OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Trocha historie nikoho nezabije aneb poznejme lépe svou obec

Jak jsme Vám slíbili v minulém čísle, budeme dnes pokračovat v pamětech paní Žofie Vaňkové, nejstarší občanky naší obce.

„V době, kdy Rapšach byl součástí Dolních Rakous, byla tu jen německá škola. Do té jsem chodila první tři roky. Oficiálně se tam mluvilo jen německy, ale protože vlastně nikdo z žáčků němčinu pořádně neuměl, paní učitelka s námi hovořila česky.

První čtyři ročníky české školy po roce 1918 byly v budově dnešní zvláštní školy a pátý ročník v domě, kde je dnes obecní úřad. Do měšťanky jsme chodili do dnešní mateřské školky. Vzpomínám si, že tam nám k obědu dávali hrnek polívky.

Děti z Londona chodili do školy tam. Dnes už ze školní budovy zbyla jen neobydlená troska.

Děti tenkrát chodily v létě bosky a v zimě měly jen dřeváky, prádlo, to jsme nenosily.

V budově dnešní základní školy byla pokračovací škola. Tam si doplňovali odborné znalosti, ale i znalosti z matematiky řemeslníci: krejčí, zedníci, ševci, švadleny. Škola byla jedenkrát týdně, například já jsem se tam učila kreslit a používat střihy na šaty a vzpomínám si, že ve čtvrtek jsem chodila na matematiku.

Nová škola byla pěkná, topilo se tam v kamnech v každé třídě, ale záchody tam tenkrát byly jenom suché.

Po Mnichovu Němci školu zabrali, ve škole se sice používala čeština, ale číst a psát museli žáci jen německy. Po roce 1940 byla v obci jen německá škola.“

INFORMACE Z RADNICE

Informace z jednání zastupitelstva obce


Od posledního prosincového vydání Rapšašského Kecálku se uskutečnila dvě řádně svolaná zasedání zastupitelstva obce.

 Na prvním zasedání, které proběhlo ve středu 31. března, zastupitelé projednali návrh smlouvy o zajištění a financování základní dopravní obslužnosti mezi Jihočeským krajem a obcí Rapšach. Podobné smlouvy uzavírá Jihočeský kraj se všemi obcemi a ve své podstatě se od obcí soustřeďují finanční prostředky na krytí předpokládané ztráty ve veřejné autobusové dopravě ve výši 19 128 000,- Kč. Celková ztráta se rozpočítává mezi jednotlivé obce podle počtu obyvatel (80%), podle počtu km spojů v katastru obce (10%) a podle počtu zastávkospojů v obci (10%). Na předpokládané ztrátě podle takto stanoveného klíče se naše obec podílí částkou 21 465,- Kč, která bude uhrazena ve stejných čtvrtletních splátkách.

Dále zastupitelé projednali předložené žádosti občanů o osvobození od poplatků za svoz a skládkování komunálního odpadu. Jednalo se o případy, kdy jsou děti v průběhu školního roku ubytovány na internátech a jedna žádost se týkala rekreačního objektu. Všechny žádosti byly zamítnuty všemi členy zastupitelstva. Zastupitelstvo se shoduje v tom názoru, že jakmile by se kladně vyřídila jediná žádost o osvobození od poplatku celého nebo případně částečného, nastane okamžitě tzv. řetězová reakce a žádosti o osvobození od poplatků se budou podávat ze všech možných důvodů. Při projednávání tohoto bodu programu se zastupitelé shodovali spíše v možnosti řešit podobné případy doplněním obecné závazné vyhlášky pro příští rok o skupinu poplatníků, na které by se vztahovalo osvobození od poplatkové povinnosti.

V průběhu zasedání byli zastupitelé informováni o tom, že obecní úřad podal dvě žádosti na granty (dotace) vypsané Jihočeským krajem a to na protipovodňová opatření a na opravy cykloturistických tras. V prvém případě byla žádost kladně vyřízena a na protipovodňová opatření bude obci poskytnuta dotace okolo 2000 000,- Kč. Druhá žádost nebyla úspěšná a na opravu cykloturistické trasy (Londonská ulice až ke Křížkům) nebyla dotace potvrzena.

