v tom, že po dlouhém a nesrozumitelném dorozumívání postupně vysílal Kája jednoho po druhém po cestě necestě, na které se nejeden dobrodruh málem přizabil, na zříceninu Pořešína, kde se každý podepsal a vrátil po stejné nebo alespoň podobné cestě. Dorazili naštěstí všichni, sice někdy s menším zpožděním, ale lepší pozdě, než nikdy, že?! Ukončení dne jsme tedy měli dobrodružné, ale každý den končí stejně a to nádherným a hlavně dlouhodobým a ničím nerušeným spánkem. Tak tedy dobrou!!!!

Neděle 25.5.2003

Vstávali jsme pozdě, až skoro v devět. A pak jako vždycky – nasnídat se, uklidit celou chalupu, odevzdat klíče Wiedersteinovým, a domů...

Jo, a včera jsme šli do Svatého Jana nad Malší, ale to jsme zapomněli napsat...

Tak zas znovu na podzim!!!

Kdo všechno byl s námi:

Janča, Majda, Ondra, Kája, Janša, Eliška, Martina, Ferko, Pepíno, Jára, David a Martin.

 

 • 26.5. – 28.5. se vypravili naši páťáci na Hajnici – terénní stanici CHKO Třeboň – a strávili zde chvilky svého posledního třídního výletu na I. stupni. Cestovali tam i zpět kolmo, a tak se kochali přírodními krásami lesů, rybníků a pastvin a také architekturou naší jihočeské krajiny. Čas strávený v přírodě zasvětili mimo jiné přednášce o CHKO Třeboňsko (rostlinné a živočišné druhy a jejich ekosystém), terénnímu zkoumání místní fauny a také pátrali po výskytu vydry.

 • 28.5. se naši sportovci zúčastnili atletického čtyřboje pod vedením p. uč. Jany Skřivánkové. Disciplíny atletického čtyřboje byly rozděleny podle kategorií: běh na 60 m (sprint), běh na 600 m/800m/1000m (vytrvalost), hod míčkem/vrh koulí, skok vysoký/daleký.

Seznam soutěžících reprezentujících naši školu (třída/kategorie):

Jan Beníšek (9. třída – starší žáci)

Petr Kronika (9. třída – starší žáci)

Václav Hofhanzl (8. třída – starší žáci)

Martin Záviš (7. třída – mladší žáci)

Adam Soukup (7. třída – mladší žáci)

Láďa Slavík (7. třída – mladší žáci)

Martin Prášil (7. třída – mladší žáci)

Hana Machová (7 .třída – mladší žákyně)

Andrea Mašková (7. třída – mladší žákyně)

Pavla Machová (7. třída – mladší žákyně)

Štěpánka Kulatá (7. třída – mladší žákyně)

Stanislava Prášilová (7.třída – mladší žákyně).

   

Naši páťáci na výletě

Základní škola v Rapšachu

Vás co nejsrdečněji zve na

 

Co Vás čeká a co Vás nemine?

Pátek 13.6.2003 od 17:00 hodin na školním hřišti

 • Vystoupení RAPŠAŠSKÝCH CVRČKŮ

 • Tentokrát se souborem renesančních tanců!!!

Sobota 14.6.2003 od 14:00 do 19:00 hodin ve škole a okolí

 • Velká soutěž rodinných týmů s turistickou, zdravotní a jinou veselou tématikou od 14:00

 • Vystoupení pěveckého sboru od 16:00

 • Vystoupení kroužku zobcových fléten od 16:30

 • Povídání o breakdance s ukázkami od 17:00

 • Ukázka výukových počítačových programů stále

 • Přístup k Internetu stále

 • Prohlídka prací žáků stále

 • Prohlídka dokumentů školy a obce stále

 • OPÉKÁNÍ BUŘTÍKŮ od 17:30

Na shledanou s Vámi se těší žáci a pracovníci ZŠ v Rapšachu

 
 
 
     
 

DOMŮ