Dále byli zastupitelé ředitelem školy seznámeni s průběhem příprav na oslavy, které připravuje naše základní škola ke svému 80. letému výročí založení. Podrobnější informace o plánovaném průběhu oslav jsou uvedeny v jiném příspěvku Rapšašského Kecálku.

Další připravovanou oslavou, se kterou byli zastupitelé seznámeni, je oslava, která se připravuje při příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie. Tato oslava se uskuteční dne 30. dubna od 16,00 hod na parkovišti před restaurací. Kulturní vložku zajistí kapela ze sousední rakouské obce Brandu, místní pěvecký soubor Rapšašských Cvrčků a pěvecké, flétnové a taneční kroužky ze základní školy. Pozvánky na tuto oslavu byly zaslány jak představitelům politického života, tak i sdělovacím prostředkům. Po této oslavě je zajištěno tradiční stavění májky včetně občerstvení jako v minulých letech. Na obě tyto akce jsou srdečně zváni všichni naši občané.

Posledním bodem programu bylo projednání návrhu finančního rozpočtu pro letošní rok, se kterým seznámil členy zastupitelstva předseda finanční komise Mgr. Karel Snětina. Při projednávání předloženého návrhu se zastupitelé vyjadřovali k navrženým částkám u jednotlivých příjmových a výdajových kapitol. V příjmové oblasti v důsledku nadhodnocení návrhu byly provedeny úpravy a celková příjmová částka byla podstatně snížena. Z tohoto důvodu muselo dojít ke snížení výdajů i v jednotlivých kapitolách. Po projednání mezi zastupiteli a doporučení, ve kterých výdajových kapitolách má dojít ke snížení výdajů bylo zasedání ukončeno s tím, že další zasedání bude svoláno nejpozději do 20. dubna. Předseda finanční komise dostal za úkol návrh finančního rozpočtu podle připomínek upravit. Návrh finančního rozpočtu byl po úpravě vyvěšen ve vývěsní skříňce obecního úřadu, aby občané měli možnost se k tomuto návrhu písemně či ústně vyjádřit.

Hlavním programem druhého zasedání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 15. dubna, bylo schvalování finančního rozpočtu. V upraveném rozpočtu proti původnímu návrhu dochází ke snížení výdajů prakticky ve všech oblastech, které jsou financovány z obecního rozpočtu. Finanční rozpočet pro letošní rok je ve velké míře ovlivněn dokončenými investičními akcemi z minulého roku – plošnou plynofikací a čističkou odpadních vod. Obec v současné době již splácí poskytnuté půjčky a úvěry a musí být provedena úhrada dosud nezaplacených pohledávek . Proto se v letošním roce neplánují žádné nové akce a předpoklad je zajišťovat jen běžný provoz obce. V průběhu roku může docházet samozřejmě k neplánovaným výdajům a s tím souvisejícím rozpočtovým změnám v jednotlivých kapitolách. Při opětovném projednávání zodpověděl předseda finanční komise několik upřesňujících dotazů u jednotlivých kapitol. Protože žádná konkrétní připomínka na změnu předloženého návrhu nebyla vznesena, nechal starosta o finančním rozpočtu hlasovat. Při hlasování byl rozpočet schválen nadpoloviční většinou přítomných zastupitelů. (pro hlasovalo 5 a dva zastupitelé se zdrželi hlasování).

 

Poznámka k finančnímu rozpočtu


Pro lepší informovanost občanů několik poznámek k finančnímu rozpočtu obce. Obrazně se dá říci, že se jedná o jeden koš na peníze, kam peníze z jedné strany přicházejí a z druhé odcházejí. Finanční rozpočet slouží hlavně k tomu účelu, aby byly v průběhu roku zabezpečeny všechny základní potřeby běžného života obce a tím i jejich příspěvkových organizací (základní škola, mateřská školka). Obec Rapšach v příjmové oblasti nepatří mezi tzv. bohaté obce a proto musí všichni realisticky uvažující občané pochopit, že po realizaci výstavby čističky odpadních vod a plynofikace obce se musí splácet půjčky, úvěry, úroky z úvěrů a uhradit firmám veškeré pohledávky. Z tohoto důvodu nastane v několika příštích letech doba šetření a budou se zajišťovat jen nezbytně potřebné záležitosti.

Obec nemá žádné různé fondy, například „bytový fond“, z kterého se vezmou peníze někam jinam, myšleno tím škola, jak někteří občané anonymním vyvěšováním letáků informují ostatní občany, ale jen jednu hromadu peněz, do které jdou všechny příjmy včetně příjmů z pronájmu obecního majetku (také i nájem z bytů) a tato hromádka se podle potřeby přerozděluje. Proto se návrh finančního rozpočtu vyvěšuje pro informovanost veřejnosti ve vývěsní skříňce obecního úřadu a každý občan má právo se k návrhu vyjádřit, podat připomínku či pozměňovací návrh. Konečné slovo při schvalování a také o konečné podobě rozpočtu má samozřejmě právoplatně zvolené zastupitelstvo obce.

 

Vypouštění odpadních vod


Jak již bylo předznamenáno v prosincovém vydání, bude obecní úřad účtovat občanům napojených na obecní kanalizaci poplatek za vypouštění odpadních vod tzv. „stočné“. Jedná se o rozúčtované náklady za rok 2003 a výše stočného se pohybuje v průměru okolo 30,- Kč na jednoho občana. Stočné lze uhradit přímo v hotovosti na obecním úřadě u p. Čurdy. Platba stočného se netýká těch občanů, kteří bydlí v obecních bytech. Zde je stočné vyúčtováno již do služeb spojených s užíváním bytu. Občanům, kteří neuhradí stočné na obecním úřadě do konce června, budou rozeslány složenky.

Jaroslav Čurda

 

Informace o volbách do Evropského parlamentu


Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 11. a 12. června 2004. Dne 11. června (pátek) se bude hlasovat od 14, 00 hodin a dne 12. června (sobota) se bude hlasovat od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Občan ČR má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že nejdéle druhý den voleb dosáhne věku 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva.

Podmínkou výkonu volebního práva je zápis státního občana ČR, který má právo volit, do seznamu voličů. Tento seznam vede obecní úřad.

Volební místností v naší obci bude opět zasedací místnost obecního úřadu. I tentokrát může volič požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou.

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území ČR, pokud hlasuje na voličský průkaz. Tento průkaz vydá obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku.

O vydání voličského průkazu může volič požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejdéle do 27. května 2004 obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo i osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, přípaně tento průkaz voliči zašle poštou.

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Pokud má volič výše zmíněný voličský průkaz, je povinen jej odevzdat okrskové volební komisi.

Ve vyhrazeném prostoru volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému kandidátovi dává přednost.

Vlastní hlasování proběhne vložením úřední obálky s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

V případě nejasností či problémů kontaktujte pracovníky obecního úřadu.

Marta Rosenmüllerová

 

Vítání Evropské unie


Obecní úřad a Základní škola v Rapšachu vás srdečně zvou na Vítání Evropy, které se uskuteční v pátek dne 30. dubna 2004 v 16:00 hod na návsi v Rapšachu. V programu vystoupí kapela z rakouského Brandtu, Rapšašští Cvrčci, pěvecký, flétnový a renesanční taneční soubor ZŠ. Po skončení slavnosti budeme pokračovat stavěním máje u farmy Bronco.

Lenka Cvrčková a Karel Snětina

   

Tradiční velikonoční koncert v Rapšachu

V kostele sv. Zikmunda v Rapšachu dne 12. dubna 2004 v 15:00 hod. uskutečnil už tradiční koncert Rapšašských Cvrčků. Asi padesát zúčastněných si poslechlo čtyři skladby od českého barokního skladatele Adama Michny z Otradovic s velikonoční tématikou, mši Magnificat od Šimona Brixiho a sbor z oratoria Mesiáš od G. F. Händla. Děkujeme ještě jednou účastníkům a doufáme, že se koncert líbil a že si přijdete poslechnout, co jsme si připravili na pátek 30. dubna odpoledne, kdy se bude na návsi konat Vítání Evropské unie, akce o níž informujeme výše.

Lenka Cvrčková

   

 Jarní připomínka na závěr

Jako každoročně i letošní jaro vybízí k úklidu nahromaděného nepořádku. Až budete uklízet Vaše zahrádky a příbytky, poohlédněte se, prosím i po Vašem blízkém okolí. Nezapomeňte také na to, že pořád platí zákaz vypalování staré trávy. Každým rokem přes důrazná varování dochází k tomuto nešvaru, kdy kvůli pohodlnosti ohrožují naši spoluobčané nejen svůj i cizí majetek, ale i životy lidí.

František Šetka

   

Školní zpravodaj

Ani v minulém měsíci jsme vás neošidili o důrazné připomínky, jenž se dějí nejen tady ve vesnici, ale též a většinou ve škole. Kdybyste věděli, jakej my měli strach, když Božskej Kája oznámil, že bude konzultační odpoledne. Sice to bylo dobrovolně povinný, ale s našimi „dobrými“ skutky se ne jedno hrdlo stáhlo. Celý den 1.3. byl prostě plný očekávání, kdo přežije o kdo ne a kdo dostane na holou a kdo ne. Dobrá zpráva, přežili všichni! Ale to neznamená, že tímto ten den skončil. Byli jsme zasvěceni do projektu na zkulturnění cyklotrasy kolem Dobré vody a Byňova. A v čem, že ta ekšn spočívá? To my nevíme, ale něco vám přece jenom prozradíme. Spočívá to v tom, že dobrovolníci napíšou pověst o nějaké bytosti z Dobrovodska a ztvární jí ve 20ti cm podobě.

3.3. se naše hubičky objevily v oblíbených novinách píučky Kvapilové v Mladé frontě dnes. Doslechli se o našem už vlastním bratru Mariovi, a proto se rozhodli, že naše dobré skutky zveřejní do celé republiky.

A co se dělo dál? Chcete to vědět? Tak my vám to řeknem!!! 4.3. se povídaly básničky, vzdělanější lidé tomu říkají recitace, a kdo je povídal? No přece žáci 6. a 7. třídy, to jste nevěděli? My teda jo! Nebudeme to moc okecávat, to není naším zvykem, to dělá jenom pánčitel Kvapil, ale řekneme vám, kdo se dobře umístil. 1. Štěpka Kulatá, 2. Míša Machová, 3. Eva Bumbová. Blahopřejeme.

Pak jsme se flákali a to od 8. 3. až do 12. 3. To bylo leháro, o tom by se dalo hodně kecat, ale nemáme moc času a ani papírů. A zase po nás chtěli peníze, ale naštěstí na dobré účely. Mario je nejen náš kamarád, za peníze pošle DÍKY rád! Proto 15.3. opět proběhla dobrovolná sbírka na jeho vzdělání, to jsme slušně vychovaní, že neškudlíme jenom pro sebe, co?! Ale zase naopak slušné chování je zatracenej handicap! 16.3. se malé dětičky chtě nechtě mohli zapsat do MŠ. Při této příležitosti vyplavaly na povrch některé věci, jako např.: Jméno, příjmení, stav, rodina, atd. A z čeho to vyplynulo? No přece z občanky rodičů a rodného listu dítka. Ještě ten samej den proběhla plavčická olympiáda v plavání. Dokonce okresní!

Jelikož naše škola nemůže nikde chybět, byli jsme tam taky. Byli jsme tam zastoupeni 2., 3., 4., 5., klassroomkou (česky třídou) . Umístění je soukromé! A ještě ten samej den píučka Skřivánková přišla s nápadem, že vyhlásí turnaj ve florbalu pro nás mazáky starý! Jenomže nastal problém, museli jste se podepsat a to někomu dělalo problém, že…..! A ještě ten samej den, kurník, to byl dlouhej den, co, se něco stalo, ale to je moc složitý na vysvětlování, tak jenom pár slovy. Byla uvedena zkušební otázka do jedné soutěže o kredity. To snad stačí. Pokud ne, obraťte se na našeho právníka. Konečně jinej datum a to 18.3. Odehrál se první mač v již zmíněné „hře“. Tož máme pár družstev, to jo, dokonce i jsou v nich kluci, ale nám se to nechce rozepisovat. Nevadí? A bejblejdovali jsme, dokonce 19. 3. v 12:35:21 zimního času. Tady je pořadí těch největších kingů : Míša Svoboda, Čiko Soukup, Ondra Novák, Denis Gorol. Samozřejmě byly ceny, rozhodčí a jako vždy nějací sponzoři, tentokrát Pytlovi. Eště že je máme!!! Ten samej day (česky den) jsme zaznamenali velikej úspěch! Pozor, fanfáry, bubny, trubky a hrajem! Naše webové (www. rapsach.cz/škola/index.htm. – takový příjmení bych nechtěla mít :-) stránky! Skončily na krásném druhém místě z 31 škol z JČ. Fakt hustý, ne? Díky tomu naše návštěvnost int. stránek o celých 115 lidiček, mě moc počty nejdou, tak celkovej počet říkat nebudu. Jedno vím jistě, je jich dost! Díky tomu jsme ještě známější. Byli jsme v novinách!

Janša a Pavča, holky z našeho ústavu, jenž navštěvují devátou třídu, jsou zachyceny při studiu na hodině výp. tech. Pak se stalo něco hodně dlouho očekávané, plavali jsme ve vodě. V parku, který se nazývá Aquapark Jihlava. Plavali jsme, potápěli se, jezdili na tobogánu, topili se, lokali si chlorované vody a dělali spoustu jiných činností. Kája s Martinem byli na veletrhu SCHOLA NOVA dne 24. 3. A hlavní ekšn celého března je tady! Vítáme Jaro s knihou! Ve dnech 27. – 28. 3. jme si hráli na čarodějnici, královský manželský pár, skřítky, Marcela si hrála na velkou (toto nám do redakce přišlo anonymně, takže za to my nemůžem). A v čem to spočívalo? Rodiče s dětmi plnili úkoly, jenž jim připravily píučky Kvapilová a Křížová. My pomáhali a dělali hodné, zlé, ale i drsné postavy z knížky s názvem Záchrana Beletrie. Poté, tedy večer, jsme chrupkali ve školičce a opět byl připravenej bohatej program. Fakt pěkný, bylo to fakt hezký, takový, takový prostě dobře udělaný! Chválíme!!! Kecání Herr Kvapila vypouštíme, 4 stránky je fakt moc, pro příště pán čitel! Pak přišlo choulostivé téma, které jsme s radostí přijali, zkušenost je k nezaplacení. 29. 3. se konala beseda s názvem SEX, AIDS, VZTAHY A DROGY . Byla to fakt prča! Ten pán to podával vtipně, chytře a zároveň zajímavě, snad i pravdivě :-O )!

Eliška a Janša a anonym

   

ROZPIS AKCÍ K 80. VÝROČÍ ZŠ V RAPŠACHU

   
 1. Výtvarná soutěž „Naše škola“

 2. Historicko naučná soutěž „Rapšach a naše škola“ - vyhlášení 1. kola 5.4.2004

 3. Historicko naučná soutěž „Rapšach a naše škola“ - vyhlášení 2. kola 13.4.2004

 4. Historicko naučná soutěž „Rapšach a naše škola“ - vyhlášení 3. kola 19.4.2004

 5. Dopravní olympiáda – místní kolo - 23.4.2004, 10:00

 6. Historicko naučná soutěž „Rapšach a naše škola“ - vyhlášení 4. kola 26.4.2004

 7. Beseda s Ing. F. Urbanem, ředitelem NP Šumava - 26.4.2004, 9:30

 8. „Den Země“ – přírodovědná hra + úklid obce - 30.4.2004, 10:00

 9. Oslava vstupu do unie - Rapšašští Cvrčci, pěvecký, flétničky + stavba májky - 30.4.2004, 17:00

 10. Historicko naučná soutěž „Rapšach a naše škola“ - vyhlášení 5. kola 3.5.2004

 11. Historicko naučná soutěž „Rapšach a naše škola“ - vyhlášení 6. kola 10.5.2004

 12. Vyhlášení výsledků Výtvarné a Historické soutěže - 21.5.2004, 9:30

 13. Historie 80ti let ZŠ – výstupy II. stupně – 1. část - 8.6.2004, - 13:30

 14. Pohádky – výstupy I. stupně - 10.6.2004, 13:30

 15. Historie 80ti let ZŠ – výstupy II. stupně – 2. část - 10.6.2004, 13:30

 16. Pomáháme obci - úklid okolí školy a centra obce - 15.6.2004, 14:00

 17. „Barevný den“ - 17.6.2004, 8:00

 18. Pohádkový den I. stupně - 17.6.2004, 9:00

 19. „Velké kino“ - pro II. stupeň - staré školní filmy - 17.6.2004, 9:00

 20. Netradiční tělocvik pro všechny - 17.6.2004, 10:30

 21. Dětská pouť k 80. výročí školy - 18.6.2004, 8:00-12:00

 22. Vypouštění balónků - 18.6.2004, 10:00

 23. Objímání školy - 18.6.2004, 11:30

 24. „Dny otevřených dveří“, Výstava na zahradě - 18.6.2004, 15-18:00

 25. Do prodeje CD školy - 18.6.2004, 15:00

 26. Koncert „Rapšašských Cvrčků“ - 18.6.2004, 17:00

 27. Křest „Almanachu školy“, zahájení prodeje - 18.6.2004, 18:00

 28. „Dny otevřených dveří“, Výstava na zahradě - 19.6.2004, 9-14:00

 29. Školní akademie ve Dvorech nad Lužnicí, - 19.6.2004, 15-17:00

 30. Diskotéka pro všechny ve Dvorech nad Lužnicí, tombola - 19.4.2004, 17-20:00

 31. Posezení s učiteli a příznivci - Dvory nad Lužnicí - 19.6.2004, 20-22:00

 32.  „Dny otevřených dveří“, Výstava na zahradě - 20.6.2004, 9-16:00

ROZPIS AKCÍ K 25. VÝROČÍ TOM „PRÁČATA“ RAPŠACH

 
 1. Místní kolo TZ - 7.4.2004 - 9:00

 2. Akce „POŘEŠÍN“ – jen pro otrlé!!! - 16.-18.4.2004

 3. „KULIČKIÁDA“ – 10. jubilejní ročník - 19.4.2004 - 13:30

 4. Krajské kolo TZ Vodňany - 24.4.2004 - 5:30

 5. „Na kolech do EU“ - Bosna, London, Paříž, Benátky - 1.5.2004 - 10:00

 6. DP „Po vesnicích, které musely zmizet z mapy“ - 8.5.2004 - 7:00

 7. Český pohár TZ Kralupy nad Vltavou - 15.5.2004 - 5:00

 8. Dětský den v Magně České Velenice - 22.5.2004 - 10:00

 9. Soutěže k MDD - hřiště (společně s fotbalisty) - 5.6.2004 - 14:00

 10. Šifrujeme a uzlujeme s turisty – soutěž - 14.6.2004 - 14:00

 11. Táboříme v týpí u školy - 16.-17.6.2004 - 17:00

 12. Výstava „25 let oddílu“ - 18.6.2004 - 15-18:00

 13. Do prodeje CD oddílu - 18.6.2004 - 15:00

 14. Výstava „25 let oddílu“ - 19.6.2004 - 9-14:00

 15. Výstava „25 let oddílu“ - 20.6.2004 - 9-17:00

 16. Velká turistická hra v okolí Rapšachu - 20.6.2004 - 10-13:00

 17. Stavba tábora a oddílové nocování - 26.-28.6.2004         

 18. 12. letní tábor na tábořišti u Dračice - 3.-17.7.2004

 

Na všechny akce Vás samozřejmě co nejsrdečněji zveme!

 
 
 
     
 

DOMŮ